II wojna światowa w literaturze

Zestawienie w wyborze

Wyboru dokonała: Monika Bździuch 

LITERATURA DOSTĘPNA W BIBLIOTECE PEDAGOGICZNEJ W ZAMOŚCIU


Wydawnictwa zwarte:

 • Aleksander Kamiński „Kamienie na szaniec” / oprac. L. Preuss – Kuchta. - Warszawa : „Pomoce Naukowe”, 1991.
 • Dni, miesiące, lata... : wybór z polskich dzienników wojennych i powojennych / wyboru i oprac. dokonała Ewa Jażdżewska-Goldstein. - Wrocław : "Siedmioróg",1999.
 • Druga wojna światowa w literaturze polskiej i obcej / pod red. Lecha Ludorowskiego. - Lublin : Wydaw. Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 1994.
  Dwie prawdy : Zofia Kossak i Tadeusz Borowski wobec obrazu wojny w polskiej prozie lat 1944-1948 / Dariusz Kulesza. Białystok : Wydawnictwo Uniwersyteckie Trans Humana, 2006.
 • Dzienniki. [T.] 5, 1939-1944 / Zofia Nałkowska ; oprac., wstęp i komentarz Hanna Kirchner. - Warszawa : "Czytelnik", 1996.
  Echa września 1939 w polskiej prozie literackiej w latach 1945 – 1969 / Stanisław Rogala. - Wyd. . - Kraków : Wydawnictwo Literackie, 1981.
  Gustaw Herling – Grudziński „Inny Świat” oraz opowiadania „Wieża”, „Most”,„Drugie przejście” / Zofia Lipiec . - Radom : „Ston1”, 1994.
 • Inne spojrzenie : groteska w prozie polskiej o wojnie i okupacji : Gombrowicz,Dygat, Sandauer, Andrzejewski, Zieliński / Iwona Mityk. - Kielce : Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. Jana Kochanowskiego, 1997.
 • „Inny Świat” Gustawa Herlinga – Grudzińskiego / Włodzimierz Bolecki. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1994.
  Kaskaderzy literatury : o twórczości i legendzie Andrzeja Bursy, Marka Hłaski, Haliny Poświatowskiej, Edwarda Stachury, Ryszarda Milczewskiego - Bruna, Rafała Wojaczka / pod red. Edwarda Kolbusa. - Łódź : Wydawnictwo Łódzkie, 1986.
 • Katyń w literaturze : międzynarodowa antologia poezji, dramatu i prozy / oprac. Jerzy R. Krzyżanowski ; wstęp Włodzimierz Odojewski. - Lublin : "Norbertinum", 2002.
 • Kazimierz Moczarski „Rozmowy z Katem” / Cel Krystyna . - Radom : „Ston1”, 1995.
 • Konspiracyjna publicystyka literacka : 1940-1944 : antologia / oprac. i wstępem poprzedził Zdzisław Jastrzębski. - Kraków : Wydaw. Literackie, 1973. 
  „Lagry i łagry”: problematyka obozowa w kl. IV L.O. ( Tadeusz Borowski, Gustaw Herling-Grudziński, Aleksander Sołżenicyn) / Kajtoch Wojciech. - Kraków : „Tekst”, 1994.
 • Lektury polonistyczne : dwudziestolecie międzywojenne, II wojna światowa. T. 1 / pod red. Ryszarda Nycza i Jerzego Jarzębskiego. - Kraków : Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych "Universitas", 1997.
 • Lektury polonistyczne : dwudziestolecie międzywojenne, II wojna światowa. T. 2 / pod red. Ryszarda Nycza. - Kraków : Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych "Universitas", cop. , 1999.
 • Literackie portrety Żydów . - Lublin : Wydawnictwo UMCS, 1996.
 • Literatura polska w latach II wojny światowej / Jerzy Święch. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 1997.
 • Literatura wobec wojny i okupacji. Studia. / red. Michał Głowiński, Janusz Sławiński . - Wrocław : Ossolineum, 1976.
 • Literatury słowiańskie o drugiej wojnie światowej. T. 1 / red. Jerzy Śliziński ; Polska Akademia Nauk. Komitet Słowianoznawstwa. - Wrocław : Zakład Narodowy im. Ossolińskich Wydawnictwo PAN, 1973.
 • Męczeństwo i zagłada Żydów : w zapisach literatury polskiej / wybór, oprac. i wprowadzenie Irena Maciejewska. - Warszawa : Krajowa Agencja Wydawnicza, 1988.
 • Mirion Białoszewski „Pamiętniki z powstania warszawskiego” / Marek Kujawski. - Warszawa : „Pomoce Naukowe”, 1991.
 • Obraz wojny i okupacji w literaturze polskiej / Andrzej Wiśniewski ; Towarzystwo Wiedzy Powszechnej. Zarząd Główny. - Warszawa : TWP. ZG, 1988. Pamięć Września. Materiały sesji naukowej Instytutu Badań Literackich PAN 22-24 listopada 1989. 1990.
 • Pieśń ludowa o martyrologii wsi polskiej w latach 1939-1945 / Helena Wolny. - Kielce : "Tarcza", 2001.
 • Płacz generała : eseje o wojnie / Maria Janion. - Wyd. 2 . - Warszawa : Wydawnictwo Sic!, 2007.
 • „Początek” Andrzeja Szczypiorskiego / Ewa JaŜdŜewska – Goldsteinowa. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1995.
 • Poeci i wojna : rozprawy i szkice / Jerzy Święch. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2000.
 • Poezja polska w latach 1939 -1965 / Edward Balcerzan. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, cz. 1, cz. 2.
 • Polscy pisarze współcześni 1939 – 1991 / Lesław Bartelski. - Warszawa : PWN, 1995.
 • Poezja pokolenia wojennego. Studia, interpretacje i artykuły Osoby współtworzące / Pod red. Zbigniewa Andresa i Gustawa Ostasza. - Rzeszów :Rzeszów: Towarzystwo Naukowe w Rzeszowie,
 • Romantyzm i wojna : interpretacja historii w polskiej literaturze o tematyce okupacyjnej / Danuta Dąbrowska. - Szczecin : Wydaw. Naukowe US, 1991.
 • Różewicz parokrotnie / Kazimierz Wyka. -Wyd. - Warszawa : Państwowy Instytut Wydawniczy, 1977.
 • Świadectwa i powroty nieludzkiego czasu : materiały konferencji naukowe I poświęconej martyrologii lat II wojny światowej w literaturze, [Majdanek 18-19.IV.1989 r.] / pod red. Jerzego Święcha. Lublin. - Majdanek : Wydaw. Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej : Państ. Muzeum, 1990.Tematyka Żydowska w lekturach szkolnych licealistów / pod red. Alicji Krawczyk . - Kielce WP, 1993.
 • To ja – dąb: wspomnienia i eseje o Władysławie Broniewskim / Balicki Stanisław Witold.- Warszawa : Państwowy Instytut Wydawniczy, 1978.
 • Tragizm wojny i okupacji w poezji Krzysztofa Kamila Baczyńskiego, Tadeusza Różewicza i Zbigniewa Herberta / Zbigniew Lisowski. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe Semper, 2008.
 • Trzydziestolecie 1914-1944 / Nasiłowska Anna.- Wyd. 3.- Warszawa :Wydawnictwo Naukowe PWN, 1955.
 • Ucieczka z kamiennego świata: o Tadeuszu Borowskim / Drewnowski Tadeusz. - Warszawa : Państwowy Instytut Wydawniczy, 1977.
 • Wobec wojny : o prozie Zofii Nałkowskiej, Tadeusza Borowskiego, Mirona Białoszewskiego, Stanisława Dygata, Tadeusza Nowaka  / Janusz Termer. - Warszawa : "Współczesność", 1991.
 • Wojna i pamięć / Stefan Zabierowski. - Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 2006.
 • Wojna bez końca : eseje / Andrzej Gronczewski. - Warszawa : "C & S", 1992.
 • Wrzesień 1939 i okupacja hitlerowska w Polsce w literaturze pięknej 1970-1988 : adnotowana bibliografia w wyborze / oprac. Maria Gawarecka ; Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna im. Joachima Lelewela w Koszalinie. - Koszalin : WiMBP, 1988.
 • Wrzesień w literaturze i historii polskiej. Cz. 1, Wrzesień w literaturze polskiej / pod red. Mieczysława Inglota . - Wyd. 3. - Wrocław : CDN. ODN, 1989.
 • Wybaczyć Bogu : Hiob w literaturze podejmującej tematykę II wojny światowej / Anna M. Szczepan - Wojnarska . - Kraków : Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych Universitas, 2008.
 • Wyrazić duszę getta / Abraham Cytryn. - Sejny : Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury, 1991.
 • „Zdążyć przed Panem Bogiem” Hanny Krall / Lisowska Zofia. - Gdańsk : Wydawnictwo Marek Rozak, 1994.
 • Zofia Nałkowska / Pieńkowska Ewa. - Warszawa : Wydawnictwo Szkolne i Pedagogiczne, 1975.
 • Zofia Nałkowska / Rogatko Bogdan. - Warszawa : Państwowy Instytut Wydawniczy, 1980.
 • Zofia Nałkowska Medaliony oraz Tadeusz Borowski Opowiadania / oprac. Zofia Lipiec. - Radom : Oficyna Wydawnicza "Ston I", cop. , 1996.
 • Żołnierz, poeta, czasu kurz...: wspomnienia o Krzysztofie Kamilu Baczyńskim / pod red. Zbigniewa Wasilewskiego. - Wyd. . - Kraków : Wydawnictwo Literackie, 1979.
 • Żydowska wojna / Henryk Grynberg. - Warszawa : „Czytelnik”, 1989.

Wydawnictwa ciągłe:

 • Będzie trwał mój głęboki cień. Refleksje o duszy w twórczości Gustawa Herlinga - Grudzińskiego / Joanna Trojanowska // Język Polski w Liceum. - 2005/2006, nr 4, s.15-23.
 • Bezdomność w literaturze wojennej : typologia obrazowania / Madeine G. Lewine // Teksty Drugie. - 1999, nr 4, s. 7-19. Casus Remarqu'a – w kręgu idei i polityki / Joanna Łydzińska // Polonistyka. - 2006, nr 1, s. 34-40.
 • Czemu służy przywołanie Apokalipsy w opowiadaniu Gustawa Herlinga- Grudzińskiego „Pożar w kaplicy Sykstyńskiej A.D.1998”? / Pietruszka E. // Warsztaty Polonistyczne 1997, nr 2, s.23-27.
 • Dokąd idziemy? Drama na podstawie opowiadania Gustawa Herlinga – Grudzińskiego pt. Wieża / Leokadia Pawliszak // Warsztaty Polonistyczne. - 1994, nr 3, s.58-61.
 • Historycznoliterackie konteksty wiersza Krzysztofa Kamila Baczyńskiego Modlitwa do Bogarodzicy ( Bogurodzica, Do Matki Polki, poezja okupacyjna ) /
 • Mieczysław Inglot // Warsztaty Polonistyczne. - 2001, nr 2, s.77-83.
 • Holokaust i Postmodernizm. O Tworkach Marka Bieńczyka / Arkadiusz Morawiec // Ruch Literacki. - 2005, nr 2, z. 193-209.Holokaust jako temat lekcji języka polskiego / Sławomir Buryła // Polonistyka. - 2004, s.21-25.
 • Interpretacja porównawcza: Zofia Nałkowska, Dziennik 1939-44 Tadeusz Różewicz, Matka odchodzi / Małgorzata Burnecka // Warsztaty Polonistyczne. - 2000, nr 4, s.63-65.
 • Jak działa ironia w reportażu literackim – na przykładzie Zdążyć przed Panem Bogiem / Agata Wójtowicz - Stefańska // Polonistyka . - 2007, nr 10, s.20 – 24.
 • Inny Świat G. Herlinga – Grudzińskiego jako dzieło literackie / Barbara Uścinowicz // Język Polski w Szkole Średniej. - 1991/1992, z. 2, s. 44-52.
 • Jaki krajobraz po bitwie? W kręgu problematyki opowiadania Tadeusz Borowskiego / Bożena Kulowa // Język Polski w Liceum. -2006/2007, nr 2, s.42-61.
 • Kamienny Świat Tadeusz Borowskiego Cykl. Narracja. Obrona Pożegnania z Marią / Dariusz Kulesza // Ruch Literacki. - 2001, z. 5, s. 569-585.
 • Konspiracyjne dyskusje literackie ( 1939-1945 ) / Marian Stępień. // Pamiętnik Literacki. - 1977, z. 3, s. 71-100.
 • Krajobraz po bitwie Andrzeja Wajdy – pogłębienie charakterystyki bohatera opowiadań Tadeusz Borowskiego / Zofia Ostaszewska // Język Polski w Szkole Średniej. - 1992/1993, z.3, s.77-81.
 • Medaliony Zofii Nałkowskiej, Opowiadania Tadeusz Borowskiego, Zdążyć przed Panem Bogiem Hanny Krall / Agnieszka Fedorowicz // Język Polski . Matura. - 2002, nr 9, s. 10-14.
 • Między Borowski i Zofią Kossak. Szopa za Jaśminami Tadeusz Nowakowskiego / Dariusz Kulesza // Ruch Literacki. - 2005, z. 3, s. 265- 275.
 • Motyw Stabat Mater Dolorosa w liryce polskiej. Pieta Polska. K. K. Baczyński,a o chłopcu polskim; Cz. Miłosz, Ballada (cz. II) / Feliks Tomaszewski // Język Polski w Szkole Średniej. - 1996/ 97, z. 4, s.62 – 77.
 • Nastal B.: Dwa pomysły na lekcje z wierszami Tadeusza Różewicza w klasie VI [„Przepaść”, „Koncert Życzeń].// Warsztaty Polonistyczne. - 1997, nr 1, s.20-22
 • Oblicza wojny w wierszach Różewicza / Olga Wyspiańska – Soszyńska // Polonistyka. - 2005, nr 5, s. 53-55.
 • O miłości i nienawiści w czasach zagłady / Aleksandra Chomiuk // Polonistyka. - 2001, nr 8, s. 483-487.
 • Opowiadania Kołymskie Warłama Szałamowa w klasie maturalnej / Anna Szurczak // Język Polski w Szkole Średniej. - 1991/1992, z. 2, s. 11-16.
 • O rycerzu „ w szklany pył rozsypanym” - Ballada zimowa Krzysztofa Kamila Baczyńskiego / Marzena Gałach // Warsztaty Polonistyczne. - 1993, nr 4, s.33-36.
 • Poetycka autobiografia Krzysztofa Kamila Baczyńskiego / Anna Legeżyńska // Polonistyka. -2004, nr 4, s.4-8.
 • Postmodernizm w starych dekoracjach? / Heck T. // Warsztaty Polonistyczne. - 1997, nr 1, s.106-113.
 • Prostota, która ocala O Jednym dniu Iwana Denisowicza Aleksandra Sołżenicyna / Anna Ostowicz // Warsztaty Polonistyczne. - 1994, nr 4, s. 38-41.
 • Sporu o pokolenie wojenne ciąg / Jerzy Święch // Przegląd Humanistyczny. - 2001, nr 3, s. 99-107.
 • Spór o Wrzesień w poezji polskiej lat 1939-1941 w e Lwowie / Mieczysław Inglot // Pamiętnik Literacki. - 1990, nr 1, s. 205-240.
 • Świadomość człowieka zlagrowanego, czyli Jeden Dzień Iwana Denisowicza Aleksandra Sołżenicyna / Anna Marzec // Język Polski w Szkole Średniej. - 1991/1992, z. 2, s.3-11.
 • Unde malum? - pytają i odpowiadają T. Różewicz i Cz. Miłosz (propozycja metodyczna dla klas maturalnych ) // Język Polski w Liceum . - 2003/2004, nr 4, s. 25-28.
 • W drodze do gazu...Czyli jak mówić dziś o Holokauście na lekcjach języka polskiego? / Bogusław Łoś, Dawid Sinnulinga, Sławomir J. Żurek // Język Polski w Szkole Średniej. - 2000/2001, z. 1,s.44-48.
 • Wobec Żydowskiego piętna – tekst jako „wyjście z szafy” / Beta Przymuszała // Polonistyka . - 2008, nr 9, s.12-18. Wojna – literatura – Wychowanie / Marta Ziołkowska – Sobecka // Język Polski w Szkole. - 1996/1997, nr 1, s. 30-35.
 • Zamknięci w micie – Pieśń o Żołnierzach z Westerplatte K.I. Gałczyńskiego /Gertruda Wichary // Warsztaty Polonistyczne. - 1999, nr 3, s. 45-48.