Andragogika

Zestawienie bibliograficzne w wyborze

Wyboru dokonał: Dariusz Kapitan

 

LITERATURA DOSTĘPNA W BIBLIOTECE PEDAGOGICZNEJ W ZAMOŚCIU (WYBÓR)

 

Wydawnictwa zwarte za lata 1947-2014

 • Andragogiczne problemy współczesności / pod.red. Tadeusza Aleksandra. - Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Jagielońskiego, 1999.
 • Andragogika : zarys teorii oświaty i wychowania dorosłych / Lucjan Turos. - Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1980.
 • Andragogika a grupy dyspozycyjne społeczeństwa / pod red. Wojciecha Horynia i Jana Maciejewskiego. - Wrocław : Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, 2010.
 • Dorośli a nauczanie języków obcych : zagadnienia wybrane / Monika Woytowicz-Neymann - Wrocław : Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1970.
 • Dydaktyka dorosłych / Franciszek Urbańczyk. - Wrocław : Zakład Narodowy im.Ossolińskich, 1973.
 • Działalność kulturalna w kształceniu dorosłych / Stanisław Ludwiczak. - Warszawa :Instytut Wydawniczy CRZZ, 1978.
 • Dziś i jutro edukacji dorosłych / Stanisław Suchy. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1980.
 • Edukacja dorosłych : teoria i praktyka w okresie przemian / pod red. Jana Sarana. - Lublin :Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2000.
 • Edukacja, uniwersytet, oświata dorosłych : studia z pedagogiki ofiarowane Profesorowi Kazimierzowi Przyszczypkowskiemu / red. nauk. Wiesław Ambrozik. - Poznań :Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, 2014.
 • Edukacja dorosłych w Polsce i na świecie / Jadwiga Nowak, Andrzej Cieślak. - Warszawa :Państwowe Wydawnictwo "Wiedza Powszechna", 1982.
 • Edukacja i animacja społeczno-kulturalna dorosłych : (diagnoza, potrzeby, prognozy) / pod red. Adama Horbowskiego, Jerzego Potocznego. - Rzeszów : Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2007.
 • Edukacyjne, kulturowe i społeczne konteksty starości / pod red. Małgorzaty Malec.-Wrocław : Oficyna Wydawnicza ATUT- Wrocławskie Wydawnictwo Oświatowe, 2011.
 • Kształcenie dorosłych w Polsce / Stanisław Suchy. - Warszawa : Instytut Wydawniczy Związków Zawodowych, 1985.
 • Kształcenie ustawiczne / Teofil Sosnowski. - Warszawa : Instytut Wydawniczy CRZZ, 1976.
 • Nauczanie i uczenie się dorosłych : (z doświadczeń liceów dla pracujących i liceów korespondencyjnych) : zbiór odczytów pedagogicznych / pod red. Lucjana Cmolucha ;Instytut Pedagogiki. - Warszawa : Państwowe Zakłady Wydawnictw Szkolnych, 1962.
 • Nauczyciel w kształceniu pozaszkolnym dorosłych / Stanisław Kaczor. - Warszawa : Instytut Wydawniczy Związków Zawodowych, 1981.
 • Oświata dorosłych w Polsce : stan i kierunki przebudowy / Józef Półturzycki. - Warszawa ;Kraków : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1989.
 • Oświata i kultura dorosłych : rozprawy / zebr. K. Wojciechowski ; Towarzystwo Wiedzy Powszechnej. - Warszawa : Państwowy Zakłady Wydawnictw Szkolnych, 1958.
 • Oświata dorosłych : stan i kierunki przebudowy / Tadeusz Wujek. - Warszawa ; Kraków : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1989.
 • Poradnictwo całożyciowe jako element wsparcia w edukacji dorosłych / Anna Kławsiuć- Zduńczyk. - Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, 2014. Oświata pracujących w Polsce /Jan Hellwig. - Warszawa : Instytut Wydawniczy Związków Zawodowych, 1986.
 • Pedagogika dorosłych : praca zbiorowa / pod red. Kazimierza Wojciechowskiego. - Warszawa : Państwowe Zakłady Wydawnictw Szkolnych, 1962.
 • Praca oświatowa wśród dorosłych : wybrane zagadnienia w zarysie / Marek Ćwiakowski. -Katowice : "Śląsk", 1960.
 • Problemy oświaty dorosłych / Franciszek Urbańczyk. - Warszawa : Państwowe ZakładyWydawnictw Szkolnych, 1973.
 • Rozwój oświaty dorosłych : tendencje światowe / John Lowe ; [tł. [z ang.] Anna Gulbis,
  Mirosława Wojciechowska-Szepczyńska]. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1982.
 • Tendencje rozwoju oświaty dorosłych : (seminarium międzynarodowe Warszawa- Miedzeszyn, 23-27 września 1985 r.) / Instytut Kształcenia Zawodowego ; [oprac.
  merytoryczne Stanisław Kaczor]. - Warszawa : Instytut Kształcenia Zawodowego, 1986.
 • Wybrane obszary badawcze andragogiki / pod red. Barbary Juraś-Krawczyk. - Łódź :Wydawnictwo Wyższej Szkoły Humanistyczno-Ekonomicznej, 2007.
 • Wychowanie dorosłych / Kazimierz Wojciechowski. - Wrocław : Zakład Narodowy im.Ossolińskich, 1973.
 • Z dziejów oświaty dorosłych w Polsce / [Czesław Maziarz, Jadwiga Nowak, Kazimierz Wojciechowski]. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1984.
 • Z zagadnień dydaktyki dorosłych / Irena Drozdowicz-Jurgielewiczowa. - Warszawa :Ludowy Instytut Oświaty i Kultury, 1947.


Artykuły z czasopism za lata 2006-2014

 

 • "Szkoła starości" - być aby się uczyć / Agnieszka Stopińska-Pająk // Chowanna. - 2009, t. 2(33), s. 11-23.
 • Aktywizacja zawodowa dorosłych na wsi - Projekt COST A23 ITeE - PIB / Tomasz Kupidura, Henryk Bednarczyk // Edukacja Ustawiczna Dorosłych. - 2008, nr 2, s. 93-110.
 • Andragogika i gerontologia wobec procesu starzenia się i śmierci / Jerzy Stochmiałek // Edukacja Ustawiczna Dorosłych. - 2008, nr 1, s. 48-59.
 • Andragogika kultury / Adam Horbowski // Edukacja Ustawiczna Dorosłych. - 2009, nr 2, s. 23-32.
 • Czego Jaś się nie nauczył... : o kształceniu ustawicznym / Monika Urbańska-Bulas // Bliżej Przedszkola. - 2009, nr 6, s. 62-65.
 • Doświadczenia edukacyjne kobiet - porównanie trzech pokoleń / Justyna Smolarek // Edukacja Ustawiczna Dorosłych. - 2008, nr 2, s. 39-45.
 • Edukacja dorosłych - programy i inicjatywy edukacyjne UNESCO / Krystyna Urbańska // Edukacja Ustawiczna Dorosłych. - 2009, nr 1, s. 91-98.
 • Edukacja dorosłych w internecie / Ewa Piotrowska, Renata M. Zając // Edukacja Ustawiczna Dorosłych. - 2008, nr 4, s. 79-86.
 • Europejski obszar szkolnictwa wyższego a uczenie się przez całe życie / Ewa Przybylska // Edukacja Ustawiczna Dorosłych. - 2012, nr 3, s. 23-29.
 • Edukacja jako sposób przygotowania do starości / Małgorzata Dzięgielewska // Chowanna. - 2009, t. 2 (33), s. 49-62.
 • Geragogika jako dyscyplina pedagogiczna : założenia i formy realizacji / Anna Leszczynska-Rejchert // Chowanna. - 2009, t. 2 (33), s. 225-233.
 • Innowacje organizacyjne w praktyce przedsiębiorstw i ich wpływ na edukację zawodową dorosłych : wybrane problemy / Aleksandra Kulpa-Puczyńska // Edukacja UstawicznaDorosłych. - 2011, nr 2, s. 66-74.
 • Inspiracje globalnych analiz edukacji dorosłych UNESCO / Henryk Bednarczyk // Edukacja Ustawiczna Dorosłych. - 2010, nr 3, s. 84-94.
 • Kształcenie kadr na potrzeby edukacji zdrowotnej seniorów - propozycja programu / Marta Koszczyc // Edukacja Ustawiczna Dorosłych. - 2010, nr 1, s. 63-66.
 • Kształcenie zawodowe w rok po reformie / Stanisław Szelewa // Dyrektor Szkoły. - 2013, nr 9, s. 14-17 .
 • Kształtowanie oferty edukacyjnej dla osób dorosłych - możliwości i bariery / Jerzy Ambroży // Edukacja Ustawiczna Dorosłych. - 2010, nr 3, s. 65-73.
 • Metody wizualizacji w kształceniu dorosłych / Jolanta Religa, Małgorzata Szpilska // Edukacja Ustawiczna Dorosłych. 2006, nr 2, s. 68-72.
 • Miejsce i rola Zakładów Doskonalenia Zawodowego na rynku usług oświatowych / Wanda Surosz // Edukacja Ustawiczna Dorosłych. 2006, nr 4, s. 53-56.
 • Nauczyciel edukacji dorosłych w przeszłości i współcześnie / Jerzy Potoczny // Zamojskie Studia i Materiały . - 2008, z. 1, s. 37-48.
 • Niezawodowe kształcenie dorosłych jako istotny etap procesu uczenia się przez całe życie / oprac. Magdalena Górowska-Fells, Ewa Kolasińska // Edukacja Ustawiczna Dorosłych. -2008, nr 4, s. 65-73.
 • Nowa technologia wyzwaniem dla edukacji dorosłych / Monika Kida // Edukacja Ustawiczna Dorosłych. - 2009, nr 2, s. 101-109.
 • O europejskiej perspektywie edukacji dorosłych prof. Ekkeharda Nuissla / Anna Falkiewicz // Edukacja Ustawiczna Dorosłych. - 2011, nr 1, s. 25-33.
 • Potrzeba edukacji ustawicznej / Janusz Skwarek // Zamojskie Studia i Materiały . - 2007, z. 4, s. 37-44.
 • Potrzeby i perspektywy rozwoju andragogiki w XXI wieku / Józef Półturzycki // Edukacja Ustawiczna Dorosłych. 2006, nr 4, s. 7-20.
 • Problematyka oświaty dorosłych poruszana w wybranych tekstach Ryszarda Wroczyńskiego / Ewa Dębska // Kwartalnik Pedagogiczny. - 2014, nr 4, s. 35-49.
 • Refleksja etyczna wokół relacji nauczyciel-wychowawca andragog a osoba dorosła / Dariusz Zając // Edukacja Ustawiczna Dorosłych. - 2012, nr 2, s. 99-105.
 • Rola uniwersytetów trzeciego wieku w procesie pomyślnego starzenia się / Izabela Seredocha // Edukacja Ustawiczna Dorosłych. - 2012, nr 2, s. 73-82.
 • Rozwój kształcenia ustawicznego na rynku pracy subregionu płockiego / Anna Schulz, Ewa Pietrzak // Edukacja Ustawiczna Dorosłych. - 2008, nr 1, s. 85-93.
 • Składniki i strategie w zarządzaniu kulturą organizacyjną jako wyznaczniki edukacyjnej aktywności dorosłych / Andrzej Białasiewicz // Zamojskie Studia i Materiały . - 2007, z. 4,s. 73-84.
 • Stan andragogiki w Polsce w 2010 r. / Tadeusz Aleksander // Edukacja Ustawiczna Dorosłych. - 2010, nr 1, s. 7-13.
 • Studia i badania nad teorią uczenia się osób dorosłych / Jerzy Stochmiałek // Edukacja Ustawiczna Dorosłych. - 2012, nr 4, s. 7-15.
 • Tradycja i nowoczesność w kształceniu ustawicznym dla dorosłych Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Warszawie / Jolanta Ślęczkowska, Krystyna Strużyna // Edukacja Ustawiczna Dorosłych. 2006, nr 4, s. 60-64.
 • Uczenie się i kształcenie dorosłych w Europie / Janos Sz. Toth ; oprac. Małgorzata Szpilska // Edukacja Ustawiczna Dorosłych. 2006, nr 2, s. 79-86.
 • Uczenie się i kształcenie dorosłych w Europie dzisiaj. Cz. 3 / Janosz Sz. Toth ; tł. Małgorzata Jesionek, Małgorzata Kacprzak // Edukacja Ustawiczna Dorosłych. 2007, nr 1,s. 7-12.
 • Uczenie się i kształcenie dorosłych w Europie dzisiaj. Cz.2 / Janos Sz. Toth ; tł. Małgorzata Jasionek, Małgorzata Szpilska // Edukacja Ustawiczna Dorosłych. 2006, nr 4, s. 21-27.
 • Uniwersytet Trzeciego Wieku - przeszłość, teraźniejszość, przyszłość / Małgorzata Halicka, Krzysztof Czykier // Edukacja. - 2009, nr 3, s. 132-137.
 • Uniwersytety III wieku - fenomen współczesności / Stanisław Turowski // Wychowanie na co Dzień. - 2009, nr 1/2, s. 32-33.
 • Uniwersytety trzeciego wieku jako jedna z form kształcenia osób starszych / Helena Hrapkiewicz // Chowanna. - 2009, t. 2 (33), s. 115-126.
 • Współpraca europejska w pracy z dorosłymi w Bibliotece Publicznej w Ursusie / Piotr Jankowski // Poradnik Bibliotekarza. - 2009, nr 12, s. 11-16.
 • Zjawisko analfabetyzmu dorosłych we współczesnym świecie / Janusz Skwarek // Zamojskie Studia i Materiały . - 2008, z. 1, s. 73-79.