Reforma oświaty lat 1999-2007

Zestawienie bibliograficzne w wyborze za lata : 1997-2003

Wyboru dokonała : Alina Kierepka

 

LITERATURA DOSTĘPNA W BIBLIOTECE PEDAGOGICZNEJ W ZAMOŚCIU

 

Wydawnictwa zwarte:

 • Książek W.: Rzecz o reformie edukacji 1997-2001. Warszawa : Oficyna . Wydawniczo-Poligraficzna „ADAM”, 2001
 • Książek W.: Reforma systemu edukacji 1997-2001. Warszawa : Oficyna Wydaw. „ADAM”, 2001.
 • Kupisiewicz Cz.: O reformach szkolnych : wybór rozpraw i artykułów z lat 1977-1999. Warszawa : Wydaw. Akademickie „Żak”, 1999
 • Płócińska M., Rylke H.: Czas współpracy i czas zmian. Warszawa: WSiP, 2002
 • Reforma systemu edukacji : projekt. Warszawa : WSiP, 1998
 • Reforma systemu edukacji : szkolnictwo ponadgimnazjalne (projekt – materiały do dyskusji). Warszawa : Ministerstwo Edukacji Narodowej, 2000
 • Struktury systemów kształcenia ogólnego i zawodowego w Unii Europejskiej. Warszawa : Krajowe Biuro EURYDICE, 1998
 • Współczesne tendencje w kierowaniu zmianą edukacyjną : antologia II / red. Dorota Ekiert-Grabowska. Radom : Ośrodek kształcenia i Doskonalenia Kadr Instytutu Technologii Eksploatacji, 1997
 • Współczesne trendy i koncepcje w zarządzaniu oświatą : antologia I / red. Danuta Elsner. Radom : Ośrodek Kształcenia i Doskonalenia Kadr Instytutu Technologii Eksploatacji, 1997

Artykuły z czasopism uporządkowane w ramach zagadnień:
Założenia i cele

 • Banach Cz., Wartości w systemie edukacji .„Lider” 2001 nr 3 s. 3-5
 • Bogaj M., W poszukiwaniu modelu Szkoły przyszłości. „Edukacja” 2000 nr 1 s. 83-88
 • Czerenko P., Co się zmieni w Szkołach?” Wychowawca” 1999 nr 4 s. 28-30
 • Jastrzębska L., Ogólne założenia reformy systemu edukacji. „Wychowanie Techniczne w Szkole” 1997 nr 1 s. 8-11
 • Knafel K., Fundament reformy. “Dyrektor Szkoły” 1998 nr 3 s. 6-9
 • Konarzewski K., O pewnej sprzeczności w projekcie reformy polskiej oświaty. „Edukacja” 1999 nr 1 s. 70-78
 • Korab K., Uczeń w centrum uwagi. „Gazeta Szkolna” 2001 nr 1 s. 4-5
 • Kowalski J., Ideologiczne aspekty projektu reformy systemu edukacji. „Kwartalnik Pedagogiczny” 2000 nr 3-4 s. 143-150
 • Krukowski J. , Tendencje w nowej reformie edukacyjnej w Polsce. „ Edukacja” 1999 nr 4 s. 75-78
 • Michalik J., W duchu wolności – Szkoła w XXI wieku. „Edukacja” 2000 nr 1 s. 88-91
 • Mytkowski D., Na czym polega reforma oświaty. „Wiedza i Życie” 1998 nr 9, wkładka s. 33-37
 • Obszary zmian związanych z reformą systemu edukacji. „Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne” 1999 nr 1 s. 27-30
 • Radwan Z., O szkole – inaczej. „Dyrektor Szkoły” 1998 nr 10 s. 3-6
 • Skrócony opis założeń reformy systemu edukacji, ze szczególnym uwzględnieniem zmian struktury szkolnictwa. „Wychowawca” 1998 nr 6 s. 6-8
 • Spodziewane efekty reformy systemu edukacji. „Wychowawca” 1998 nr 7-8 s. 12-13
 • Stróżyński K., O jakość kształcenia. „Edukacja i Dialog” 2002 nr 8 s. 27-29
 • Strykowski W., Podstawy teoretyczne kształcenia i wychowania w zreformowanej w szkole. „Edukacja Medialna” 1999 nr 4 s. 2-12
 • Zegrodnik B., Zamiast nauczać, pomagać w uczeniu się. „Gazeta Szkolna” 2000 nr 3 s. 20

Wdrażanie reformy

 • Banach Cz., Reforma edukacji w Polsce – dziś i w perspektywie. „Nowa Szkoła” 2000 nr 10 s. 30-34
 • Cellary W., Przemiany społeczne i gospodarcze a edukacja. „Edukacja Medialna” 2003 nr 1 s. 5-8
 • Harmonogram szkolnych zmian. „Wychowanie Techniczne w Szkole” 2000 nr 4 s. 61
 • Hebenstreit J., Karnowski A., Zaproszenie do edukacyjnego tanga. „Gazeta Szkolna 2000 nr 22 s. 21
 • Kalendarium reformy. „Gazeta Szkolna” 2000 nr 18 s. 7
 • Kalendarium zmian w szkolnictwie średnim. „Gazeta Szkolna” 2001 nr 17 s. 7
 • Korab K., Reforma programowa. „Wychowawca” 1999 nr 3 s. 8-10
 • Maciejewska H., Rada radzi. Stan prac nad reformą szkolnictwa ponadgimnazjalnego. „Nowe w Szkole” 2000/2001 nr 6 s. 1-2
 • Mijas S., Gimnazjum. Czym było, czym ma być. „Wychowawca” 1999 nr 2 s. 9-12
 • Nawrocka E., Etapy edukacji. „Wychowawca” 2001 nr 9 s. 12-13
 • Pawelski L., Reforma systemu oświaty i jej realizacja w szkole podstawowej. „Dyrektor Szkoły” 1998 nr 10 s. 7-8
 • Sobczak J., Drugi etap reformy edukacji w polskiej oświacie. ”Polonistyka” 2002 nr 1 s. 42-45
 • To będzie finał reformy. „Gazeta Szkolna” 2000 nr 29 s. 2

Kształcenie zawodowe

 • Dorobińska E., Głos praktyków. „Gazeta Szkolna” 2000 nr 22 s. 1 i 4
 • Koptas-Górzańska G., Edukacja w Polsce, Czechach i na Węgrzech, „Szkoła Zawodowa” 2000 nr 3 s. 55-59
 • Kwiatkowski S.M., Kształcenie zawodowe w projektach reformy systemu edukacji. „Edukacja” 1999 nr 1 s. 78-82
 • Kształcenie zawodowe w reformie systemu edukacji : komunikat MEN. „Dyrektor Szkoły” 1999 nr 3 s. 2-4

Reformowanie oświaty w perspektywie wejścia Polski do Unii Europejskiej

 • Banach Cz., Reforma systemu edukacji w Polsce na tle tendencji europejskich. „Nowa Szkoła” 1999 nr 9 s.16-21
 • Bogdańska B., Czy bać się Unii Europejskiej? „Wychowawca” 1998 nr 9 s. 12-13
 • Cogiel M. Uwagi o reformie oświaty w dobie jednoczenia Europy. „Katecheta” 2000 nr 10 s. 59-60
 • Klupczyński T.M., Cudze chwalicie... . „Gazeta Szkolna” 2002 nr 9 s. 12
 • Kwiatkowska-Ratajczak M., O reformie w kontekście uwag Komisji Europejskiej. „Polonistyka” 1998 nr 10 s. 682-684
 • Kwiatkowski S., Kontekst badawczy Raportu Jacques’a Delorse’a. „Edukacja” 2000 nr 1 s. 80-83
 • Piwowarski R., Reformy i zmiany struktury oświaty : Polska na tle wybranych krajów. ”Edukacja” 1998 nr 1 s. 34-47
 • Puch D., W drodze do integracji europejskiej. „Dyrektor Szkoły” 1998 nr 12 s. 27-28
 • Śnieżyński M., Edukacyjne zadania i wyzwania w dobie integrującej się Europy. „Nowa Szkoła” 2003 nr 4 s. 6-10