Twórczy nauczyciel

Zestawienie bibliograficzne (LATA 1995-2005)

Wyboru dokonał(a) : Agnieszka Zyśk

 

LITERATURA DOSTĘPNA W BIBLIOTECE PEDAGOGICZNEJ W ZAMOŚCIU FILII W HRUBIESZOWIE

 

Wydawnictwa zwarte

 • BRZEZIŃSKA, Anna [i in.]. O nowe podejście w kształceniu nauczycieli. Warszawa: MEN, 1999.ISBN 83-7204-091-5.
 • CIERZNIEWSKA, Ryszarda (red.). Ewaluacja jakości pracy nauczyciela. Bydgoszcz: Wydaw. AB, 2003. ISBN 83-7096-500-4.
 • CUDOWSKA, Agata. Kształtowanie twórczych orientacji życiowych w procesie edukacji. Białystok: Trans Humana, 2004.ISBN 83-89190-25-7.
 • DOMBROWSKA, Eliza. NIEDŹWIEDZKA, Aleksandra.(oprac.). Twórczość – wyzwanie XXI wieku. Kraków: Oficyna Wydawnicza Impuls, 2003. ISBN 83-7308-212-3.
 • DZIERZGOWSKA, Irena. Jak uczyć metodami aktywnymi.Warszawa: „Fraszka Edukacyjna”, 2005. ISBN 83-88839-56-X.
 • DZIERZGOWSKA, Irena. Nauczyciel kontraktowy. Warszawa: „Fraszka Edukacyjna”, 2004. ISBN 83-88839-05-5.
 • DZIERZGOWSKA, Irena. Nauczyciel mianowany. Warszawa: „Fraszka Edukacyjna”, 2005. ISBN 83-88839-10-1.
 • DZIERZGOWSKA, Irena. Nauczyciel stażysta. Warszawa: „Fraszka Edukacyjna”, 2004. ISBN 83-88839-00-4.
 • FIGIEL, Monika. Szkoły autorskie w Polsce : realizacje edukacyjnych utopii. Kraków : Oficyna Wydawnicza Impuls, 2001. ISBN 83-7308-068-6.
 • GARSTKA, Tomasz. MARSZAŁEK, Jacek. Nauczyciel na starcie. Warszawa: Wydawnictwa CODN, 2000. ISBN 83-87958-16-6.
 • GAŚ, Zbigniew B.. Doskonalący się nauczyciel : psychologiczne aspekty rozwoju profesjonalnego nauczycieli. Lublin: Wydaw. UMCS, 2001. ISBN 83-227-1774-1.
 • GÓRNIEWICZ, Józef. Kategorie pedagogiczne : tolerancja, twórczość, wyobraźnia, odpowiedzialność, podmiotowość, samorealizacja. Olsztyn: Wydaw. UWM, 2001. ISBN 83-7299-051-4.
 • GUZEK, Krzysztof (oprac.). Stopnie awansu zawodowego nauczyciela : dokumenty, komentarze, plan rozwoju zawodowego, wzory pism. Lublin: Akademicka Oficyna Wydawnicza, 2000. ISBN 83-913159-0-8.
 • JANOWSKA, Janina. Samoaktualizacja w teorii i praktyce kształcenia nauczycieli. Lublin: Wydaw. UMCS, 2003. ISBN 83-227-2057-2.
 • JUSZCZYK, Stanisław (red.). Twórczy rozwój nauczyciela.Kraków: Oficyna Wydawnicza Impuls, 1996. ISBN 83-86994 -10-X.
 • KAWECKI, Ireneusz. Wiedza praktyczna nauczyciela. Kraków: Oficyna Wydawnicza Impuls, 2004.ISBN 83-7308-366-9.
 • KĘDZIERSKA, Jadwiga (red.). Nauczyciel i jego program autorski. Kraków: Wydaw. UJ, 2001. ISBN 83-233-1458-6.
 • KOBYŁECKA, Ewa. Nauczyciel wobec współczesnych zadań edukacyjnych. Kraków: Oficyna Wydawnicza Impuls, 2005. ISBN 83-7308-434-7.
 • KOMAR, Witold. Współczesność i nauczyciel – perspektywy edukacji bez dogmatów ? Warszawa: Wydaw. Akademickie Żak, 2000.
  ISBN 83-88149-37-7.
 • KOZIOŁ, Edward. KOBYŁECKA, Ewa (red.). W poszukiwaniu wyznaczników kompetencji nauczyciela XXI wieku. Zielona Góra: Wydaw. UZ, 2002. ISBN 83-89048-23-X.
 • KROPIWNICKI, Jan. Jak tworzyć warsztat pracy ? Jelenia Góra: Wydaw. Nauczycielskie, 1999. ISBN 83-85814-60-4.
 • KRUSZEWSKI, Krzysztof (red.). Pedagogika w pokoju nauczycielskim. Warszawa: WSiP, 2000. ISBN 83-02-07782-8.
 • KUJAWIŃSKI, Jerzy. Twórczość metodyczna nauczyciela. Poznań: Wydaw. Nauk. UAM, 2001. ISBN 83-232-1100-0.
 • LESIAK-LASKA, Eugenia Iwona. Uwarunkowania i efekty innowacji pedagogicznych nauczycieli klas początkowych. Rzeszów: Wydaw. WSP, 1998. ISBN 83-87288-48-9.
 • MAGDA, Marzenna. Edukacja od źródeł : program autorski edukacji wczesnoszkolnej. Kraków: Oficyna Wydawnicza Impuls, 2000.
  ISBN 83-88030-53-1.26.
 • MIKOŁAJEWICZ, Wojciech (red.). Kształcenie i doskonalenie nauczycieli (dla) edukacji alternatywnej. Kraków: Oficyna Wydawnicza Impuls, 2001. ISBN 83-7308-099-6.
 • NAWRAT, Dorota. Twórczy rozwój nauczyciela. [W:] STOLIŃSKA-POBRALSKA, Nella (red.). Pedagogika - współczesna myśl pedagogiczna. Łódź: Wydaw. WSHE, 2002. ISSN 1505-8441.
 • NĘCKA, Edward. Proces twórczy i jego ograniczenia. Kraków: Oficyna Wydawnicza Impuls, 1999. ISBN 83-85543-52-X.
 • NĘCKA, Edward. Psychologia twórczości. Gdańsk: Gdańskie Wydaw. Psychologiczne, 2002. ISBN 83-87957-50-X.
 • NOWOSAD, Inetta. Nauczyciel-wychowawca czasu polskich przemian. Kraków: Oficyna Wydawnicza Impuls, 2001. ISBN 83-7308-085-6.
 • PANEK, Wenancjusz. Autokreacja – właściwość istotna człowieka XXI wieku. [W:] KARPIŃSKA, Anna (red.). Kreatorzy edukacyjnego dialogu. Białystok: Trans Humana, 2002. ISBN 83-86696-95-8.
 • PARIS, Scott G.. AYRES, Linda R. Stawanie się refleksyjnym uczniem i nauczycielem. Warszawa : WSiP, 1997. ISBN 83-02-06455-6.
 • PARZĘCKI, Ryszard (red.). Dyskusja o nauczycielu. Włocławek: Wyższa Szkoła Humanistyczno-Ekonomiczna, 2003. ISBN 83-88500-44-9.
 • PIELACHOWSKI, Józef. Rozwój i awans zawodowy nauczyciela czyli jak uzyskać stopień nauczyciela kontraktowego, mianowanego i dyplomowanego. Poznań: Wydaw. „eMPi2”, 2001. ISBN 83-87665-93-2.
 • POLAK, Krzysztof. Nauczyciel, twórczość, promocja : wybrane uwarunkowania modernizacji oświaty. Kraków: Wydaw. UJ, 1997.
  ISBN 83-233-1028-9.
 • POMIANOWSKA, Małgorzata [i in.]. Awans zawodowy nauczyciela : poradnik. Warszawa: Wydawnictwa CODN, 2000. ISBN 83-87958-17-4.
 • POPEK, Stanisław. Człowiek jako jednostka twórcza. Lublin: Wydaw. UMCS, 2001. ISBN 83-227-1790-3.
 • PUŚLECKI, Władysław. Model pedagogicznej pracy naukowej. Kraków: Oficyna Wydawnicza Impuls, 2001. ISBN 83-7308-094-5.39.
 • SAŁATA, Elżbieta (red.). Kompetencje zawodowe nauczycieli a problemy reformy edukacyjnej. Radom: Politechnika Radomska Wydaw., 2001. ISBN 83-88001-44-2.
 • SIEMAK-TYLIKOWSKA, Alicja [i in.] (red.). Edukacja nauczycielska w perspektywie wymagań zmieniającego się świata. Warszawa: Wydaw. Akademickie Żak, 1998.ISBN 83-86770-86-4.
 • SZMIDT, Krzysztof J.. MODRZEJEWSKA-ŚWIGULSKA, Monika (red.). Psychopedagogika działań twórczych. Kraków: Oficyna Wydawnicza Impuls, 2005. ISBN 83-7308-486-1.
 • SZMIDT, Krzysztof J.. Szkice do pedagogiki twórczości. Kraków: Oficyna Wydawnicza Impuls, 2001. ISBN 7308-090-2.
 • ŚLIWERSKI, Bogusław. Edukacja autorska. Kraków: Oficyna Wydawnicza Impuls, 1996. ISBN 83-86994-21-5.
 • TARASZKIEWICZ, Małgorzata. Jak uczyć lepiej czyli refleksyjny praktyk w działaniu. Warszawa: Wydawnictwa CODN, 1999.
  ISBN 83-85910-93-X.
 • WASILUK, Krystyna [i in.]. Awans zawodowy nauczycieli : poradnik. Gdańsk: Instytut Promocji Nauczycieli „Solidarność”, 2000.
  ISBN 83-905494-5-X.
 • ZACZYŃSKI, Władysław. Praca badawcza nauczyciela. Warszawa: WSiP, 1995. ISBN 83-02-05683-9.

Artykuły z czsopism

 • APPELT, Karolina. Style funkcjonowania nauczycieli w sytuacji zmiany społecznej. Forum Oświatowe, 2005, t. 2, s. 5-23.
 • BARAŃSKI, Czesław. W poszukiwaniu cech twórczego nauczyciela. Nowa Szkoła, 1998, nr 5, s. 28-30.
 • BĄBEL, Przemysław. Twórczy nauczyciel. Nauczanie Początkowe, 2003/2004, nr 2, s. 12-16.
 • BIERNACKA, Ryszarda E.. Bądź kreatorem samego siebie. Remedium, 2000, nr 4, s. 30-32.
 • BORAWSKA, Iwona. Dlaczego nauczyciel musi być twórczy ? Edukacja i Dialog, 1998, nr 8, s. 30-32.
 • DRÓŻKA, Wanda. Kształcenie i rozwój zawodowy nauczyciela w przestrzeni organizacji uczącej się. Edukacja, 2004, nr 4, s. 32-38.
 • GIERMAKOWSKI, Marian. Program edukacyjny klasy autorskiej. Nowe w Szkole, 2003, nr 6, s. 6-11.
 • GIZA, Teresa. Innowatyka pedagogiczna – zmiany w teorii i praktyce. Nauczanie Początkowe, 2003/2004, nr 2, s. 17-21.
 • GIZA, Teresa. WALASEK, Barbara. Aktywność zawodowa twórczych nauczycieli w świetle analizy wprowadzonych innowacji. Edukacja, 2003, nr 2, s. 69-81.
 • HURAS, Bolesław. O twórczej i nietwórczej postawie nauczycieli. Szkoła Zawodowa, 1996, nr 9, s. 30-32.
 • JUNG-MIKLASZEWSKA, Joanna. Nauczyciel twórczy. Szkoła Zawodowa, 1998, nr 4, s. 33-39.
 • KOWALCZYK, Edyta. Psychologiczny portret nauczyciela innowatora. Nowe w Szkole, 2003, nr 11, s. 17-21.
 • KOZAK, Wioletta. Ewaluacja jako zaproszenie do rozwoju : o potrzebie refleksji nad pracą nauczyciela. Język Polski w Szkole dla klas IV-VI, 2000/2001, nr 4, s. 68-73.
 • KOZŁOWSKI, Waldemar. Style uczenia się nauczycieli. Nowa Szkoła, 2003, nr 6, s. 39-42.
 • KUBICKA, Dorota. Jak rozpoznać, czy ktoś jest osobą twórczą, czyli o mierzeniu twórczości. Nowa Polszczyzna, 1999, nr 5, s. 55-58.
 • KUBICKA, Dorota. O trenowaniu twórczości. Nowa Polszczyzna, 2000, nr 1, s. 49-52.
 • MIKSZTA, Ewa. Kompetencje zawodowe nauczyciela w kontekście reformy systemu edukacji. Dyrektor Szkoły, 2002, nr 3, s. 10-12.
 • NOWORYTA , Lidia. Treningi twórczości jako metoda wspomagająca kształcenie nauczycieli. Edukacja, 1997, nr 1, s. 89-92.
 • NOWOSAD, Inetta. Rozwój zawodowy nauczycieli – formy jego wsparcia. Nowa Szkoła, 2005, nr 6, s. 25-29.
 • OSTROWSKA, Anna. Czy warto być kreatywnym ? Edukacja i Dialog, 2004, nr 9, s. 21-25.
 • OSTROWSKA, Urszula. Nauczyciel jako badacz – między ideą a realnością. Edukacja, 1999, nr 2, s. 50-58.
 • PANKOW, Katarzyna. Twórczość i jej wymiary. Dyrektor Szkoły, 2001, nr 6, s. 18-19.
 • POPIELEWICZ, Anna. Bądź twórczym nauczycielu. Język Polski w Szkole Średniej, 1998/1999, nr 3, s. 107-109.
 • RUSAKOWSKA, Dorota. Innowacje pedagogiczne w świetle obowiązujących przepisów. Nowa Szkoła, 1997, nr 8, s. 33-36.
 • RUTKOWIAK, Joanna. „Laboratorium autorskie” jako formuła tworzenia programu nauczania przez nauczycieli. Forum Oświatowe, 2000, t. 2,
  s. 33-57.
 • SCHULZ, Roman. Postawa innowacyjna – składnikiem systemu wartości współczesnego nauczyciela. Dyrektor Szkoły, 1995, nr 3-4, s. 16-18.
 • SZMIDT, Krzysztof J.. Twórczość w rozwoju człowieka. Remedium, 2004, nr 4, s. 10-12.
 • WAŁUTO, Małgorzata. Twórczy styl pracy nauczyciela. Nowe w Szkole, 2003, nr 7-8, s. 51.