Dysleksja i dysgrafia

Zestawienie bibliograficzne w wyborze.

Wyboru dokonał(a) : Agnieszka Zyśk

 

LITERATURA DOSTĘPNA W BIBLIOTECE PEDAGOGICZNEJ W ZAMOŚCIU FILIA W HRUBIESZOWIE

 

Wydawnictwa zwarte – za lata: 1996-2012.

 • Ćwiczenia w czytaniu i pisaniu : poradnik metodyczny do terapii dzieci dyslektycznych / Krystyna Grabałowska [et al.]. - Toruń : Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa „Dom Organizatora”, 2005.
 • Dar dysleksji : dlaczego niektórzy zdolni ludzie nie umieją czytać i jak mogą się nauczyć / Ronald D. Davis [oraz] Eldon M. Braun. - Poznań : Zysk i S-ka, cop. 2010.
 • Diagnoza dysleksji / red. Barbara Kaja. - Bydgoszcz : Wydawnictwo Akademii Bydgoskiej im. Kazimierza Wielkiego, 2003.
 • Diagnoza i rewalidacja indywidualna dziecka ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi / pod red. Marzeny Klaczak i Piotra Majewicza. - Kraków : Wydawnictwo Naukowe Akademii Pedagogicznej, 2006.
 • Dysgrafia / Sylwia Weise // W: Terapia pedagogiczna. T. 1 / pod red. nauk. Ewy Małgorzaty Skorek. - Kraków : Oficyna Wydawnicza „Impuls”, 2005. - S. 49-52.
 • Dysleksja : nie jesteś sam / Wojciech Brejnak. - Warszawa : Wydawnictwo Lekarskie PZWL, cop. 2005.
 • Dysleksja : problem znany czy nieznany? / red. Małgorzata Kostka-Szymańska, Grażyna Krasowicz-Kupis. - Lublin : Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2007.
 • Dysleksja : teoria i praktyka / red. nauk. Gavin Reid. - Gdańsk : Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2008.
 • Dysleksja / Jolanta Dyrda // W: Encyklopedia pedagogiczna XXI wieku. T. 1 / [red. prowadzący encyklopedii Ewa Różycka]. - Warszawa : Wydawnictwo Akademickie „Żak”, 2003. - S. 849-856.
 • Dysleksja rozwojowa : podstawy diagnozy i terapii / Janina Mickiewicz. - Toruń : Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa „Dom Organizatora”, 2011.
 • Dysleksja w Polsce : efekt nieharmonijności rozwoju czy zaniedbania pedagogicznego? / Ewa Okręglicka-Forysiak // W: Psychospołeczne problemy rozwoju dziecka : aspekty diagnostyczne i terapeutyczne / pod red. Aliny Czapigi. - Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, cop. 2006. - S. 171-181.
 • Dziecko z zaburzeniami rozwoju i zachowania w klasie szkolnej : vademecum nauczycieli i rodziców / Urszula Oszwa. - Kraków : Oficyna Wydawnicza „Impuls”, 2007.
 • Funkcjonowanie psychospołeczne uczniów dyslektycznych / Piotr Alfred Gindrich. - Lublin : Wydawnictwo UMCS [Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskie], 2002.
 • Jak pokonać trudności w mówieniu, czytaniu i pisaniu / Antoni Balejko. - Białystok : [Wydawnictwo Logopedyczne], 1999.
 • Jak pomóc dzieciom radzić sobie z dysleksją : poradnik dla rodziców / Sally Raymond. - Kielce : Wydawnictwo Jedność, 2004.
 • Kształcenie umiejętności ortograficznych uczniów z dysleksją / Anna Jurek. - Gdańsk : Wydawnictwo Harmonia, 2009.
 • Metoda 18 struktur wyrazowych w pracy z dziećmi z trudnościami w czytaniu i pisaniu : książka do ćwiczeń w czytaniu / Ewa Kujawa, Maria Kurzyna. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, [2001].
 • Pedagogiczna diagnoza specyficznych trudności w czytaniu i pisaniu / Ewa Górniewicz. - Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek, 1998.
 • Pojęcie dysleksji, jej rodzaje i przyczyny / Elżbieta Kalinowska // W: Terapia pedagogiczna. T. 1 / pod red. nauk. Ewy Małgorzaty Skorek. - Kraków : Oficyna Wydawnicza „Impuls”, 2005. - S. 23-27.
 • Praca z dzieckiem wymagającym. Cz. 1 / red. Ewa Przygońska. - Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, cop. 2011.
 • Przezwyciężanie trudności w czytaniu i pisaniu / Halina Pętlewska. - Kraków : Oficyna Wydawnicza „Impuls”, 1999.
 • Ryzyko dysleksji : problem i diagnozowanie : skala ryzyka dysleksji wraz z normami dla klas 0 i I / Marta Bogdanowicz. - Gdańsk : Wydawnictwo Harmonia, 2005.
 • SLI i inne zaburzenia językowe / Grażyna Krasowicz-Kupis. - Sopot : Gdańskie Wydawnictwo Pedagogiczne, 2012.
 • Style uczenia się dzieci dyslektycznych a wymagania poznawcze szkoły / Jolanta Dyrda. - Gdańsk : Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, 2004.
 • Trudności w czytaniu i pisaniu : modele ćwiczeń / Barbara Zakrzewska. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1996.
 • W kręgu specyficznych trudności w uczeniu się czytania i pisania / pod red. nauk. Mariana Sinicy i Anety Rudzińskiej-Rogoży. - Zielona Góra : Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2005.
 • Wokół czytania : proces czytania i jego zaburzenia oraz drogi do efektywnego czytania / Zofia Pomirska. - Warszawa : Difin, 2011.
 • Wokół dysleksji : co warto wiedzieć o dysleksji i nowoczesnych sposobach przeciwdziałania jej / pod red. nauk. Zofii Pomirskiej. - Warszawa : Difin, 2010.

Artykuły z czasopism – za lata: 2003-2013.

 • Biblioterapia w pracy z dzieckiem i młodzieżą dyslektyczną / Wanda Matras // Biblioterapeuta. - 2007, nr 4, s. 2-8.
 • Dysleksja a nauczanie języków obcych / Katarzyna Bogdanowicz // Psychologia w Szkole. - 2005, nr 2, s. 81-93.
 • Dysleksja zostaje na całe życie / Marta Korendo ; rozm. przepr. Tomasz Wosk // Życie Szkoły. - 2013, nr 3, s. 4-7.
 • Dziecko dyslektyczne z zaniżoną samooceną w bibliotece szkolnej / Ewa Wyględowska // Biblioteka w Szkole. - 2009, nr 5, s. 8-10.
 • Dziecko z dysleksją w szkole / Anna Zych // Dyrektor Szkoły. - 2013, nr 7, s. 56-59.
 • Formy pomocy dzieciom ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się / Monika Jurewicz // Nowa Szkoła. - 2008, nr 3, s. 40-45.
 • Jak oceniać uczniów ze zdiagnozowaną dysleksją lub innymi zaburzeniami? / Urszula Wiercioch // Nowa Szkoła. - 2003, nr 1, s. 26-29.
 • Jak organizować terapię pedagogiczną? / Aleksandra Kubala-Kulpińska // Życie Szkoły. - 2013, nr 9, s. 10-13.
 • Jak pomóc dzieciom zagrożonym dysleksją? : symultaniczno-sekwencyjna metoda nauki czytania / Jagoda Cieszyńska-Rożek // Bliżej Przedszkola. - 2011, nr 5, s. 100-103.
 • Jak pracować z uczniem z dysleksją rozwojową w szkole średniej / Beata Prościak, Dorota Kostek // Polonistyka. - 2012, nr 1, s. 47-54.
 • Koncepcje socjolingwistyczne a język dzieci zagrożonych dysleksją rozwojową / Ewa Boksa // Nauczanie Początkowe. - 2012/2013, nr 3,
  s. 39-47.
 • Mamy epidemię dyslektyczną? / Agnieszka Pawlak // Nowa Szkoła. - 2007, nr 10, s. 8-16.
 • Multimedialne potyczki z dysleksją / Małgorzata Drozdowska // Życie Szkoły. - 2012, nr 9, s. 12-14.
 • Nauczyciel bibliotekarz a uczeń dyslektyczny : problem znany czy nieznany? / Ewelina Augustyniak // Biblioteka w Szkole. - 2011, nr 6, s. 5-7.
 • O dysleksji... optymistycznie / Aneta Jałowiecka // Nauczanie Początkowe. - 2008/2009, nr 2, s. 29-36.
 • O potrzebie dialogu z dzieckiem z trudnościami w nauce / Aneta Jałowiecka // Nauczanie Początkowe. - 2009/2010, nr 1, s. 55-61.
 • Ortofrajda : zabawa dydaktyczna dla dzieci z trudnościami w poprawnym pisaniu / Lesław Furmaga // Życie Szkoły. - 2008, nr 1, s. 54-57.
 • Program zajęć reedukacji dla uczniów klas IV-VI ze specyficznymi problemami w nauce / Joanna Pelikan // Wszystko dla Szkoły. - 2011, nr 11, s. 19-21.
 • Rozpoznawanie potrzeb edukacyjnych uczniów / Beata Bryś // Dyrektor Szkoły. - 2013, nr 5, s. 52-59.
 • Scenariusz zajęć korekcyjno-kompensacyjnych dla uczniów z dysleksją rozwojową / Jadwiga Jastrząb, Agnieszka Boruszewska, Angelika Mrozik // Wychowanie na co Dzień. - 2009, nr 3, dod. Wkładka Metodyczna, nr 3, s. II -V.
 • Specjalne potrzeby edukacyjne do kwadratu, czyli o poszukiwaniu zdolności twórczych uczniów z dysleksją / Aneta Jałowiecka // Nauczanie Początkowe. - 2009/2010, nr 3, s. 48-58.
 • Specjalne potrzeby edukacyjne w nanocywilizacji / Leokadia Wiatrowska // Szkoła Specjalna. - 2008, nr 2, s. 107-118.
 • Specyficzne style uczenia się dziecka dyslektycznego / Ewa Boksa // Nauczanie Początkowe. - 2012/2013, nr 3, s. 62-66.
 • Sposoby pracy z uczniami z dysleksją / Aneta Paszkiewicz // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2011, nr 5, s. 50-56.
 • Strategie czytania w dysleksji / Agnieszka Wypych // Psychologia w Szkole. - 2010, nr 2, s. 95-100.
 • Style uczenia się w kontekście preferencji poznawczych, czyli co każdy nauczyciel wiedzieć powinien, aby uniknąć „dys-lekcji” / Monika Kupiec // Wychowanie na co Dzień. - 2013, nr 3, dod. Wkładka Metodyczna, nr 3, s. I-IV.
 • Symptomy ryzyka dysleksji / Marta Bogdanowicz // Bliżej Przedszkola. - 2013, nr 1, s. 14-15.
 • Świadomość dysleksji - psychoedukacja społeczeństwa / Jadwiga Jastrząb // Wychowanie na co Dzień. - 2004, nr 4-5, s. 16-22.
 • Uczeń z dysgrafią / Aleksandra Jędryszek-Geisler // Życie Szkoły. - 2010, nr 9, s. 39-41.
 • Uczeń z dysleksją w Internecie - zagrożenia i perspektywy rozwoju / Aneta Ratajek // Nauczanie Początkowe. - 2011/2012, nr 1, s. 49-57.
 • Wczesna diagnoza ryzyka specyficznych trudności w uczeniu się u podstaw skutecznej terapii psychopedagogicznej / Jadwiga Jastrząb // Wychowanie na co Dzień. - 2009, nr 6, dod. Wkładka Metodyczna, nr 6, s. I-IV.
 • Zdążyć przed dysleksją : propozycje ćwiczeń doskonalących dużą i małą motorykę / Marta Bogdanowicz // Bliżej Przedszkola. - 2013, nr 3,
  s. 24-27.
 • Zdążyć przed... dysleksją : propozycje ćwiczeń doskonalących funkcje wzrokowo-przestrzenne, słuchowo-językowe oraz orientację w schemacie ciała i przestrzeni / Marta Bogdanowicz // Bliżej Przedszkola. - 2013, nr 4, s. 32-35.
 • Znaczenie współudziału rodziców w terapii dziecka z dysleksją / Aneta Jałowiecka // Nauczanie Początkowe. - 2009/2010, nr 2, s. 54-60.