Rodziny zastępcze

Zestawienie bibliograficzne w wyborze za lata : 1982-2009

Wyboru dokonał(a) : mgr Agnieszka Kowalczuk

 

LITERATURA DOSTĘPNA W BIBLIOTECE PEDAGOGICZNEJ W ZAMOŚCIU

 

Wydawnictwa zwarte: za lata 1982-2008

 • Czas niepewności : o dzieciach w rodzinach zastępczych / Jenifer Wilgocki, Marcia Kahn Wright: - Gdańsk : Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, [2007].
 • Dziecko przybyłe z daleka : adopcja i rodzina zastępcza / Guido Cattabeni. - Warszawa : Instytut Wydawniczy Pax, cop. 2008.
 • Dziecko, rodzice, adopcja : ontologiczne i psychospołeczne aspekty rodzinnych form opieki zastępczej / Arkadiusz Wąsiński. - Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2005.
 • Instytucja rodzin zastępczych : problemy prawno-organizacyjne / Marek Safjan. - Warszawa : Wydawnictwo Prawnicze, 1982.
 • Opieka i wychowanie w rodzinie / pod red. Czesława Kępskiego: - Lublin : Wydaw. Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2003.
 • Osamotnione dzieci : rodziny zastępcze i rodzinne domy dziecka / Marek Safjan. - Warszawa : Wydawnictwo Prawnicze, 1983.
 • Rodziny zastępcze i ich dzieci / Lidia Winogrodzka. - Lublin : Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2007.
 • Węzłowe problemy pedagogiki opiekuńczej / Albin Kelm. – Warszawa : "Żak", 2000.
 • Z opieki zastępczej w dorosłe życie : założenia a rzeczywistość / pod red. Anny Kwak: - Warszawa. Fundacja Instytut Spraw Publicznych, 2006.
 • Zagrożone dzieciństwo : rodzinne i instytucjonalne formy opieki / pod red. Marii Kolankiewicz. – Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1999.

Artykuły z czasopism: za lata 1994-2009

 • Funkcjonowanie młodzieży z rodzin zastępczych w szkole / Lidia Winogrodzka // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. 2006, nr 8, s. 36-39.
 • Jak wspierać rodzicielstwo zastępcze w Polsce / Mira Prajsner // Remedium. - 2009, nr 5, s. 1-3.
 • O problemach rodzicielstwa zastępczego / Leszek Dobrzyński // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. 2006, nr 7, s. 24-30.
 • O profesjonalizacji rodziców zastępczych / Grażyna Gajewska // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. 2006, nr 9, s. 19-24.
 • O rodzinach zastępczych w Polsce prawie wszystko / Henryk Cudak // Problemy Rodziny. - 1996, nr 4, s. 25-31.
 • Praca z rodziną - alternatywa opieki zastępczej / Marek Liciński // Polityka Społeczna. - R. 36, nr 9 (2009), s. 71-74.
 • Prawo dziecka do pieczy zastępczej a prawo do 7ycia w rodzinie / Marek Andrzejewski // Problemy Opiekuńczo - Wychowawcze. - 1997, nr 4, s. 6-11.
 • Program "Drugi Dom" / Sławomir Skirtun // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. 2006, nr 8, s. 49-51.
 • Program grupowego przygotowania rodzin zastępczych / Maria Kolankiewicz, Iwona Ozygała // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 1995, nr 8, s. 23-27.
 • Przyspieszyć adopcje / Mirosław Kaczmarek // Remedium. - 2009, nr 3, s. 18-19.
 • Reforma systemu opieki zastępczej : doświadczenia europejskie / Mirosław Kaczmarek // Remedium. 2007, nr 6, s. 18-19.
 • Rodzicielstwo zastępcze - problematyka psychologiczna / Marta Komorowska //  Remedium. - 2009, nr 7/8, s. 16-17.
 • Rodzina adopcyjna - szczególne środowisko wychowawcze dziecka / Joanna Karczewska // Nauczanie Początkowe. 2007/2008, nr 2, s. 41-49.
 • Rodziny zastępcze : pytania i odpowiedzi / Barbara Głowacka, Wanda Smolińska // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 1994, nr 7, s. 9-10.
 • Sukces zaufania / Tadeusz Pulcyn // Świat Problemów. 2007, nr 10, s. 10-15.
 • Wspieranie dziecka i jego rodziny / Gabriela Gralak // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2002, nr 8, s. 20-23.
 • Z tradycji rodzin zastępczych. Cz. 1 / Maria Kolankiewicz // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. R. 48, nr 1 (2008), s. 36-44.
 • Z tradycji rodzin zastępczych. Cz. 2 / Maria Kolankiewicz // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. R. 48, nr 2 (2008), s. 46-53.
 • Zmiany w zastępczym modelu opieki / Mirosław Kaczmarek // Remedium. - 2009, nr 9, dod. „Pomarańczowe Forum”, s. 18-19.