Mniejszości narodowe w Polsce

Zestawienie bibliograficzne w wyborze za lata : 1984-2017

Wyboru dokonał(a) : Marta Sawicka-Łaba

 

LITERATURA DOSTĘPNA W BIBLIOTECE PEDAGOGICZNEJ W ZAMOŚCIU FILIA W TOMASZOWIE LUBELSKIM

 

Wydawnictwa zwarte:

 • Białorusini, Litwini, Ukraińcy / Kazimierz Podlaski [pseud.] (Bohdan Skaradziński [nazwa]). - Białystok : Zakłady Wydawnicze "Versus", 1990. 32720
 • Biblioteki dla mniejszości etnicznych i narodowych. W: Biblioteka w otoczeniu społecznym : praca zbiorowa / pod red. Elżbiety Barbary Zybert ; Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich. - Warszawa : Wydawnictwo Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich, 2000. - S. 123-141. 35895
 • Dzieci imigrantów i mniejszości narodowych / Dorota Misiejuk. W: Małe dziecko w Polsce : raport o sytuacji edukacji elementarnej / pod red. Tomasza Szlendaka. – Warszawa : Fundacja Rozwoju Dzieci, 2006. – S. 136-149. 38410
 • Między stygmatyzacją a „nową etnicznością” : wybrane problemy edukacji mniejszości narodowych i etnicznych w Polsce. W: Człowiek w obliczu wykluczenia i marginalizacji społecznej : wokół zagadnień teoretycznych / red. nauk. Katarzyna Białobrzeska, Stanisław Kawula. - Toruń : Wydawnictwo Edukacyjne "Akapit", 2006. - S. 117-135. 38303
 • Mniejszości narodowe / Iwona Grabarczyk // W: Encyklopedia pedagogiczna XXI wieku. T. 3, M-O / red. prowadzący Ewa Różycka. – Warszawa : Wydawnictwo Akademickie „Żak”, 2003. – S. 345-366. 37306 czyt.
 • Mniejszości narodowe i etniczne oraz społeczności języka regionalnego a samorząd terytorialny w Polsce / Jadwiga Plewko. - Lublin : Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II : Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, cop. 2010. 41282
 • Mniejszości narodowe w Polsce : 1918-1995 / Henryk Chałupczak, Tomasz Browarek. - Lublin : Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 1998. 36409 czyt.
 • Mniejszości narodowe w sferze publicznej : reprezentacje, praktyki i regulacje medialne / Beata Klimkiewicz. - Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, cop. 2003. 36890
 • Mniejszości społeczne w państwie i społeczeństwie III Rzeczypospolitej Polskiej / Hanna Bojar ; Fundacja na Rzecz Nauki Polskiej. - Wrocław : Wydawnictwo "Funna", 2000. 35894 czyt.
 • Mniejszość polska na Ukrainie, mniejszość ukraińska w Polsce po 1989 roku / red. Agnieszka Kasińska-Metryka, Michał Gołoś. - Chełm : Wyższa Szkoła Stosunków Międzynarodowych i Komunikacji Społecznej ; Katowice : Unikat 2, 2009. 41285
 • Ojczyzna nie tylko Polaków : mniejszości narodowe w Polsce w latach 1918-1939 / Jerzy Tomaszewski. - Warszawa : Młodzieżowa Agencja Wydawnicza, 1985. 30473, 29019
 • Poczucie tożsamości narodowej młodzieży pochodzenia białoruskiego / Alicja Joanna Siegień-Matyjewicz. - Olsztyn ; Warszawa : Białoruskie Zrzeszenie Studentów, 2007. 38409
 • Problemy mniejszości narodowych i etnicznych w społeczeństwie obywatelskim UE / Daniel Wiśniewski. W: Młodzież w społeczeństwie wielokulturowym : od małej ojczyzny do globalnego świata / red. nauk. Daniel Wiśniewski. - Warszawa : Difin, 2015. - S. 13-30. 42911
 • Ramy prawne edukacji dla przedstawicieli mniejszości narodowych w Polsce / Alicja Joanna Siegień-Matyjewicz. W: Pedagogika społeczna i jej współczesne konteksty / red. nauk. Grażyna Orzechowska. - Toruń : Wydawnictwo Edukacyjne "Akapit", 2008. 41285
 • Rzeczpospolita wielu narodów / Jerzy Tomaszewski. - Warszawa : "Czytelnik", 1985. 26779, 26780
 • Sprawy białoruskie w II [Drugiej] Rzeczypospolitej / Aleksandra Bergman. - Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1984. 25108, 25109
 • Szkolnictwo mniejszości słowackiej w Polsce i jego wpływ na kształtowanie się tożsamości narodowej / Michał Lubicz-Miszewski. W: Młodzież w społeczeństwie wielokulturowym : od małej ojczyzny do globalnego świata / red. nauk. Daniel Wiśniewski. - Warszawa : Difin, 2015. - S. 142-165. 42911
 • Tak było na Ziemi Tomaszowskiej : postawy mniejszości narodowych w latach 1921-1947 / Waldemar Wojciech Bednarski ; Tomaszowskie Towarzystwo Regionalne. - Tomaszów Lubelski : Tomaszowskie Towarzystwo Regionalne, 2004. 2132(B)
 • Tatarzy polscy : dzieje, obrzędy, legendy, tradycje / Piotr Borawski, Aleksander Dubiński. - Warszawa : "Iskry", 1986. 27464, 27465, 27654

Artykuły z czasopism:

 • Barwny świat mniejszości kulturowych / Izabela Czerniejewska // Edukacja i Dialog. - 2006, nr 4, s. 44-49.
 • Czesi w Polsce / Jaroslav Vaculik // Wiadomości Historyczne. - 2010, nr 4, s. 10-19.
 • Dwujęzyczni uczniowie / Sabina M. Sadecka // Edukacja i Dialog. - 2006, nr 4, s. 50-53.
 • Integracja cudzoziemców w Polsce : analiza wybranych przypadków / Tsedale Sawicka // Kultura i Społeczeństwo. - 1998, nr 3, s. 97-112.
 • Łemkowie i Łemkowszczyzna : historia i tereźniejszość / Bogdan Jagiełło / Wiadomości Historyczne. - 2004, nr 3, s. 26-35.
 • Mniejszości narodowe i etniczne w Polsce / Marek Hołuszko // Społeczeństwo Otwarte. - 1993, nr 2, wkładka, s. I-XVI.
 • Mniejszości narodowe w Polsce / Tomasz Kunka // Geografia w Szkole. - 1992, nr 3, s. 180-184.
 • Mniejszości narodowe w polskich szkołach / Alina Awramiuk // Języki Obce w Szkole. - 2003, nr 6, s. 95-100.
 • Mniejszość litewska w Polsce (1989-1997) / Krzysztof Tarka // Społeczeństwo Otwarte. - 1997, nr 10, s. 3-9.
 • Polscy Białorusini w sytuacji sąsiedztwa z kulturą polską / Andrzej Sadowski // Kultura i Społeczeństwo. - 1997, nr 1, s. 67-78.
 • Problemy i działania edukacyjne Romów Polskich /Arkadiusz Staniszewski // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2003, nr 6, s. 25-30.
 • Problemy tożsamości narodowej mniejszości białoruskiej w Polsce / Nina Kraśko // Kultura i Społeczeństwo. - 1998, nr 3, s. 35-46.
 • Różnorodność kultur jako wartość : sytuacja Romów osiadłych w Polsce / Ewa Nowicka // Społeczeństwo Otwarte. - 1997, nr 1, s. 37-41.
 • Stygmatyzacja pochodzenia - między ufnością a spełnieniem / Grzegorz Piekarski // Edukacja. - 2008, nr 4, s. 25-40.
 • Szkolnictwo dla mniejszości : skromny fragment systemu / Andrzej Jankowski // Społeczeństwo Otwarte. - 1995, nr 6, s. 31-36.
 • Szkolnictwo mniejszości narodowych i etnicznych w Polsce / Alina Awramiuk // Geografia w Szkole. - 2008, nr 3, s. 5-10.
 • Uczeń z innego świata / Karolina Mazurowska, Dominika Cieślikowska // Psychologia w Szkole. - 2006, nr 1, 67-75.
 • Uczniowie odmienni kulturowo jako zadanie i wyzwanie / Krystyna M. Błeszyńska // Nowa Szkoła. - 2006, nr 5, s. 8-11.
 • W poszukiwaniu polsko-romskich perspektyw edukacyjnych / Barbara Smoter // Problemy Opiekuńczo - Wychowawcze. - 2012, nr 3, s. 21-25.
 • Wobec mniejszości / Bogumiła Berdychowska // Społeczeństwo Otwarte. - 1995, nr 4, s. 3-7.