Dziecko autystyczne

Zestawienie bibliograficzne w wyborze za lata : 1982-2013

Wyboru dokonał(a) : Marta Sawicka Łaba

 

LITERATURA DOSTĘPNA W BIBLIOTECE PEDAGOGICZNEJ W ZAMOŚCIU FILIA W TOMASZOWIE LUBELSKIM

 

Wydawnictwa zwarte:

 • Analiza treści i poziomu graficznego rysunków wykonywanych spontanicznie i według instrukcji przez dzieci autystyczne / Alina Czapiga [W:] Wczesna diagnoza i terapia dzieci z utrudnieniami w rozwoju : interdyscyplinarne problemy / pod red. Joanny Kruk-Lasockiej i Małgorzaty Sekułowicz. - Wrocław : Dolnośląska Szkoła Wyższa Edukacji Towarzystwa Wiedzy Powszechnej, 2004. - S. 68-75.
 • Autorski program innowacyjny dotyczący zmian organizacji pracy w szkole dla dzieci autystycznych / Izabela sokołowska-Zatorska, Gabriela Waliczek [W:] Wczesna diagnoza i terapia dzieci z utrudnieniami w rozwoju : interdyscyplinarne problemy / pod red. Joanny Kruk-Lasockiej i Małgorzaty Sekułowicz. - Wrocław : Dolnośląska Szkoła Wyższa Edukacji Towarzystwa Wiedzy Powszechnej, 2004. - S. 384-389.
 • Autyzm – najnowsze postępy w leczeniu farmakologicznym / Michael F. Shaughnessy, Alexis Perrin [W:] Wczesna diagnoza i terapia dzieci z utrudnieniami w rozwoju : interdyscyplinarne problemy / pod red. Joanny Kruk-Lasockiej i Małgorzaty Sekułowicz. - Wrocław : Dolnośląska Szkoła Wyższa Edukacji Towarzystwa Wiedzy Powszechnej, 2004. - S. 221-226.
 • Autyzm : przyczyny, symptomy, terapia / Ewa Pisula. - Gdańsk : Wydawnictwo Harmonia, 2010.
 • Autyzm [W:] Zaburzenia okresu dzieciństwa i adolescencji / Philip C. Kendall ; przekł. Joanna Kowalczewska. - Sopot : Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2012. - S. 162-179.
 • Autyzm / Małgorzata Kowalska-Kantyka [W:] Encyklopedia Pedagogiczna XXI wieku. T. 1 / pod red. Tadeusza Pilcha. - Warszawa : Wydawnictwo Akademickie Żak, 2003. - S. 260-264.
 • Autyzm dziecięcy : zagadnienia diagnozy i terapii / Lucyna Bobkowicz-Lewartowska. - Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2005.
 • Autyzm dziecięcy [W:] Psychopatologia / Robert Meyer. - Gdańsk : Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2003. - S. 310-314.
 • Autyzm w ujęciu psycholingwistycznym : terapia dyskursywna a teoria umysłu / Małgorzata Młynarska. - Wrocław : Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, 2008.
 • Autyzm wczesnodziecięcy [W:] Podstawy psychopatologii dla pedagogów / Mieczysław Radochoński. - Rzeszów : Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2001. - S. 160-165.
 • Autyzm wczesnodziecięcy [W:] Psychopatologia / pod red. Arnolda A. Lazarusa i Andrew M. Colmana ; przeł. Joanna Gilewicz. - Poznań : Wydawnictwo Zysk i S-ka, cop. 2001. - S. 63-77.
 • Autyzm wczesny dziecięcy / Hanna Olechnowicz [W:] Encyklopedia Pedagogiczna XXI wieku. T. 1 / pod red. Tadeusza Pilcha. - Warszawa : Wydawnictwo Akademickie Żak, 2003. - S. 264-270.
 • Autyzm wyzwaniem naszych czasów / pod red. Tadeusza Gałkowskiego i Joanny Kossewskiej. - Kraków : Wydawnictwo Naukowe Akademii Pedagogicznej, 2000.
 • Charakterystyka zmian w rozwoju umysłowym dzieci autystyczych / Katarzyna Markiewicz. - Lublin : Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2007.
 • Diagnoza i terapia deficytów poznawczych dziecka autystycznego na podstawie koncepcji teorii umysłu / Barbara Winczura [W:] Dziecko z zaburzeniami w rozwoju : konteksty diagnostyczne i terapeutyczne / pod red. nauk. Beaty Cytowskiej i Barbary Winczury. - Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2006. - S.65-93.
 • Diagnoza i wspomaganie rozwoju dziecka z autyzmem w Specjalnym Ośrodku Rewalidacyjno-Wychowawczym dla Dzieci i Młodzieży z Autyzmem / Beata Blok, Zofia Brzeska, Beata Ignaczewska [W:] Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka od chwili wykrycia niepełnosprawności do podjęcia nauki w szkole : poradnik dla organizatorów działań, dla terapeutów oraz dla rodziców / pod red. Teresy Serafin. - Warszawa : Wydawnictwo MENiS, 2005. - S. 171-198.
 • Działania systemu oświaty na rzecz dzieci z autyzmem / Teresa Serafin [W:] Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka od chwili wykrycia niepełnosprawności do podjęcia nauki w szkole : poradnik dla organizatorów działań, dla terapeutów oraz dla rodziców / pod red. Teresy Serafin.- Warszawa : Wydawnictwo MENiS, 2005. - S. 129-132.
 • Dzieci autystyczne / Maria Ćmikiewicz [W:] Praca z dzieckiem wymagającym. Cz. 1 / red. Ewa Przygońska. - Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, cop. 2011. - S.35-63.
 • Dzieci zagubione we własnym świecie – historia odkrycia autyzmu wczesnodziecięcego / Barbara Winczura [W:] Dziecko z trudnościami w rozwoju / red. Stanisława Mihilewicz. - Wyd. 2. - Kraków : Oficyna Wydawnicza"Impuls", 2005. - S. 35-44.
 • Dziecko autystyczne : dziennik terapeuty / Magdalena Grodzka. - Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1984.
 • Dziecko autystyczne jako problem diagnostyczny i terapeutyczny [W:] Psychologia kliniczna w praktyce pedagogicznej / Maria Bogumiła Pecyna. - Wyd. 2 popr. i rozszerz. - Warszawa : Wydawnictwo Akademickie "Żak", 1999. - S. 121-143.
 • Dziecko autystyczne z zespołem Aspergera : studium przypadku / Aleksandra Maciarz, Małgorzata Biadasiewicz. - Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2005.
 • Dziecko w winnym świecie – komunikacja dziecka autystycznego / Irena Polewczyk [W:] Media wobec wielorakich potrzeb dziecka / red. Stanisław Juszczyk, Irena Polewczyk. - Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, cop. 2006. - S. 163-170.
 • Dziecko z autyzmem : terapia deficytów poznawczych a teoria umysłu / Barbara Winczura. - Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2008.
 • Dziecko z autyzmem: rozważania teoretyczne, doniesienia z badań / pod red. Danuty Marzec i Anny Banasiak. - Częstochowa : Wydawnictwo Akademii Jana Długosza, 2005.
 • Dziecko zagubione w rzeczywistości : historia autyzmu od czasów baśni o wróżkach, fikcja literacka i rzeczywistość kliniczna / Alfred i Françoise Brauner ; tł. [z fr. ] Tadeusz Gałkowski. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1988.
 • Jakościowa diagnoza autyzmu u dzieci – w kontekście wsparcia środowiska rodzinnego / Jacek Błeszyński [W:] Człowiek niepełnosprawny w różnych fazach życia / red. nauk. Jarosław Bąbka. - Warszawa : Wydawnictwo Akademickie "Żak" , 2004. - S. 34-53.
 • Małe dziecko z autyzmem / Ewa Pisula. - Sopot : Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2010.
 • Metoda Ułatwionej Komunikacji – studium przypadku / Joanna Grochowska [W:] Alternatywne i wspomagające metody komunikacji / pod red. nauk. Jacka J. Błeszyńskiego. - Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2008. - S. 385-408.
 • Możliwości komunikacyjne dzieci autystycznych / Katarzyna Markiewicz. - Lublin : Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2004.
 • O sytuacji szkolnej dziecka autystycznego / Tadeusz Gałkowski [W:] Praca wychowawcza z dziećmi i młodzieżą / pod red. Mieczysława Łobockiego. - Lublin : Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2001. - S. 105-111.
 • Opis technik przydatnych w diagnozie psychologicznej dzieci i młodzieży z autyzmem / Joanna Grochowska [W:] Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka od chwili wykrycia niepełnosprawności do podjęcia nauki w szkole : poradnik dla organizatorów działań, dla terapeutów oraz dla rodziców / pod red. Teresy Serafin. - Warszawa : Wydawnictwo MENiS, 2005. - S. 151-159.
 • Osobliwości edukacji dzieci autystycznych w warunkach szkoły specjalnej dla upośledzonych umysłowo / Ałła Ławreniuk [W:] Nauczyciel szkoły specjalnej – szanse i bariery działalności zawodowej / pod red. Jarosława Michalskiego. - Warszawa : Wydawnictwo Akademii Pedagogiki Specjalnej, 2002. - S. 153-156.
 • Pedagogika dzieci z autyzmem i zespołami psychozopodobnymi / Joanna Kruk-Lasocka [W:] Pedagogika specjalna : praca zbiorowa / pod red. Władysława Dykcika. - Poznań : Wydawnictwo Naukowe UAM, 2001. - S. 275-287.
 • Program nauki komunikacji dla dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi / Maria Walczowska-Dutka. - Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2005.
 • Programy wczesnej interwencji O. I. Lovaasa i S. Greenspana w terapii małego dziecka z autyzmem / Małgorzata Skórczyńska [W:] Dziecko z zaburzeniami w rozwoju : konteksty diagnostyczne i terapeutyczne / pod red. nauk. Beaty Cytowskiej i Barbary Winczury. - Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2006. - S. 115-122.
 • Przyczyny trudności w procesie nauczania osób z autyzmem / Joanna Grochowska [W:] Osoba, edukacja, dialog / pod red. Marii Ledzińskiej, Grażyny Rudkowskiej, Leszka Wrony. - Kraków : Wydawnictwo Naukowe Akademii Pedagogicznej, 2002. - S. 183-191.
 • Standardy postępowania diagnostyczno-orzekająco-rehabilitacyjnego w autyzmie dziecięcym / Bożena Balik [i in.] [W:] Standardy postępowania diagnostyczno-orzekająco-rehabilitacyjnego wobec dzieci i młodzieży : poradnik dla pracowników pedagogicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych oraz nauczycieli szkół / Ministerstwo Edukacji Narodowej i Sportu. - Warszawa : Wydawnictwo Ministerstwa Edukacji Narodowej i Sportu, 2005. - S. 157-186.
 • Standardy postępowania diagnostyczno-terapeutycznego wczesnej interwencji autyzmu dziecięcego / Michał Wroniszewski [W:] Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka od chwili wykrycia niepełnosprawności do podjęcia nauki w szkole : poradnik dla organizatorów działań, dla terapeutów oraz dla rodziców / pod red. Teresy Serafin. - Warszawa : Wydawnictwo MENiS, 2005. - S. 160-164.
 • Stosunek społeczeństwa do rodzin z dzieckiem autystycznym / Danuta Wosik-Kawala [W:] Integracja osób niepełnosprawnych w edukacji i interakcjach społecznych / red. Zdzisław Kazanowski, Danuta Osik-Chudowolskka. - Lublin : Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2003. - 95-101.
 • Teoria rozwoju umysłowego J. Piageta i przetwarzanie informacji u dzieci autystycznych / Stanisława Mihilewicz [W:] Dziecko z trudnościami w rozwoju / red. Stanisława Mihilewicz. - Wyd. 2. - Kraków : Oficyna Wydawnicza"Impuls", 2005. - S. 45-54.
 • Terapia i edukacja dziecka autystycznego / Danuta Wolska [W:] Usprawnienie, wychowanie i nauczanie osób z głębszym upośledzeniem umysłowym / pod red. Jana Pileckiego. - Kraków : Wydawnictwo Naukowe Akademii Pedagogicznej, 2002. - S. 203-226.
 • Umiejętności komunikacyjne i językowe dzieci autystycznych [W:] Język komunikacja niepełnosprawność : wybrane zagadnienia / Alicja Rakowska ; Akademia Pedagogiczna im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie. - Kraków : Wydawnictwo Naukowe Akademii Pedagogicznej, 2003. - S. 140-155.
 • Wczesna intensywna interwencja w autyzmie dziecięcym / Michał Wroniszewski, Joanna Grochowska [W:] Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka od chwili wykrycia niepełnosprawności do podjęcia nauki w szkole : poradnik dla organizatorów działań, dla terapeutów oraz dla rodziców / pod red. Teresy Serafin. - Warszawa : Wydawnictwo MENiS, 2005. - S. 133-149.
 • Wpływ procesu terapeutycznego na poziom i profil rozwoju psychoruchowego dzieci z autyzmem / Lucyna Bobkowicz-Lewartowska [W:] Wczesna diagnoza i terapia dzieci z utrudnieniami w rozwoju : interdyscyplinarne problemy / pod red. Joanny Kruk-Lasockiej i Małgorzaty Sekułowicz. - Wrocław : Dolnośląska Szkoła Wyższa Edukacji Towarzystwa Wiedzy Powszechnej, 2004. - S. 240-251
 • Wpływ rehabilitacji w wodzie na usprawnienie dzieci z mózgowym porażeniem dziecięcym, zespołem Downa i dzieci z autyzmem / Wiesław Cieślicki [W:] Dziecko z zaburzeniami w rozwoju : konteksty diagnostyczne i terapeutyczne / pod red. nauk. Beaty Cytowskiej i Barbary Winczury. - Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2006. - S. 231-241.
 • Wspomaganie rozwoju osób z autyzmem : teoria, metodyka, przykłady / red. nauk. Jacek J. Błeszyński. - Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls" , 2004.
 • Wspomaganie rozwoju osób z autyzmem / red. Małgorzata Cambin i Ewa Łukowska, opieka naukowa Ewa Pisula. - Warszawa: Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, 2009.
 • Wykorzystanie metody Ułatwionej Komunikacji / Jacek J. Błeszyński [W:] Alternatywne i wspomagające metody komunikacji / pod red. nauk. Jacka J. Błeszyńskiego. - Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2008. - S. 375-385.
 • Wykorzystanie zabawy we wspomaganiu rozwoju społecznego dzieci z autyzmem w wieku 6 lat / Małgorzata Pietrzkiewicz [W:] Edukacja elementarna w zreformowanym systemie szkolnym / pod red. Zdzisława Ratajka i Małgorzaty Kwaśniewskiej. T. 1. - Kielce : Wydawnictwo Akademii Świętokrzyskiej, 2004. - S. 167-172.
 • Zaburzenia komunikacji u dzieci z autyzmem / Tadeusz Gałkowski [Zaburzenia mowy / pod red. Stanisława Grabiasa - Lublin : Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie- Skłodowskiej, 2001. - S. 357-363.
 • Zachowania problemowe występujące u dzieci z autyzmem i dodatkową niepełnosprawnością intelektualną : próby radzenia sobie z nimi / Danuta Wolska, Andrzej Wolski [W:] Kryzysy rozwojowe wieku dziecięco-młodzieżowego a możliwości społecznego wsparcia / pod red. Bożeny Grochmal-Bach i Anny Knobloch-Gali. - Kraków : Oficyna Wydawnicza „Impuls”, 2005. - S. 81-104.

Artykuły z czasopism:

 • Autoagresja u osób z autyzmem : refleksje teoretyczno-praktyczne / Marcin Michalski // Bliżej Przedszkola. - 2006, nr 6, s. 73-74.
 • Autyzm - dziwny świat / Magdalena Nowina-Konopka // Bliżej Przedszkola. - 2009, nr 3, s. 38-41.
 • Autyzm a płeć / Agnieszka Czapczyńska // Remedium. - 2005, nr 3, s. 22-23.
 • Autyzm jako proces przeciwdziałania eskalacji zaburzeń / Hanna Olechnowicz // Rewalidacja. - 2007, nr 2, s. 3-14.
 • Autyzm jako wynik zaburzeń we wczesnych etapach rozwoju człowieka / Marzena Górecka, Tomasz Hanć // Remedium. - 2011, nr 5 s. 6-7.
 • Autyzm u dzieci / Karolina Appelt // Edukacja i Dialog. - 2000, nr 4, s. 40-41.
 • Autyzm u dzieci z małych środowisk / Jadwiga Rafalska-Kawalec // Życie Szkoły. - 2005, nr 10, s. 21-25.
 • Badania nad wykorzystaniem metody Ruchu Rozwijającego w pracy z dzieckiem autystycznym / Jacek Błeszyński // Wychowanie na co Dzień. - 2001, nr 12, s. 10-12.
 • Badania różnicujące autyzm od zatrucia dzieci metalami ciężkimi / Jacek Błeszyński // Wychowanie na co Dzień. - 2003, nr 1/2 s. 23-25.
 • Chaos po narodzinach / Magda Hussein // Polityka. - 2003, nr 47, s. 92.
 • Charakterystyka dziecka z zaburzeniami zachowania o charakterze autystycznym oraz wstępna propozycja kierunków oddziaływań podejmowanych w celu poprawy jego funkcjonowania / Joanna Wrońska // Rewalidacja - 2008, nr 2, s. 57-61.
 • Chelatacja, metylacja i HBOT / Agnieszka Janiec // Bliżej Przedszkola. - 2009, nr 2, s. 46-47. (Metody leczenia zaburzeń u dzieci autystycznych).
 • Chłopiec z szafy / Danuta Wileńska // Rewalidacja. - 2004, nr 1, s. 86-89. (Scenariusz sesji terapeutycznej).
 • Czy dziecko głuchoniewidome może być autystyczne / Marzenna Zaorska // Szkoła Specjalna. - 2010, nr 4, s. 298-304.
 • Czy szkoła powinna się otworzyć na autyzm / Jacek Błeszyński // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 1995, nr 3, s. 25-29.
 • Czy to możliwe? : Ułatwiona komunikacja jedną z metod porozumiewania się z dzieckiem autystycznym z zaburzeniami mowy / Małgorzata Arkadia Napiórkowska // Szkoła Specjalna. - 1999, nr 3, s. 171-177.
 • Diagnoza autyzmu u małego dziecka - implikacje do pracy w rodzinie / Andrzej Wolski // Rewalidacja. - 2010, nr 2, s. 24-44.
 • Dylematy i sukcesy rodziców dziecka z autyzmem / Justyna Pilecka-Zouaidia // Katecheta. - 2009, nr 7/8, s. 99-103.
 • Dzieci autystyczne / Janina Halina Marczak // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 1994, nr 9, s. 22-25.
 • Dzieci autystyczne w klasach integracyjnych / Katarzyna Patyk // Wychowawca.- 2008, nr 10, s. 14-15.
 • Dzieci z autyzmem / Izabela Gelleta-Mac // Wychowanie w Przedszkolu. - 2008, nr 4, s. 36-39.
 • Dzieci zamknięte we własnym świecie / Ewa Pisula // Życie Szkoły. - 2003, nr 6, s. 324-327.
 • Dziecko autystyczne – luka w zainteresowaniach pedagogiki specjalnej / Tadeusz Gałkowski // Zagadnienia Wychowawcze a Zdrowie Psychiczne. - 1982, nr 1/2, s. 8-18.
 • Dziecko autystyczne : metody i formy pracy w szkole / Katarzyna Patyk // Nowa Szkoła. - 2009, nr 5, s. 45-53.
 • Dziecko autystyczne (opis przypadku) / Maria Herzyk // Rewalidacja. - 2006, nr 2, s. 101-107.
 • Dziecko autystyczne / Barbara Sędzimir // Wychowawca. - 2003, nr 9, s. 17.
 • Dziecko autystyczne jest jak przybysz z obcej planety / Małgorzata Błotnicka // Psychologia w Szkole. - 2005, nr 1, s. 79-91.
 • Dziecko autystyczne w klasie szkolnej / Krystyna Barłóg // Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne. - 2001, nr 8/9, s. 26-28.
 • Dziecko autystyczne w rodzinie / Danuta Wosik-Kawala // Opieka Wychowanie Terapia. - 1999, nr 1, s. 15-18.
 • Dziecko autystyczne z zespołem Aspergera / Małgorzata Biadasiewicz // Szkoła Specjalna. - 2001, nr 2, s. 91-96.
 • Echolalia jako jedna ze specyficznych cech mowy dziecka autystycznego / Jacek Błeszyński // Psychologia Wychowawcza. - 1997, nr 3, s. 251-257.
 • Funkcjonowanie psychospołeczne rodziców i rodzeństwa dziecka autystycznego / Sylwia Błaszyńska // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2008, nr 3, s. 40-44.
 • Geneza autyzmu wczesnodziecięcego (wybrane teorie) / Katarzyna Leśniewska // Wychowanie na co Dzień. - 1998, nr 1/2, s. 29-33.
 • Historia rozwoju dzieci autystycznych z różnych grup (typologia O. S. Nikolskiej) / Maria Piszczek // Rewalidacja. - 2004, nr 2, s. 33-49.
 • Indywidualny Program Katechetyczny (IPK) dla osób z niepełnosprawnością intelektualną i autyzmem : (studium przypadku) / Andrzej Kiciński //Katecheta. - 2011, nr 1, s. 4-10.
 • Jak przygotować dziecko autystyczne do nauki szkolnej? / Katarzyna Patyk // Edukacja i Dialog. - 2010, nr 1/2, s. 72-76.
 • Jak uczyć dzieci z autyzmem rozumieć myśli, uczucia i intencje innych ludzi? : implikacje terapeutyczne dla teorii umysłu / Barbara Winczura // Rewalidacja. - 2010, nr 1, s. 29-47.
 • Kacper – dziecko autystyczne / Magdalena Sowińska // Wychowanie w Przedszkolu. - 2006, nr 10, s. 43-45.
 • Kierunki pracy terapeutycznej z autystyczną Zosią : charakterystyka dziecka / Krystyna Królikowska // Rewalidacja. - 2009, nr 1, s. 29-34.
 • Kompetencje społeczne rodzeństwa osób z autyzmem / Dorota Danielewicz, Jarosław Rola // Szkoła Specjalna. - 2011, nr 1, s. 32-41.
 • Koncepcja diagnozy rozwojowej w terapii dzieci z autyzmem i pokrewnymi zaburzeniami / Joanna Ławicka // Szkoła Specjalna. - 2007, nr 4, s. 296-305.
 • Kwestionariusz do oceny kompetencji emocjonalno-społecznych (KOKE-S) wysoko funkcjonujących autystów i dzieci z zespołem Aspergera. Cz. 1 / Maria Piszczek // Rewalidacja. - 2010, nr 1, s. 48-63 .
 • Metody i formy pracy z uczniem autystycznym / Katarzyna Patyk // Nowa Szkoła. - 2012, nr 2, s. 19-28.
 • Moje dziecko bawi się samo : zachowania autystyczne dzieci / Agnieszka Pasternak // Bliżej Przedszkola. - 2011, nr 3, s. 28-29.
 • Motyl uwięziony w ciemnościach // Sawrina Stopyra // Psychologia w Szkole. - 2008, nr 1, s. 143-147.
 • Mój pierwszy uczeń z autyzmem / Żaneta Dylikowska // Rewalidacja - 2008, nr 2, s. 32-35.
 • Mówię więc żyję... / Agnieszka Janiec // Bliżej Przedszkola. - 2008, nr 9, s. 36-37. (Autorski program terapeutyczny dla dzieci autystycznych Elżbiety Wianeckiej).
 • Najczęstsze błędy w postępowaniu z rodzicami dzieci autystycznych / Tadeusz Perzanowski // Problemy Opiekuńczo - Wychowawcze. - 2013, nr 5, s. 27-31.
 • Nietypowe zachowania Janka / Dorota Puczyńska // Rewalidacja - 2008, nr 2, s. 35-39.
 • Nietypowe zainteresowania Mateusza : (program pracy z autystycznym chłopcem) / Edyta Kunicka // Rewalidacja. - 2009, nr 1, s. 16-28.
 • Percepcja sytuacji społecznego komunikowania się przez dziecko autystyczne / Halina Pawłowska-Jaroń // Szkoła Specjalna. - 2004, nr 3, s. 221-226.
 • Początki autyzmu / M. Patricia Rodier // Świat Nauki. - 2000, nr 5, s. 50-57.
 • Podstawy terapii i edukacji dzieci z autyzmem / Dominika Słomińska // Życie Szkoły. - 2003, nr 6, s. 328-332.
 • Praca terapeutyczna z chłopcem autystycznym / Joanna Krzos // Rewalidacja. - 2009, nr 2, s. 77-84.
 • Praca z dzieckiem autystycznym / Ramona Klama // Wychowanie w Przedszkolu. - 2000, nr 9, s. 554-555.
 • Praca z dziećmi autystycznymi w St. Colmans / Klaudia Mirosław // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2007, nr 5, s. 55-56.
 • Program adaptacyjny realizowany z uczniem autystycznym w pierwszej klasie szkoły specjalnej / Dorota Cerek // Rewalidacja - 2008, nr 2, s. 52-56.
 • Przegląd badań genetycznych koncepcji etiologii autyzmu / Jacek Błeszyński // Szkoła Specjalna. - 2007, nr 3, s. 175-183.
 • Przez ręce do głowy i serca : kształtowanie rozumnego działania dłoni metodą Felicji Affolter : perspektywy zastosowania w terapii dzieci autystycznych / Hanna Olechnowicz // Szkoła Specjalna. - 1997, nr 4, s. 215-222.
 • Psychospołeczna sytuacja rodziny dziecka z autyzmem : etapy adaptacji do niepełnosprawności dziecka / Marta Pągowska // Szkoła Specjalna. - 2010, nr 4, s. 258-266.
 • Psychospołeczne koncepcje uwarunkowania autyzmu / Marzena Górecka, Tomasz Hanć // Remedium. - 2010, nr 5, s. 6-7.
 • Rodzice dzieci autystycznych wobec sytuacji trudnych / Katarzyna Patyk // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze.- 2009, nr 7, s. 34-42.
 • Rozwój umiejętności komunikacyjnych u dzieci autystycznych / Elżbieta Minczakiewicz // Szkoła Specjalna. - 1998, nr 2, s. 67-75.
 • Stosunki wewnątrzrodzinne w percepcji rodzeństwa dzieci autystycznych / Anna Kosecka // Psychologia Wychowawcza. - 1999, nr 1, s. 41-50.
 • Stwarzanie warunków do podnoszenia godności życia dorosłego ucznia z autyzmem na przykładzie projektu edukacyjnego „Uczeń jako twórca” / Zofia Dzierka, Ilona Kika-Ryszka, Joanna Lach // Rewalidacja. - 2008, nr 1, s. 39-47.
 • Stymulacja zmysłów w pracy z dzieckiem autystycznym / Joanna Milczarek // Rewalidacja. - 2004, nr 2, s. 54-61.
 • System terapii dzieci autystycznych Princeton Child Develoment Instytute w USA / Katarzyna Hamerlak // Dyrektor Szkoły. - 2010, nr 1, s. 36-38.
 • Świat w rozbitym lustrze : teoria autyzmu / Vilayanur S. Ramachandram, Lindsay M. Oberman // Świat Nauki. - 2006, nr 12, s. 47-53.
 • Terapia niedyrektywna autystycznego chłopca. Cz.1-2 / Felicyta Krawczyk // Rewalidacja. - 2010, nr 1, s. 64-76 ; nr 2, s. 45-58.
 • Twórczość plastyczna jako środek budowania kontaktu i komunikacji z dzieckiem autystycznym / Dorota Otapowicz // Edukacja. - 2009, nr 3, s. 104-108.
 • Uczenie dzieci autystycznych w świetle teorii behawioralnej wraz z ilustracją – opisem trzech przypadków / Lucyna Bobkowicz, Iwona Ruta // Scholasticus. - 1995, nr 2, s. 49-55.
 • Uczeń autystyczny na lekcji języka obcego / Beata Wiechuła_Napiórkowska // Języki Obce w Szkole. - 2010, nr 3, s. 94-97.
 • Uczeń z autyzmem w publicznej szkole masowej / Izabela Krasiejko // Problemy Opiekuńczo- Wychowawcze.- 2008, nr 5, s. 30-36.
 • Uczniowie autystyczni : diagnoza funkcjonowania intelektualnego, przygotowanie nauczycieli, braki w programach terapeutycznych / Maria Piszczek // Rewalidacja. - 2005, nr 2, s. 14-19.
 • Uczyć mimo wszystko / Barbara Zieńko // Rewalidacja. - 2009, nr 2, s. 100-104 (nauczanie dzieci autystycznych).
 • Uwarunkowania osiągnięć szkolnych dzieci autystycznych / Katarzyna Patyk // Rewalidacja. - 2009, nr 2, s. 66-77.
 • Właściwości mowy w autyźmie wczesnodziecięcym (na przykładzie wypowiedzi 8-letniego chłopca) / Halina Pawłowska // Szkoła Specjalna. - 1999, nr 1, s. 40-46.
 • „Woda – żywioł poskromiony” : wykorzystanie wody w terapii dziecka autystycznego / Magdalena Charbicka // Rewalidacja. - 2005, nr 2, s. 91-93.
 • Wokół autyzmu : fakty, skojarzenia mity / Hanna Olechnowicz // Rewalidacja. - 2004, nr 1, s. 131-137.
 • Wykorzystanie metody Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne w pracy z dziećmi z zaburzeniami / Justyna Pilecka-Zouaidia // Katecheta. - 2010, nr 10, s. 68-72.
 • Wykorzystanie profilu psychoedukacyjnego PEP-R Schoplera w praktyce szkolnej - zasady procesu badawczego dziecka z autyzmem i przydatne wskazówki / Katarzyna Patyk // Szkoła Specjalna. - 2009, nr 4, s. 293-301.
 • Z badań nad inteligencją i zdolnościami dzieci autystycznych / Barbara Winczura // Szkoła Specjalna. - 2000, nr 5, s. 235-241.
 • Zabawy dziecka autystycznego / Marta Pieróg // Edukacja i Dialog. - 2005, nr 7, s. 30-34.
 • Zaburzenia autystyczne u dzieci / Ewa Pisula // Nowa Szkoła. - 1992, nr 7, s. 409-412.
 • Zaburzenia integracji sensorycznej u dzieci autystycznych / Magdalena Charbicka // Rewalidacja. - 2007, nr 1, s. 49-63.
 • Zaburzenia psychiczne u dzieci w wieku przedszkolnym : autyzm, zespół Aspergera / Izabela Gelleta-Mac // Wychowanie w Przedszkolu. - 2009, nr 5, s. 16-20.
 • Zachowania agresywne / Wojciech Różycki // Bliżej Przedszkola. - 2006, nr 6, s. 72-73. (Agresja u dzieci z autyzmem).
 • Zagadnienia mowy w autyźmie wczesnodziecięcym / Halina Pawłowska // Szkoła Specjalna. - 1997, nr 2, s. 67-70.
 • Zarys programu pracy z chłopcem, u którego zdiagnozowano: sprzężone opóźnienia rozwoju z towarzyszącymi zaburzeniami zachowania ze spektrum zaburzeń autystycznych / Maja Mróz // Rewalidacja - 2008, nr 2, s. 40-42.
 • Zastosowanie komunikacji alternatywnej i wspomagającej w pracy z dzieckiem z autyzmem : z doświadczeń młodego nauczyciela / Magdalena Cychowska // Szkoła Specjalna. - 2010, nr 5, s. 375-379.
 • Zastosowanie techniki z zakresu integracji sensorycznej w pracy z dzieckiem autystycznym / Marta Wiśniewska // Rewalidacja - 2008, nr 2, s. 17-22.