Sieroctwo emigracyjne

Zestawienie bibliograficzne w wyborze za lata : 1992-2009

Wyboru dokonał(a) : Anna Pitura


LITERATURA DOSTĘPNA W BIBLIOTECE PEDAGOGICZNEJ W ZAMOŚCIU FILIA W TOMASZOWIE LUBELSKIM


Wydawnictwa zwarte:

 • Dzieciństwo w kryzysie : etiologia zjawiska / Bożena Matyjas. - Warszawa : ŻAK, 2008.- S. 233-243 [Obrazy dzieciństwa w rodzinach rozłączonych, niepełnych czasowo]
 • Dzieciństwo w rodzinie migracyjnej / Wioletta Danielewicz // [W:] Dziecko a zagrożenia współczesnego świata / pod red. Sabiny Guz. - Lublin: UMCS, 2008. - S. 185-192.
 • Dziecko w rodzinie u progu XXI wieku: niepokoje i nadzieje / Jadwiga Izdebska. - Białystok : Trans Humana, 2000.
 • Oblicza dzieciństwa w rodzinach rozłączonych z powodu migracji zagranicznych rodziców / Wioletta Danilewicz // [W:] Problemy teorii i praktyki opiekuńczej / pod red. Bożeny Matyjas. - Kielce Wydawnictwo Akademii Świętokrzyskiej, 2005. - S. 73-84.
 • Patologia eurosieroctwa w Polsce : skutki migracji zarobkowej dla dzieci i rodzin / Stanisław Kozak. - Warszawa : Difin, 2010.
 • „Pod wielkim dachem nieba” granice, migracje i przestrzeń we współczesnym społeczeństwie / red. Wojciech Muszyński. - Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, 2009.
 • Psychologiczne aspekty społecznego sieroctwa / Irena Obuchowska // [W:] Pedagogika wobec kryzysów życiowych / pod red. Jerzego Stochmiałka. - Warszawa ; Radom : Instytut Technologii Eksploatacji, 1998. - S. 53-64.
 • Rodzina migracyjna jako typ współczesnej rodziny w Polsce : wybrane aspekty / Wioletta Danielewicz // [W:] Wychowanie rodzinne w teorii i praktyce : rozwój pedagogicznej orientacji familiologicznej : praca zbiorowa / pod red. Andrzeja W. Janke.- Toruń : Akapit, 2008.- S. 66-73.
 • Sieroctwo / Bożena Matyjas [W ] : Encyklopedia pedagogiczna XXI wieku , T. 5, / Red. Tadeusz Pilch. - Warszawa: Wydawnictwo Akademickie „ŻAK”, 2006, s. 725-737.
 • Sieroctwo i osamotnienie : pedagogiczne problemy kryzysu współczesnej rodziny / Teresa Ewa Olearczyk. - Kraków : Wydawnictwo WAM, 2007. - 291 s.
 • Sytuacja życiowa dzieci w rodzinach migracyjnych / Wioletta Danilewicz . - Białystok : Wydawnictwo Uniwersyteckie „ Trans Humana”, 2006.
 • Wpływ migracji zarobkowej na jakość życia rodzinnego / Aleksandra Nowakowska // [W:] Psychologia rodziny : małżeństwo i rodzina wobec współczesnych wyzwań / red. Teresa Rostowska. - Warszawa : Difin, 2009. - S. 101-116.
 • Zagrożenia w wychowaniu dziecka we współczesnej rodzinie polskiej / Jolanta Biała. -Kielce : Akademia Świętokrzyska, 2006.

Artykuły z czasopism:

 • Cena dobrobytu / Halina Drachal // Głos Nauczycielski. - 2007, nr 38, s. 7.
 • Cykl życia rodziny a migracja ludności Polski / Zbigniew Strzelecki // Problemy Rodziny. - 1992, nr 4, s. 9-14.
 • Dziecko a migracja zarobkowa rodziców / Małgorzata Fojcik // Życie Szkoły. - 2007, nr 7, s. 12-15.
 • Eurosieroctwo w Polsce jako problem społeczny i pedagogiczny / Zbigniew Węgierski // Wychowanie na co Dzień. - 2008, nr 6, s. 3-5.
 • Eurosieroty / Natalia Bugalska // Cogito. - 2008, nr 11, s.6-9.
 • „Eurosieroty” w oczach młodych filmowców / Adriana Świerczyńska // Katecheta. - 2008 , nr 7/8, s. 86-88.
 • Exodus zarobkowy ludności autochtonicznej z województwa opolskiego i jego skutki / Romuald Jończy // Polityka Społeczna. - 2006, nr 1, s. 11-15.
 • Gdy rodzice emigrują... / Anna Fidelus // Nowa Szkoła. - 2008, nr 6, s. 37-43 [Poczucie odrzucenia wśród dzieci pozostawionych przez emigrujących rodziców. Propozycje działań wspierających].
 • Kilka uwag o zjawisku „sieroctwa emigracyjnego” / Stanisław Kozak // Problemy Rodziny. - 1992, nr 6, s. 18-19.
 • „Kukułcze dzieci”. Problemy emigracyjnego sieroctwa / Grażyna Rura // Problemy Opiekuńczo- Wychowawcze. - 2009, nr 9, s. 15-20.
 • Migracja zarobkowa młodych Polaków / Kazimierz Denek // Nowa Szkoła. - 2009, nr 7, s. 16-21.
 • Migracja w wybranych krajach Europy a wychowanie międzykulturowe / Renata Nowakowska // Kwartalnik Pedagogiczny. - R. 46, nr 2-3 (2001), s. 77-85.
 • Migracje zarobkowe w województwie mazowieckim – komunikat z badań / Ewa Flaszyńska // Edukacja Ustawiczna Dorosłych. - 2005, nr 1, s. 51-57.
 • Od Obieżysasa do Eurosieroty- lekcja języka polskiego na Opolszczyźnie /.Dorota Maćkula // Język Polski w Gimnazjum. - 2009/2010, nr 1, s. 25-41: [Scenariusz zajęć: A tato wyjechał i wróci dopiero na święta...]
 • Piąta trzydzieści do Berlina / Marek Baster // Polityka .- 2003, nr 47, s. 116-121.
 • Poakcesyjne migracje zarobkowe a wychowanie młodzieży szkolnej : wybrane implikacje / Bartłomiej Walczak // Katecheta. - 2008, nr 7/8 s. 78-86.
 • Praca rodzica za granicą / Bożena Krupa // Edukacja i Dialog. - 2006, nr 4, s. 67-69.
 • Rodzice wyjechali / Anna Marecik // Wychowawca. - 2008, nr 2, s. 18.
 • Rodzina i jej zagrożenia na początku trzeciego tysiąclecia / Sylwester Bębas // Wychowanie na co Dzień. - 2009, nr 4-5, s. 3-8 [Między innymi sytuacja rodzin i dzieci w związku z emigracją zarobkową Polaków].
 • Szkoła i opiekunowie wobec eurosieroctwa (na przykładzie badań w województwie kujawsko-pomorskim) / Sylwia Piekut-Burzyńska // Wychowanie na co Dzień. - 2009, nr 6, s. 3-8.
 • Tata na emigracji / Barbara Smolińska // Charaktery. - 2008, nr 7, s. 76-77.
 • W zawieszeniu / Ewa Miłoszewska // Głos Nauczycielski. - 2009, nr 20, s. 11.[Eurosieroty w polskich szkołach na skutek fali emigracyjnej rodziców po wejściu Polski do Unii Europejskiej]
 • Wokół pojęcia „eurosieroctwo”/ Ewa Zawisza-Masłyk // Opieka Wychowanie Terapia. - 2008, nr 3/4, s. 40-42.
 • Wpływ emigracji zarobkowej rodziców na funkcjonowanie dzieci w rodzinie i w szkole / Grażyna Miłkowska, Anna Kulesa // Problemy Opiekuńczo Wychowawcze. - 2009, nr 9, s. 3-14.
 • Wychowawcze i edukacyjne konsekwencje euromigracji „ rodziców i opiekunów / Bartłomiej Walczak // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2008, nr 5, s. 21-26.