Dziecko z zespołem Downa

Zestawienie bibliograficzne w wyborze za lata : 1995-2016

Wyboru dokonał(a) : Anna Pitura

 

LITERATURA DOSTĘPNA W BIBLIOTECE PEDAGOGICZNEJ W ZAMOŚCIU FILIA W TOMASZOWIE LUBELSKIM

 

Wydawnictwa zwarte:

 • Badania nad rozwojem mowy i języka u osób z zespołem Downa / Danuta Danielewicz. W: Psychologia kliniczna okresu dzieciństwa i adolescencji / red. Jan Czesław Czabała, Ewa Zasępa. - Warszawa : Wydawnictwo Akademii Pedagogiki Specjalnej, 2006. - S. 287-301. 38260
 • Cela : odpowiedź na zespół Downa / Anna Sobolewska. - Warszawa : "W.A.B.", 2002. 38646
 • Jak pomóc w rozwoju dziecka z zespołem Downa : poradnik dla rodziców i wychowawców / Elżbieta M. Minczakiewicz. - Kraków : Akademia Pedagogiczna, 2001. 36460
 • Kilka prawd o wrażliwości emocjonalnej dzieci z zespołem Downa i sposobach jej uzewnętrzniania / Urszula Jęczmień. W: Język, człowiek, społeczeństwo : księga jubileuszowa dedykowana profesorowi Stanisławowi Grabiasowi / red. nauk. Jolanta Panasiuk, Tomasz Woźniak. - Lublin : Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie- Skłodowskiej, 2013. - S. 395-406. 41840
 • Klasy z częściową integracją przykładem rozwiązań edukacyjnych dla uczniów z zespołem Downa / Monika Gołubiew-Konieczna. W: Człowiek z niepełnosprawnością intelektualną.T. 1, Wybrane problemy osobowości, rodzin i edukacji osób z niepełnosprawnością intelektualną : praca zbiorowa. - Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2003. - S. 257-267. 36881
 • Osoby z zespołem Downa / Agnieszka Żyta.W: Rehabilitacja i edukacja osób z niepełnosprawnością wielozakresową. - Toruń : Adam Marszałek ; Olsztyn : współpr. Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, 2012. - S. 268-288. 41263
 • Poczucie sensu życia a jakość funkcjonowania rodzin wychowujących dziecko z zespołem Downa / Elżbieta Minczakiewicz. W: Psychologia współczesna : oczekiwania i rzeczywistość / pod red. Marii Ledzińskiej, Grażyny Rudkowskiej, Leszka Wrony. - Kraków : Wydawnictwo Naukowe Akademii Pedagogicznej, 2005. - S. 110-118. 37726
 • Poczwarka / Dorota Terakowska. - Kraków : Wydawnictwo Literackie, 2001 [powieść o dziewczynce chorej na zespół Downa i dojrzewania jej rodziców do opieki nad nią]. 40087
 • Postawy rodzin wychowujących dziecko z zespołem Downa wobec rehabilitacji / Grażyna Kwaśniewska. W: Człowiek z niepełnosprawnością intelektualną. T. 1, Wybrane problemy osobowości, rodzin i edukacji osób z niepełnosprawnością intelektualną : praca zbiorowa. - Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2003. - S. 143-151. 36881
 • Potrzeby i kierunki wsparcia psychospołecznego rodzin dzieci z zespołem Downa
  w obliczu marginalizacji / Bassam Aouil, Anna Sajnóg. W: Marginalizacja w problematyce pedagogiki społecznej i praktyce pracy socjalnej. - Bydgoszcz : Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego, 2005. - S. 242-265. 37969
 • Problemy psychospołeczne i medyczne dzieci z zespołem Downa w procesie wczesnej interwencji w świetle piśmiennictwa i własnych badań naukowych / Ludwika Sadowska ; Agata Gruna-Ożarowska. W: Dziecko chore. - Kraków : "Impuls", 2007. - S. 129-170. 38587
 • Rozwój intelektualny dzieci z zespołem Downa / Ewa Zasępa. - Warszawa : Wydawnictwo Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej, 2003. 36845
 • Sytuacja rodzin wychowujących dziecko z zespołem Downa na tle rodzin okresu przemian transformacyjnych / Elżbieta Minczakiewicz. W: Człowiek z niepełnosprawności intelektualną T. 1, Wybrane problemy osobowości rodzin i edukacji osób z niepełnosprawnością intelektualną / pod red. Zdzisławy Janiszewskij-Nieścioruk.- Kraków : Oficyna Wydawnicza „Impuls”, 2003. - S. 133-142. 36881
 • Sytuacja rodzin z dzieckiem z zespołem Downa na tle sytuacji współczesnych polskich rodzin statystycznych / Elżbieta Maria Minczakiewicz. W: Rodzina osób z niepełnosprawnością intelektualną wobec wyzwań współczesności : heurystyczny wymiar ludzkiej egzystencji / red. nauk. Agnieszka Żyta. - Toruń : Wydawnictwo Edukacyjne "AKAPIT", 2010. - S. 41-54. 40050
 • Wpływ pływania i rehabilitacji w wodzie na rozwój psychomotoryczny dzieci z mózgowym porażeniem dziecięcym (MPD), zespołem Downa i autystycznych / Wiesław Cieślicki. W: Dziecko z trudnościami w rozwoju. - Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2005. - S. 133-142. 36076
 • Zaburzenia zachowania dzieci z zespołem Downa / Ewa Zasępa. W: Człowiek z niepełnosprawnością intelektualną. T. 1, Wybrane problemy osobowości rodzin i edukacji osób z niepełnosprawnością intelektualną / pod red. Zdzisławy Janiszewskij- Nieścioruk. - Kraków : Oficyna Wydawnicza „Impuls”, 2003. - S. 39-46. 36881
 • Zespół Downa / Aleksandra Maciarz. W: Encyklopedia Pedagogiczna XXI wieku / red Jan Marek Śnieciński. T. 7 V-Ż. - Warszawa : Wydawnictwo Akademickie „Żak”, 2008. - S. 889-891.

Artykuły z czasopism:

 • Badania zdolności spostrzegania u dzieci z zespołem Downa : do wykorzystania w praktyce szkolnej / Kazimierz Chojnacki, Sabina Kowalczyk // Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne. - 2008, nr 1, s. 48-50.
 • Biologiczne uwarunkowania autyzmu / Marzena Górecka, Tomasz Hanć // Remedium. - 2010, nr 2, s. 24-25.
 • Cechy osobowości chłopców z zespołem Downa w wieku 12-14 lat, ich rówieśników niepełnosprawnych umysłowo bez zespołu Downa o prawidłowym rozwoju umysłowym / Bartłomiej Skowroński // Szkoła Specjalna. - 2004, nr 2, s. 88-102.
 • Dorosłość osób z zespołem Downa oznaką dojrzałości i niezależności osobistej czy zniewolenia człowieka? / Elżbieta Maria Minczakiewicz // Rewalidacja. - 2008, nr 1, s. 3-14.
 • Dzieci z zespołem Downa / Izabela Gelleta-Mac // Wychowanie w Przedszkolu. - 2008, nr 5, s. 30-31.
 • Dziecko z zespołem Downa wśród rówieśników i dorosłych / Dagmara Kaczmarska, Natalia Zamęcka // Wychowanie w Przedszkolu. - 2013, nr 9, s. 58-60.
 • Edukacja dzieci z zespołem Downa / Magdalena Rzepa // Remedium. - 2007, nr 2/3, s. 56-57.
 • Miłość downa / Barbara Pietkiewicz // Polityka. - 2003, nr 5, s. 100-105.
 • Moje życie będzie inne / Stanisław Krajewski ; rozm. przepr. Elżbieta Zakrzewska- Manterys // Charaktery. - 2012, nr 4, s. 108-113.
 • Postrzeganie roli rodzica przez matki i ojców dzieci z zespołem Downa / Małgorzata Skórczyńska // Szkoła Specjalna. - 2001, nr 2, s. 67-75.
 • Przygoda z kotem / Bożena Żak // Szkoła Specjalna. - 1998, nr 1, s. 29-30. [Praca nad rozwojem mowy u dziecka z zespołem Downa]
 • Rozwój języka i mowy u dzieci z zespołem Downa / Maria Piszczek // Rewalidacja. - 2008, nr 1, s. 23-35.
 • Rozwój seksualny, emocjonalny i społeczny młodzieży z zespołem Downa / Daria Mejnartowicz // Problemy Rodziny. - 1995, nr 6, s. 13-17.
 • Wczesna interwencja- praktyczne sposoby pomocy (na przykładzie 4-latka z zespołem Downa) / Joanna Ochlust, Wiesława Ścigocka // Szkoła Specjalna. - 1988, nr 4, s. 306-311.
 • Wieloprofilowa terapia uczniów z zespołem Downa / Joanna Chwaszczewska // Rewalidacja. - 2006, nr 2, s. 43-52.
 • Współwystępowanie autyzmu i zespołu Downa - kontrowersje i trudności diagnostyczne / Paulina Gołaska // Remedium. - 2012, nr 11, s. 24-25.