Myśl pedagogiczna Bolesława Prusa na tle pozytywizmu

Zestawienie bibliograficzne w wyborze za lata : 1951-2000

Wyboru dokonały : Jadwiga Mańkowska, Alina Kierepka

 

LITERATURA DOSTĘPNA W BIBLIOTECE PEDAGOGICZNEJ W ZAMOŚCIU

Wydawnictwa zwarte:

 • Bibliografia literatury polskiej "Nowy Korbut". Warszawa t. 17 : Bolesław Prus (Aleksander Głowacki). Oprac. Teresa Tyszkiewicz. 1981, 201 s.
 • Borkowska G.: Pozytywiści i inni. Warszawa, PWN, 1996
 • Fita S.: "Placówka" Bolesława Prusa. Warszawa : "Czytelnik", 1980
 • Grzeniewski L.B.: Warszawa w "Lalce" Prusa. Warszawa : PIW, 1965
 • Kulczycka - Saloni J.: Bolesław Prus. Warszawa, WP, 1964
 • Kulczycka - Saloni J.: Nowelistyka Bolesława Prusa. Warszawa, "Czytelnik", 1969
 • Markiewicz H.: "Lalka" Bolesława Prusa. Warszawa, KIW, 1951
 • Markiewicz H.: Pozytywizm. Warszawa : PWN, 1978
 • Mitosek Z.: Mimesis. Zjawisko i problem. Warszawa : Wydaw. Nauk. PWN, 1997. s. 254-266 : "Lalka" - epizod czy nazwa?
 • Paczoska E.: "Lalka" czyli rozpad świata. Białystok : "Trans Humana", 1995
 • Pieścikowski E.: Bolesław Prus. Poznań : Dom Wydaw. "Rebis", 1998
 • Pieścikowski E.: Nad twórczością Bolesława Prusa. Poznań : Wydaw. Poznańskie, 1989
 • Pieścikowski E.: Prus. Z dziejów recepcji twórczości. Warszawa : PWN, 1988
 • Polska powieść XIX i XX wieku : interpretacje, analizy, konteksty. Lublin : Wydaw. UMCS, 1993
 • Prus : z dziejów recepcji twórczości. Warszawa, PWN, 1988
 • Szcześniak J.: Kolonizacja niemiecka w publicystyce i twórczości literackiej Bolesława Prusa. W: Między literaturą a historią. Z tradycji idei niepodległościowych w literaturze polskiej XIX i XX w. Pod red. E. Łoch. Lublin :Wydaw. Lubelskie, 1986 s. 113-122
 • Szcześniak Janina.: Kreacje bohaterów żydowskich w twórczości Bolesława Prusa // W: Literackie portrety Żydów. Pod red. E. Łoch. Lublin : Wydaw. UMCS, 1996 s. 263-271
 • Szweykowski Z.: Nie tylko o Prusie - szkice. Poznań, Wydaw. Poznańskie, 1967
 • Szweykowski Z.: Twórczość Bolesława Prusa. Wyd. 2. Warszawa, PIW, 1972
 • Tatarkiewicz A.: W labiryncie. Szkice literackie. Warszawa, LSW, 1974 s. 157-168 : Czytajmy "Faraona"
 • Zakrzewska M.: Stanisław Wokulski : bohater "Lalki" B. Prusa; próba ustalenia charakterystycznych cech osobowości postaci literackiej. Szczecin : ODN, 1989

Artykuły z czasopism:

 • Bagiński P.: Rozważania o "Lalce" Bolesława Prusa. "Polonistyka" 1977 nr 4 s. 258-262
 • Bobrowska B.: Bolesław Prus - dziennikarz świadomy swych obowiązków wobec społeczeństwa. "Polonistyka" 1982 nr 6 s. 444-449
 • Budrewicz T.: Stary subiekt w nowym świecie. "Polonistyka" 1994 nr 8 s. 477-483
 • Detko J.: Nowsze prace o pozytywizmie. "Polonistyka" 1970 nr 2 s. 4-10
 • Eile S.: Dialektyka "Lalki" Bolesława Prusa. "Pamiętnik Literacki" 1973 z. 1 s. 3-51
 • Fita S.: Kultura polskiego pozytywizmu. "Język Polski w Szkole Średniej" 1987/88 z. 3 s. 297-303
 • Fita S. Nie drukowane "Kroniki Tygodniowe" Bolesława Prusa. "Pamiętnik Literacki" 1976 z. 1 s. 181-205
 • Gloger M.: Determinizm w "Lalce" Bolesława Prusa. "Pamiętnik Literacki" 2000 nr 2 s. 19-45
 • Kryda B.: Świat Bolesława Prusa w odbiorze uczniów (sondaż). "Polonistyka" 1994 nr 8 s. 471-477
 • Kulczycka - Saloni J.: Bolesław Prus - rozważania rocznicowe. "Polonistyka" 1972 nr 3 s. 1-10
 • Kulczycka - Saloni J.: Bolesław Prus - w siedemdziesiątą rocznicę śmierci. "Polonistyka" 1982 nr 6 s. 419-429
 • Kulczycka - Saloni J.: Kilka uwag o scjentyzmie Bolesława Prusa. "Przegląd Humanistyczny" 1983 nr 9/10
 • Kulczycka - Saloni J.: Literatura polska po powstaniu styczniowym. "Polonistyka" 1987 nr 8 s. 563-571
 • Kulczycka - Saloni J.: Habent sua fata libelli. Z dziejów "Lalki". "Polonistyka" 1994 nr 8 s. 462-470
 • Kulczycka - Saloni J.: Z problematyki ideowej i artystycznej literatury postyczniowej. "Polonistyka" 1967 nr 2 s.1-9
 • Kulczycka - Saloni J.: Związki literatury z kulturą epoki. Pozytywizm Cz. 2 Bolesław Prus ( 1847-1912). "Język Polski w Szkole" 1983/84 z. 2 s. 22-30
 • Markiewicz H.: Bolesław Prus a pozytywizm warszawski. "Rocznik Towarzystwa Literackiego imienia Adama Mickiewicza" 1981 s. 49-58
 • Micińska M.: Powściągliwość, praca i maleńka szczypta obłąkania. "Znak" 2002 nr 3 s. 13-28
 • Nofer - Ładyka A.: Pozytywistyczna koncepcja literatury zaangażowanej. "Polonistyka" 1965 nr 4 s.1-11
 • Słowiński L.: Syntezy epok - pozytywizm. "Polonistyka" 1976 nr 1 s. 16-22
 • Szurczak A.: "Lalka" Bolesława Prusa -" powieść z wielkich pytań... epoki" - po ponad stu latach. "Język Polski w Szkole Średniej" 1995/96 nr 2 s. 33-65
 • Tomkowski J.: Lekcja profesora Dębickiego. "Pamiętnik Literacki" 1983, z. 4 s. 109-128
 • Warzenica - Zalewska E.: Koncepcja psychiki człowieka w twórczości Bolesława Prusa. "Przegląd Humanistyczny" 1983 nr 9/10 s. 77-91