Marginalizacja społeczna

Wyboru dokonał(a) : Barbara Mazurek


LITERATURA DOSTĘPNA W BIBLIOTECE PEDAGOGICZNEJ W ZAMOŚCIU


WYDAWNICTWA ZWARTE

 • Człowiek na pograniczach : interdyscyplinarne aspekty społeczno-kulturowego funkcjonowania / pod red. nauk. Beaty Cytowskiej i Krystyny Dziubackiej. Wrocław :Oficyna
 • Wydawnicza Atut - Wrocławskie Wydawnictwo Oświatowe, 2014.
 • Gry uliczne w wykluczenie społeczne w przestrzeni miejskiej : perspektywa resocjalizacyjna / Małgorzata Michel.: Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, copyright 2016.
 • Integracja społeczna jako wyzwanie dla polityki społecznej i pracy socjalnej / red. Grażyna Firlit-Fesnak, Emilia Jaroszewska, Helga Oberloskamp. : Warszawa : Instytut Polityki
 • Społecznej Uniwersytetu Warszawskiego : Oficyna Wydawnicza Aspra-JR, 2012.
 • Marginalizacja na rynku pracy : teorie a implikacje praktyczne / red. nauk. Norbert G. Pikuła.Wyd. 2.Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2015.
 • Młodzież w sferze doświadczeń edukacyjno-zawodowych / redakcja naukowa Agnieszka Cybal-Michalska, Bożena Kanclerz, Lucyna Myszka-Strychalska, Paulina Peret-Drążewska. Poznań : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, 2018.
 • Nierówności społeczne we współczesnym świecie / pod red. Agnieszki Wołk i Anny Potasińskiej.: Warszawa : Wydawnictwo Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego,
  2015.
 • Obszary wykluczenia społecznego - strefa biologiczna i środowiskowa / red. nauk. Danuta Apanel, Anetta Jaworska. Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, 2013.
 • Przemoc i marginalizacja : patologie społecznego dyskursu / pod red. Przemysława Piotrowskiego.Warszawa : "Żak", 2004.
 • Uwarunkowania i wzory marginalizacji społecznej współczesnej młodzieży : materiały z konferencji z okazji setnej rocznicy urodzin i dwudziestej piątej rocznicy śmierci profesora
  Jana Konopnickiego / pod red. Władysława Kubika i Bronisława Urbana.: Kraków : Wyższa Szkoła Filozoficzno-Pedagogiczna "Ignatianum" [etc.], 2005.
 • Wykluczenie i marginalizacja społeczna : wokół problemów diagnostycznych i reintegracji psychospołecznej / red. nauk. Katarzyna Białobrzeska, Stanisław Kawula. Toruń :
  Wydawnictwo Edukacyjne "Akapit", 2006.
 • Zagrożone człowieczeństwo. T. 5, ...Między bezradnością a działaniem / pod redakcją naukową Ewy Kantowicz, Iwony Staszkiewicz-Grabarczyk i Magdaleny Zmysłowskiej.
  Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2018.
 • Zagrożone człowieczeństwo. T. 1, Zagrożenia w obszarze rodziny, dzieciństwa i okresu dorastania / pod red. nauk. Katarzyny Białobrzeskiej i Cezarego Kurkowskiego. : Kraków :
  Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2012

ARTYKUŁY Z CZASOPISM

 • Dystans społeczny wobec osób z upośledzeniem umysłowym jako czynnik determinujący ich marginalizację / Zenon Gajdzica. W: Chowanna. 2012, t. 1(38), s. 83-92
 • Edukacja jako proces warunkujący wyjście z marginalizacji - prawda czy fałsz? : na przykładzie migracji zarobkowych / Adam Roter .W:Chowanna. - 2012, t. 1(38), s. 143-151.
 • Edukacja przeciw marginalizacji seniorów / Maria Kuchcińska.W:Chowanna. 2009, t. 2(33), s. 173-186
 • Edukacja w starości - życzenie czy szansa na przeciwdziałanie marginalizacji osób starszych = Education in old age - a wish or opportunity for the prevention of marginalization of older people? / Anna Rudnik. W: Pedagogika Społeczna. 2017, nr 1, s. 111-128
 • Marginalizacja osób z ograniczeniami sprawności na skutek zaburzeń psychicznych / Anna Izabela Brzezińska, Kamila Zwolińska. W : Polityka Społeczna. 2010, nr 2, s. 16-22
 • Modele prawnej regulacji prostytucji a społeczna marginalizacja osób świadczących usługi seksualne / Izabela Ślęzak. W: Polityka Społeczna. 2018, nr 1, s. 1-7
 • Możliwości pracy z rodzinami ze środowisk marginalizowanych / Mirosław Kaczmarek [et al.] ; oprac. Anna Czerwińska. W: Remedium. - 2008, nr 9, s. 5-15
 • Opieka jako przesłanka społecznej marginalizacji / Magdalena Julia Markowska. W: Polityka Społeczna. - R. 35, nr 8 (2008), s. 13-20
 • Pojęcie, istota, przyczyny, mechanizmy marginalizacji i wykluczenia społecznego / Anna Nowak. W: Chowanna. 2012, t. 1(38), s. 17-32
 • Problemy marginalizacji popegeerowskich obszarów wiejskich w województwie zachodniopomorskim / Michał Jasiulewicz W: Barometr Regionalny. 2011, nr 3, s. 33-39
 • Profilaktyka HIV wśród grup marginalizowanych / Agnieszka Walendzik-Ostrowska.W: Remedium. 2011, nr 5, s. 12
 • Uczenie się obywatelstwa przez dorosłych na terenach zagrożonych marginalizacją :projekt badań / Natalia Sokołowicz. W: Edukacja. - 2008, nr 4, s. 49-54
 • Zamienię porsche na gorsze : o biedzie, wykluczeniu i reintegracji społecznej / Kazimierz W. Frieske.W: Polityka Społeczna. 2010, nr 10, s. 1-7
 • Zatrudnienie socjalne : szansa dla osób zagrożonych marginalizacją życia społecznego? / Joanna Szymanowska.W: Polityka Społeczna. 2008, nr 4, s. 9-12