Terapia w pedagogice i psychologii

RODZAJE, METODY I FORMY TERAPII WYKORZYSTYWANE W PRACY DYDAKTYCZNEJ, OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZEJ, TERAPEUTYCZNEJ I PSYCHOLOGICZNEJ

Opracowała: Agnieszka Zyśk

 

LITERATURA DOSTĘPNA W BIBLIOTECE PEDAGOGICZNEJ W ZAMOŚCIU FILII W HRUBIESZOWIE

 

ZESTAWIENIE BIBLIOGRAFICZNE W WYBORZE (LATA 1997-2007)

 • ALEKSANDROWICZ Jerzy Witold : Psychoterapia : poradnik dla pacjentów. - Kraków: Wydaw. Uniw. Jagiellońskiego, 2004. - (Poradniki)
 • BIELAŃSKA Anna : Teatr, który leczy. - Kraków : Wydaw. UJ, 2002
 • BOGDANOWICZ Marta, KISIEL Bożena, PRZASNYSKA Maria : Metoda Weroniki Sherborne w terapii i wspomaganiu rozwoju dziecka. - Warszawa : „Impuls”, 1998
 • BORECKA Irena : Biblioterapia : teoria i praktyka : poradnik . - Warszawa : Wydaw. SBP, 2001 . - (Propozycje i Materiały)
 • CZAJKOWSKA Irena, HERDA Kazimierz : Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne w szkole . - Wyd. 8 . - Warszawa : WSiP, [2005]
 • DĄBROWSKA, Małgorzata, ROZESŁANIEC Małgorzata : Korygowanie zaburzeń zachowania dzieci nadpobudliwych psychoruchowo i agresywnych w grupie
  socjoterapeutycznej. - Toruń : Wydaw. Adam Marszałek, cop. 2004
 • DEMETRIO Duccio : Autobiografia : terapeutyczny wymiar pisania o sobie. - Kraków :„Impuls”, 2000
 • DERKS Lucas : Techniki NLP w tworzeniu dobrych związków z ludźmi. - Gdańsk : Gdańskie Wydaw. Psychologiczne, 2003
 • DZIONEK Elżbieta [i in.] : Kinezjologia edukacyjna. - Kraków : „Impuls”, 2006
 • ELLIOTT Julian, PLACE Maurice : Dzieci i młodzież w kłopocie : poradnik nie tylko dla psychologów. - Warszawa : WSiP, 2000. - S. 16-40 : Udzielanie pomocy – podstawy. - (Literatura Pedagogiczna)
 • FRANCZYK Anna, KRAJEWSKA Katarzyna : Program psychostymulacji dzieci w wieku przedszkolnym z deficytami i zaburzeniami rozwoju : ćwiczenia i zabawy . - Kraków : „Impuls” 2006
 • FRANCZYK Anna, KRAJEWSKA Katarzyna : Skarbiec nauczyciela – terapeuty (na bazie własnych doświadczeń z pracy terapeutycznej) . - Kraków : „Impuls”, 2005
 • FRISCH Herbert,ROEX Jacques : Terapia manualna : poradnik wykonywania ćwiczeń. - Warszawa : Wydaw. Lekarskie PZWL, 2001
 • GELDARD Kathryn, GELDARD David : Jak pracować z dziecięcymi grupami terapeutycznymi : przewodnik dla psychologów, pedagogów i pracowników socjalnych. - Gdańsk : Gdańskie Wydaw. Psychologiczne, 2005. - (Psychologia dla Praktyków)
 • GRABAŁOWSKA Krystyna [i in.] : Ćwiczenia w czytaniu i pisaniu : poradnik metodyczny do terapii dzieci dyslektycznych. - Toruń : Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa „Dom Organizatora”, 2005
 • GRZYWNIAK Celestyna : Kinezjologia edukacyjna : metoda wspomagania rozwoju i terapii psychomotorycznej. - Kraków : Wydaw. Nauk. Akademii Pedagogicznej, 2006 . - (Prace Monograficzne)
 • GUNIA Grażyna : Terapia logopedyczna dzieci z zaburzeniami słuchu i mowy : wybrane problemy teorii i praktyki surdologopedycznej. - Kraków : „Impuls”, 2006
 • GUSTAFSON James Paul : Terapia długo - czy krótkoterminowa. - Gdańsk : Gdańskie Wydaw. Psychologiczne, 2001
 • HEATON Jeanne Albronda : Podstawy umiejętności terapeutycznych. - Gdańsk : Gdańskie Wydaw. Psychologiczne, 2003. - (BT Biblioteka Terapeuty)
 • HELLINGER Bert, HOVEL Gabriele : Praca nad rodziną : metoda Berta Hellingera. - Gdańsk : Gdańskie Wydaw. Psychologiczne, 2004
 • HORNBY Garry, HALL Eric, HALL Carol : Nauczyciel – wychowawca. - Gdańsk : Gdańskie Wydaw. Psychologiczne, 2005
 • HOUSTON Gaie : Gestalt : terapia krótkoterminowa. - Gdańsk : Gdańskie Wydaw. Psychologiczne, 2006. - (Terapia Krótkoterminowa)
 • JAMES Richard K., Gilliland Burl E. : Strategie interwencji kryzysowej : pomoc psychologiczna poprzedzająca terapię. - Warszawa : Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Wydaw. Edukacyjne, 2005
 • KAROLAK Wiesław : Rysunek w arteterapii. - Łódź : Wydaw. Wyższej Szkoły Humanistyczno-Ekonomicznej, 2005
 • KOCIEŁŁO Danuta : Taniec i psychoterapia . - Poznań : KMK Promotions, cop. 2002
 • KOTT Tadeusz : Zajęcia pozalekcyjne i terapia zajęciowa z osobami o obniżonej sprawności umysłowej. - Warszawa : Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej, 2002
 • KRYZYS, interwencja i pomoc psychologiczna : nowe ujęcia imożliwości / red. Dorota Kubacka-Jasiecka, Krzysztof Mudyń. - Toruń : Wydaw. Adam Marszałek, cop. 2004
 • KULISIEWICZ Beata : Witaj piesku! : dogoterapia we wspomaganiu rozwoju dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych. - Kraków : „Impuls”, 2007
 • LAZARUS Arnold A. : Wyobraźnia w psychoterapii : podstawowe techniki . - Gdańsk : Gdańskie Wydaw. Psychologiczne, 2003
 • MANDER Gertrud : Psychodynamiczna terapia krótkoterminowa. - Gdańsk : Gdańskie Wydaw. Psychologiczne, 2006. - (Terapia krótkoterminowa)
 • MATTIS Sara G., OLLENDICK Thomas H. : Lęk i fobie nastolatków : jak pomóc dzieciom przezwyciężyć napady paniki. - Gdańsk : Gdańskie Wydaw. Psychologiczne, 2004
 • MŁYNARSKA Małgorzata, SMEREKA Tomasz : Psychostymulacyjna metoda kształtowania i rozwoju mowy oraz myślenia. - Warszawa : WSiP, cop. 2000
 • MOLICKA Maria : Bajki terapeutyczne dla dzieci. - Cz. 2. - Poznań : „Media Rodzina”, cop. 2003
 • MOLICKA Maria : Bajki terapeutyczne dla dzieci . - Poznań : „Media Rodzina”, cop. 1999
 • MOLICKA Maria : Bajkoterapia : o lękach dzieci i nowej metodzie terapii. - Poznań :„Media Rodzina”, cop. 2002
 • OD SYSTEMU terapeutycznego do interwencji / red. nauk. Łukasz Kaczmarek, Anna Słysz, Emilia Soroko. - Poznań : Wydaw. Nauk. Uniw. im. Adama Mickiewicza, 2006. - (Psychologia i Pedagogika)
 • OSTER Gerald D., GOULD Patricia : Rysunek w psychoterapii . - Gdańsk : Gdańskie Wydaw. Psychologiczne, 2002 . - (Techniki Terapeutyczne)
 • PAWLIK-POPIELARSKA Beata : Terapia z udziałem psa. - Gdańsk : Wydaw. Medyczne Via Medica, 2005
 • PĘDZIWIATR Henryk : Teoretyczne podstawy terapii w ujęciu psychomotorycznym. - Zielona Góra : Oficyna Wydawnicza Uniw. Zielonogórskiego, 2006
 • PISZCZEK Maria : Terapia zabawą, terapia przez sztukę : (wybrane zagadnienia i metody). - Warszawa : Centrum Metodyczne Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej, 2002
 • PODRĘCZNIK pomagania : podstawy pomocy psychologicznej : szkoły i kierunki psychoterapii / red. Krystyna Drat-Ruszczak, Ewa Drążkowska-Zielińska. - Warszawa : „Academica”, 2005
 • PROCHASKA James O., NORCROSS John C. : Systemy psychoterapeutyczne : analiza transteoretyczna. - Warszawa : Instytut Psychologii i Zdrowia. Polskie Towarzystwo Psychologiczne, 2006
 • RAKOWSKA Jadwiga Małgorzata : Skuteczność psychoterapii : przegląd badań. - Warszawa : „Scholar”, 2005
 • ROBINSON Bryan E., RHODEN J. Lyn : Pomoc psychologiczna dla dzieci alkoholików. - Warszawa : Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów alkoholowych, 2000
 • SATIR Virginia : Terapia rodziny. - Gdańsk : Gdańskie Wydaw. Psychologiczne, 2000 . - (Psychologia Rodziny)
 • SCHNEIDER COREY Marianne, COREY Gerald : Grupy : metody grupowej pomocy psychologicznej. - Warszawa : Instytut Psychologii Zdrowia. Polskie Towarzystwo Psychologiczne, 2002
 • SIKORSKI Wiesław : Bezsłowne komunikowanie się w psychoterapii. - Kraków : „Impuls”, 2002
 • STYMULACJA psychoruchowego rozwoju dzieci o obniżonej sprawności umysłowej / red. Władysława i Jan Pileccy. - Kraków : Wydaw. Nauk. Akademii Pedagogicznej, 2004 . - (Prace Monograficzne WSP w Krakowie)
 • SZULC Wita : Muzykoterapia jako przedmiot badań i edukacji . - Lublin : Wydaw. UMCS, 2005
 • TEML Hubert : Relaks w nauczaniu . - Warszawa : WSiP, 1997 . - (Literatura Pedagogiczna)
 • TERAPIA dźwiękiem / red. nauk. Lidia Kataryńczuk-Mania. - Zielona Góra : Oficyna Wydawnicza UZ, 2007
 • TERAPIA pedagogiczna . - T. 2 : Zagadnienia praktyczne i propozycje zajęć / red. nauk. Ewa Małgorzata Skorek. - Kraków : „Impuls”, 2005
 • TERAPIA pedagogiczna. - T. 1 : Zaburzenia rozwoju psychoruchowego / red. nauk. Ewa Małgorzata Skorek. - Kraków : „Impuls”, 2004
 • WELLER Stella : Oddech, który leczy : 20 sposobów na odetchnięcie od stresu, napięcia i zmęczenia. - Gdańsk : Gdańskie Wydaw. Psychologiczne, 2001
 • WYBRANE elementy terapii w procesie edukacji artystycznej / red. nauk. Lidia Kataryńczuk-Mania. - Zielona Góra : Redakcja Wydawnictw Humanistyczno-Społecznych UZ, 2002