Grupy rówieśnicze

Zestawienie bibliograficzne w wyborze za lata : 1965-2010

Wyboru dokonał(a) : Marta Sawicka-Łaba

 

LITERATURA DOSTĘPNA W BIBLIOTECE PEDAGOGICZNEJ W ZAMOŚCIU FILIA W TOMASZOWIE LUBELSKIM

 

Wydawnictwa zwarte:

 • Akceptacja i odrzucenie w grupie młodzieży ze szkół średnich / Justyna Kuchmacz. [W:] Psychospołeczne problemy rozwoju dziecka : aspekty diagnostyczne i terapeutyczne / pod red. Aliny Czapigi. - Toruń : Wydawnictwo „Adam Marszałek”, 2004. - s. 351-363.
 • Diagnozowanie sytuacji społecznej dzieci nieśmiałych w grupie rówieśniczej / Małgorzata Zabłocka. [W:] Diagnostyka, profilaktyka, socjoterapia w teorii i praktyce pedagogicznej / pod red. Marii Deptuły. - Bydgoszcz : Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego, 2005. - s. 75-88.
 • Dzieci nieakceptowane w klasie szkolnej / Dorota Ekiert-Grabowska. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1982.
 • Dziecięce wyobrażenia w kontekście rówieśniczych relacji / Jolanta Sajdera. - Kraków : Wydawnictwo Akademii Pedagogicznej, 2003.
 • Formy i uwarunkowania zachowań agresywnych młodzieży w środowisku szkolnym i rówieśniczym / Joanna Różańska-Kowal. [W:] Przemoc dzieci i młodzieży / pod red. Jana Papieża i Andrzeja Płukisa. - Toruń : Wydawnictwo „Adam Marszałek”, 2000. - s. 342-349.
 • Grupa jako system jednostek pozostających ze sobą w interakcji. [W:] Wstęp do psychologii społecznej / Stanisław Mika. - Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1972. - s. 169-299
 • Grupa rówieśnicza jako środowisko wychowawcze / Tadeusz Pilch. [W:] Pedagogika społeczna : człowiek w zmieniającym się świecie / pod red. Tadeusza Pilcha i Ireny Lepalczyk. - Warszawa : Wydawnictwo „Żak”, 1995. - s. 174-186.
 • Grupy rówieśnicze. [W:] Proces socjalizacji dzieci i młodzieży / Zbigniew Skorny. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1976.
 • Grupy rówieśnicze / Czesław Czapów. [W:] Encyklopedia Pedagogiczna / pod red. Wojciecha Pomykało. - Warszawa : Fundacja Innowacja, 1993. - s. 220-223.
 • Kryteria, mechanizmy i konsekwencje odrzucenia dziecka przez grupę rówieśniczą / Bronisław Urban. [W:] Społeczne konteksty zaburzeń w zachowaniu / pod red. Bronisława Urbana. - Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2001. - s. 9-22.
 • Młodzieżowe programy wsparcia rówieśniczego / Zbigniew B. Gaś. - Katowice : Wydawnictwo „Śląsk”, 1999.
 • Prestiż ucznia wśród rówieśników / Andrzej Janowski, Roman Stachyra. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1985.
 • Psychologia grup i badania nad klasą / Jean-Claude Filloux. [W:] Rozprawy o wychowaniu : filozoficzne, psychologiczne i socjologiczne aspekty wychowania. T. 1 / pod red. Maurice'a Debesse'a i Gastona Mialareta. Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1988. - s. 290-367.
 • Relacje emocjonalne uczniów z rówieśnikami z klasy szkolnej. [W:] Społeczne przystosowanie dzieci z poczuciem sieroctwa duchowego / Marzena Sendyk. - Kraków : Oficyna Wydawnicza „Impuls”, 2001. - s. 161-175. Socjalizacja w grupie rówieśniczej / Maria Trawińska [W:] Społeczeństwo wychowujące : rzeczywistość i perspektywy / pod. red. Bogdana Suchodolskiego. - Wrocław : Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1983. - s. 347-364.
 • Społeczne zachowanie się. [W:] Rozwój młodzieży / Elizabeth B. Hurlock. - Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1965. - s. 131-175.
 • Stosunki z rówieśnikami. [W:] Psychologia dziecka / Ross Vasta, Marshall M. Haith, Scott A. Miller. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i pedagogiczne, 2004. - s. 621-663.
 • Struktura grupy społecznej. [W:] Socjologia : małe struktury społeczne / Jan Turowski. - Lublin : Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, 1993. - s. 77-105.
 • Sytuacja rodzinna, szkolna i rówieśnicza uczniów pijących alkohol / Grażyna Durka. [W:] Zagrożenia w wychowaniu i socjalizacji młodzieży oraz możliwości ich przezwyciężania / pod red. Teresy Sołtysiak. - Bydgoszcz : Wydawnictwo Akademii Bydgoskiej, 2005. - s.339-348.
 • Typologia grup społecznych. [W:] Socjologia : małe struktury społeczne / Jan Turowski. - Lublin : Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, 1993. - s. 107-114.
 • Uczeń w teatrze życia szkolnego / Andrzej Janowski. - Wyd. 2. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1995.
 • Wsparcie społeczne ze strony rówieśników jako warunek powodzenia szkolnego uczniów gimnazjum / Ewa Domagała-Zyśk. [W:] Diagnostyka pedagogiczna i profilaktyka w szkole i środowisku lokalnym / pod red. Marii Deptuły. - Bydgoszcz : Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego, 2004. - s. 79-98.
 • Wychowanie w klasie szkolnej : z zagadnień dynamiki grupowej / Mieczysław Łobocki. - Wyd. 2 zm. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1985.
 • Wywieranie wpływu przez grupy : psychologia relacji / Walter G. Stephan, Cookie W. Stephan. - Wyd. 2. - Gdańsk : Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2007.
 • Zaburzenia w zachowaniu a status społeczny w grupie rówieśniczej. [W:] Resocjalizacja, T. 1. / red. Bronisław Urban, Jan M. Stanik. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2007. - s. 165-167.
 • Zaburzenia w zachowaniu w kontekście środowiska społecznego. [W:] Zburzenia w zachowaniu i przestępczość młodzieży / Bronisław Urban. - Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2000. - s. 129-146.
 • Zachowania dewiacyjne młodzieży w interakcjach rówieśniczych / Bronisław Urban. - Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2005.
 • Zarys socjologii edukacji i zachowań społecznych / Robert R. Woźniak. - Koszalin : „Miscellanea” : Wydawnictwa Uczelniane Bałtyckiej Wyższej Szkoły Humanistycznej, 1998.
 • Znaczenie grupy rówieśniczej w konsumpcji substancji psychoaktywnych / Małgorzata Miche.l [W:] Społeczne konteksty zaburzeń w zachowaniu / pod red. Bronisława Urbana. - Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2001. - s. 113-127.

 

Artykuły z czasopism:

 • Dynamika roli relacji rówieśniczej – od wczesnego dzieciństwa do wczesnej dorosłości / Błażej Smykowski // Edukacja. - 2009, nr 2, s. 21-37.
 • Dziecko nieakceptowane przez grupę rówieśniczą / Romana Rybarczyk // Życie Szkoły. - 2007, nr 2, s. 49-52.
 • Edukacja rówieśnicza w profilaktyce HIV / Agnieszka Walendzik-Ostrowska // Remedium. - 2009, nr 10, s. 26-27.
 • Gdy uczeń jest odrzucany przez grupę / Beata Rechnio-Kołodziej // Wszystko dla Szkoły. - 2008, nr 11, s. 6-7.
 • Grupy rówieśnicze w okresie dojrzewania / Maria Trawińska // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 1985, nr 2, (wkładka), s. 34-42.
 • Integracja w grupie edukacyjnej / Błażej Smykowski // Edukacja . - 2003, nr 3, s. 60-71.
 • Interakcje rówieśnicze – zjawisko tutoringu dziecięcego / Agnieszka Pawlak // Nowa Szkoła. - 2006, nr 3, s. 41-47.
 • Jak wykorzystać zjawisko tutoringu dziecięcego? / Agnieszka Pawlak // Nowa Szkoła. - 2007, nr 3, s. 29-34.
 • Klasa szkolna w świetle zjawisk i procesów grupowych / Katarzyna Paulus // Remedium. - 2005, nr 7/8, s. 10-11.
 • Konflikty interpersonalne w okresie późnego dzieciństwa / Małgorzata Cywińska // Kwartalnik Pedagogiczny. - 2005, nr 1, s. 173-185.
 • Kto rządzi w klasie? / Michał Młynarczyk // Dyrektor Szkoły. - 2008, nr 3, s. 36-39.
 • Metoda edukacji rówieśniczej w profilaktyce i promocji zdrowia / Magdalena Cyrklaff // Wychowanie na co Dzień. - 2009, nr 10/11, s. 22-24.
 • Motywy interakcji konfliktowych dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym / Małgorzata Cywińska // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2008, nr 9, s. 11-17.
 • Niby nic, a jednak... / Iwona Jabłońska // Życie Szkoły. - 2005, nr 8, s. 39-41.
 • O uczestnictwie osób dorastających w grupach negatywnych / Błażej Smykowski // Kultura i Społeczeństwo. - 2001, nr 1, s. 189-198.
 • Od czego zależy pozycja dziecka w grupie / Barbara Wlaźnik // Wychowanie w Przedszkolu. - 1999, nr 7, s. 505-508.
 • Podejmowanie decyzji w grupach nieformalnych gimnazjalistów / Maria Fudali // Remedium. - 2008, nr 11, s. 8-9.
 • Pomaganie dzieciom odrzucanym przez rówieśników z powodu zachowań eksternalizacyjnych / Maria Deptuła // Edukacja. - 2009, nr 4, s. 66-75.
 • Potrzeba kontaktu z rówieśnikami wśród uczniów klas I-III : wyniki badań / Zuzanna Zbróg // Nauczanie Początkowe. - 2007/ 2008, nr 3, s. 37-41.
 • Pozycja w grupie rówieśniczej pod kontrolą / Dominika Michałek // Dyrektor Szkoły. - 2007, nr 12, s. 38-41.
 • Problem dzieci izolowanych i odrzucanych przez grupę / Dorota Ekiert-Grabowska // Życie Szkoły. - 1976, nr 7/8, s. 10-13.
 • Przejawy negatywnej komunikacji krytyki, czyli komunikaty ośmieszające rówieśników. Cz. 2 / Maria Janukowicz // Edukacja i Dialog. - 2009, nr 2, s. 72-77.
 • Przemoc rówieśnicza w szkole – współczesny problem systemu edukacyjnego w Polsce / Zenon Jasiński // Wychowanie na co Dzień. - 2002, nr 7/8, s. 3-7.
 • Przemoc w szkolnych grupach rówieśniczych / Stanisława Tucholska // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2000, nr 5, s. 40-42.
 • Przyjaźń i konflikty / Małgorzata Cywińska // Życie Szkoły. - 2005, nr 1, s. 4-9.
 • Relacja dziecka z rówieśnikami / Mariola Woźniak // Wychowanie w Przedszkolu. - 2010, nr 1, s. 17-23.
 • Rola grup rówieśniczych w zapobieganiu uzależnieniom / Anita Famuła-Jurczak // Wychowanie na co Dzień. - 2009. nr 10/11, s. 13-17.
 • Rówieśnicy / Błażej Smykowski // Remedium. - 2005, nr 6, s. 6-7.
 • Rówieśnicze kręgi : wzmacnianie i upokarzanie. Cz. 1 / Maria Janukowicz // Edukacja i Dialog. - 2009, nr 1, s. 62-67.
 • Specjalista od przyjaźni potrzebny od zaraz / Beata Łęcka // Psychologia w Szkole. - 2006, nr 2, s. 43-49.
 • Sześciolatki w grupie rówieśniczej / Lidia Murias // Wychowanie w Przedszkolu. - 2006, nr 8, s. 38-39.
 • Terapia i włączanie dziecka do grupy rówieśniczej / Anna Florek // Dyrektor Szkoły. - 2010, nr 2, dod. „Przed szkołą: Niezbędnik Dyrektora Przedszkola”, s. 17-24.
 • Wejście w negatywną rolę zmienia obraz siebie / Błażej Smykowski // Edukacja i Dialog. - 2007, nr 4, s. 10-13.
 • Wizja własnej przyszłości a doświadczenia społeczne młodzieży / Ilona Lasota // Wychowanie na co Dzień. - 2008, nr 12, s. 26-29.
 • Wpływ relacji z rówieśnikami na rozwój dziecka / Andrzej Twardowski // Wychowanie w Przedszkolu. - 2009, nr 10, s. 4-12.
 • Zachowania agresywne dzieci izolowanych w grupie rówieśniczej / Joanna Grochulska-Stec // Ruch Pedagogiczny. - 1980, nr 4, s. 498-504.