Henryk Sienkiewicz – życie i twórczość

Zestawienie bibliograficzne w wyborze

Wyboru dokonała : Agnieszka Kowalczuk

 

LITERATURA DOSTĘPNA W BIBLIOTECE PEDAGOGICZNEJ W ZAMOŚCIU


Henryk Sienkiewicz – życie i twórczość

 • Antkowiak, Zygmunt: Legenda warmątowicka: rzecz o zapisie Alfreda Olszewskiego dla Henryka Sienkiewicza. Wrocław: Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1978
 • Baculewski, Jan: Henryk Sienkiewicz. Wyd.3. Warszawa: „Wiedza Powszechna”, 1958
 • Bortnowski, Stanisław: „Potop” w szkole. Odbiór powieści Henryka Sienkiewicza. Wnioski dydaktyczne. Warszawa: Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1988
 • Bujnicki, Tadeusz: Pierwszy okres twórczości Henryka Sienkiewicza. Kraków: Wydawnictwo Literackie, 1968
 • Bujnicki, Tadeusz, Helman Alicja: "Potop" Henryka Sienkiewicza: powieść i film. Warszawa: Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1977
 • Bujnicki, Tadeusz: Sienkiewicz i historia. Studia. Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy, 1981
 • Bujnicki, Tadeusz: Trylogia Sienkiewicza na tle tradycji polskiej powieści historycznej. Wrocław, Warszawa, Kraków, Gdańsk: Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wydawnictwo Polskiej Akademii Nauk, 1973
 • Gorski, Iwan: O Sienkiewiczu i Wiesiełowskim. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1986
 • Górka, Olgierd: „Ogniem i mieczem” a rzeczywistość historyczna. Warszawa: Wydawnictwo Ministerstwa Obrony Narodowej, 1986
 • Henryk Sienkiewicz – twórczość i recepcja światowa. Materiały konferencji naukowej listopad 1966. Red. Aniela Piorunowa, Kazimierz Wyka. Kraków: Wydawnictwo Literackie, 1968
 • Inglot, Jacek: Poznać Sienkiewicza. Przewodnik literacki dla uczniów szkół podstawowych i średnich. Wrocław: Wydawnictwo „ASTRUM: ”, 1997
 • Jodełka, Tomasz: O „Krzyżakach” Henryka Sienkiewicza. Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy, 1958
 • Kersten, Adam: Sienkiewicz - „Potop” - historia. Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy, 1974
 • Kijas, Juliusz: „Potop” Henryka Sienkiewicza. Wyd.3. Warszawa: Państwowe Zakłady Wydawnictw Szkolnych, 1965
 • Koblewska, Janina: Adaptacje filmowe "Pana Wołodyjowskiego" Henryka Sienkiewicza. Warszawa: Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1974
 • Kolińska-Sochaczewska, Krystyna: Sienkiewicz i piękna Wielkopolanka. Warszawa: Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza, 1977
 • Korniłowiczówna, Maria: Onegdaj. Opowieść o Henryku Sienkiewiczu i ludziach mu bliskich. Szczecin: Wydawnictwo „Glob”, 1985
 • Korniłowiczówna, Maria: Szlakiem Henryka Sienkiewicza. Warszawa: Wydawnictwo PTTK „Kraj”, 1988
 • Krzyżanowski, Julian: Henryk Sienkiewicz. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1972
 • Krzyżanowski, Julian: Henryk Sienkiewicz. Kalendarz życia i twórczości. Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy, 1956
 • Krzyżanowski, Julian: Henryka Sienkiewicza żywot i sprawy. Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy, 1981
 • Krzyżanowski, Julian: Kalendarz życia i twórczości Henryka Sienkiewicza. Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy, 1954
 • Krzyżanowski, Julian: Pokłosie Sienkiewiczowskie. Szkice literackie. Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy, 1973
 • Krzyżanowski, Julian: Sienkiewicz a Warszawa. Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy, 1975
 • Krzyżanowski, Julian: Twórczość Henryka Sienkiewicza. Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy, 1976
 • Kuczyński, Stefan M.: Rzeczywistość historyczna w „Krzyżakach” Henryka Sienkiewicza. Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy, 1967
 • Kulczycka – Saloni, Janina: Henryk Sienkiewicz. Warszawa: Państwowe Zakłady Wydawnictw Szkolnych, 1960
 • Ludorowski, Lech: O postawie epickiej w Trylogii Henryka Sienkiewicza. Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy, 1970
  Ludorowski, Lech: Sztuka opowiadania w "Ogniem i mieczem" Henryka Sienkiewicza. Warszawa - Poznań: Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1977
 • Ładyka (Nofer), Alina: Henryk Sienkiewicz. Warszawa: Wiedza Powszechna, 1965
 • Majchrowski, Stefan: Pan Sienkiewicz. Katowice: "Śląsk", 1987
 • Majchrowski, Stefan: Sienkiewicz. Opowieść biograficzna. Warszawa: Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza, 1975
 • Meresiński, Sławomir: Henryk Sienkiewicz wobec tradycji romantycznej. Kielce: Wydawnictwo Pedagogiczne, 1992
 • Motywy sakralne w twórczości Henryka Sienkiewicza: VIII Ogólnopolskie Spotkania Sienkiewiczowskie. Red. nauk. Lech Ludorowski. Zamość,
 • Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna, 1992
 • Nofer, Alina: Henryk Sienkiewicz. Warszawa: Wiedza Powszechna, 1959
 • Pieczara, Marek: Henryk Sienkiewicz "Quo vadis". Warszawa: Dom Wydawniczy „Jota”, 1990
 • Piotrowski, Wojciech: "W pustyni i w puszczy" Henryka Sienkiewicza: analiza wartości literackich, poznawczych i wychowawczych powieści w konfrontacji "Listami z Afryki" Henryka Sienkiewicza i reportażem Mariana Brandysa "Śladami Stasia i Nel". Koszalin : IKN ODN, 1984
 • Płygawko, Danuta: Sienkiewicz w Szwajcarii. Z dziejów akcji ratunkowej dla Polski w czasie pierwszej wojny światowej. Poznań: Wydawnictwo Naukowe UAM, 1986
 • Sandler, Samuel: Wokół „Trylogii”. Wrocław: Wydawnictwo Zakładu Narodowego im. Ossolińskich, 1952
 • Stawar, Andrzej: Pisarstwo Henryka Sienkiewicza. Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy, 1960
 • Sudakiewicz, Lidia: Henryk Sienkiewicz – Nowele. Warszawa: Fabryka Pomocy Naukowych, 1991
 • Szerementowski, Eugeniusz; Powieść niedługo napiszę prześliczną. Młode lata Henryka Sienkiewicza. Warszawa: „Nasza Księgarnia”, 1959
 • Szonert, Ewa: Spotkania z Sienkiewiczem. Studia, szkice, sylwetki. Warszawa: Instytut Wydawniczy PAX, 1987
 • Szweykowski, Zygmunt: Trylogia Sienkiewicza i inne szkice o twórczości pisarza. Poznań: Wydawnictwo Poznańskie, 1973
 • Szweykowski, Zygmunt: Trylogia Sienkiewicza. Szkice. Poznań: Wydawnictwo Poznańskie, 1961
 • Trylogia - Sobieski - Victoria wiedeńska. Cz. 1, Trylogia - w stulecie dzieła. Cz. 2, Sobieski i victoria wiedeńska . Red. Lech Ludorowski. Lublin: UMCS, 1985
 • Trylogia Henryka Sienkiewicza - historia, dzieło, recepcja. Materiały z sesji naukowej "W dziewięćdziesiątą rocznicę Trylogii Henryka Sienkiewicza". Red. nauk. Lech Ludorowski. Warszawa, Poznań: Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1978
 • Wachowicz,Barbara:Marie jego życia. Warszawa: Wydawnictwa Radia i Telewizji, 1985
 • Warneńska, Monika: Śladami Sienkiewicza. Warszawa: „Sport i Turystyka”, 1967
 • Żabski, Tadeusz: Poglądy estetyczno - literackie Henryka Sienkiewicza. Wrocław : Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1979

Henryk Sienkiewicz – dzieła

 • Sienkiewicz, Henryk: Pisma wybrane. T. 1 – 3: Nowele: Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy, 1987
 • Sienkiewicz, Henryk: Pisma wybrane. T. 4: Listy z podróży do Ameryki: Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy, 1988
 • Sienkiewicz, Henryk: Pisma wybrane. T. 5 - 6: Ogniem i mieczem: Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy, 1987
 • Sienkiewicz, Henryk: Pisma wybrane. T. 7 – 9: Potop: Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy, 1987
 • Sienkiewicz, Henryk: Pisma wybrane. T. 10: Pan Wołodyjowski: Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy, 1987
 • Sienkiewicz, Henryk: Pisma wybrane. T. 11: Bez dogmatu: Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy, 1987
 • Sienkiewicz, Henryk: Pisma wybrane. T. 12: Rodzina Połanieckich: Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy, 1987
 • Sienkiewicz, Henryk: Pisma wybrane. T. 13: Quo vadis: Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy, 1987
 • Sienkiewicz, Henryk: Pisma wybrane. T. 14 – 15: Krzyżacy: Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy, 1987
 • Sienkiewicz, Henryk: Pisma wybrane. T. 16: Na polu chwały: Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy, 1987
 • Sienkiewicz, Henryk: Pisma wybrane. T. 17: W pustyni i w puszczy: Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy, 1987
 • Sienkiewicz, Henryk: Baśnie i legendy. Warszawa: Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza, 1978
 • Sienkiewicz, Henryk: Humoreski z teki Worszyłły. Wrocław: Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1988
 • Sienkiewicz, Henryk: Krzyżacy. Drzeworytami ozdobił Stanisław Toepfer. Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy, 1969
 • Sienkiewicz, Henryk: Krzyżacy. Powieść historyczna. Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy, 1962
 • Sienkiewicz, Henryk: Listy z podróży do Ameryki. Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy, 1986
 • Sienkiewicz, Henryk: Na polu chwały. Lublin: Wydawnictwa Lubelskie, 1989
 • Sienkiewicz, Henryk: Nowele amerykańskie. Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy, 1948
 • Sienkiewicz, Henryk: Nowele wybrane. Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy, 1971
 • Sienkiewicz, Henryk: Ogniem i mieczem. T. 1 – 2. Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy, 1986
 • Sienkiewicz, Henryk: Pan Wołodyjowski. Warszawa: Ministerstwo Obrony Narodowej, 1983
 • Sienkiewicz, Henryk: Potop. T. 1 – 3. Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy, 1986
 • Sienkiewicz, Henryk: Przez stepy. W krainie złota. Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy, 1980
 • Sienkiewicz, Henryk: Quo vadis: powieść z czasów Nerona. Wrocław: Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 2002
 • Sienkiewicz, Henryk: Stary sługa; Hania; Selim Mirza. Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy, 1978
 • Sienkiewicz, Henryk: Szkice węglem czyli epopeja pod tytułem Co się stało w Baraniej Głowie. Warszawa: „Iskry”, 1986
 • Sienkiewicz, Henryk: Szkice węglem. Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy, 1974
 • Sienkiewicz, Henryk: W pustyni i w puszczy: powieść. Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy, 1986
 • Sienkiewicz, Henryk: W pustyni i w puszczy: z rycinami. Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy, 1985
 • Sienkiewicz, Henryk: Wiry. Gdańsk: Oficyna wydawnicza „Graf”, 199031. Sienkiewicz, Henryk: Wybór nowel i opowiadań. Wrocław, Kraków [etc.]: Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1992
 • Sienkiewicz, Henryk: Wybór nowel. Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy, 1986
 • Sienkiewicz, Henryk: Zagłoba swatem. Komedia w 1 akcie. Przedruk: Henryk Sienkiewicz, Dzieła t. XXXIX – Dramaty; Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy, 1951. Warszawa: Cent. Dom Twór. Lud., 1957