Rola dialogu międzykulturowego w kształtowaniu postaw uczniów.

Zestawienie bibliograficzne w wyborze za lata : 1995-2009

Wyboru dokonał(a) : Marta Sawicka-Łaba

 

LITERATURA DOSTĘPNA W BIBLIOTECE PEDAGOGICZNEJ W ZAMOŚCIU FILIA W TOMASZOWIE LUBELSKIM

 

Wydawnictwa zwarte:

 • Antropologia kulturowa : klasyczne kierunki, szkoły i orientacje / Ewa Krawczyk. - Lublin : Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2004.
 • Antropologia kulturowa. Cz. 1, Wprowadzenie do wiedzy o kulturze / Janusz Gajda. - Kraków : Wydawnictwo Adam Marszałek, 2005.
 • Antropologia kulturowa. Cz. 2, Kultura obyczajowa XXI wieku / Janusz Gajda. - Kraków : Oficyna Wydawnicza „Impuls”, 2008.
 • Dziecko wobec obcości kulturowej / Elżbieta Chromiec. - Gdańsk : Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2004.
 • Edukacja międzykulturowa : kreowanie tożsamości dziecka / Jerzy Nikitorowicz. -Gdańsk : Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2007.
 • Edukacja międzykulturowa / Jerzy Nikitorowicz [ W: ] Encyklopedia Pedagogiczna XXI wieku, T. 1. - Warszawa : Wydawnictwo Akademickie „Żak”, 2003, s. 934-942
 • Edukacja międzykulturowa / Krystyna Kamińska [ W: ] Lubelski Rocznik Pedagogiczny [R. 21]. - Lublin : Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2001.
 • Edukacja międzykulturowa w wymiarze instytucjonalnym / pod red. Jerzego Nikitorowicza i Mirosława Sobeckiego. - Białystok : Wydawnictwo „Trans Humana”, 1999.
 • Edukacja regionalna i międzykulturowa / Jerzy Nikitorowicz. - Warszawa : Wydawnictwo Akademickie i Profesjonalne, 2009.
 • Edukacja regionalna, wielokulturowa i międzykulturowa / Jerzy Nikitorowicz [ W: ] Demokracja a oświata, kształcenie i wychowanie / red. Henryka Kwiatkowska, Zbigniew Kwieciński. - Toruń : Polskie Towarzystwo Pedagogiczne, 1996. - s. 335-344.
 • Edukacja wielokulturowa w środowisku lokalnym : studium teoretyczno-empiryczne na przykładzie Ośrodka „Brama Grodzka – Teatr NN” w Lublinie / Marta Kubiszyn. - Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, 2007.
 • Globalizacja a spotkanie kultur / Wojciech Jan Cynarski. - Wyd. 2 zm. - Rzeszów : Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2003.
 • Interpersonalne stosunki międzykulturowe / Tadeusz Paleczny. - Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2007.
 • Komunikowanie międzykulturowe / Marek Szopski. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 2005.
 • Komunikowanie się z obcymi : spojrzenie na komunikację międzykulturową / William B. Gudykunst, Young Yun Kim [ W:] Mosty zamiast murów : podręcznik komunikacji interpersonalnej / red. John Stewart. - Wyd. 4. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2005, s. 496 – 514.
 • Kultura jako fundament wspólnoty edukacyjnej / red. Anna Sajdak. - Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2005.
 • O potrzebie dialogu kultur i ludzi / red. Tadeusz Pilch. - Warszawa : Wydawnictwo Akademickie „Żak”, 2000.
 • Pedagogika kultury w zarysie / Janusz Gajda. - Kraków : Oficyna Wydawnicza „Impuls”, 2006.
 • Psychologia międzykulturowa / David Matsumoto, Linda Juang. - Gdańsk : Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2007.
 • Rodzina i szkolne edukacja na pograniczu kultur wyznaniowo-etnicznych / Jerzy Nikitorowicz [ W: ] Szkoła i pedagogika w dobie przełomu / red. Tadeusz Lewowicki, Stefan Mieszalski, Mirosław S. Szymański. - Warszawa : Wydawnictwo „Żak”, 1995. - s. 113-120.
 • Rodzina wobec wyzwań edukacji międzykulturowej / pod red. Jerzego Nikitorowicza. - Białystok : Wydawnictwo „Trans Humana”, 1997.
 • Spotkania, konflikty, dialogi : analiza wybranych obszarów kultury fizycznej i turystyki kulturowej / Wojciech Jan Cynarski. - Rzeszów : Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2008.
 • Tolerancja i wielokulturowość – wyzwania XXI wieku / red. Agnieszka Borowiak, Piotr Szarota. - Warszawa : Wydawnictwo Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej „Academica”, 2004.
 • Turystyka jako dialog kultur / pod red. Zbigniewa Krawczyka, Ewy Lewandowskiej-Tarasiuk, Jana Wiktora Sienkiewicza. - Warszawa : Wyższa Szkoła Ekonomiczna, 2005.
 • W stronę wielokulturowości w edukacji przedszkolnej / Krystyna Kamińska. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 2005.
 • Zadania rozwojowe młodzieży i edukacyjne warunki ich wypełniania w środowiskach zróżnicowanych kulturowo i gospodarczo : studium pedagogiczne / Alina Szczurek-Boruta. - Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 2007.

Artykuły z czasopism:

 • Barwny świat mniejszości kulturowych / Izabela Czerniejewska // Edukacja i Dialog. - 2006, nr 4, s. 44-49.
 • Co łączy a co różni dzieci na całym świecie : scenariusz zajęć rozwijających różnorodne rodzaje aktywności uczniów klas II nauczania zintegrowanego // Wszystko dla Szkoły. - 2008, nr 6, s. 3-4.
 • Dialog interkulturowy jako piąta sprawność na lekcji języka obcego / Dorota Mihułka // Języki Obce w Szkole. - 2008, nr 2, s. 13-19.
 • Dialog kultur / Agata Cudowska // Edukacja i Dialog. - 1995, nr 10, s. 20-21.
 • Dialog międzykulturowy w kształceniu akademickim / Józef Górniewicz // Wychowanie na co Dzień. - 2004, nr 1-2, s. 30-32.
 • Dialog w edukacji międzykulturowej / Alina Wróblewska // Wychowanie na co Dzień. - 2008, nr 1-2, s. 37-39.
 • Dialog w edukacji międzykulturowej / Joanna Schmidt // Edukacja i Dialog. - 2004, nr 8, s. 40-47.
 • Dlaczego potrzebne jest polsko-niemieckie partnerstwo szkół? / Dorota Michalska- Niedenthal // Dyrektor Szkoły. - 2007, nr 3, s. 36-38.
 • Dzieci uchodźców i imigrantów w polskiej szkole / Agata Marek // Nowa Szkoła. - 2009, nr 1, s. 11-14.
 • Dziedzictwo kulturowe regionu a kwestia poczucia odrębności kulturowej : szkic do problematyki świadomości młodzieży na Pograniczu / Jolanta Suchodolska // Ruch Pedagogiczny. - 2002, nr 1-2, s. 21-27
 • Edukacja międzykulturowa – jedność w różnorodności: zestawienie bibliograficzne / Elżbieta Trojan // Nowa Szkoła. - 2009, nr 1, s. 55-58.
 • Edukacja międzykulturowa – poznawanie otaczającego świata / Małgorzata Kołodziejczyk // Poradnik Bibliotekarza. - 2007, nr 2, s. 33-35.
 • Edukacja międzykulturowa nauczycieli (projekt „Polska – Szwajcaria”) / Bruno Achermann // Wychowanie na co Dzień. - 1999, nr 9, s. 3-7.
 • Edukacja międzykulturowa w polskiej szkole / Ewa Nasalska // Kwartalnik Pedagogiczny. - 1999, nr 1, s. 73-86.
 • Edukacja międzykulturowa w zielonej szkole / Ewa Żmijewska // Życie Szkoły. - 2008, nr 6, s. 13-16.
 • Edukacja pogranicza kulturowego / Urszula Wróblewska // Edukacja i Dialog. - 2005, nr 2, s. 16-19.
 • Edukacja wobec imigracji jako nowego zjawiska społecznego w Polsce / Krystyna Kamińska // Kwartalnik Pedagogiczny. - 2003, nr 4, s. 201-213.
 • Ewaluacja międzykulturowa : instrument rozwoju kultury politycznej, organizacyjnej i społecznej / Leszek Karpowicz // Język Polski w Szkole dla klas IV-VI. - 2000/2001, nr 2, s. 7-14.
 • Idea tolerancji w edukacji międzykulturowej ( na przykładzie Międzynarodowego Centrum Edukacyjnego Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie) / Józef Górniewicz // Wychowanie na co Dzień. - 2003, nr 1-2, s. 16-18.
 • Inni a jednak tacy sami / Jolanta Muszyńska // Edukacja i Dialog. - 2003, nr 5, s. 62-66.
 • Jedność w różnorodności / Krzysztof Karwowski // Edukacja i Dialog. - 2006, nr 4, s. 38-43.
 • Ku tożsamości międzykulturowej / Jerzy Nikitorowicz // Życie Szkoły. - 2005, nr 5, s. 8-14.
 • Kultura romska : lekcja modyfikacji stereotypów i uprzedzeń // Edukacja i Dialog. - 2004, nr 5, s. 61-66.
 • Międzykulturowość w pedagogice specjalnej / Katarzyna Szewetowska // Edukacja i Dialog. - 2008, nr 3, s. 37-39.
 • Migracja w wybranych krajach Europy a wychowanie międzykulturowe / Renata Nowakowska // Kwartalnik Pedagogiczny. -2001, nr 3-4, s. 77-85.
 • Młodzież w budowie mostów między kulturami” - projekt edukacji międzykulturowej w gimnazjum : implikacje pedagogiczne // Wychowanie na co Dzień. - 2005, nr 9, wkładka metodyczna, s. IV-VIII.
 • Muzyka i teksty piosenek – drogą do rozwoju kompetencji interkulturowej / Joanna Pędzisz // Języki Obce w Szkole. - 2005, nr 3, s. 42-51.
 • My – dzieci naszej Europy : scenariusz promujący spotkania młodzieży państw członkowskich / Elżbieta Rzepecka-Roszak // Wszystko dla Szkoły. - 2008, nr 6, s. 19-21.
 • Niebezpieczne uprzedzenia „my” i „oni” / Beata Arcimowicz // Edukacja i Dialog. - 2004, nr 5, s. 57–60.
 • O ideach oraz praktykach edukacji wielokulturowej i międzykulturowej / Tadeusz Lewowicki // Ruch Pedagogiczny. - 2001, nr 1-2, s. 5-11.
 • Obywatel Europy a jego tożsamość kulturowa / Katarzyna Kuziak // Wychowanie na co Dzień. - 2008, nr 1-2, s. 39-42.
 • Ojczyzna – Obczyzna – Obywatelskość / Jerzy Nikitorowicz // Ruch Pedagogiczny. - 2009, nr 1-2, s. 27-37.
 • Pamięć społeczna i edukacja : polsko-żydowska przeszłość w perspektywie międzykulturowej / Wiesław Theiss // Wychowanie na co Dzień. - 1999, nr 6, s. 3-7.
 • Pedagogika i edukacja wobec nowych wspólnot i różnic w jednoczącej się Europie / Zbyszko Melosik, Bogusław Śliwerski, Tomasz Szkudlarek // Wychowanie na co Dzień. - 2000, nr 7-8, s.3-5.
 • Pokonywanie barier i granic na drodze ku zjednoczonej Europie poprzez wymianę międzyszkolną / Krystyna Wachowiak, Regina Rymacka-Buchwald // Wychowanie na co Dzień. - 2002, nr 2-3, s. 34-36.
 • Polska szkoła a wyzwania międzykulturowości / Elżbieta Mach // Edukacja. -2001, nr 2, s. 87-96.
 • Polsko-żydowska przeszłość : od historii do edukacji / Wiesław Theiss // Wychowanie na co Dzień. - 2000, nr 6, s. 14-16.
 • Postawy młodzieży wobec zjawiska nietolerancji kulturowej / Józef Górniewicz // Wychowanie na co Dzień. - 2000, nr 3, s. 3-6..
 • Postrzeganie „inności” i „innego” w świetle badań / Marta Kondracka, Aleksandra Krupa // Nowa Szkoła. - 2007, nr 6, s. 39-44.
 • Problemy i działania edukacyjne Romów polskich / Arkadiusz Staniszewski // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2002, nr 6, s. 25-30.
 • Projekt edukacji międzykulturowej zrealizowany przez Centrum Kształcenia Ustawicznego w Lucernie (cele, warunki i organizacja projektów międzykulturowych) / Bruno Achermann // Wychowanie na co Dzień. - 1999, nr 9, wkładka metodyczna, s. I-V.
 • Przedszkole z polskim i białoruskim językiem nauczania / Anna Babik, Danuta Tymoszewicz // Wychowanie w Przedszkolu. - 2008, nr 8, s. 45-48.
 • Przygotowanie do partnerstwa kulturowego / Gabriela Kapica // Życie Szkoły. - 2005, nr 5, s. 3-10.
 • Romowie się uczą... / Ewa Bielak // Nowa Szkoła. - 2003, nr 8, s. 15-18.
 • Stereotyp kulturowy w edukacji / Izabela Idzik // Edukacja i Dialog. - 2005, nr 2, s. 20-22.
 • 46. Stereotypy i uprzedzenia w procesie wychowania / Ewa Śliwa // Nowa Szkoła. -2004, nr 6, s.47-51
 • Sytuacja edukacyjna dzieci romskich w Małopolsce / Małgorzata Bystroń-Błach // Nowa Szkoła. - 2007, nr 10, s. 45-48.
 • Szukać podobieństw, rozumieć różnice – edukacja międzykulturowa w szkole / Krystyna Duba // Dyrektor Szkoły. - 2002, nr 6, s.11-13.
 • Środki komunikacji sieciowej w edukacji międzykulturowej / Kazimierz Wieczorkowski // Forum Oświatowe. - 2006, nr 1, s. 123-139.
 • Tło, wyzwania, a rzeczywistość nauczania międzykulturowego / Ludmiła Łopacińska // Edukacja Ustawiczna Dorosłych. - 2008, nr 2, 18-26.
 • Tłumacz, przewodnik czy fletnik? : kulturowe zróżnicowanie uczniów a nadawanie znaczeń w toku nauczania / Krzysztof Kruszewski // Ruch Pedagogiczny. - 2001, nr 3-4, s. 65-69.
 • Uczenie się w dialogu z innym / Ewa Żmijewska // Nowa Szkoła. - 2009, nr 4, s. 8-12.
 • Uczeń z innego świata / Karolina Mazurowska, Dominika Cieślikowska // Psychologia w Szkole. - 2006, nr 1, s. 67-75.
 • Uczniowie odmienni kulturowo jako zadanie i wyzwania / Błeszyńska Krystyna M.// Nowa Szkoła – 2006, nr 5, s. 8-11.
 • Uczniowie romscy w szkole / Iwona Sikora-Skrzypczyk // Nowa Szkołą. - 2008, nr 5, s. 40-45.
 • W poszukiwaniu tożsamości : edukacyjne dylematy aksjologiczne / Małgorzata Kamińska-Juckiewicz // Nowa Szkoła. - 2009, nr 1, s. 4-10.
 • Wielokulturowość – nowoczesny kierunek wychowania / Wiesław Romanowicz // Edukacja i Dialog. - 2006, nr 4, s. 35-37.
 • Wielokulturowość a mniejszości narodowe w nauczaniu historii w Polsce / Grażyna Okła, Jerzy Centkowski // Wiadomości Historyczne. - 2006, nr 1, s. 20-29.
 • Wielokulturowość w edukacji // Janusz Rusaczyk // Nowa Szkoła. - 2005, nr 5, s. 4- 8.
 • Wielokulturowość w edukacji przedszkolnej / Krystyna Kamińska // Wychowanie w Przedszkolu. - 2008, nr 8, s. 5-7.
 • Wielokulturowość w szkole / Krystyna Wiącek // Wszystko dla Szkoły. - 2007, nr 9, s. 13-14.
 • Wychowanie fizyczne jako element integracji kulturowej / Małgorzata Bronikowska // Lider. - 2008, nr 4, s. 31-37.
 • Wzajemne przenikanie się kultur / Marta Duboniewicz // Edukacja i Dialog. - 2005, nr 9, s. 53-56.
 • Z tradycji polskiej pedagogiki wielokulturowej / Kazimierz Szmyd // Kwartalnik Pedagogiczny. -2003, nr 4, s. 25-40.
 • Zadanie edukacji regionalnej i międzykulturowej w kreowaniu tożsamości kulturowej człowieka / Jerzy Nikitorowicz // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2008, nr 8, s. 3-6.
 • Ze sobą, a nie obok siebie (edukacja równoległa w procesie kształtowania postaw tolerancji) / Anna Młynarczuk, Mariusz M. Sokołowski // Nowa Szkoła. - 2008, nr 5, s. 11-14.
 • Zjawisko wielokulturowości w wychowaniu przedszkolnym / Krystyna Kamińska // Wychowanie w Przedszkolu. - 2002, nr 5, s. 259-266.