Bolesław Leśmian (1877-1937)

Wyboru dokonał(a) : Anna Pitura

Zestawienie bibliograficzne w wyborze za lata : 1965-2013

 

LITERATURA DOSTĘPNA W BIBLIOTECE PEDAGOGICZNEJ W ZAMOŚCIU FILIA W TOMASZOWIE LUBELSKIM

 

Wydawnictwa zwarte:

 • Ballada Leśmiana „Świdryga i Midryga”/ Natalia Bogomołowa. W: Polonistyka radziecka : literaturoznawstwo / wybór, wstęp i notki o autorach Bazyli Białokozowicz. - Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1985. - S. 492-496. 25141
 • Baśń pełna „-izmów” (proza Bolesława Leśmiana w liceum) W: Najpierw człowiek : szkolna edukacja kulturowo-literacka a problem kształcenia dydaktycznego polonistów. Refleksje teleologiczne / Maria Jędrychowska. - Kraków : Wydawnictwo Edukacyjne, 1996. - S. 143-156. 35066
 • Bolesław Leśmian (1878-1937) : perwersje demiurga. W: Młoda Polska : [Jan Kasprowicz, Kazimierz Przerwa-Tetmajer, Kazimiera Zawistowska, Tadeusz Miciński, Bolesław Leśmian, Leopold Staff] / Jan Marx. - Warszawa : "Alfa-Wero", 1997. - S. 700-915. 34636
 • Bolesław Leśmian : marzyciel nad przepaścią / Piotr Łopuszański. -Warszawa : Wydawnictwo Książkowe "Twój Styl", 2006. 38125
 • Bolesław Leśmian „Prolog” / Mieczysław Orski. W: Czytamy wiersze / wybór, opracowanie i wstęp Janusz Maciejewski. - Warszawa : Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza, 1973. - S. 69-76. 10444
 • Bolesław Leśmian (1878-1917). W: Lektury obowiązkowe : szkice, eseje felietony na temat lektur szkolnych / pod red. Stanisława Balbusa i Włodzimierza Maciąga. - Wrocław : Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1973. -357-361. 11796
 • Bolesław Leśmian / Tadeusz Nyczek. - Wrocław ; Kraków : Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1976. 13552,13554
 • Dwa utwory (Dusiołek, Dziewczyna) / Kazimierz Wyka. W: Liryka polska : interpretacje / pod red. Jana Prokopa, Janusza Sławińskiego. - Kraków : Wydawnictwo Literackie, 1966. - S. 199-231. 7448
 • Gdzie umieścić Leśmiana? próba lokalizacji historycznoliterackiej. W: Somnambulicy-dekadenci-herosi : Studia i eseje o literaturze Młodej Polski / Maria Podraza-Kwiatkowska. - Kraków : Wydawnictwo Literackie, 1985. - S. 314-339. 25845
 • Identyczność i nieidentyczność w twórczości Bolesława Leśmiana : studium o tautologii, paradoksie i lustrze / Paul Coates. - Warszawa : Państwowy Instytut Wydawniczy, 1986. 27496, 27497
 • Kilka słów o Leśmianie. W: Wizerunki / Mieczysław Jastrun. - Warszawa : Państwowy Instytut Wydawniczy. 1956. - S. 204-212. 2045
 • Leśmian : ciernistość istnienia (prolegomena). W: Modernizm : ciemny nurt : studia z dziejów poezji / Paweł Próchniak. - Kraków : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego, 2011. - S. 53-66. 40513
 • Leśmian Bolesław. W: Dwudziestolecie międzywojenne : słownik literatury polskiej / Grzegorz Gazda. - Gdańsk : Gdańskie Wydawnictwo Oświatowe, 2008. - S. 116. 41414
 • Leśmian czyli Bunt poety przeciw granicom / Marian Pankowski ; z fr. przeł. Andrzej Krzewicki. - Lublin : Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie Skłodowskiej, 1999. 35792
 • Leśmian i Czechowicz. Dwaj poeci niezaangażowani. W: Literatura polska w perspektywie europejskiej : studia i rozprawy / Jerzy Pietrkiewicz ; przeł. [z ang.] Anna Olszewska-Marcinkiewicz i Ignacy Sieradzki ; teksty wybrał, oprac. i przedmową opatrzył Jerzy Starnawski. - Warszawa : Państwowy Instytut Wydawniczy, 1986. - S. 322-335. 28045
 • Leśmian, Leśmian... : wspomnienia o Bolesławie Leśmianie / zebrane przez Adama Wiesława Kulika. - Gdańsk : Wydawnictwo Słowo/obraz Terytoria, 2008. 40169
 • Liryka „zadąsana” : o grotesce w poezji Bolesława Leśmiana. W: Groteska w poezji Dwudziestolecia / Elżbieta Sidoruk. - Białystok : Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku, 2004.- S. 51-128. 41277
 • Magia Leśmianowskiego sadu / Barbara Stelmaszczyk.W: Modernizm : zapowiedzi krystalizacje, kontynuacje / red. Agnieszka Grzelak, Marek Kurkiewicz, Piotr Siemaszko. - Bydgoszcz : Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego, 2000. - S. 427-447. 39639
 • Niezwykły przechodzień (o poezji Leśmiana). W: Dokąd, ale i skąd idziemy / Jan Zygmunt Jakubowski. - Warszawa : Wydawnictwo Ministerstwa Obrony Narodowej, 1985. - S. 174-181. 26216
 • O Bolesławie Leśmianie. W: Żywe źródła / Marian Piechal. - Warszawa : Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza, 1985.- S. 208-258. 132”D”
 • Odchłań / Michał Głowiński. W: Liryka polska : interpretacje / pod red. Jana Prokopa, Janusza Sławińskiego. - Kraków : Wydawnictwo Literackie, 1966. - S. 232-241. 7448
 • „Ogród oderwany od przyczyny” - Bolesław Leśmian / Krzysztof Dybciak. W: Poeci dwudziestolecia międzywojennego / pod red. Ireny Maciejewskiej. Cz. 1. - Warszawa : Wiedza Powszechna, 1982. - S. 477-517. 20559
 • Pochwała łez. Płacz Leśmiana / Anna Czabanowska-Wróbel. W: Modernizm : zapowiedzi krystalizacje, kontynuacje / red. Agnieszka Grzelak, Marek Kurkiewicz, Piotr Siemaszko.- Bydgoszcz : Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego, 2000. - S. 412-426. 39639
 • Poetycka lekcja ekologii : Bolesław Leśmian „Tęcza”. W: Mikrokosmos wiersza : interpretacje poezji współczesnej / Piotr Michałowski. - Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2012. - S. 13- 20. 41571
 • Poezja niemożliwa : modele Leśmianowskiej wyobraźni / Tymoteusz Karpowicz. - Wrocław : Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1975. 12372, 12373
 • Pośmiertny triumf Młodej Polski (rzecz o Bolesławie Leśmianie). W: Poeci czterech pokoleń / Artur Sandauer. - Kraków : Wydawnictwo Literackie, 1977. - S. 5-29. 39744
 • Pośmiertny triumf Młodej Polski czyli o poezji Bolesława Leśmiana / Artur Sandauer. W: Z problemów teorii literatury XX wieku. T. 1 Młoda Polska / red. Jerzy Kwiatkowski, Zbigniew Żabicki. - Warszawa : Państwowy Instytut Wydawniczy, 1965. - S. 477-498. 7451
 • Szkice o Leśmianie. W: Studia o literaturze współczesnej / Artur Sandauer. - Warszawa : Czytelnik, 1985. - S. 497-525. 26911
 • Wciąż Leśmian : „Obłędny nie istniejących zdarzeń wspominacz”: na marginesie studiów o Leśmianie.W : Liryka polska : interpretacje / pod red. Jana Prokopa, Janusza Sławińskiego. - Kraków : Wydawnictwo Literackie, 1966. - S. 33-56. 7448
 • Wciąż Leśmian : „Piłka rzucona w zaświat”. W: Płomień obdarzony rozumem : poezja w poezji i proza w poezji : eseje / Jacek Trznadel. Warszawa : Czytelnik, 1978. - S. 15-32. 16479
 • Wciąż Leśmian : „Poprzez zgrozy mgłę roześmian”. W : Liryka polska : interpretacje / pod red. Jana Prokopa, Janusza Sławińskiego. - Kraków : Wydawnictwo Literackie, 1966. - S. 57-71. 7448
 • Wiersze Bolesława Leśmiana / Michał Głowiński. -Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1987. 29642, 29643 33. Wspomnienia o Bolesławie Leśmianie / red. Zdzisław Jastrzębski. - Lublin : Wydawnictwo Lubelskie, 1966. 39732
 • Wyłoniłem z mroku ogród, oderwany od przyczyny...” : Bolesław Leśmian w Zamościu. W: Polsko-żydowska literacka mapa Lubelszczyzny / Anna Jeziorkowska-Polakowska ; Katolicki Uniwersytet Lubelski im. Jana Pawła II. Wydział Nauk Humanistycznych. Instytut Filologii Polskiej. - Lublin : Wydawnictwo Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, 2013. - S. 197-150. 41542
 • Zaświat przedstawiony : szkice o poezji Bolesława Leśmiana / Michał Głowiński. - Warszawa : Państwowy Instytut Wydawniczy, 1981. 19743

Artykuły z czasopism:

 • „Prolog” Bolesława Leśmiana / Feliks Tomaszewski // Polonistyka. - 1988, nr 2, s.46-56.
 • „Rytm jako światopogląd” w dramatach mimicznych Leśmiana / Ewa Orzechowska // Zamojski Kwartalnik Kulturalny. - 2007, nr 4, s. 60-64.
 • Akta osobowe Bolesława Lesmana w Archiwum Państwowym w Zamościu / Andrzej Kędziora // Archiwariusz Zamojski. - 2005, s. 7-38.
 • Akta osobowe Bolesława Leśmiana w Archiwum Państwowym w Lublinie / Piotr Dymel // Archiwariusz Zamojski. - 2007, s. 53-58.
 • Analiza jungowska wiersza „Dziewczyna” B. Leśmiana / Piotr Dębek // Język Polski w Szkole Średniej. - 1996/1997, nr 4, s. 78-83.
 • Ballada "Alcabon" Bolesława Leśmiana : scenariusz adaptacji filmowej : propozycja zajęć / Jolanta Sikora // Nowa Polszczyzna. - 1998, nr 2, s. 28-32.
 • Baśń pełna „-izmów” (proza Bolesława Leśmiana w liceum) / Maria Jędrychowska // Polonistyka. - 1993, nr 8, s. 459-466.
 • Bo to jest miłość : scenariusz montażu poetyckiego poświęconego Bolesławowi Leśmianowi / Beata Sobolewska. // Biblioteka w Szkole. - 2007, nr 12, s. 27-28.
 • Bolesław Leśmian - tragiczna historia "oddaleńca" / Agnieszka Skubis-Rafalska / Język Polski w Gimnazjum. - 2009/2010, nr 2, s. 20-32.
 • Bolesław Leśmian – notariusz i poeta (1877-1937) / Ireneusz Bieniaszkiewicz // Palestra. - 1980, nr 7, s. 86-88.
 • Bolesław Leśmian : poezja i rzeczy ostateczne / Jacek Trznadel //Arcana. - 2001, nr 3, s. 74–86.
 • Bolesław Leśmian (1877-1937) / Alina Kochańczyk // Kalendarz Lubelski. - 1980, s.122-124.
 • Bolesław Leśmian (1878-1937) / Irena Maciejewska // Polonistyka. - 1988, nr 1, s. 30-34.
 • Bolesław Leśmian w życiu kulturalnym Zamościa / Bogdan Szyszka // Zamojski Kwartalnik Kulturalny. - 2007, nr 4, s. 42-44.
 • Był Leśmian w Zamościu / Bożena Fornek // Zamojski Kwartalnik Kulturalny. - 2002, nr 3-4, s. 113.
 • Byłem przed chwilą w bezkresie – Leśmian : poezja i myśl / Andrzej Kowalczyk // Polonistyka. - 1983, nr 6, s. 423-428.
 • Centralka / Bogumiła Sawa // Zamojski Kwartalnik Kulturalny. - 2007, nr 4, s. 28-32.
 • Ciekawe miejsca i ciekawi ludzie / Marian Bury // Rewizje Tomaszowskie. -  2009, nr 10, s. 9.
 • Dusiołek / Joanna Zajkowska // Cogito. - 1998, nr 6, s. 71-73.
 • Dwa wiersze Bolesława Leśmiana – materiał pomocniczy dla zasadniczej szkoły zawodowej / Antoni Mackiewicz // Język Polski w Szkole Średniej. - 1993/1994, nr 3, s, 48-53.
 • Dwudziestolecie międzywojenne : motyw natury i sposób jego kreowania – dokonaj analizy i interpretacji „W malinowym chruśniaku” Bolesława Leśmiana / Joanna Wysłowska // Cogito. - 2008, nr 20, s. 52.
 • Funkcja neologizmów w kreowaniu poetyckiego obrazu świata Bolesława Leśmiana / Małgorzata Klimczak // Poradnik Językowy. - 2001, z. 4, s. 42–48.
 • Historia pewnego dramatu : "Zdziczenie obyczajów pośmiertnych" Bolesława Leśmiana - aspekt filologiczny / Dariusz Pachocki // Pamiętnik Literacki. - 2013, nr 1, s. 135-164.
 • I umrę, i zmartwychwstanę... : scenariusz poetycko-muzyczny poświęcony Bolesławowi Leśmianowi / Barbara Wanda Jachimczak. // Biblioteka w Szkole. - 2007, nr 12, s. 24-26.
 • Kancelaria na skraju łąk / Adam Kulik // Zamojski Kwartalnik Kulturalny. - 2007, nr 4, s. 20-27.
 • Kiedy urodził się Leśmian? / Jacek Trznadel // Arcana. - 2000, nr 1, s. 204205.
 • Kilka uwag o językowo-stylistycznym kształcie neologizmów w twórczości Bolesława Leśmiana / Cecylia Galilej // Zamojski Kwartalnik Kulturalny. - 2007, nr 4, s. 50-55.
 • Kim jesteś, poeto? : o Bolesławie Leśmianie / Piotr Łopuszański // Zamojski Kwartalnik Kulturalny. - 2010, nr 4, s. 7-14.
 • Konkurs poetycki im. B. Leśmiana / Halina Górska // Zamojski Kwartalnik Kulturalny. - 1995, nr 3, s. 36-38.[Wiersze nagrodzone w konkursie].
 • Korespondencja z rodziną Bolesława Leśmiana / Jacek Trznadel // Arcana. - 1998, nr 2, s. 95–114.
 • Kristeva-Leśmian-Konopnicka / Lena Magnone // Pamiętnik Literacki. - 2008, nr 4, s. 7–22.
 • Leśman - poeta współczesny / Piotr Konielski-Grauman // Akcent. - 2013, nr 1, s. 95-100.
 • Leśmian – poeta dwoisty / Elżbieta Winiecka // Pamiętnik Literacki. - 2013, nr 1, s. 207-219.
 • Leśmian – próba rysu biograficznego / Ryszard Matuszewski // Miesięcznik Literacki. - 1987, nr 2-3, s. 89-98.
 • Leśmian czyli tajemnica poezji / Mariola Pryzwan // Biblioteka w Szkole. - 1998, nr 6, s. 28.
 • Leśmian po angielsku : (zarys recepcji) / Marta Kaźmierczak // Zamojski  Kwartalnik Kulturalny. - 2007, nr 4, s. 55-60.
 • Leśmian w anegdocie / Eliza Leszczyńska-Pieniak // Zamojski Kwartalnik Kulturalny. - 2007, nr 4, s. 40-41.
 • Leśmian w Hrubieszowie : dom przy ulicy Kilińskiego / Jerzy Leopold Krzyżewski // Zamojski Kwartalnik Kulturalny. - 2007, nr 4, s. 32-35.
 • Leśmian w Szczecinie /AK // Archiwariusz Zamojski. - 2002, s. 67- 68.
 • Leśmian- Encyklopedia (fragmenty) / Jarosław Marek Rymkiewicz // Arcana. 2000, nr 4, s. 106-118.
 • Leśmiana w język rosyjski wyprawa / Izabella Migdal // Teksty Drugie. - 2010, nr 6, s. 195-210.
 • Leśmianowska lekcja ekologii / Piotr Michałowski // Polonistyka. - 2007, nr 1, s. 55-59.
 • Leśmianowska ulica poetycka / Agnieszka Wyłupek // Zamojski Kwartalnik Kulturalny. - 2007, nr 4, s. 80-83.
 • Leśmianowskie medale / Krzysztof Wróblewski // Zamojski Kwartalnik Kulturalny. - 2007, nr 4, s. 39.
 • Leśmianowskie nawiązania / Andriej Bazylewski ; przekład Zbigniew Dmitroca // Zamojski Kwartalnik Kulturalny. - 2007, nr 4, s. 67-70.
 • Leśmianowskie pytania i zagadki / Michał Głowiński // Pamiętnik Literacki. - 1978, nr 2, s. 35-56.
 • ŁUHUU Śladami Leśmiana / Agnieszka Rzeźnik, Natalia Rzeźnik // Zamojski Kwartalnik Kulturalny. - 2007, nr 4, s. 84-85.
 • Malinowy chruśniak / Elżbieta Gnyp // Zamojski Kwartalnik Kulturalny. - 2007, nr 4, s. 87-92.
 • Między dosłownością a metaforą : pytania do „Odjazdu” / Stanisław Bortnowski // Język Polski w Szkole dla klas IV-VI. - 2000/2001, nr 2, s. 7178.
 • Mój związek z Leśmianem / Irena Glinka // Zamojski Kwartalnik Kulturalny. - 2002, nr 3-4, s. 113-115.
 • Notariat w czasach Bolesława Leśmiana / Dorota Malec // Zamojski Kwartalnik Kulturalny. - 2007, nr 4, s. 4-10.
 • O klechdach, które przetrwały do dziś : wspomnienia o Bolesławie Leśmianie i Bronisławie Przyłuskim / Jacek Krzysztof Denel. // Zamojski Kwartalnik Kulturalny. - 2009, nr 1, s. 62-67.
 • O Leśmianie inaczej : szkic interpretacyjno-metodyczny / Beata Węglińska Słowik // Język Polski w Szkole Średniej. - 2000/2001, nr 2, s. 19-27.
 • O Leśmianie po stu latach / Piotr Łopuszański // Akcent. - 2013, nr 1, s. 67-78.
 • Obchody Roku Bolesława Leśmiana w Powiatowej i Miejskiej Bibliotece Publicznej im. Stanisława Kostki Zamoyskiego w Zamościu //Zamojski Kwartalnik Kulturalny. - 2007, nr 4, s. 92-96.
 • Od "pieśni bez słów" do słowa jako poręczenia bytu : o dwóch utworach scenicznych Bolesława Leśmiana / Elżbieta Winiecka // Teksty Drugie. - 2010, nr 6, s. 211-226.
 • Od "Złotej Hramoty" do Złotego Rogu Wernyhory" / Stanisław Kryński // Akcent. - 2013,nr 1, s. 108-116.
 • Odmienni czy "dwoiści"? / Maciej Junkier // Polonistyka. - 2006, nr 6, s. 54-58.
 • Ogólnopolski konkurs poetycki im. B. Leśmiana / Michalina Janyszek // Zamojski Kwartalnik Kulturalny. - 2007, nr 4, s. 70-71. [Wiersze nagrodzone w konkursie] 60. Parada postaci Leśmianowskich / Katarzyna Droga // Cogito. - 1996, nr 9, s. 46-47.
 • Pieniądz i słowo : nowoczesne paradoksy Leśmianowskiego języka poetyckiego / Jan Zięba // Teksty Drugie. - 2010, nr 6, s. 227-237.
 • Poezja Leśmiana a młodopolskie mity miłości / Wojciech Gutowski // Ruch Literacki. - 1988, nr 3, s. 187-203.
 • Poezja Leśmiana w oczach młodych artystów // Zamojski Kwartalnik Kulturalny. - 2007, nr 4, s. 96-101.
 • Przestrzeń w poezji Bolesława Leśmiana : „Topielec”, „W nicość śniąca się droga...” / Bogumiła Frąszczak // Warsztaty Polonistyczne, - 1999, nr 2, s. 35-38.
 • Przygody Leśmiana Żeglarza / Jarosław Cymerman // Akcent. - 2012, nr 2, s. 124-126.
 • Przypowieść o przekornym istnieniu i pozornej śmierci : Bolesław Leśmian „Pszczoły” / Magdalena Nowak // Warsztaty Polonistyczne. - 1999, nr 2, s. 105- 112.
 • Regionalna bibliografia leśmianowska / Ewa Orzechowska //Zamojski Kwartalnik Kulturalny. - 2007, nr 4, s. 104-107.
 • Rejent / Teresa Renata Bodys // Zamojski Kwartalnik Kulturalny. - 2007, nr 4, s. 10-19.
 • Rejent Leśman - wielki poeta Leśmian : dramatyczne wybory / Mieczysław Sawczuk // Zamojski Kwartalnik Kulturalny. - 2007, nr 4, s. 35-38.
 • Rejent Leśman / Piotr Linek // Zamojski Kwartalnik Kulturalny. - 2007, nr 4, s. 64-66.
 • Rozmowa z Bolesławem Leśmianem, członkiem Polskiej Akademii Literatury / Józef Maciurzyński ; oprac. Bogdan Szyszka // Zamojski Kwartalnik Kulturalny. - 2007, nr 4, s. 44-46.
 • Sen teatralny pana Błyszczyńskiego / Jan Różewicz // Warsztaty Polonistyczne. - 1997, nr 4, s. 72-78.
 • Sztuk piękność poezji Leśmiana / Krzysztof Marek Bąk // Zamojski Kwartalnik Kulturalny. - 2016, nr 4, s. 26.
 • Ślad oporu / Zbigniew Chojnowski // Nowe Książki. - 2001, nr 1, s. 22.
 • Świat jest stworzony po to, by cudem był poecie… - rzecz o przyjaźni Bolesława Leśmiana z Adamem Szczerbowskim / Eliza Leszczyńska-Pieniak // Zamojski Kwartalnik Kulturalny. - 2007, nr 4, s. 46-50.
 • Świat według Leśmiana / Piotr Łopuszańki // Cogito. - 1998, nr 7, s. 26-27.
 • Tajemnice szewczyka, czyli... śledząc symbole / Wiesława Wantuch // Nowa Polszczyzna. - 2001, nr 2, s. 3-7.
 • Trznadla powroty do Leśmiana / Eliza Leszczyńska-Pieniak // Zamojski Kwartalnik Kulturalny. - 2010, nr 4, s. 22-23.
 • Vicewersy udomowione (rozpoznanie) / Anita Jarzyna // Polonistyka. - 2012, nr 11, s. 46-49.
 • W Iłży. Śladami Bolesława Leśmiana / Izabela Winiewicz-Cybulska // Zamojski Kwartalnik Kulturalny. - 2016, nr 4, s. 17-20.
 • Warszawskie ślady Leśmiana / Andrzej Barański // Zamojski Kwartalnik Kulturalny. - 2010, nr 4, s. 15-21.
 • Wchodzę w świat przez wrota smutku... - niepokoje eschatologiczne w wierszach "Do siostry" i "Goryl" Bolesława Leśmiana / Elżbieta Bazylewicz // Język Polski w Liceum. - 2005/2006, nr 2, s. 46-49.
 • Wędrówki po "Dziejbie leśnej" / Piotr Kondraciuk // Zamojski Kwartalnik Kulturalny. - 2009, nr 3, s. 79-80.
 • Wiadomości archiwalne : nabytki : Leśmian skarbem // Archiwariusz Zamojski. - 2004, s. 99-101.
 • Wiek z Leśmianem / Paweł Rams // Pamiętnik Literacki. - 2013, nr 1, s. 219-225.
 • Wielki poeta i …. kiepski rejent / Mirosław Bogiel // Zamojski Kwartalnik Kulturalny. - 1987, nr 4, s. 38-39.
 • Wielkie żarcie, mniejsze żarcie, żarcie na niby : o motywie jedzenia w prozie baśniowej Bolesława Leśmiana na przykładzie "Przygód Sinbada Żeglarza" / Bogusław Grodzki // Pamiętnik Literacki. - 2012, nr 1, s. 47-76.
 • Wiersz Bolesława Leśmiana „Odjazd” na lekcji w klasie VI / Izabela Matejak // Warsztaty Polonistyczne. - 1995, nr 4, s. 44-46.
 • Włamanie do kasy notarialnej : przyczynek do biografii Bolesława Leśmiana / Krzysztof Czubara // Archiwariusz Zamojski. - 2007, s. 99-106.
 • Wywalczyć cudaczne „Prawo bytu...” / Kazimierz Dybciak // Twórczość. - 1978, nr 5, s. 79-89.
 • Zaświat przedstawiony / Michał Głowiński // Twórczość. - 1978, nr 5, s. 90-99.
 • Znaki, słowa i obrazy. Rzecz o krztynie czasu / Jagoda Adamus // Zamojski Kwartalnik Kulturalny. - 2009, nr 2, s. 43-46.