Nedeżów – moja mała ojczyzna

Wyboru dokonał(a) : Anna Pitura

Zestawienie bibliograficzne w wyborze za lata : 1978-2014

 

LITERATURA DOSTĘPNA W BIBLIOTECE PEDAGOGICZNEJ W ZAMOŚCIU FILIA W TOMASZOWIE LUBELSKIM


Wydawnictwa zwarte:

 • Charakterystyka repertuaru folklorystycznego Anieli Skorupskiej ze wsi Nedeżów koło Tomaszowa Lubelskiego, niepublikowana praca magisterska napisana pod kierunkiem Jerzego Bartmińskiego / Janina Drzewosz. - Lublin, 1979.
 • Cmentarzyska kultury ceramiki sznurowej na Grzędzie Sokalskiej – stan. 25, w Nedeżowie / Bagińska Jolanta // [W:] Sprawozdanie z badań terenowych w województwie zamojskim. - Zamość 1992. - S. 9-10.
 • Groby kultury mierzanowickiej na Grzędzie Sokalskiej / Jolanta Bagińska // [W:] Sprawozdania Archeologiczne T. 49. - Kraków, 1997. - S. 191-206.
 • Jeden z wielu... / Janina Drzewosz // [W:] Tu wszędzie jest moja Ojczyzna. / Praca zbiorowa pod. Red. Lidii Tomkiewicz, Bernadety Lipian. - Kraków, 1996. - S. 81-82. [Marian Tabaczuk- budowniczy szkoły i kaplicy w Nedeżowie, Wójt Gminy Jarczów]
 • Cyryla Jedlińska // [W:] Złote ziarna : antologia współczesnej poezji ludowej ziemi zamojskiej / zebrał i oprac. Jan Adamowski. - Lublin : Wydawnictwo Lubelskie, 1985. - S. 82-101. [Biografia Cyryli Jedlińskiej oraz wiersze: Pieśń o ziemi naszej, Szumią lasy, Pożegnanie, Stoi dom, Szumi las, Mamo, Jesień, Gospodynie].
 • Kronika budowy kaplicy w Nedeżowie pod wezwaniem Najświętszej Marii Panny- Królowej Anielskiej, przeplatana życiorysem i osobistymi przeżyciami / Jan Tabaczuk. - Tomaszów Lubelski, 2014.
 • Nedeżów // [W:] Słownik Geograficzny Królestwa Polskiego i innych krajów słowiańskich. T. 6 / pod red. Filipa Sulimierskiego, Bronisława Chlebowskiego, Władysława Walewskiego. - Warszawa: Wydawnictwa Artystyczne i Filmowe, 1986. - S. 945-946.
 • Nadeżów // [W: ] Słownik historyczny miejscowości województwa zamojskiego / Wiesław Bondyra. - Lublin ; Zamość: Stowarzyszenie „Pax”, 1992. - S.79.
 • Nedeżów // [W:] Leksykon historyczny miejscowości dawnego województwa zamojskiego / Józef Niedźwiedź. - Zamość : Oficyna Wydawnicza KRESY, 2003. - S. 338-339.
 • Nedeżów : cmentarz prawosławny // [W:] Cmentarze województwa zamojskiego / Danuta Kawałko. - Zamość : Państwowa Służba Ochrony Zabytków, 1994. - S. 91-92.
 • Kolędowanie na Lubelszczyźnie / red. Jerzy Bartmiński. - Wrocław : Polskie Towarzystwo Ludoznawcze, 1986. - S.156, 325-326 [Kolędy Anieli Skorupskiej z Nedeżowa].
 • Kurhan kultury ceramiki sznurowej o stratygraficznym układzie grobów z Nedeżowa w woj. zamojskim na Grzędzie Sokalskiej / Jolanta Bagińska // [W:] Sprawozdania Archeologiczne T. 48. Kraków, 1996. - S. 59-66.
 • Nedeżów : stanowisko nr 20, 22, 25 // [W:] Neolityczne kurhany na Grzędzie Sokalskiej w świetle badań archeologicznych w latach 1988-2006 / Jan Machnik, Jolanta Bagińska, Wiesław Koman. - Kraków : Polska Akademia Umiejętności, 2009. - S.125-136.
 • Ochotnicza Straż Pożarna Nedeżów / Wiesław Rachański w oparciu o pisemny przekaz prezesa Edwarda Doroty i Bronisława Krawczyka // [W:] Straże pożarne powiatu tomaszowskiego.Tomaszów Lubelski, 2011. - S. 46-47.
 • Straże pożarne na Zamojszczyźnie / Mieczysław Skiba. - Zamość, 1996. - S. 49-50.
 • Współczesne pisarstwo i pisarze ludowi : (początki, nurty i style) / Jan Adamowski // [W:] Dziedzictwo kulturowe Lubelszczyzny : kultura ludowa / red. Alfred Gauda. - Lublin : Polskie Towarzystwo Ludoznawcze, 2001. - S 147-156.

Artykuły z czasopism:

 • Artystka z Nedeżowa / Zofia Szwal // Zamojski Kwartalnik Kulturalny. - 1989, nr 4, s. 47-48.
 • Cyryla Jedlińska rolniczka i działaczka społeczna z Nedeżowa / Adam Klaczkowski // Sztandar Ludu. - 1978, nr 177.
 • „Jak wszystko tętni życiem w tej naszej wiosce nowej”. W kręgu chłopskich muz / Roman Rosiak // Sztandar Ludu. - 1983 [z 14. stycznia]. [Cyryla Jedlińska- poetka z Nedeżowa]
 • Jarzębina / Cyryla Jedlińska // Tygodnik Zamojski, 1987, nr 23, s. 9.
 • Kurhany na Grzędzie Sokalskiej / Jolanta Bagińska // Zamojski Kwartalnik Kulturalny. - 1992, nr 4, s. 47-48 [ Kurhan stanowisko nr 25 w Nedeżowie]
 • Marszałek jakich mało / Bogdan Nowak // Tygodnik Zamojski. - 2002 , nr 41, s. 12. [Historia popiersia Józefa Piłsudskiego w Nedeżowie]
 • Nedeżów / Anna Pitura // Tygodnik Zamojski, - 2001, nr 9, s. 12.
 • Pamięci „dziadka” (Józefa Piłsudskiego) / Marian Stawecki // Kronika Tygodnia. - 1998, nr 2, s. 5.
 • Patriotyzm to nie tylko wyniosłe słowo. W kręgu chłopskich muz / Roman Rosiak // Sztandar Ludu. - 1982 nr 1, s. 6. [Cyryla Jedlińska- poetka z Nedeżowa]
 • Tajemnice nedeżowskiego kurhanu / Jolanta Bagińska // Zamojski Kwartalnik Kulturalny. - 1993, nr 4, s. 59-61.
 • Twórczyni ludowa Cyryla Jedlińska / Zdzisława Stechnij // Tygodnik Tomaszowski. - 2011, nr 36, s. 10.
 • W hołdzie Marszałkowi / Mariusz Parol // Rewizje Tomaszowskie. - 1991, nr 16, s. 5. [Historia pomnika Józefa Piłsudskiego w Nedeżowie]
 • W Nedeżowie „ Dziadek„ czeka / Marian Stawecki // Tygodnik Zamojski. - 1992, nr 42, s. 8.