Logopedia

Zestawienie bibliograficzne w wyborze za lata : 1990-2014
Wyboru dokonała : Cecylia Zębalska

 

LITERATURA DOSTĘPNA W BIBLIOTECE PEDAGOGICZNEJ W ZAMOŚCIU FILIA W BIŁGORAJU

 

Wydawnictwa zwarte:

 • Dzieci z zaburzeniami mowy / Barbara Sawa. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1990.
 • Głośno i wyraźnie: 9 lekcji dobrego mówienia / Bogumiła Toczyska. - Gdańsk : Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2007.
 • Jak pomóc dziecku z wadą wymowy / Ewa Spałek, Celina PiechowiczKułakowska. - Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls", 1996.
 • Komunikacja, mowa, język w diagnozie i terapii zaburzeń rozwoju u dzieci i młodzieży niepełnosprawnej / pod red. Elżbiety M. Minczakiewicz. - Kraków : Wydawnictwo Naukowe Akademii Pedagogicznej, 2002.
 • Kształcenie logopedyczne : cele i formy / pod red. Edwarda Łuczyńskiego. - Gdańsk : Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, 2000.
 • Logopedia - pytania i odpowiedzi : podręcznik akademicki. T. 1, Interdyscyplinarne podstawy logopedii / pod red. Tadeusza Gałkowskiego i Grażyny Jastrzębowskiej ; Uniwersytet Opolski. - Opole : Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, 2003.
 • Logopedia - pytania i odpowiedzi : podręcznik akademicki. T. 2, Zaburzenia komunikacji językowej u dzieci i osób dorosłych / pod red. Tadeusza Gałkowskiego i Grażyny Jastrzębowskiej ; Uniwersytet Opolski. - Opole : Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, 2003.
 • Logopedia : teoria zaburzeń mowy / red. nauk. Stanisław Grabias, Marek Kurkowski. - Lublin : Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2014.
 • Minimum logopedyczne nauczyciela przedszkola / Genowefa Demel. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1994.
 • Mowa, rozwój, zaburzenia, terapia / Elżbieta Maria Minczakiewicz. - Kraków : Wydawnictwo Naukowe Wyższej Szkoły Pedagogicznej, cop. 1997.
 • Od obrazka do słowa : poradnik dla pedagogów, logopedów i rodziców dzieci z trudnościami w porozumiewaniu się / Hanna Rodak, Danuta Nawrocka. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1993.
 • Podstawy neurologopedii : podręcznik akademicki / pod red. Tadeusza Gałkowskiego, Elżbiety Szeląg i Grażyny Jastrzębowskiej ; Uniwersytet Opolski. - Opole : Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, 2005.
 • Pomagam dziecku w mówieniu, czytaniu i pisaniu : [porady i ćwiczenia] dla rodziców i nauczycieli / Antoni Balejko. - Białystok : Wydawnictwo Logopedyczne, 1996.
 • Problemy edukacji lingwistycznej : teoria i praktyka edukacyjna w zmieniającej się Europie. T. 2, Różne aspekty edukacji lingwistycznej dziecka / pod red. Marii Teresy Michalewskiej i Mirosława Kisiela ; Uniwersytet Śląski w Katowicach. Instytut Pedagogiki - Katedra Pedagogiki Wczesnoszkolnej . - Kraków : "Impuls", 2002.
 • Psychostymulacyjna metoda kształtowania i rozwoju mowy oraz myślenia / Małgorzata Młynarska, Tomasz Smereka . - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, cop. 2000.
 • Samogłoski nosowe w wymowie dzieci w wieku przedszkolnym / Barbara Kamińska ; Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej. Zakład Logopedii i Językoznawstwa Stosowanego. - Lublin : Wydawnictwo UMCS, 2004.
 • Sprawne porozumiewanie się : 114 scenariuszy ćwiczeń z mówienia i słuchania / Pamela J. Cooper ; [tł. Agata Tomaszewska] . - Warszawa : Wydawnictwa CODN. Centralny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli, 2002.
 • Studia z neurologopedii / red. nauk. Iwona Nowakowska-Kempna, Danuta Pluta Wojciechowska. - Kraków : Wyższa Szkoła Filozoficzno-Pedagogiczna "Ignatianum" : Wydawnictwo WAM, 2010.
 • Uczymy poprawnej wymowy : metodyka postępowania ortofonicznego z dziećmi w wieku przedszkolnym / Elżbieta Sachajska . - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1992.
 • Vademecum logopedyczne : dla studentów pedagogiki / Krystyna Błachnio ; Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. - Poznań : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, 2003.
 • Z logopedią na ty : podręczny słownik logopedyczny / Ewa Małgorzata Skorek. - Kraków : Oficyna Wydawnicza Impuls, 2004.
 • Jąkanie : skuteczne techniki płynnego mówienia : TPM i TDSM w Zmodyfikowanym Programie Psychofizjologicznej Terapii Jąkających się. Cz. 1 / Mieczysław Chęciek, Elżbieta Bijak, Dorota Kamińska. - Gdańsk : Wydawnictwo Harmonia, 2014.
 • Jąkanie : skuteczne techniki płynnego mówienia : TPM i TDSM w Zmodyfikowanym Programie Psychofizjologicznej Terapii Jąkających się. Cz. 2 / Mieczysław Chęciek, Elżbieta Bijak, Dorota Kamińska. - Gdańsk : Wydawnictwo Harmonia, 2014.

Artykuły z czasopism:

 • Badania logopedyczne i ich zastosowanie w praktyce diagnostyczno-terapeutycznej : zmienność realizacji elementów języka u osób z afazją i u osób z dyzartrią / Olga Jauer-Niworowska, Bożena Strachalska // Szkoła Specjalna. - T. 72, nr 4 (2011), s. 264-270.
 • Językowe rozważania, czyli co warto wiedzieć o języku naszym / Barbara Górnik // Zamojski Kwartalnik Kulturalny. - 2013, nr 2, s. 91-92.
 • Komputer oknem na świat dzieci i młodzieży z uszkodzeniami neurologicznymi i ograniczeniami kontaktu / Elżbieta Maria Minczakiewicz // Rewalidacja.- 2008, nr 1, s. 47-53.
 • Komputer zamiast lustra / Maria Aulich // Głos Nauczycielski. - 2011, nr 36, s. 13.
 • Logopeda w szkole / Marzena Piotrowska // Życie Szkoły. - [R.] 63, nr 7 (2008), s. 32-34.
 • Małe dziecko u logopedy - trudne pierwsze spotkanie / Łucja Skrzypiec, Bogumiła Wilk // Wychowanie na co Dzień. - 2013, nr. 12, dod. Wkładka Metodyczna s. I-IV.
 • Mowa z wadą / Urszula Ratajczak // Charaktery. - 2012, nr 9, s. 70-74.
 • Profilaktyka logopedyczna / Aneta Romanowska, Katarzyna Kruszewska // Wychowanie w Przedszkolu. -2013, nr 4, s. 42-45.
 • Programy aktywności M. i Ch. Knill'ów w terapii logopedycznej / Joanna Mikulska // Rewalidacja. - 2011, nr 1, s. 136-141.
 • Rymowanki edukacyjne / Witold Szwajkowski // Wychowanie w Przedszkolu. -2011, nr 5, s. 26-29.
 • Terminy medyczne pomocne w praktyce logopedycznej : objaśnienia i komentarz do wybranych zagadnień / Barbara Wiśniewska // Rewalidacja . - 2010, nr 1, s. 126-136.
 • Uwarunkowania zdrowotne sprawności narządów artykulacyjnych / Anna Śliwińska, Teresa Szymańska-Paruszkiewicz // Nauczanie Początkowe. - 2010/2011, nr 1, s. 81-92.
 • Wczesna interwencja logopedyczna u noworodków i niemowląt : wybrane zagadnienia / Barbara Wiśniewska // Rewalidacja. - 2010, nr 2, s. 85-94.
 • Wczesna profilaktyka logopedyczna / Dorota Skakovska // Wychowanie w Przedszkolu. - 2011, nr 5, s. 50-53.
 • Wczesne wspomaganie rozwoju mowy dziecka z całościowymi zaburzeniami rozwojowymi - studium przypadku / Anna Skoczylas // Rewalidacja. - 2010, nr 2, s. 77-80.
 • Wskazówki logopedyczne / Magdalena Bocheńska // Wychowanie w Przedszkolu.- 2013, nr 3, s. 48-49.
 • Wykorzystanie technik obserwacji w diagnozie logopedycznej / Olga JauerNiworowska // Szkoła Specjalna. - T. 71, nr 4 (2010), s. 275-286.
 • Zabawy logopedyczne / Katarzyna Pardej // Wychowanie w Przedszkolu. - 2011, nr 6, s. 51-53.
 • Znaczenie oceny i wczesnej stymulacji logopedycznej dziecka z rozszczepem wargi i/lub podniebienia / Elżbieta Stecka // Rewalidacja. - 2012, nr 1, s. 71-76.