Dysleksja i dysgrafia

Zestawienie bibliograficzne w wyborze:

Wyboru dokonał(a) : Marta Sawicka-Łaba

 

Literatura dostępna w Bibliotece Pedagogicznej w Zamościu Filia w Tomaszowie Lubelskim

 

Wydawnictwa zwarte:

 • Analiza dyskursu narracyjnego u dzieci z dysleksją rozwojową / Aneta Borkowska. - Lublin : Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 1998.
 • Dar dysleksji : dlaczego niektórzy zdolni ludzie nie umieją czytać i jak mogą się nauczyć / Ronald D. Davis, Eldon M. Braun ; przekł. Grażyna Skoczylas. - Poznań : Zysk i S-ka. Wydawnictwo, cop. 2001.
 • Dar uczenia się : sprawdzona nowa metoda korekcji ADD, problemów z matematyką i pisaniem odręcznym / Ronald D. Davis, Eldon M. Braun ; przeł. Monika Hartman. - Poznań : Zysk i S-ka, cop. 2006.
 • Dysgrafia / Sylwia Weise [W:] Terapia pedagogiczna : wybrane zagadnienia. T. 1 / red. Ewa Małgorzata Skorek. - Kraków, 2004. - S. 49-52.
 • Dysleksja : nie jesteś sam / Wojciech Brejnak. - Warszawa : Wydawnictwa Lekarskie PZWL, cop. 2003.
 • Dysleksja : problem znany czy nieznany? / red. Małgorzata Kostka-Szymańska, Grażyna Krasowicz-Kupis. - Lublin : Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2007.
 • Dysleksja – zespół specyficznych trudności w nauce czytania i pisania [W:] Wokół czytania : proces czytania i jego zaburzenia oraz drogi do efektywnego czytania / Zofia Pomirska. - Warszawa, 2011. - S. 99-125.
 • Dysleksja a inne trudności w czytaniu [W:] Wokół czytania : proces czytania i jego zaburzenia oraz drogi do efektywnego czytania / Zofia Pomirska. - Warszawa, 2011. - S. 126-161.
 • Dysleksja i co dalej … [W:] Psychofizjologiczne diagnozy trudności w uczeniu się / Maria Bogumiła Pecyna. - Opole, cop. 2010. - S. 123-182.
 • Dysleksja i inne trudności w uczeniu się / Mark Selikowitz ; przeł. Agnieszka Wierzejska. - Warszawa : Prószyński i S-ka, 1999.
 • Dysleksja rozwojowa : perspektywa psychologiczna : praca zbiorowa / pod. red. Grażyny Krasowicz-Kupis. - Gdańsk : Wydawnictwo "Harmonia", 2006.
 • Dysleksja rozwojowa : podstawy diagnozy i terapii / Janina Mickiewicz. - Toruń : Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa. Stowarzyszenie Wyższej Użyteczności "Dom Organizatora", 2011.
 • Dysleksja w Polsce : efekt nieharmonijności rozwoju czy zaniedbania pedagogicznego? / Ewa Okręglicka-Forysiak [W:] Psychospołeczne problemy rozwoju dziecka : aspekty diagnostyczne i terapeutyczne / pod red. Aliny Czapigi. - Toruń, cop. 2006. - S. 171-181.
 • Dziecko dyslektyczne – teoria i praktyka terapeutyczna / Kazimierz Jacek Zabłocki [W:] Dziecko niepełnosprawne jego rodzina i edukacja / Kazimierz Jacek Zabłocki. - Warszawa, 1999. - S. 191-211.
 • Dziecko ryzyka dysleksji : wczesna diagnoza i terapia szansą sukcesu w szkolnictwie publicznym / Anna Skoczek [W:] Wspomaganie rozwoju osób niepełnosprawnych / pod red. Jana Pileckiego, Sławomira Olszewskiego ; [Akademia Pedagogiczna im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie]. - Kraków, 2000. - S. 271-278.
 • Dziecko ryzyka dysleksji w przedszkolu / Barbara Kurowska. - Kraków : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego, 2011.
 • Dziecko z zaburzeniami rozwoju i zachowania w klasie szkolnej : vademecum nauczycieli i rodziców / Urszula Oszwa. - Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2007.
 • Empatia a poziom osiągnięć szkolnych uczniów z dysleksją szkolną / Anna Wojnarska [W:] Integracja osób niepełnosprawnych w edukacji i interakcjach społecznych / red. Zdzisław Kazanowski, Danuta Osik-Chudowolska. - Lublin, 2003. - S. 147-157.
 • Etiologia dysleksji rozwojowej – wybrane nowoczesne koncepcje i interwencje pedagogiczne / Barbara Wiśniewska [W:] Praca z dzieckiem wymagającym. Cz. 1 / red. Ewa Przygońska. - Toruń, cop. 2011. - S.182-210.
 • Funkcjonowanie psychospołeczne uczniów dyslektycznych / Piotr Alfred Gindrich. - Lublin : Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2004.
 • Jak pomóc dzieciom radzić sobie z dysleksją : poradnik dla rodziców / Sally Raymond. - Kielce : Wydawnictwo "Jedność", 2004.
 • Jakość sytuacji szkolnej dzieci z dysleksją rozwojową [W:] Jakość życia a niepełnosprawność : konteksty pedagogiczne / pod red. Zofii Palak, Agnieszki Lewickiej, Anny Bujnowskiej. - Lublin, 2006. - S. 267-274.
 • Media, dysleksja, terapia pedagogiczna / Ewa Nowicka. - Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, 2010.
 • Ministerstwo Edukacji Narodowej o dysleksji czyli specyficznych trudnościach w nauce / [zeszyt oprac. Wojciech Brejnak, Teresa Opolska, Romuald Ponczek]. - Warszawa : MEN. Biuro Administracyjno - Gospodarcze, 1999.
 • Pedagogiczna diagnoza specyficznych trudności w czytaniu i pisaniu / Ewa Górniewicz. - Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, [2005].
 • Podstawy reedukacji uczniów z trudnościami w czytaniu i pisaniu / Maria Szurmiak. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1987.
 • Pojęcie dysleksji, jej rodzaje i przyczyny / Elżbieta Kalinowska [W:] Terapia pedagogiczna : wybrane zagadnienia. T. 1 / red. Ewa Małgorzata Skorek. - Kraków, 2004. - S. 23-27.
 • Pomoc terapeutyczna dzieciom dyslektycznym : rozwiązania systemowe a rzeczywiste potrzeby / Małgorzata Półtorak [W:] Pomoc, opieka, wsparcie dziecka i rodziny / pod red. Urszuli Grucy-Miąsik. - Rzeszów, 2006. - S. 91-103.
 • Praca wyrównawcza z dziećmi mającymi trudności w czytaniu i pisaniu : poradnik nauczyciela- reedukatora. Cz. 2, Zajęcia reedukacyjne / Teresa Gąsowska, Zofia Pietrzak-Stępkowska. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1978.
 • Praca z uczniem ze specyficznymi trudnościami w czytaniu i pisaniu [W:] Diagnoza i rewalidacja indywidualna dziecka ze specjalnymi potrzebami edukacyjnym / pod red. Marzeny Klaczak i Piotra Majewicza. - Kraków, 2006. - S. 27-43.
 • Przezwyciężanie trudności w czytaniu i pisaniu / Halina Pętlewska. - Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls", 1999.
 • Psychologia dysleksji / Grażyna Krasowicz-Kupis. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2008.
 • Realność dysleksji : historia badań, terminologia, definicja / Marta Bogdanowicz [W:] Zaburzenia mowy / pod red. Stanisława Grabiasa. - Lublin, 2002. - S. 376-396.
 • Reedukacja dzieci z trudnościami w czytaniu i pisaniu / Barbara Zakrzewska. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1976.
 • Reedukacja dzieci z trudnościami w czytaniu i pisaniu metodą 18 [osiemnastu] struktur wyrazowych / Ewa Kujawa, Maria Kurzyna. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1996.
 • Rozwijanie kreatywności uczniów dyslektycznych na lekcjach języka polskiego w klasach IV-VI szkoły podstawowej / Dorota Dawid. - Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2004.
 • Ryzyko dysleksji : problem i diagnozowanie / Marta Bogdanowicz, Dorota Kalka, Grzegorz Krzykowski. - Gdańsk : Wydawnictwo "Harmonia", 2003.
 • Style uczenia się dzieci dyslektycznych a wymagania poznawcze szkoły / Jolanta Dyrda. - Gdańsk : Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, 2004.
 • Wokół dysleksji : co warto wiedzieć o dysleksji i nowoczesnych sposobach przeciwdziałania jej / pod red. nauk. Zofii Pomirskiej. - Warszawa : "Difin", 2010.
 • Zastosowanie programów komputerowych w terapii pedagogicznej dzieci dyslektycznych / Bronisław Siemieniecki [W:] Komputer w diagnostyce i terapii pedagogicznej / pod red. Bronisława Siemienieckiego. - Toruń, cop. 2006. - S. 25-52.

Artykuły z czasopism:

 • ABC dysleksji / Anna Jurek // Języki Obce w Szkole. - 2004, nr 5, s. 18-40.
 • Analiza struktury semantycznej wypowiedzi dzieci z dysleksją / Aneta Borkowska // Scholasticus. - 1995, nr 3, s. 51-58.
 • Biblioterapia w pracy z dzieckiem i młodzieżą dyslektyczną / Wanda Matras // Biblioterapeuta. - 2007, nr 4, s. 2-8.
 • Cele i działalność Polskiego Towarzystwa Dysleksji / Julia Garstecka // Życie Szkoły. - 2005, nr 2, s. 4-6.
 • Chemia dla dyslektyków / Małgorzayta Nodzyńska // Edukacja i Dialog. - 2004, nr 6, s. 52-57.
 • Co nauczyciel o dziecku ryzyka dysleksji wiedzieć powinien / Małgorzata Różyńska // Bliżej Przedszkola. - 2010, nr 9, s. 80-82.
 • Co to w końcu jest dysleksja? : doskonały pretekst do lenistwa? Powód do ulgowego traktowania i oceniania? / Anna Adryjanek // Polski w Praktyce. - 2011, nr 4, s. 13.
 • Czy dysleksja jest chorobą? / Elżbieta Wójtowicz // Życie Szkoły. - 1997, nr 10, s. 599-602.
 • Czy niepowodzenia w czytaniu dotyczą tylko osób z dysleksją rozwojową / Zofia Pomirska // Język Polski w Szkole IV-VI. - 2004/2005, nr 1, s. 7-21.
 • Diagnoza „ryzyka dysleksji” za pomocą Skali SRD / Marta Bogdanowicz // Scholasticus. - 1995, nr 3, s. 81-93.
 • Diagnoza i leczenie dysleksji rozwojowej : neuropsychologiczna koncepcja D. J. Bakkera / Marta Bogdanowicz, Grażyna Krasowicz // Psychologia Wychowawcza. - 1995, nr 2, s. 116-131.
 • Diagnoza i ocena w profilaktyce dysleksji / Barbara Bieleń // Życie Szkoły. - 2004, nr 9, s. 20-25.
 • Diagnoza i terapia dysleksji / Ewa Kozak // Edukacja i Dialog. - 2004, nr 6, s. 39-45.
 • Dostosowywanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej do specjalnych potrzeb edukacyjnych uczniów z dysleksją / Jadwiga Jastrząb // Wychowanie na Co Dzień. - 2006, nr 9, s. 3-9.
 • Dys- leksja, -grafia, -ortografia, -kalkulia / Hanna Dąbrowiecka // Remedium. - 1996, nr 9, s. 2-6.
 • Dysgrafia i dysortografia na lekcji języków obcych : uwagi praktyczne / Janusz Leśniak. // Języki Obce w Szkole. - 2006, nr 5, s. 177-178.
 • Dysleksja – co to takiego? / Maria Grygier-Frąckiewicz // Warsztaty Polonistyczne. - 1998, nr 4, s. 67-74.
 • Dysleksja : zestawienie bibliograficzne / Józefa Drozodowska // Poradnik Bibliotekarza. - 2004, nr 11, s. 33-36.
 • Dysleksja / Dorota Maro, Ewa Norejko-Fornalczyk // Języki Obce w Szkole. - 2004, nr 2, s. 17-21.
 • Dysleksja a badanie poziomu rozwoju umysłowego / Bożena wszeboowska-Lipińska // Psychologia Wychowawcza. - 1996, nr 2, s. 126-133.
 • Dysleksja a emocje / Alina Pliszka // Wychowawca. - 2000, nr 5, s. 23.
 • Dysleksja a nauczanie języków obcych / Katarzyna Bogdanowicz // Psychologia w Szkole. - 2005, nr 2, s. 81-93.
 • Dysleksja a rozwój i zaburzenia mowy : przegląd badań / Grażyna Krasowicz // Psychologia Wychowawcza. - 1993, nr 1, s. 25-35.
 • Dysleksja a zdolności i style uczenia się / Bożena Wszeborowska-Lipińska // Psychologia Wychowawcza. - 1997, nr 4, s. 314-327.
 • Dysleksja czyli specyficzne trudności w pisaniu i czytaniu / Justyna Dobrołowicz // Język Polski w Szkole IV-VI. - 2001/2002, nr 1, s. 7-13.
 • Dysleksja i ruch / Kinga Bulińska // Życie Szkoły. - 2006, nr 4, s. 38-40.
 • Dysleksja jest wszędzie : co zatem robi twoja biblioteka / Franciszek Czajkowski // Poradnik Bibliotekarza. - 2002, nr 9, s. 15-17.
 • Dysleksja jest wszędzie / Ewa Raczyńska // Poradnik Bibliotekarza. - 2003, nr 6, s. 7-10 ; 2004, nr 11, s. 3-8.
 • Dysleksja podstępny wróg / Alicja Słowik // Nowe w Szkole. - 2003, nr 1, s. 13-16.
 • Dysleksja problem współczesnej młodzieży : (diagnozowanie przyczyn zjawiska i próba określenia sposobów radzenia sobie z trudnościami u dyslektyków) / Bogumiła Sudykowska-Lazaj, Danuta Duczmal-Szymik // Język polski w Gimnazjum. - 2004/2005, nr 1, s. 30-38.
 • Dysleksja u dzieci / Barbara Kowalińska // Dyrektor Szkoły. - 2007, nr 4, s. 35-37.
 • Dysleksja u dzieci uzdolnionych muzycznie / Katarzyna Lipińska // Szkoła Specjalna. - 2008, nr 2, s. 100-106.
 • Dysleksja w ujęciu psycholingwistycznym : przegląd badań / Marzena Dąbrowska // Psychologia Wychowawcza. - 1995, nr 4, s. 328-336.
 • Dysleksja, dysgrafia, dyskalkulia, a może zaburzona integracja sensoryczna? / Agnieszka Joniec // Bliżej Przedszkola. - 2007, nr 1, s. 55-62.
 • Dysleksja, dysgrafia, dysortografia : wybór literatury za lata 1989-1998. - Biblioteka w Szkole. - 1999, nr 4, s. 22-23.
 • Dysleksja? Dysleksja? Dysleksja... / Małgorzata Różyńska // Bliżej Przedszkola. - 2009, nr 9, s. 56-57.
 • Dysleksji na ratunek / Urszula Oszwa // Remedium. - 2001, nr 12, s. 8-9.
 • Dyslektycy pod szczególną opieką / Katarzyna Bogdanowicz // Psychologia w Szkole. - 2006, nr 1, s. 77-85.
 • Dzieci dyslektyczne / Radosława Grabska // Wychowawca. - 2003, nr 9, s. 6-7.
 • Dzieci ryzyka dysleksji / Joanna Sęcińska // Życie Szkoły. - 2005, nr 2, s. 44-56.
 • Dziecko dyslektyczne w klasie szkolnej / Irena Frączak // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2003, nr 7, s. 46-47.
 • Dziecko dyslektyczne z zaniżoną samooceną w bibliotece szkolnej / Ewa Wyględowska // Biblioteka w Szkole. - 2009, nr 5, s. 8-10.
 • Dziecko ryzyka dysleksji / Maria Witkoś // Edukacja i Dialog. - 2002, nr 1, s. 18-23.
 • Dziecko z trudnościami w czytaniu i pisaniu – leniwe, niezdolne, a może dyslektyk? / Elżbieta Waszkiewicz // Życie Szkoły. - 1997, nr 1, s. 54-59.
 • Funkcjonowanie dzieci z dysgrafią / Beata Szczygieł // Życie Szkoły. - 1999, nr 5, s. 327-329.
 • Gdy w klasie jest dyslektyk / Renata Makarewicz // Polonistyka. - 1998, nr 2, s. 75-79.
 • Gry planszowe dla dzieci dyslektycznych / Beata Wojgienica // Życie Szkoły. - 1997, nr 3, s. 157-159.
 • Jak oceniać uczniów ze zdiagnozowaną dysleksją lub innymi zaburzeniami? / Urszula Wircioch // Nowa Szkoła. - 2003, n 2, s. 26-29.
 • Jak pomóc dzieciom zagrożonym dysleksją? : symultaniczno - sekwencyjna metoda nauki czytania / Jagoda Cieszyńska-Rożek // Bliżej Przedszkola. - 2011, nr 5, s. 100-103.
 • Jak pracować z uczniem dyslektycznym w szkole średniej? / Danuta Rajewicz // Polonistyka. - 2007, nr 9, s. 55-60.
 • Jak rozpoznać dziecko dyslektyczne / Agnieszka rytel // Forum Humanistów. - 2001, nr 2, s. 34-36.
 • Języki obce w nauczaniu uczniów z dysleksją rozwojową. Cz. 1 / Anna Jurek // Języki Obce w Szkole. - 2004, nr 1, 57-72.
 • Katecheta a dzieci dyslektyczne - rozpoznanie i pomoc / Jolanta Gomółka // Katecheta. - 2006, nr 1, s. 59-60.
 • Kilka uwag o postępowaniu z dyslektykami / Ewa Pacut // Życie Szkoły. - 2002, nr 1, s. 41-42.
 • Komputerowe wspomaganie osób z dysleksją na świecie i w Polsce / Anna Dąbrowska // Szkoła Specjalna. - 2002, nr 4, s. 229-235.
 • Kształcenie językowe w perspektywie edukacji uczniów dyslektycznych / Anna Podemska-Kałuża //Język Polski w Gimnazjum. - 2009/2010, nr 2, s. 89-96.
 • Lepiej zapobiegać niż leczyć : dysgrafia / Elżbieta Szymankiewicz // Wychowanie w Przedszkolu. - 2007, nr 8, s. 44-46.
 • Mamy epidemię dyslektyczną? / Agnieszka Pawlak // Nowa Szkoła. - 2007, nr 10, s. 8-16.
 • Metoda symboli dźwiękowych w pracy z dziećmi ryzyka dysleksji / Barbara Kaja // Scholasticus. - 1995, nr 3, s. 93-103.
 • Metody i techniki pracy z uczniem dyslektycznym na lekcji języka polskiego / Katarzyna Kamińska-Holc // Nowa Polszczyzna. - 2004, nr 5, s. 26-30.
 • Metody pracy z dysleksją / Urszula Oszwa // Remedium. - 2001, nr 11, s. 10-12.
 • Metody pracy z dzieckiem dyslektycznym : zestawienie bibliograficzne w wyborze / Krystyna Droździewicz // Poradnik Bibliotekarza.- 2004, nr 11, s. 33-36 ; 2007, nr 4, s. 29-31.
 • Metody treningowe dla dyslektyków ? Barbara Demczuk // Edukacja i Dialog. - 2004, nr 1, s. 65-68.
 • Model kompleksowej pomocy osobom z dysleksją rozwojową : ocena stanu aktualnego i propozycje zmian w świetle reformy systemu edukacji / Marta Bogdanowicz // Psychologia Wychowawcza. - 1999, nr 3, s. 217-226.
 • Moja praca z dzieckiem ryzyka dysleksji / Anna Magdalena Glinka // Życie Szkoły. - 2007, nr 3, s. 38-42.
 • Nasze doświadczenia w pracy z dziećmi dyslektycznymi / Anna Kubasiewicz // Scholasticus. - 1995, nr 3, s. 61-65.
 • Nauczanie diagnozujące w terapii pedagogicznej uczniów z dysleksją rozwojową / Jadwiga Jastrząb // Wychowanie na Co Dzień. - 2010, nr 3, dod. Wkładka Metodyczna, s. I-IV.
 • Nauczyciel bibliotekarz a uczeń dyslektyczny : problem znany czy nieznany ? / Ewelina Augystyniak // Biblioteka w Szkole . - 2011, nr 6, s. 5-7.
 • Nauczyciele wobec dysleksji / Renata Makarewicz // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 1999, nr 2, s. 21-24.
 • Neuropsychologiczne koncepcje dysleksji / Elżbieta Wójcik // Życie Szkoły. - 2003, nr 10, s. 625-629.
 • Nowy gen dysleksji / Zofia Mijakowska // Wychowawca. - 2010, nr 7/8, s. 18-19.
 • O dysleksji / Małgorzata Dąbrowska // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2001, nr 1, s. 35-40.
 • dzieciach „ryzyka dysleksji” w świetle obserwacji sześciolatków / Renata Zając // Życie Szkoły. - 1995, nr 10, s. 596-600.
 • O dzieciach dyslektycznych / Irena Sorokosz // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 1993, nr 3, s. 130-131.
 • O metodzie wielofunkcyjnego działania w procesie reedukacji dziecka dyslektycznego // Barbara Zakrzewska // Życie Szkoły. - 2001, nr 1, s. 13-19.
 • O pracy z dzieckiem dyslektycznym / Barbara Banaś-Cieślarska // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2004, nr 6, s. 57-58.
 • Objawy dysleksji u osób dorosłych : wyniki badań pilotażowych // Anna Brzezińska, Dorota Rospierska, Arleta Zasko // Forum Oświatowe. - 2003, n 2, s. 69-86.
 • Ocena ryzyka dysleksji u dzieci w wieku przedszkolnym : wyniki badań pilotażowych / Anna Brzezińska, Mirosława Nerło // Forum Oświatowe. - 2003, nr 2, s. 49-68.
 • Ocena ryzyka dysleksji u dzieci w wieku przedszkolnym przez rodziców i jej uwarunkowania / Anna Brzezińska // Edukacja. - 2004, nr 4, s. 39-55.
 • Ocenianie ortografii u dyslektyka / Lidia Górniak // Nowe w Szkole. - 2003, nr 3, s. 8-9.
 • Opieka nad dziećmi z dysleksją w Wielkiej Brytanii / Jo Matty // Scholasticus. - 1995, nr 3, s. 13-17.
 • Pismo a symptomy dysgrafii / Halina Pętlewska // Scholasticus. - 1995, nr 2, s. 55-65.
 • Poczucie kontroli u osób z dysleksją / Piotr Bentkowski // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2004, nr 5, s. 29-32.
 • Polonista a dysleksja / Katarzyna Kamińska-Holc // Nowa Polszczyzna. - 2004, nr 3/4, s. 57-61.
 • Pomoc rodzicom dzieci zagrożonych dysleksją / Jadwiga Marczyk // Poblemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 1994, nr 3, s. 36-38.
 • Postawy rodziców wobec trudności dzieci w nauce pisania : popozycja zajęć warsztatowych z rodzicami dzieci dysgraficznych / Małgorzata Kwaśniewska, Justyna Lipiec // Nauczanie Początkowe. - 2007/2008, nr 2, s. 50-55.
 • Praca korekcyjno-kompensacyjna z dziećmi dyslektycznymi / Barbara Kańtoch // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2000, nr 1, s. 35-36.
 • Praca z dziećmi dyslektycznymi / Irena Tarkowska // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 1997, nr 6, s. 14-20.
 • Praca z uczniem dyslektycznym na lekcjach języka obcego / Ewa Brągiel // Języki Obce w Szkole. - 2004, nr 1, s.13-25.
 • Problemy dzieci dyslektycznych i dysgraficznych / Elżbieta Miętka // Nauczanie Początkowe. - 1999/2000, nr 3, s. 65-79.
 • Problemy uczniów z dysleksją / Ewa Iskierka-Kasperek // Psychologia w Szkole. - 2010, nr 2, s. 101-108.
 • Profilaktyka dysleksji w wieku przedszkolnym / Anna Kempisty // Wychowawca. - 2006, nr 4, s. 20-21.
 • Przegląd programów terapeutycznych dla dzieci z dysleksją rozwojową. Cz. 1-2 / Jadwiga Jastrząb // Wychowanie na Co Dzień. - Cz. 1, 2003, nr 3, dod. Wkładka Metodyczna, nr 3, s. I-V ; Cz. 2, 2003, nr 3, dod. Wkładka Metodyczna, nr 4/5, dod. s. I-V.
 • Rola i zadania terapeuty osób ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się / Jadwiga Jastrząb // Wychowanie na Co Dzień. - 2008, nr 3, s. 30-32.
 • Rola i znaczenie autoportretów i listy błędów w kształtowaniu umiejętności poprawnego pisania u dzieci dyslektycznych / Barbara Kańtoch // Scholasticus. - 1995, nr 2, s. 35-41.
 • Rozpoznanie dysleksji u dzieci sześcioletnich / Teresa Koczan, Katarzyna Kafar // Wychowanie w Przedszkolu. - 1998, nr 7, s. 559-561.
 • Rozpoznawanie dysleksji i udzielanie pomocy dzieciom w starszym wieku szkolnym / Maria Czeszak-Godula // Wszystko dla Szkoły. - 2003, nr 2, s. 5-7.
 • Rozpoznawanie wczesnej dysleksji rozwojowej a reforma programowa / Jadwiga Jastrząb // Wychowanie na Co Dzień. - 2009, nr 9, dod. „Wkładka Metodyczna”, s. 1-4.
 • Rozwój psychomotoryczny, edukacja, osobowość młodzieży dyslektycznej / Bożena Wszeborowska-Lipińska // Scholasticus. - 1995, nr 3, s. 65-73.
 • Ryzyko dysleksji - wczesna diagnoza na poziomie edukacji elementarnej / Jadwiga Jastrząb, Małgorzata Zaleska // Wychowanie na Co Dzień. - 2003, nr 10/11,dod. Wkładka Metodyczna, nr 10/11, s. I-IV.
 • Ryzyko dysleksji : wczesna diagnoza na poziomie edukacji elementarnej / Jadwiga Jastrząb // Wychowanie na co Dzień. - 2003, nr 10/11, wkładka metodyczna, s. I-IV.
 • Ryzyko dysleksji / Magdalena Bocheńska // Życie Szkoły. - 2005, nr 9, s. 41-47.
 • Ryzyko dysleksji / Renata Dickson // Edukacja i Dialog. - 2003, nr 7, s. 42-46.
 • Ryzyko dysleksji u dzieci w wieku przedszkolnym według oceny matki, ojca i nauczycielki przedszkola / Anna Brzezińska // Edukacja. - 2004, nr 3, s. 23-35.
 • Ryzyko dysleksji u dzieci w wieku przedszkolnym według oceny nauczycielki / Anna Brzezińska // Edukacja. - 2004, nr 2, s. 64-76.
 • Scenariusz zajęć korekcyjno-kompensacyjnych dla uczniów z dysleksją rozwojową / Jadwiga Jastrząb, Agnieszka Boruszewska, Angelika Mrozik // Wychowanie na Co Dzień. - 2009, nr 3, Wkładka Metodyczna, nr 3, s. II -V.
 • Scenariusz zajęć korekcyjno-kompensacyjnych dla uczniów z dysleksją rozwojową / Jadwiga Jastrząb, Izabela Pufal, Agata Winnicka // Wychowanie na Co Dzień. - 2009, nr 4/5, Wkładka Metodyczna nr 4-5, s. II-V.
 • Skala Ryzyka Dysleksji (SRD) w profilaktyce specyficznych trudności w czytaniu i pisaniu u dzieci / Marta Bogdanowicz // Scholasticus. - 1995, nr 1, s. 45-52.
 • Specjalne potrzeby edukacyjne do kwadratu czyli o poszukiwaniu zdolności twórczych uczniów z dysleksją / Aneta Jałowiecka // Nauczanie Początkowe. - 2009/2010, nr 3, s. 48-58.
 • Społeczne przystosowanie dzieci z ryzykiem dysleksji w klasach I-III / Aleksandra Maciarz, Ewa Dutka // Szkoła Specjalna. - 2000, nr 5, s. 227-234.
 • Sposoby pracy z uczniami z dysleksją / Aneta Paszkiewicz // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2011, nr 5, s. 50-56.
 • Sposoby wykrywania i pokonywania dysgrafii i dysleksji w pierwszym roku nauczania szkolnego / Barbara Sawa // NURT. - T. 5 C, s. 193-200.
 • Strategie czytania w dysleksji / Agnieszka Wypych // Psychologia w Szkole. - 2010, nr 2, s. 95-100.
 • Świadomość dysleksji - psychoedukacja społeczeństwa / Jadwiga Jastrząb // Wychowanie na Co Dzień. - 2004, nr 4/5, s. 16-20.
 • Trudności uczniów w czytaniu i pisaniu / Mariola Jankowska // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2001, nr 10, s. 19-23.
 • Typologia dysleksji : przegląd badań / Aneta Borkowska // Psychologia Wychowawcza. - 1996, nr 2, s. 116-125.
 • Uczeń dyslektyczny : komputerowa pomoc / Anna Stępień // Edukacja Medialna. - 2003, nr 2, s. 44-48.
 • Uczeń dyslektyczny na lekcjach języka angielskiego / Katarzyna Ambrożuk // Języki Obce w Szkole. - 2010, nr 3, s. 97-101.
 • Uczeń dyslektyczny wobec lektur szkolnych / Marta Kazienko-Szczerbak // Język Polski w Szkole IV-VI. - 2008/2009, nr 3, s. 33-42.
 • Uczeń z dysgrafią / Aleksandra Jędryszek-Geisler //Życie Szkoły.- 2010, nr 9, s. 39-41.
 • Uczeń z dysleksją w Internecie - zagrożenia i perspektywy rozwoju / Aneta Ratajek // Nauczanie Początkowe. - 2011/2012, nr 1, s. 49-57.
 • Uczniowie dyslektyczni a proces nauczania – uczenia się geografii i treści geograficznych w bloku przyrodniczym / Danuta Butryn // Geografia w Szkole. - 1999, nr 5, s. 272-275.
 • Uczniowie z dysgrafią : (rozmowa z rodzicami) / Ewa Jaworska // Życie Szkoły. - 2001, nr 4, s. 244-248.
 • W trosce o bezpieczeństwo emocjonalne uczniów dyslektycznych / Aneta Jałowiecka // Nauczanie Początkowe. - 2008/2009, nr 3, s. 46-57.
 • Wczesna diagnoza ryzyka specyficznych trudności w uczeniu się postaw skutecznej terapii psychologicznej / Jadwiga Jastrząb // Wychowanie na Co Dzień. - 2009, nr 6, Wkładka Metodyczna, s. I-IV.
 • Wokół dysleksji / Janina Wójtowiczowa // Ojczyzna Polszczyzna. - 1996, nr 2, s. 60-62.
 • Wykorzystanie komputerowego badania wzroku i słuchu w diagnostyce poziomu funkcji percepcyjnych warunkujących procesy czytania i pisania : porównanie wartości diagnostycznej programów Widzę, Słyszę i skali ryzyka dysleksji / Halina Pawłowska-Jaroń // Szkoła Specjalna. - 2009, nr 5, s. 346-357.
 • Wykorzystanie sztuki w terapii dzieci dyslektycznych / Dorota Lewandowska // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2002, nr 5, s. 38-40.
 • Zaburzenia rozwoju językowego a dysleksja / Grażyna Krasowicz-Kupis // Psychologia w Szkole. - 2010, nr 2, s. 85-94.
 • Zaburzenia ruchów oczu u dzieci dyslektycznych / Barbara Kołtuska // Psychologia Wychowawcza. - 1995, nr 2, s. 131-143.
 • Zaburzenia w koncentracji a ryzyko dysleksji / Aneta Ratajek // Nauczanie Początkowe. - 2010/2011, nr 2, s. 23-31.
 • Zastosowanie elementów metody Glena Domana w profilaktyce dysleksji / Urszula Oszwa // Scholasticus. - 1995, nr 3, s. 103-109.
 • Zjawisko dysleksji w myśli pedagogiczno-psychospołecznej / Anna Struzik // Nowa Szkoła. - 1988, nr 5, s. 298-302.
 • Znaczenie współudziału rodziców w terapii dziecka z dysleksją / Aneta Jałowiecka // Nauczanie Początkowe. - 2009/2010, nr 2, s. 54-60.