Działania poprawiające jakość życia seniorów

Wyboru dokonał(a) : Barbara Kądziołka
Zestawienie bibliograficzne w wyborze za lata : 2000-2011

 

LITERATURA DOSTĘPNA W BIBLIOTECE PEDAGOGICZNEJ W ZAMOŚCIU

 

WYDAWNICTWA ZWARTE:

 • Aktualne problemy edukacji i rehabilitacji osób niepełnosprawnych w biegu życia / pod red. Zofii Palak, Anny Bujnowskiej, Agnieszki Pawlak. Lublin : Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2010.
 • Druga i trzecia młodość kobiety / Kinga Wiśniewska-Roszkowska. Warszawa : Państwowy Zakład Wydawnictw Lekarskich, 1990.
 • Galaktyka potrzeb : Kazimierz Obuchowski. Poznań : Zysk i S-ka. Wydaw., 2000.
 • Interwencja kryzysowa : pomoc w kryzysach psychologicznych / Dorota Kubacka-Jasiecka. Warszawa : Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne. Grupa Kapitałowa WSiP, cop. 2010.
 • Jak sobie radzić ze stresem? / Joanna Gutmann ; [tł. tekstu Magdalena Rusiecka]. Kielce : "Jedność", 2003.
 • Jakość życia współczesnego człowieka : pod red. nauk. Agnieszki Gawor i Alicji Głębockiej. Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2008.
 • Małżeństwo, rodzina, praca a jakość życia / Teresa Rostowska. Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2009.
 • Muzykoterapia : wykorzystywanie technik aktywnych i receptywnych w profilaktyce stresu / Małgorzata Kronenberger. Łódź : "Global Enterprises", 2004.
 • Niepełnosprawni w społeczeństwie : podstawy ortopedagogiki / Otto Speck ; przekł. Włodzisław Zeidler [et al.] ; przedm. Włodzisław Zeidler. Gdańsk : Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2005.
 • O stresie inaczej : wykorzystanie modelu synektycznego w edukacji zdrowotnej / Izabella Maria Łukasik. Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2005.
 • Obrazy społeczne grup narażonych na dyskryminację : Jolanta Miluska. Poznań : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, 2008.
 • Ograniczenia poznawcze : starzenie się i psychopatologia / red. nauk. Randall W. Engle [et al.] ; przeł. Ewa Czerniawska. Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN : Academica Wydawnictwo SWPS, 2006.
 • Po pięćdziesiątce / Jacques Gauthier ; przeł. Marta Harat. Poznań : Wydawnictwo Polskiej Prowincji Dominikanów W drodze, 2010.
 • Psychologia praktyczna : jak pomóc sobie w trudnych sytuacjach / Werner Stingl [tł. Jadwiga Wilk]. Wrocław : "Astrum", 2000.
 • Psychologia starzenia się i starości / Stanisława Steuden. Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2011.
 • Psychologia zdrowia : George D. Bishop ; [tł. Anna i Leszek Śliwa]. Wrocław : "Astrum", 2007.
 • Psychologia zdrowia : Jan Chodkiewicz. Łódź : Wyższa Szkoła Humanistyczno-Ekonomiczna, 2005.
 • Psychologiczne i egzystencjalne problemy człowieka dorosłego / pod red. Anny Gałdowej. Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, cop. 2005.
 • Przemoc wobec osób starszych / pod red. Beaty Tobiasz-Adamczyk. Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, cop. 2009.
 • Rehabilitacja neurologiczna / Tarek A.-Z. K. Gaber ; red. nauk. tł. Jan Talar ; z jęz. ang. tł. Małgorzata Łukowicz. Warszawa : Wydawnictwo Lekarskie PZWL, cop. 2010.
 • Rehabilitacja neuropsychologiczna : podstawowe zasady i kierunki oddziaływań terapeutycznych / George P. Prigatano ; przeł. Łucja Domańska. Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2009.
 • Rehabilitacja ruchowa po leczeniu raka piersi / Krystyna Puto ; Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji w Zamościu. Zamość : Centrum Badawczo-Szkoleniowe WSZiA, 2001.
 • Stres i antystres : patomechanizm i skutki zdrowotne / Mieczysław Uszyński. Wrocław : MedPharm Polska, cop. 2009.
 • Stresologia : techniki zarządzania stresem / Roland Geisselhart, Christiane Hofmann-Burkart ; [tł. Barbara Niedźwiedzka]. Warszawa : Flashbook, cop. 2009.
 • Stres - sztuka życia / Roman Zawadzki. Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, cop. 2004.
 • Sztuka życia / Zygmunt Bauman ; przekł. Tomasz Kunz. Kraków : Wydawnictwo Literackie, 2009.
 • Środowisko rodzinne w percepcji osób aktywnych twórczo / Grażyna Mendecka ; Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Częstochowie. Częstochowa : Wydaw. WSP, 2003.
 • Świat pełen znaczeń : kultura i niepełnosprawność / pod red. nauk Jolanty Baran i Sławomira Olszewskiego. Kraków : "Impuls", 2006.
 • Twój stres : sens życia, równowaga i zdrowie / Ed Boenisch, C. Michele Haney ; przekł. Ewa Jusewicz-Kalter. Gdańsk : Gdańskie Wydaw. Psychologiczne, 2002.
 • Wielowymiarowość procesu rehabilitacji / pod red. Jerzego Rottermunda. Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2007.
 • Wybrane problemy osób starszych / pod red. nauk. Agnieszki Nowickiej ; Uniwersytet Zielonogórski w Zielonej Górze. Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2006.
 • Zdrowie, stres, choroba w wymiarze psychologicznym / pod red. nauk. Heleny Wrony-Polańskiej. Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2008.
 • Złe emocje pod kontrolą : jak wyciszyć agresję, treningi i strategie, lekcje relaksacji / Berta Strycharska-Gać. Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 2008.
 • Życie intymno-emocjonalne osób starszych / Anna Kowgier. Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2010.
 • Życie w konsumpcji, konsumpcja w życiu : red. nauk. Anna M. Zawadzka, Małgorzata Górnik-Durose. Sopot : Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2010.

  WYDAWNICTWA CIĄGŁE

 • A horyzont ciągle 5 km stąd / Maria de Barbaro, Bogdan de Barbaro; rozm.Dorota Krzemionka // Charaktery. - 2010, nr 3, s. 24-29
 • Aktywna jesień życia : rola bibliotek w aktywizacji i przeciwdziałaniu osamotnieniu osób starszych / Katarzyna Dettlaff-Lubiejewska // Poradnik Bibliotekarza. 2007, nr 7-8, s. 18-19
 • Biblioteka - przyjaznym miejscem dla starszego człowieka / Mirosława Dobrowolska // Poradnik Bibliotekarza. - 2009, nr 6, dod. „Biblioteka dla seniorów”, nr 1, s. 1-2
 • Biblioteki otwarte na współpracę z Uniwersytetami Trzeciego Wieku / Beata Walczak // Poradnik Bibliotekarza. - 2009, nr 6, dod. „Biblioteka dla seniorów”, nr 1, s. 4-7
 • Człowiek starszy w społeczeństwie : wychowanie do starości ; zestawienie bibliograficzne w wyborze / Elżbieta Trojan // Poradnik Bibliotekarza. - 2011, nr 2, s. 35-39
 • Choroby neurodegeneracyjne wieku podeszłego / Anna Cabaj // Biologia w Szkole z Przyrodą. - [R.] 62, nr 1 (2009), s. 28-34
 • Domy pomocy społecznej : projekcja zapotrzebowania / Zofia Szweda-Lewandowska // Polityka Społeczna. R. 34, nr 5/6 (2007), s. 9-14
 • Edukacja i samorealizacja w procesie przygotowania do starości i wizji starości osób w wieku średnim : sprawozdanie z badań / Dominika Skowrońska // Chowanna. - 2009, t. 2 (33), s. 63-75
 • Edukacja jako sposób przygotowania do starości / Małgorzata Dzięgielewska // Chowanna. - 2009, t. 2 (33), s. 49-62
 • Edukacja (seniorów?) w procesie rewalidacji społecznej starzejącego się społeczeństwa / Agnieszka Majewska-Kafarowska // Chowanna. - 2009, t. 2 (33), s. 213-224
 • Edukacja przeciw marginalizacji seniorów / Maria Kuchcińska // Chowanna. - 2009, t. 2 (33), s. 173-186
 • Edukacja w starości jako działanie poprawiające jakość życia seniorów / Jerzy Halicki // Chowanna. - 2009, t. 2 (33), s. 203-212
 • Geragogika jako dyscyplina pedagogiczna : założenia i formy realizacji / Anna Leszczynska-Rejchert // Chowanna. - 2009, t. 2 (33), s. 225-233
 • Idea aktywnej późnej dorosłości : modelowa organizacja OASIS w USA / Marlena Kiljan // Edukacja Ustawiczna Dorosłych. - 2011, nr 2, s. 24-34
 • Jak rozmawiać ze straszymi ludźmi o ich problemach / Grażyna Płachcińska // Świat Problemów. - 2011, nr 11, s. 18-19
 • Jesień życia kobiety : aspekty edukacyjne / Monika Sulik // Chowanna. - 2009, t. 2 (33), s. 143-154
 • KNT..., czyli biblioteka bez książek / Mirosława Dobrowolska // Poradnik Bibliotekarza. - 2008, nr 6, s. 7-9
 • Licencja na dojrzałość / Piotr K. Oleś, Maria Anna Stróżak // Charaktery. - 2010, nr 3, s. 14-23
 • Narodowa strategia spójności a profilaktyka wykluczenia społecznego ludzi starych / Elżbieta Trafiałek // Chowanna. - 2009, t. 2 (33), s. 187-202
 • Polski senior a społeczeństwo informacyjne / Łukasz Tomczyk // Poradnik Bibliotekarza. 2008, nr 1, s. 14-15
 • Postrzeganie usług kierowanych do osób starszych w Polsce przez świadczeniobiorców i świadczeniodawców / Anna Stypuła, Monika Brzyska, BeataTobiasz-Adamczyk // Polityka Społeczna. - R. 38, nr 9 (2011), s. 12-17
 • Powstaną programy terapii dla osób starszych : z dr. med. Bohdanem Tadeuszem Woronowiczem, psychiatrą, specjalistą i superwizorem psychoterapii uzależnień, rozmawia Tadeusz Pulcyn // Świat Problemów. - 2011, nr 11, s. 10-13
 • Pozagenetyczne czynniki kształtujące proces korzystnego starzenia : spojrzenie geriatry / Anna Witiuk-Misztalska, Tomasz Misztalski // Chowanna. - 2009, t. 2 (33), s. 247-261
 • Rola bibliotek w edukacji czytelniczej osób starszych / Katarzyna Dettlaff-Lubiejewska // Poradnik Bibliotekarza. - 2008, nr 6, s. 3-7
 • Rozwój systemu usług opiekuńczych dla osób niesamodzielnych we Francji : implikacje dla Polski / Aleksander Surdej, Jan Brzozowski // Polityka Społeczna. - 2012, nr 1, s. 8-13
 • Seks według Carrie / Tomasz Kozłowski // Charaktery. - 2010, nr 8, s. 30-32
 • Seniorzy on-line w jasielskiej bibliotece / Tomasz Rutana // Poradnik Bibliotekarza. - 2009, nr 6, dod. „Biblioteka dla seniorów”, nr 1, s. 12
 • Seniorzy w badaniach czytelnictwa / Mirosława Dobrowolska // Poradnik Bibliotekarza. - 2011, nr 3, s. 3-7
 • Seniorzy w bibliotekach publicznych / Mirosława Dobrowolska // Poradnik Bibliotekarza. - 2009, nr 12, dod. „Biblioteka dla seniorów”, nr 2, s. 1-4
 • Seniorzy w bibliotekach wolskich w Warszawie / Mirosława Dobrowolska // Poradnik Bibliotekarza. - 2009, nr 6, dod. „Biblioteka dla seniorów”, nr 1, s. 10-12
 • Seniorzy w przestrzeni kulturalno - edukacyjnej społeczeństwa wiedzy / Zofia Szarota // Chowanna. - 2009, t. 2 (33), s. 77-96
 • Spojrzenia na starość / Joanna Zalewska // Kultura i Społeczeństwo. - 2010, nr 3, s. 232-235
 • Społeczno-prawne uwarunkowania aktywności zawodowej osób w wieku 50+ na rynku pracy / Aldona Klimkiewicz // Polityka Społeczna. - R. 36, nr 2 (2009), s. 4-10
 • Sprawni teraz-sprawniejsi później-pogodni na starość / Beata Nowak // Lider . - 2009, nr 4, s. 16-17
 • Stacjonarna opieka społeczna : spojrzenie w przyszłość / Łukasz Jurek // Polityka Społeczna. R. 34, nr 5/6 (2007), s. 15-22
 • Starzenie się ludności jako wyzwanie dla polityki zdrowotnej / Irena Maniecka-Bryła // Polityka Społeczna. - R. 36, nr 8 (2009), s. 14-17
 • Szkoła potrzebuje seniorów / Lucyna Bojarska // Dyrektor Szkoły. - 2010, nr 3, s. 42-46
 • "Szkoła starości" - być aby się uczyć / Agnieszka Stopińska-Pająk // Chowanna. - 2009, t. 2 (33), s. 11-23
 • Twórczość ludzi w podeszłym wieku oraz jej pozytywny wpływ na starzenie się / Joanna Wilgosiewicz-Begińska, Justyna Chrobak // Edukacja Ustawiczna Dorosłych. - 2010, nr 1, s. 38-45
 • Udział ludzi starszych w edukacji nieformalnej / Renata Konieczna-Woźniak // Chowanna. - 2009, t. 2 (33), s. 127-141
 • Uniwersytet Trzeciego Wieku - przeszłość, teraźniejszość, przyszłość / Małgorzata Halicka, Krzysztof Czykier // Edukacja. - 2009, nr 3, s. 132-137
 • Uniwersytet Trzeciego Wieku, 30 lat działania : przemiany, dylematy i oczekiwania w epoce ponowoczesnej / Olga Czerniawska // Chowanna. - 2009, t. 2 (33), s. 97-113
 • Uniwersytet Ludzi Ciekawych Świata@ / Jerzy Kondras // Poradnik Bibliotekarza. - 2009, nr 6, dod. „Biblioteka dla seniorów”, nr 1, s. 7-10
 • Uniwersytety III wieku - fenomen współczesności / Stanisław Turowski // Wychowanie na co Dzień. - 2009, nr 1/2, s. 32-33
 • Uniwersytety trzeciego wieku jako jedna z form kształcenia osób starszych / Helena Hrapkiewicz // Chowanna. - 2009, t. 2 (33), s. 115-126
 • Uniwersytety trzeciego wieku - wybrane aspekty funkcjonowania organizacji / Beata Ziębińska // Polityka Społeczna. - R. 36, nr 3 (2009), s. 21-26
 • Uwarunkowania aktywności osób w podeszłym wieku / Katarzyna Popiołek, Agata Chudzicka-Czupała // Chowanna. - 2008, t. 2 (31), s. 203-215
 • Warunki życia Europejczyków w starszym wieku / tł., oprac. Danuta Graniewska // Polityka Społeczna. - R. 37, nr 4 (2010), s. 29-32
 • Wiedza starszych mieszkańców Częstochowy o aktywności fizycznej w życiu codziennym / Małgorzata Zagórska // Lider .- 2008, nr 9, s. 28-29
 • Wpływ aktywności fizycznej na proces starzenia się / Iwona Otręba, Joanna Waleczek // Lider . - 2010, nr 7-8, s. 27-28
 • Wybrane aspekty socjologiczne wieku starszego / Beata Tobiasz-Adamczyk, Monika Brzyska // Świat Problemów. - 2011, nr 11, s. 5-9
 • Znaczenie aktywności edukacyjnej w życiu osób starszych / Iwona Mandrzejewska-Smól // Edukacja Ustawiczna Dorosłych. - 2011, nr 2, s. 89-100
 • Zrozumieć i pomóc / Maria Kuźmicz // Świat Problemów. - 2011, nr 11, s. 25-27