Asystent rodziny

Zestawienie bibliograficzne w wyborze za lata : 2010-2016

Wyboru dokonał(a) : Marta Sawicka-Łaba

 

LITERATURA DOSTĘPNA W BIBLIOTECE PEDAGOGICZNEJ W ZAMOŚCIU FILIA W TOMASZOWIE LUBELSKIM

 

Wydawnictwa zwarte:

 • Asystent rodziny jako działanie profesjonalne na rzecz rodzin wieloproblemowych / Małgorzata Szpunar // W: Pomoc - wsparcie społeczne - poradnictwo : od teorii do praktyki / red. nauk. Magdalena Piorunek. - Toruń : Adam Marszałek, 2010. - S. 331-354.
 • Asystent rodziny jako nowa profesja w pracy z rodziną // W: Pedagogika (w) pracy socjalnej / Ewa Kantowicz. - Olsztyn : Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, cop. 2013. - S. 144-148.
 • Asystent rodziny w pracy z rodzinami z wieloma problemami / Małgorzata Ciczkowska-Giedziun // W: Rodzina, młodzież, dziecko : szkice z teorii i praktyki pomocy psychopedagogicznej i socjalnej / red. nauk. Magdalena Piorunek, Joanna Kozielska, Agnieszka Skowrońska-Pućka. - Poznań : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, 2014. - S. 193-207.
 • Metodyka działania asystenta rodziny : podejście skoncentrowane na rozwiązaniach w pracy socjalnej / Izabela Krasiejko. - Katowice : "Śląsk", 2010.
 • Nowa rola asystenta rodziny / Izabela Krasiejko // W: Pomoc społeczna wobec rodzin : interdyscyplinarne rozważania o publicznej trosce o dziecko i rodzinę / red. nauk. Dobroniega Trawkowska. - Toruń : Wydawnictwo Edukacyjne "Akapit", 2011. - S. 261-289.
 • Poznańskie doświadczenia asystentury rodzinnej / Agata Matysiak-Błaszczyk, Mirosława Ściupider // W: Pomoc - wsparcie społeczne - poradnictwo : od teorii do praktyki / red. nauk. Magdalena Piorunek. - Toruń : Adam Marszałek, 2010. - S. 355-372.
 • Refleksja klienta pomocy społecznej w kontekście oddziaływań asystenta rodziny / Małgorzata Szpunar // W: Ewaluacja w pracy socjalnej : badania, kształcenie, praktyka / pod red. nauk. Joanny Szymanowskiej. - Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2011. - S. [169]-189.
 • Sylwetka zawodowa asystenta rodzinnego w perspektywie „Założeń ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej nad dzieckiem” / Elżbieta Mirewska // W: Rodzicielstwo zastępcze w perspektywie teoretycznej i praktycznej / red. nauk. Arkadiusz Żukiewicz. - Toruń : Wydawnictwo Edukacyjne "Akapit", 2011. - S. 127-135.

Artykuły z czasopism:

 • Asystenci rodziny w nowym systemie wsparcia / Beata Krajewska // Praca Socjalna. - 2012, nr 2, s. 102-113.
 • Asystent rodziny - profesjonalista, ale nie cudotwórca / Izabela Krasiejko // Praca Socjalna. - 2012, nr 4, s. 16-38.
 • Asystent rodziny - proponowane zmiany ustawowe, opinie i podejmowane działania / Izabela Krasiejko // Praca Socjalna . - 2010 , nr 5 , s. 4-13.
 • Asystent rodziny : między interwencjonizmem państwa a spolegliwym opiekuństwem - konteksty edukacyjne. - Bibliogr. / Zofia Szarota // Edukacja. - 2011, nr 4, s. 49-65.
 • Asystent rodziny w opinii klientów pomocy społecznej w Gdyni - doniesienie z badań / Maria Szpunar // Praca Socjalna. - 2012, nr 4, s. 83-94.
 • Asystent rodziny w roli koordynatora zespołu interdyscyplinarnego / Małgorzata Mróz, Izabela Krasiejko // Praca Socjalna. - 2011, nr 6, s. 63-75.
 • Asystent z odsieczą / Barbara Pietkiewicz // Polityka. - 2011, nr 9, s. 34-35.
 • Asystentura rodziny z perspektywy praktyka / Izabela Nowak // Praca Socjalna. - 2012, nr 4, s. 107-120.
 • „Choroby wieku dziecięcego" procesu implementacji asysty rodzinnej - wstępna diagnoza / Piotr Sałustowicz // Praca Socjalna. - 2013, nr 3, s. 18-28 .
 • Modele pracy asystenta rodziny i współpracy z pracownikiem socjalnym / Barbara Kowalczyk // Praca Socjalna. - 2012, nr 4, s. 3-15.
 • Nowe role pracownika pomocy społecznej / Izabela Krasiejko // Praca Socjalna. - 2009, [nr] 6, s. [92]-112.
 • Pracownicy socjalni o asystentach rodziny raz jeszcze / Małgorzata Ciczkowska-Giedziun // Praca Socjalna. - 2012, nr 1, s. 47-58.