Niepełnosprawni na rynku pracy

Zestawienie bibliograficzne w wyborze za lata : 1986-2018

Wyboru dokonał(a) : Marta Sawicka-Łaba

 

LITERATURA DOSTĘPNA W BIBLIOTECE PEDAGOGICZNEJ W ZAMOŚCIU FILIA W TOMASZOWIE LUBELSKIM

 

Wydawnictwa zwarte:

 • Aktywizacja osób niepełnosprawnych w Polsce: cztery systemy, jedna polityka? / Marek Rymsza. W: Nowe priorytety i tendencje w polityce społecznej : wokół integracji i aktywizacji zawodowej / red. nauk. Kazimiera Wódz [et al.]. - Toruń : Wydawnictwo Edukacyjne Akapit, 2012. - S. 27-43. 41418
 • Aktywność ekonomiczna osób niepełnosprawnych / Michał Wójcik. W: Osoby niepełnosprawne w społeczeństwie polskim okresu transformacji / pod red. Biruty Skrętowicz i Marty Komorskiej. - Lublin : Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2008. - S. 29-46. 39141
 • Aktywność zawodowa. W: Jakość życia osób dorosłych z niepełnosprawnością intelektualną / Aleksandra Zawiślak. - Warszawa : Difin, 2011. - S. 86-94. 40416
 • Aktywność zawodowa osób niepełnosprawnych a ich poczucie jakości życia i tożsamości społecznej / Karol Bidziński. W: Relacje i doświadczenia społeczne osób z niepełnosprawnością / pod red. Czesława Kosakowskiego, Amadeusza Krause, Marty Wójcik ; Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie. Katedra Pedagogiki Specjalnej i Psychologii. - Toruń ; Olsztyn : Wydawnictwo Edukacyjne "Akapit", 2009. - S. 60-67. 39952
 • Aktywność zawodowa osób z niepełnosprawnością / Beata Wołosiuk. W: Między wychowaniem a karierą zawodową / red. Beata Jakimiuk ; Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II. Wydział Nauk Społecznych. Instytut Pedagogiki. - Lublin : Wydawnictwo KUL, 2013. - S. 617-626. 41762
 • Człowiek niepełnosprawny : rodzina i praca / pod red. Małgorzaty Kościelskiej i Bassama Aouila. - Bydgoszcz : Wydawnictwo Akademii Bydgoskiej im. Kazimierza Wielkiego, 2004. 37633 czyt.
 • Młodzi niepełnosprawni : aktywizacja zawodowa i nietypowe formy zatrudnienia / pod red. Ewy Giermanowskiej ; Instytut Spraw Publicznych. - Warszawa : Fundacja Instytut Spraw Publicznych, 2007. 38617
 • Niepełnosprawność i niezdolność do pracy / Barbara Chwedorzewska-Kowalska. W: Praca socjalna z osobami z zaburzeniami psychicznymi / red. nauk. Joanna Meder. - Katowice : "Śląsk", 2002. - S. 165-178. 37344
 • Ochrona pracy kobiet, młodocianych i osób niepełnosprawnych / Jerzy Pacho. - Warszawa : Instytut Wydawniczy Związków Zawodowych, 1989. 32096
 • Osoba z niepełnosprawnością na rynku pracy – uwarunkowania, rzeczywistość szanse. W: Pedagogika specjalna : od tradycji do współczesności / Iwona Chrzanowska. - Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2015. - S. 608-617. 42660
 • Osoby niepełnosprawne na rynku pracy. W: Bezrobocie, niepełnosprawność, potrzeby / Janusz Kirenko, Ewa Sarzyńska. - Lublin : Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2010. - S. 24-30. 40129
 • Osoby niepełnosprawne na rynku pracy w Polsce / Izabela Ksiażkiewicz. W: Praca a bezczynność zawodowa / pod red. nauk. Zbigniewa Stachowskiego. - Tyczyn : Wyższa Szkoła Społeczno-Gospodarcza, 2004. - S. 211-223. 39694
 • Osoby niepełnosprawne w systemie edukacji i poradnictwa zawodowego / Wioleta Duda, Daniel Kukla, Monika Czerw-Bajer. - Warszawa : Difin, 2011. 41004
 • Polityka zatrudnienia osób z niepełnosprawnością w krajach Unii Europejskiej. W: Niepełnosprawny - pełnoprawny obywatel Europy / aut. Ewa Wapiennik, Radosław Piotrowicz ; Stowarzyszenie Przyjaciół Integracji, Urząd Komitetu Integracji Europejskiej. - Warszawa : Urząd Komitetu Integracji Europejskiej, 2002. - S. 53-55. 1671 ”D”
 • Praca osób z niepełnosprawnością. W: Oblicza niepełnosprawności / Janusz Kirenko. - Lublin : WA [Wydawnictwo Akademickie] Wyższej Szkoły Społeczno-przyrodniczej im. Wincentego Pola w Lublinie, 2006. - S. 97-106. 38504
 • Praca zawodowa – ważny wyznacznik jakości życia osób niepełnosprawnych (polityka Unii Europejskiej wobec zatrudnienia osób niepełnosprawnych) / Tadeusz Majewski. W: Jakość życia osób niepełnosprawnych i nieprzystosowanych społecznie / pod red. Zofii Palak. - Lublin : Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2006. - S. 51-55. 38293
 • Praca zawodowa osób niepełnosprawnych. W: Człowiek niepełnosprawny w społeczeństwie : materiały II Kongresu TWK, Warszawa, 1-2 października 1983 r. : praca zbiorowa / pod red. Aleksandra Hulka ; Polskie Towarzystwo Walki z Kalectwem. - Warszawa : Państwowy Zakład Wydawnictw Lekarskich, 1986. - S. 345-[406]. 28086 czyt.
 • Problemy niepełnosprawnych. W: Problemy i dylematy polityki społecznej w Polsce. T.2 / Władysław Ratyński. - Warszawa : "Difin", 2003. - S. 10-37. 36844 czyt.
 • Przestrzeń ekonomiczna / Małgorzata Trojańska. W: Przestrzenie życia osób z niepełnosprawnością / Sławomir Olszewski, Katarzyna Parys, Małgorzata Trojańska. - Kraków : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego, 2012. - S. 189-224.
 • Status rodzinny i zawodowy osób z lekkim upośledzeniem umysłowym na tle zmiany społecznej / Zenon Gajdzica. W: Człowiek z niepełnosprawnością intelektualną. T. 2, Wybrane problemy społecznego funkcjonowania oraz rehabilitacji osób z niepełnosprawnością intelektualną : praca zbiorowa/ pod red. Zdzisławy Janiszewskiej-Nieścioruk ; Uniwersytet Zielonogórski w Zielonej Górze. - Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2004. - S. 37-48. 37484
 • Sytuacja na rynku pracy osób niepełnosprawnych w dobie zmian społecznych i gospodarczych w Polsce / Helena Ochonczenko. W: Człowiek niepełnosprawny w różnych fazach życia / red. nauk. Jarosław Bąbka. - Warszawa : Wydawnictwo Akademickie "Żak", 2004. - S. 225-243. 36921 czyt.
 • Sytuacja zawodowa osób niepełnosprawnych / Bernadeta Szczupał. W: Pedagogika specjalna - kontynuacja tradycji dla przyszłości : praca zbiorowa / pod red. Kazimierza Jacka Zabłockiego i Danuty Gorajewskiej. - Warszawa : Wydawnictwo Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej, 2004. - S. 76-81. 37337
 • Wykształcenie a sytuacja zawodowa i zatrudnienie kobiet niepełnosprawnych – współczesne dylematy / Bernadeta Szczupał. W: Aktualne problemy edukacji i rehabilitacji osób niepełnosprawnych w biegu życia / pod red. Zofii Palak, Anny Bujnowskiej, Agnieszki Pawlak. - Lublin : Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2010. - S. 194-202. 41384
 • Wyzwania teraźniejszości wobec rehabilitacji zawodowej młodzieży niepełnosprawnej / Zofia Palak. W: Konteksty teoretyczne / pod red. Ewy Górniewicz i Amadeusza Krause. - Olsztyn : Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, 2003. - S. 161-167. 37270
 • Zatrudnienie. W: Udział osób niepełnosprawnych w życiu społecznym / Hanna Żuraw. - Warszawa : Wydawnictwo Akademickie "Żak", 2008. - S. 152-161. 39307
 • Zjawisko bezrobocia wykluczeniem osób niepełnosprawnych z życia w społeczeństwie / Anna Zych. W: Pedagogika specjalna : wybrane problemy edukacyjno-wychowawcze / pod red. Aleksandry Siedlaczek-Szwed. - Częstochowa : Wydawnictwo im. Stanisława Podkowińskiego Akademii im. Jana Długosza, cop. 2007. - S. 283-291. 39416

Artykuły z czasopism:

 • Determinanty aktywności osób niepełnosprawnych na rynku pracy / Piotr Frączek // Polityka Społeczna. - 2003, nr 11/12, s. 10-14.
 • Działania centralnego instytutu ochrony pracy a zatrudnianie osób niepełnosprawnych / Danuta Koradecka, Bożena Kurkus-Rozowska // Polityka Społeczna. - 2000, nr 2. s. 13-15.
 • Metody aktywizacji zawodowej osób niepełnosprawnych w Polsce i w wybranych krajach Unii Europejskiej / Bożena Kołaczek // Polityka Społeczna. - 2000, nr 7, s. 7-10.
 • Normalizacja, integracja i inkluzja społeczna w życiu osób niepełnosprawnych : możliwości i ograniczenia. Cz. 2, Aktywność zawodowa i partycypacja kulturowa / Marta Doroba // Szkoła Specjalna. - 2010, nr 2, s. 85-97.
 • Osoby niepełnosprawne na rynku pracy – sytuacja kobiet i mężczyzn pozostających bez pracy / Elżbieta Turska // Chowanna. - 2007, nr 1, s. 53-62.
 • Polityka zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Polsce i Europie zachodniej / Anita Wichniak // Polityka Społeczna. - 1994, nr 2, s. 24-27.
 • Poszukiwania w obszarze pracy z osobą niepełnosprawną / Sylwia Nosarzewska // Wychowanie na co Dzień. - 2000, nr 7/8, s. 41-43.
 • Praca dla niepełnosprawnych / Tomasz Karkowski // Polityka Społeczna. - 1999, nr 1, s. 36-39.
 • Praca i rehabilitacja osób niepełnosprawnych w Polsce / Andrzej Barczyński // Polityka Społeczna. - 2002, nr 9, s. 11-14.
 • Problemy aktywizacji osób niepełnosprawnych / Bożena Kołaczek // Polityka Społeczna. - 1994, nr 2, s. 14-19.
 • Rynek pracy osób niepełnosprawnych / Małgorzata Król, Arkadiusz Przybyłka // Polityka Społeczna. - 2000, nr 2, s. 7-13.
 • Satysfakcja z pracy u osób niepełnosprawnych o różnym poziomie identyfikacji z zawodem / Stanisława Byra, Monika Parchomiuk // Polityka Społeczna. - 2011, nr 4, s. 20-26.
 • Stymulacja aktywności prozatrudnieniowej młodzieży niepełnosprawnej / Dorota Świątek // Szkoła Specjalna. - 2006, nr 1, s. 35-38.
 • Sytuacja osób niepełnosprawnych na rynku pracy w województwie lubelskim / Anna Turska // Ziemia Lubelska. - 2004, nr 1, s. 5-6.
 • Szanse na rynku pracy młodzieży niepełnosprawnej / Ewa Giermanowska // Remedium. - 2007, nr 8, s. 21-23.
 • Szczególne uprawnienia pracowników niepełnosprawnych / Franciszek Małysz // Polityka Społeczna. - 2002, nr 7, s. 16-19.
 • Ustawa krojona na miarę rynku? /Piotr Stanisławski // Integracja. - 2005, nr 2, s. 14-16.
 • Zakaz dyskryminacji osób niepełnosprawnych / Bożena Kołaczek //Polityka Społeczna. - 2008, nr 8, s. 4-8.
 • Zatrudnianie osób niepełnosprawnych / Katarzyna Wojewódzka // Lider . - 2011, nr 9, s. 28-30.
 • Zatrudnianie wspomagane osób niepełnosprawnych / Tadeusz Majewski // Szkoła Specjalna. - 2009, nr 2, s. 86-94.
 • Zatrudnienie osób niepełnosprawnych na otwartym i chronionym rynku pracy : uwarunkowania i skutki / Bożena Kołaczek // Polityka Społeczna. - 2004, nr 4, s. 14-16.
 • Zatrudnienie osób niepełnosprawnych w świetle obowiązujących przepisów / JoannaSzymanowska // Polityka Społeczna. - 2003, nr 4, s. 5-9.
 • Zatrudnienie osób z niepełnosprawnością intelektualną w Polsce w świetle rozwiązań unijnych / Ewa Wapiennik // Szkoła Specjalna. - 2006, nr 2, s. 23-33.