Rodzinna opieka zastępcza

Zestawienie bibliograficzne w wyborze za lata : 2000-2009

Wyboru dokonał(a) : Agnieszka Zyśk

 

LITERATURA DOSTĘPNA W BIBLIOTECE PEDAGOGICZNEJ W ZAMOŚCIU FILIA W HRUBIESZOWIE

 

Wydawnictwa zwarte

 • Adopcja dziecka : psychologiczna analiza decyzji u kobiet i mężczyzn / Anna Jarmołowska. - Lublin : Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, 2007.
 • Dziecko, rodzice, adopcja : ontologiczne i psychospołeczne aspekty rodzinnych form opieki zastępczej / Arkadiusz Wąsiński. - Kraków :
  Impuls, 2005.
 • Główne formy opieki kompensacyjnej w Polsce / Sylwia Badora // W: System opieki kompensacyjnej w zjednoczonej Europie / pod red. Sylwii Badory i Danuty Marzec. - Kraków : Oficyna Wydawnicza „Impuls”, 2002. - S. 123-191.
 • Kluczowe zagadnienia przysposobienia i funkcjonowania rodzin adopcyjnych / Jacek Jarosław Błeszyński. - Kraków : Oficyna Wydawnicza „Impuls”, 2003.
 • Odrzuceni : analiza procesu umieszczania dzieci w placówkach opieki / Józefina Hrynkiewicz. - Warszawa : Instytut Spraw Publicznych, 2006.
 • Opieka i pomoc społeczna wobec wyzwań współczesności / pod red. Wiesławy Walc, Beaty Szluz, Izabeli Marczykowskiej. - Rzeszów : Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2008. - S. 13-53 : Opieka nad dzieckiem – współczesne zagadnienia.
 • Opieka i wychowanie w rodzinie / pod red. Czesława Kępskiego. - Lublin : Wydawnictwo UMCS, 2003. - S. 175-267 : Rodzinne formy wychowania a opieka nad dzieckiem sierocym.
 • Rodzina adopcyjna / Alicja Kalus // W: Formy opieki, wychowania i wsparcia w zreformowanym systemie pomocy społecznej / pod red. Józefy Brągiel i Sylwii Badory. - Opole : Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, 2005. - S. 257-271.
 • Rodzina zastępcza / Mirosław Jamrożek, Bożena Matyjas // W: Encyklopedia pedagogiczna XXI wieku. T. 5 / [red. nauk. i przewod. kom. red. Tadeusz Pilch]. - Warszawa : Wydawnictwo Akademickie Żak, 2005. - S. 386-390.
 • Rodzina zastępcza / Sylwia Badora // W: Formy opieki, wychowania i wsparcia w zreformowanym systemie pomocy społecznej / pod red. Józefy Brągiel i Sylwii Badory. - Opole : Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, 2005. - S. 272-288.
 • Rodzinne domy dziecka / Albin Kelm // W: Encyklopedia pedagogiczna XXI wieku. T. 5 / [red. nauk. i przewod. kom. red. Tadeusz Pilch]. - Warszawa : Wydawnictwo Akademickie Żak, 2005. - S. 396-401.
 • Rodzinne formy opieki zastępczej / Alicja Kurcz // W: Encyklopedia pedagogiczna XXI wieku. T. 5 / [red. nauk. i przewod. kom. red. Tadeusz Pilch]. - Warszawa : Wydawnictwo Akademickie Żak, 2005. - S. 401-411.
 • Rodziny zastępcze - rodziny nadziei / Maria Kwiecień. - Warszawa : Wydawnictwo Księży Marianów, 2003.
 • Rodziny zastępcze i ich dzieci / Lidia Winogrodzka. - Lublin : Wydawnictwo UMCS, 2007.
 • Rola edukacji rodzin zastępczych w tworzeniu środowiskowych grup wsparcia / Magdalena Joachimowska // W: Pomoc społeczna, praca socjalna. T. 2 / pod red. Krystyny Marzec-Holki. - Bydgoszcz : Wydawnictwo Akademii Bydgoskiej im. Kazimierza Wielkiego, 2003. -
  S. 692-700.
 • Węzłowe problemy pedagogiki opiekuńczej / Albin Kelm. - Warszawa : Wydawnictwo Akademickie „Żak”, 2000.
 • Zarys metodyki pracy opiekuńczo-wychowawczej w rodzinnych i instytucjonalnych formach wychowania / Urszula Kamińska. - Wyd. 4. - Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 2005.

Artykuły z czasopism

 • Funkcjonowanie młodzieży z rodzin zastępczych w szkole / Lidia Winogrodzka // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2006, nr 8, s. 36-39.
 • Jak wspierać rodzicielstwo zastępcze w Polsce / Mira Prajsner // Remedium. - 2009, nr 5, s. 1-3.
 • Medialny obraz opieki zastępczej / Jan Wszołek // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2007, nr 1, s. 3-8.
 • Mity o rodzinach zastępczych barierą w szkolnym funkcjonowaniu dzieci / Grażyna Gajewska // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2008,
  nr 8, s. 13-21.
 • O profesjonalizacji rodziców zastępczych / Grażyna Gajewska // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2006, nr 9, s. 19-24.
 • Opinie pracowników socjalnych o wychowywaniu dzieci w rodzinach zastępczych / Andrzej Mielczarek // Praca Socjalna. - R. 23, nr 5 (2008),
  s. 52-67.
 • Orzekanie o umieszczaniu dziecka w rodzinie zastępczej / Elżbieta Holewińska-Łapińska // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2008, nr 9, s. 3-10.
 • Polskie rodziny adopcyjne w świetle badań / Beata Skwarek // Problemy Opiekuńczo- Wychowawcze. - 2005, nr 10, s. 18-25.
 • Pomoc ośrodka adopcyjno-opiekuńczego rodzinom zastępczym / Aleksandra Król // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2003, nr 4,
  s. 22-25.
 • Potomek na zamówienie / Grzegorz Grempka // Charaktery. - 2008, nr 6, s. 30-34.
 • Przyspieszyć adopcję / Mirosław Kaczmarek // Remedium. - 2009, nr 3, s. 18-19.
 • Reforma systemu opieki zastępczej : doświadczenia europejskie / Mirosław Kaczmarek // Remedium. - 2007, nr 6, s. 18-19.
 • Rodzina adopcyjna – szczególne środowisko wychowawcze dziecka / Joanna Karczewska // Nauczanie Początkowe. - 2007/2008, nr 2,
  s. 41-49.
 • Rodzina zastępcza dla dzieci bez przyszłości / Marek Liciński // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2009, nr 5, s. 23-28.
 • Rodzina zastępcza formą pomocy dziecku : wybrane aspekty / Małgorzata Laskowska // Wychowanie na co Dzień. - 2005, nr 9, s. 23-24.
 • Rodzinne domy dziecka w XX wieku / Barbara Passini // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2008, nr 4, s. 51-58.
 • Stulecie gniazd sierocych i pięćdziesięciolecie rodzinnych domów dziecka / Albin Kelm // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2008, nr 2,
  s. 41-45.
 • Tajemnica rodzinna / Ewa Winnicka // Polityka. - 2008, nr 12, s. 38-40, 42-43.
 • Usprawnić adopcje – zasady i procedury postępowania / Mirosław Kaczmarek // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2009, nr 6, s. 39-45.
 • Warunki powodzenia zastępczej opieki rodzinnej / Barbara Passini // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2007, nr 6, s. 3-6.
 • Z tradycji rodzin zastępczych. Cz. 1 / Maria Kolankiewicz // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2008, nr 1, s. 36-44.
 • Z tradycji rodzin zastępczych. Cz. 2 / Maria Kolankiewicz // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2008, nr 2, s. 46-53.
 • Zastępczy dom rodzinny : rozmowa z Anną Szurpicką i Agnieszką Jankiewicz / Dorota Mazur, Jolanta Tęcza-Ćwierz // Wychowawca. - 2009,
  nr 4, s. 20-22.