Adopcja i rodziny zastępcze

Zestawienie bibliograficzne w wyborze za lata : 2003-2011

Wyboru dokonał(a) : Joanna Raczyńska

 

LITERATURA DOSTĘPNA W BIBLIOTECE PEDAGOGICZNEJ W ZAMOŚCIU FILIA W HRUBIESZOWIE

 

Wydawnictwa zwarte:

 • Adopcja - optymalny model nad dzieckiem sierocym / Renata Stojecka-Zuber // W: Problemy teorii i praktyki opiekuńczej / pod red. Bożeny Matyjas. - Kielce : Wydawnictwo Akademii Świętokrzyskiej, 2005. - S. 153-167.
 • Adopcja // W: Encyklopedia pedagogiczna XXI wieku. T. 1 / [red. prowadzący encyklopedii Ewa Różycka]. - Warszawa : Wydawnictwo Akademickie „Żak”, 2003. - S. 29-36.
 • Adopcja dziecka : psychologiczna analiza decyzji u kobiet i mężczyzn / Anna Jarmołowska. - Lublin : Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, 2007.
 • Adopcja jako zjawisko społeczne w opiniach młodzieży akademickiej - raport z badań / Hubert Sommer, Hanna Sommer // W: Opieka i pomoc społeczna wobec wyzwań współczesności / pod red. Wiesławy Walc, Beaty Szluz, Izabeli Marczykowskiej. - Rzeszów : Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2008. - S. 54-71.
 • Działalność ośrodków adopcyjno-opiekuńczych w procesie tworzenia i wspierania rodzin zastępczych / Józefa Matejek // W: System opieki i pomocy : założenia a rzeczywistość / pod red. Renaty Stojeckiej-Zuber, Anny Róg. - Tarnobrzeg : Wydawnictwo Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej, 2009. - S. 489-498.
 • Dziecko przybyłe z daleka : adopcja i rodzina zastępcza / Guido Cattabeni. - Warszawa : Instytut Wydawniczy Pax, 2008.
 • Dziecko, rodzice, adopcja : ontologiczne i psychospołeczne aspekty rodzinnych form opieki zastępczej / Arkadiusz Wąsiński. - Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2005.
 • Kluczowe zagadnienia przysposobienia i funkcjonowania rodzin adopcyjnych / Jacek Jarosław Błeszyński. - Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2003.
 • Nie(kochane) dzieci w rodzinach zastępczych / Magdalena Zmysłowska // W: Małżeństwo i rodzina w ponowoczesności : szanse, zagrożenia, patologie. - Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, 2008. - S. 236-247.
 • Rodzicielstwo zastępcze : idea, problemy, analizy, kompetencje / Magdalena Joachimowska. - Bydgoszcz : Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego, 2008.
 • Rodzicielstwo zastępcze w perspektywie teoretycznej i praktycznej / red. nauk. Arkadiusz Żukiewicz. - Toruń : Wydawnictwo Edukacyjne „Akapit”, 2011.
 • Rodzina adopcyjna / Alicja Kalus // W: Formy opieki, wychowania i wsparcia w zreformowanym systemie pomocy społecznej / pod red. Józefy Brągiel, Sylwii Badory. - Opole : Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, 2005. - S. 257-269.
 • Rodziny zastępcze - rodziny nadziei / Maria Kwiecień. - Warszawa : Wydawnictwo Księży Marianów, 2003.
 • Rodziny zastępcze i ich dzieci / Lidia Winogrodzka. - Lublin : Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2007.
 • Społeczne i kulturowe uwarunkowania adopcji w Polsce / Andrzej Ładyżyński. - Kraków : Oficyna Wydawnicza „Impuls”, 2009.

Artykuły z czasopism:

 • Adopcja - czyje dobro jest najważniejsze? / Wioleta Stefaniak // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2006, nr 5, s. 34-44.
 • Adopcja - zadanie radosne i... trudne / Julian Dudek // Nowa Szkoła. - 2007, nr 4, s. 24-27.
 • Adopcja a piętno bezdzietności / Grzegorz Grempka // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2006, nr 2, s. 31-36.
 • Adopcja dziecka niepełnosprawnego / Jolanta Zozula // Szkoła Specjalna. - 2011, nr 2, s. 135-141.
 • Adopcja formą realizacji prawa dziecka do życia w rodzinie / K. S. // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2008, nr 5, s. 56-57.
 • Adopcja i kłamstwo : motywacje rodziców adopcyjnych do nie informowania dziecka o fakcie przysposobienia / Agnieszka Jankowska-Rachel // Wychowanie na co Dzień. - 2004, nr 1-2, s. 28-29.
 • Adopcja serca / Anna Pardyka // Wszystko dla Szkoły. - 2008, nr 1, s. 6-7.
 • Adopcja w latach 2000-2009 / Mirosław Kaczmarek // Problemy Opiekuńczo -Wychowawcze. - 2011, nr 2, s. 3-10.
 • Adopcja z przeciwwskazaniem / Joanna Cieśla // Polityka. - 2010, nr 21, s. 28-31.
 • Adopcje zagraniczne w Krajowym Ośrodku Adopcyjno-Opiekuńczym TPD w Warszawie / Izabela Rutkowska // Praca Socjalna. - 2010, nr 1, s. 49-72.
 • Adoptować żeby...urodzić? / Bogda Pawelec // Charaktery. - 2008, nr 8, s. 34-37.
 • Bez happy endu / Jolanta Makowska // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2011, nr 2, s. 11-16.
 • Bezpieczny dom dla dziecka / Lidia Ułanowska // Nowa Szkoła. - 2007, nr 2, s. 4-11.
 • Charakterystyka rodzin zastępczych / Maria Kolankiewicz // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2007, nr 10, s. 17-23.
 • Co zawiera ustawa o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej / Tamara Uliasz // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2011, nr 7, s. 3-9.
 • Dekada zmian w opiece zastępczej nad dzieckiem / Mirosław Kaczmarek // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2009, nr 8, s. 15-27.
 • Dobór dziecka do rodziny zastępczej / Jarosław Pułanecki. // Wychowanie na co Dzień. -2010, nr 3, s. 19-22.
 • Dzieci w testamencie / Rysz arda Socha // Polityka. - 2011, nr 25, s. 36-38.
 • Dziecko z dalekiego kraju / Martyna Bunda // Polityka. - 2008, nr 40, s. 32-34.
 • Dziecko ze specjalnymi potrzebami w opiece zastępczej / Beata Gumienny // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2010, nr 9, s. 19-22.
 • Funkcjonowanie młodzieży z rodzin zastępczych w szkole / Lidia Winogrodzka // Problemy Opiekuńczo Wychowawcze. - 2006, nr 8, s. 36 -39.
 • Grupowe szkolenie kandydatów na rodziców adopcyjnych / Grzegorz Grempka // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2007, nr 8, s. 10-18.
 • Instytucjonalizacja więzi osobowych na przykładzie opieki zastępczej / Mariola Racław / Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2010, nr 5, s. 3-7.
 • Interwencyjny model polityki społecznej wobec rodziny / Mirosław Kaczmarek // Remedium. - 2010, nr 5, dod. Pomarańczowe Forum, s. 18-19.
 • Jasne barwy w obrazie młodzieży - „Adopcja Serca” / Katarzyna Kamińska-Holc // Wychowanie na co Dzień. - 2009, nr 1-2, s. 31.
 • Katolicki Ośrodek Adopcyjno - Opiekuńczy/ Magdalena Wałachowska // Problemy Opiekuńczo Wychowawcze. - 2005, nr 3, s. 23-25.
 • Kiedy adopcja jest jedynym wyjściem... / Romana Chrusucu // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2004, nr 10, s. 16-18.
 • Kierunki zmian w systemie pieczy zastępczej w Polsce / Magdalena Arczewska // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2009, nr 7, s. 8-15.
 • Koalicja na rzecz Rodzinnej Opieki Zastępczej / Joanna Luberadzka-Gruca // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2009, nr 5, s. 14-19.
 • Kobieta, mężczyzna i kolczasty chłopiec / Piotr Reiss // Polonistyka. - 2010, nr 10, s. 34-38.
 • Kochaj mnie : adopcja w reklamie i rzeczywistości / Karolina Sobczyńska // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2004, nr 3, s. 17-22.
 • Kryteria kwalifikowania rodzin adopcyjnych / Grzegorz Grempka // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2004, nr 8, s. 19-28.
 • Medialny obraz opieki zastępczej / Jan Wszołek // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2007, nr 1, s. 3-8.
 • Mit o rodzinach zastępczych barierą w szkolnym funkcjonowaniu dzieci / Grażyna Gajewska // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2008, nr 8, s. 13-22.
 • Najważniejsze jest dobro dziecka / Marta Jaworska // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2004, nr 1. s. 25-27.
 • Niepłodność, niemożność, nieczułość / Martyna Bunda // Polityka. - 2006, nr 41, s. 4-12.
 • Niewykorzystane szanse / Mirosław Kaczmarek // Remedium. - 2007, nr 9, s. 18-19.
 • O jawności adopcji / Andrzej Kalisz // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2008, nr 6, s. 44-45.
 • O potrzebie modyfikacji prawa w opiece nad dzieckiem / Helena Agatowska // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2009, nr 9, s. 21-25.
 • Opieka zastępcza nad dzieckiem : założenia i rzeczywistość / Mirosław Kaczmarek // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2006, nr 4, s. 4-11.
 • Orzekanie o umieszczeniu dziecka w rodzinie zastępczej / Elżbieta Holewińska - Łapińska // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2008, nr 9, s. 3-10.
 • Pierwszy kontakt potencjalnych rodziców adopcyjnych z dzieckiem / Agnieszka Jankowska-Rachel // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2007, nr 9, s. 19-22.
 • Początki opieki zastępczej w Polsce: rys historyczny/ Jan Basiga // Opieka, Wychowanie, Terapia. - 2007, nr 3- 4, s. 18-25.
 • Polskie rodziny adopcyjne w świetle badań / Beata Skwarek // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2005, nr 10, s. 18-25.
 • Potomek na zamówienie / Grzegorz Grempka // Charaktery. - 2008, nr 6, s. 30-34.
 • Potykając się o złudzenia / Bogumiła Michalczyk // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2007, nr 8, s. 22-23.
 • Prawnokarne konsekwencje komercyjnego organizowania adopcji / Radosław Krajewski // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2007, nr 2, s. 24-29.
 • Preferują małe dzieci / Agnieszka Jankowska-Rachel // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2004, nr 8 s. 28-30.
 • Problemy rodzin zastępczych w opinii praktyków / Maria Posłuszna-Owcarz [et al.] // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2010, nr 6, s. 21-29.
 • Przygotowanie do roli rodziców adopcyjnych / Andrzej Kalisz // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2006, nr 2, s. 36-39.
 • Przyspieszyć adopcje / Mirosław Kaczmarek // Remedium. - 2009, nr 3, dod. Pomarańczowe Forum, s. 18-19.
 • Rejestr Kontaktu Adopcyjnego w systemie prawnym Anglii i Walii / Jakub Pawliczak // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2009, nr 4, s. 54-61.
 • Rodzina adopcyjna - szczególne środowisko wychowawcze dziecka / Joanna Karczewska // Nauczanie Początkowe. - 2007/2008, nr 2, s. 41-49.
 • Rodzina zastępcza - rodziną nadziei : (zestawienie bibliograficzne w wyborze) / Beata Loch, Elżbieta Trojan // Wychowawca. - 2009, nr 4, s. 23.
 • Rodzina zastępcza - zawód czy powołanie? / Jan Wszołek // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2007, nr 7 s. 50-55.
 • Rodzina zastępcza formą pomocy dziecku : wybrane aspekty / Małgorzata Laskowska // Wychowanie na co Dzień. - 2005, nr 9, s. 23-24.
 • Rodzinna opieka zastępcza. Cz. 2 / Mirosław Kaczmarek // Remedium. - 2007, nr 7, dod. Pomarańczowe Forum, s. 18-19.
 • Rodzinny sekret, czyli czego się nie mówi o adopcji : raport / Barbara Pietkiewicz // Polityka. - 2005, nr 36, s. 4-6; 8; 10-11.
 • Rodziny zaprzyjaźnione w praktyce Ośrodka Rodzinnej Opieki Zastępczej / Andrzej Kalisz // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2010, nr 7, s. 38-41.
 • Stan opieki nad dzieckiem „na półmetku” reformy : z perspektywy standardów prawa / Mirosław Kaczmarek // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2004, nr 3, s. 3-13.
 • Testament na odwrót / Barbara Pietkiewicz // Polityka. - 2010, nr 45, s. 92-93.
 • Usprawnić adopcje - zasady i procedury postępowania / Mirosław Kaczmarek // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2009, nr 6, s. 39-44.
 • W poszukiwaniu sensu bycia rodzicem, czyli o duchowym zrodzeniu na drodze autokreacji do rodzicielstwa adopcyjnego / Arkadiusz Wąsiński // Chowanna. - R. 36, t. 1(2011), s. 315-329.
 • W rodzinnym domu dziecka / Magdalena Plewka // Edukacja i Dialog. - 2006, nr 6, s. 68-72.
 • Wartościowanie adopcji / Grzegorz Grempka // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2007, nr 9 s. 16-19.
 • Warunki powodzenia zastępczej opieki rodzinnej / Barbara Passini // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2007, nr 6, s. 3-6.
 • Wspieranie rodziny i piecza zastępcza / Joanna Luberadzka-Gruca // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2011, nr 10, s. 11-19.
 • Wszystkie dzieci są nasze / Małgorzata Porębska // Wychowawca. - 2008, nr 6, s. 20-21.
 • Wydreptać sobie dziecko / Barbara Pietkiewicz // Polityka. - 2011, nr 29, s. 78-79.
 • Wzrasta liczba dzieci w opiece zastępczej / Antoni Szymański // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2010, nr 5, s. 26-28.
 • Z tradycji rodzin zastępczych. Cz. 1 / Maria Kolankiewicz // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2008, nr 1, s. 36-44.
 • Z tradycji rodzin zastępczych. Cz. 2 / Maria Kolankiewicz // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2008, nr 2, s. 46-53.
 • Z ziemi polskiej do szwedzkiej / Elżbieta Podczaska // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2003, nr 10, s. 33-34.
 • Zasady kwalifikacji kandydatów na rodziców zastępczych / Krzysztof Skarzyński // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2007, nr 8, s. 18-22.
 • Zastępcze rodzicielstwo w Polsce : przyszłość bliższa i dalsza / Przemysław Gąsiorek // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2005, nr 9, s. 3-10.
 • Znaczenie więzi emocjonalnej w zastępczej opiece nad dzieckiem / Paulina Kamińska // Edukacja i Dialog. - 2010, nr 3-4, s. 56-59.