Globalizacja – zagrożenie czy szansa dla współczesnego świata ?

Zestawienie bibliograficzne w wyborze za lata : 1998-2011

Wyboru dokonał(a) : mgr Anna Pitura

 

LITERATURA DOSTĘPNA W BIBLIOTECE PEDAGOGICZNEJ W ZAMOŚCIU FILIA W TOMASZOWIE LUBELSKIM

 

Wydawnictwa zwarte:

 • Człowiek w obliczu wykluczenia i marginalizacji społecznej / red. nauk. Katarzyna Białobrzeska, Stanisław Kawula. - Toruń : Wydawnictwo Edukacyjne "Akapit", 2006.
 • Ekologia humanistyczna wobec globalizacji / Juraj Plenković .- Rzeszów : Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2004.
 • Europejski model społeczeństwa informacyjnego / Krystyna Doktorowicz. - Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 2005.
 • Globalizacja, integracja, transformacja / pod red. Romana Bäckera, Joanny Marszałek - Kawy, Joanny Modrzyńskiej. - Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, 2005.
 • Globalizacja / Joseph E. Stiglitz ; przekł. Hanna Simbierowicz. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2005.
 • Globalizacja a spotkanie kultur / Wojciech J. Cynarski. - Rzeszów : Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2003.
 • Globalizacja / Zygmunt Bauman ; przeł. Ewa Klekot. - Warszawa : Państwowy Instytut Wydawniczy, 2000.
 • Globalizacja a rozwój / Mirosława Czerny. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2005.
 • Globalizacja /Aniela Dylus. - Wrocław [etc.] : Zakład Narodowy im. Ossolińskich, cop. 2005. Humanizm, dialog, tożsamość / Aneta Rogalska-Marasińska. - Łódź : Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2010.
 • Kapitał ludzki w dobie integracji i globalizacji / pod red. Barbary Kożusznik ; [aut. Lidia Zbiegień-Maciąg et al.]. - Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 2005.
 • O turystyce i rekreacji : Zbigniew Krawczyk. - Warszawa : AlmaMER, 2007.
 • Oświata i praca w erze globalizacji / Ryszard Pachociński ; Instytut Badań Edukacyjnych. - Warszawa : Instytut Badań Edukacyjnych, cop. 2006.
 • Pedagogika serca w dobie globalizacji / Maria Łopatkowa. - Warszawa : Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej, 2006.
 • Władza globalizacji / Jadwiga Staniszkis. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe Scholar, 2004.

Artykuły z czasopism:

 • Angielski jako język tolerancji i równych szans? : socjolingwistyczne rozważania na temat modeli języka angielskiego i programu nauczania / Krzysztof Przygoński // Języki Obce w Szkole. - 2009/2010, nr 6, s. 19-23.
 • Człowiek wobec wyzwań globalizacji i transformacji ustrojowej w Polsce / Czesław Banach // Nowa Szkoła. - 2001, nr 9, s. 7-15.
 • Brulion zapisu myśli o problemie ocalenia bytu narodowego Polaków / Jacek Walczewski // Nowy Przegląd Wszechpolski. - 1998, nr 9-10, s. 8-12.
 • Czy globalizacja kulturowa współdecyduje o dynamice społeczeństw postkomunistycznych / Marian Kempy // Kultura i Społeczeństwo. - 2000, nr 1, s. 5-27.
 • Dynamika globalizacji / Paweł Kozłowski // Nowa Szkoła. - 1999, nr 5, s. 53-54.
 • Działalność edukacyjna zakładów pracy w aspekcie kryteriów organizacji uczącej się / Renata Tomaszewska-Lipiec // Edukacja. - 2011, nr 2, s. 52-59.
 • Edukacja na tle procesów globalizacji / Maria Leśniak // Nowa Szkoła. - 2009, nr 6, s.14-18.
 • Edukacja zawodowa wobec zmiany cywilizacyjnej / Ryszard Gerlach // Edukacja. - 2011, nr 2, s. 5-14.
 • Edukacyjne wyzwania globalizacji / Mirosław J. Szymański Edukacja. - 2002, nr 4, s. 5-10.
 • Globalizacja – szanse czy zagrożenia? Zestawienie bibliograficzne w wyborze za lata 1997-2000 / Krystyna Sobańska // Poradnik Bibliotekarza. - 2001, nr 7-8, s. 41-44.
 • Globalizacja a biblioteka / Jadwiga Michalska // Poradnik Bibliotekarza. - 2001, nr 5, s.11 – 12.
 • Globalizacja a edukacja / Małgorzata Tulik-Hamelak // Bliżej Przedszkola. - 2011, nr 7-8, s. 12-14.
 • Globalizacja a zdrowie publiczne / Izabella Łęcka // Geografia w Szkole. - 2007, nr 6, s. 33-43.
 • Globalizacja jako przedmiot badań i nauczania w geografii społeczno-ekonomicznej / Roman Matykowski // Geografia w Szkole. - 2007, nr 1, s. 22-25.
 • Globalna kultura / Ryszard Adam Podgórski // Wychowawca. - 2011, nr 9, s. 8-9.
 • Glokalizacja i postfolkloryzm. Kultura wobec procesów globalizacyjnych / Magdalena Januszewska-Stępniak // Geografia w Szkole. - 2008, nr 1, s. 19-26.
 • Granice demokracji i otwarte gospodarki / Paweł Kozłowski // Nowa Szkoła. - 1999, nr 10, s. 45-46.
 • Informacja i wiedza w dobie globalizacji: perspektywa edukacyjna / Maria Ledzińska // Ruch Pedagogiczny. - 2004, nr 1-2, s. 5-15.
 • Konteksty i wyzwania globalizacji / Władysław Grądzki // Edukacja i Dialog. - 2004, nr 4, s. 50-53.
 • Lektorat języka angielskiego w dobie globalizacji / Paweł Sobkowiak // Języki Obce w Szkole. - 2008, nr 4, s.76-83.
 • Ludzie w globalnym środowisku - wybrane aspekty globalizacji kultury / Maria Gagacka // Edukacja Biologiczna i Środowiskowa. - 2010, nr 3, s. 8-17.
 • Młodzież w epoce globalizacji / K. Berberys // Problemy Alkoholizmu.- 2000, nr 1 , dod. s. IV-V.
 • Nauczanie języków obcych w kontekście globalizacji i integracji europejskiej / Małgorzata Kamińska-Jackiewicz // Nowa Szkoła. - 2009, nr 3, s. 9-14.
 • O zmianie paradygmatu rozwoju szkolnictwa / Inetta Nowosad // Edukacja. - 2011, nr 1, s. 7-17.
 • Procesy globalizacji we współczesnym świecie / Przemysław Śleszyński // Geografia w Szkole. - 2007, nr 6, s. 5-21.
 • Procesy globalizacyjne w Polsce. Zróżnicowanie przestrzenne / Tomasz Komornicki // Geografia w Szkole. - 2007, nr 6, s. 22-32.
 • Skutki zdrowotne procesów globalizacyjnych. Scenariusz lekcji w szkole ponadgimnazjalnej / Katarzyna Mijałkowska // Geografia w Szkole. - 2007, nr 6, s. 44-47.
 • Społeczności lokalne vs współczesność – między globalizmem a potrzebą wspólnoty / Arkadiusz Karwacki // Wychowanie na co Dzień. - 2006, nr 4-5, s. 18 - 21.
 • Tożsamość społeczno-kulturowa w globalizującym się świecie / Leon Dyczewski //  Kultura i Społeczeństwo. - 2000, nr 1, 27-42.
 • Uchybienia rozliczne, brak edukacji mądrej a politycznej / Jerzy Wieluński // Nowy Przegląd Wszechpolski. - 1998, nr 3-4, s. 8-12.
 • W obronie naszego świata. Wobec globalnych zagrożeń współczesnej cywilizacji / Irena Celejowa // Lider. - 2001, nr 2, s. 3-6.
 • W zglobalizowanym świecie XXI wieku / Irena Motow // Edukacja i Dialog. – 2005, nr 9, s. 39 - 44.
 • Wyzwania edukacyjne globalizacji / Krystyna Duraj-Nowakowa // Wychowanie na co Dzień. - 2002, nr 12, s. 3-6.
 • Zbrojne ramię światowej biedy / Ewa Winnicka // Polityka. - 2000, nr 41, s. 100-104. [Antyglobaliści].
 • Zapomnijcie o usługach / Andrzej Lubowski // Polityka. - 2011, nr 38, s. 39-41.