Społeczeństwo informacyjne

Zestawienie bibliograficzne w wyborze za lata : 1999-2011

Wyboru dokonał(a) : Marta Sawicka-Łaba

 

LITERATURA DOSTĘPNA W BIBLIOTECE PEDAGOGICZNEJ W ZAMOŚCIU FILIA W TOMASZOWIE LUBELSKIM

 

Wydawnictwa zwarte:

 • Bariery w komunikowaniu i społeczeństwo (dez)informacyjne / Marian Golka. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2008.
 • Dydaktyka informatyki : problemy teorii / pod red. Waldemara Furmanka, Aleksandra Piecucha. - Rzeszów : Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2004.
 • Edukacja dzieci z uszkodzeniem słuchu w społeczeństwie informacyjnym / JolantaZielińska. - Toruń : Wydawnictwo „Adam Marszałek”, 2005.
 • Europejski model społeczeństwa informacyjnego / Krystyna Doktorowicz. - Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 2005.
 • Informacja w organizacjach społeczeństwa wiedzy / Katarzyna Materska. - Warszawa : Wydawnictwo Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich, 2007.
 • Internet i demokracja : ewolucja systemu politycznego / Przemysław Maj. - Rzeszów : Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2009.
 • Język – komunikacja – media – edukacja / red. Bronisław Siemieniecki, Tadeusz Lewowicki. - Toruń : Wydawnictwo „Adam Marszałek”, 2010.
 • Kompetencje informacyjne w kształceniu ustawicznym / Barbara Kędzierska. - Warszawa : Instytut Badań Edukacyjnych, cop. 2007.
 • Komunikacja językowa w społeczeństwie informacyjnym : nowe wyzwania dla dydaktyki języków obcych / red. Jolanta Krieger-Knieja, Urszula Paprocka-Piotrowska. Lublin : Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, cop. 2006.
 • Konsekwencje nowoczesności / Anthony Giddens. - Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, cop. 2008.
 • Media i komunikowanie masowe : teorie i analizy prasy, radia, telewizji i internetu / Tomasz Goban-Klas. - Wyd. 2. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2005.
 • Media masowe : władza rozrywka biznes / Maciej Mrozowski. - Wyd. 2 popr. i uzup. - Warszawa : Oficyna Wydawnicza „Aspra-Jr”, 2001.
 • Multimedialne kształcenie ustawiczne nauczycieli : teoria, badania, praktyka / Józef Bednarek. - Warszawa : Wydawnictwo Wyższej Szkoły Pedagogicznej Towarzystwa Wiedzy Powszechnej : Wydawnictwo Comandor, 2010.
 • Od informacji naukowej do do technologii społeczeństwa informacyjnego : praca zbiorowa / pod red. Barbary Sosińskiej-Kalaty i Marii Przastek-Samokowej. - Warszawa : Wydawnictwo Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich, 2005.
 • Oświata XXI wieku : kierunki przeobrażeń / Ryszard Pachociński. - Warszawa : Instytut Badań Edukacyjnych, 1999.
 • Społeczeństwo informacyjne [ W: ] Encyklopedia Pedagogiczna XXI wieku. T. 5, R-St / red. Ewa Różycka. - Warszawa : Wydawnictwo Akademickie „Żak”, 2006. S. 904-908.
 • Społeczeństwo informacyjne : aspekty funkcjonalne i dysfunkcjonalne / red. Lesław H. Haber, Marian Niezgoda. - Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2006.
 • Społeczeństwo informacyjne : wyzwanie dla pedagogiki mediów / Arkadiusz Wąsiński. - Poznań : Ośrodek Badania Rynku Sztuki Współczesnej, 2003.
 • Zrozumieć rozwój : od społeczeństw tradycyjnych do informacyjnych : podręcznik socjologii rozwoju społecznego dla studentów socjologii, nauk politycznych i ekonomii / Kazimierz Krzysztofek, Marek S. Szczepański. - Wyd. 2. - Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 2005.

Artykuły z czasopism:

 • Alfebetyzacja informatyczna dorosłych w kontekście procesu wykluczenia społecznego / Jerzy Stochmiałek // Chowana. - 2005, t. 2, s. 102-110.
 • Biblioteki : dynamiczne lokomotywy wiedzy i społeczeństwa informacyjnego / oprac. Elżbieta Stefańczyk // Poradnik Bibliotekarza. - 2006, nr 12, s. 22-24.
 • Biblioteki w ePolsce : trzecia odsłona / Aleksander Radwański // Bibliotekarz. - 2003, nr 10, s. 5-11.
 • Coś dla każdego : biblioteki publiczne i społeczeństwo informacyjne / Joanna Skrzypkowska // Bibliotekarz. - 2000, nr 1, s. 27-29. (Sprawozdanie z konferencji).
 • Cyfrowa nowoczesność a kapitał społeczny : (intersubiektywność spojrzenia na digitalizację przekazu informacji w okresie zmiany społecznej) / Andrzej Radziewicz-Winnicki // Chowanna. - 2007, t. 2, s. 52-65.
 • Cywilizacja informacyjna a edukacja i nauki na niej / Kazimierz Denek // Wychowanie na co Dzień. - 2000, nr 6, s. 3-8.
 • Człowiek na smyczy : manipulacje osobą ludzką w społeczeństwie informacyjnym / Maciej Iłowiecki // Wychowawca. - 2009, nr 9, s. 8-12.
 • Czy bibliotekarze będą budowniczymi społeczeństwa informacyjnego? / Piotr Marcinkowski // Bibliotekarz. - 2006, nr 11, s. 3-8.
 • Czy pedagogika biblioteczna potrzebna jest w społeczeństwie informacyjnym? / Jadwiga Chruścińska // Poradnik Bibliotekarza. - 2006, nr 3, s. 17-19.
 • Dobra cybernowina : katecheza w medialnym społeczeństwie informacyjnym / Maja Szachta-Łoś // Katecheta. - 2003, nr 6, s. 46-48.
 • Dobra edukacja to warunek budowania społeczeństwa wiedzy / Anna Rękawek // Dyrektor Szkoły. - 2009, nr 2, s. 9-10. (Sprawozdanie z konferencji).
 • Dostęp do informacji podstawą budowania społeczeństwa informacyjnego – na przykładzie informacji patentowej / Jolanta Dzieślewska // Edukacja Ustawiczna Dorosłych. - 2006, nr 2, s. 73-77.
 • Dyrektywa w sprawie harmonizacji niektórych aspektów praw autorskich i pokrewnych w społeczeństwie informacyjnym : implikacje dla bibliotek / Barbara Szczepańska // Bibliotekarz. - 2004, nr 2, s. 8-11.
 • Edukacja przedszkolna w społeczeństwie informacyjnym / Krystyna Żuchelkowska, Maria Gładyszewska // Wychowanie na co Dzień. - 2008, nr 9, s. 6-10.
 • Edukacja, wiedza i umiejętności jednostki w zmieniającym się społeczeństwie / Stanisław Juszczyk // Chowanna. - 2007, t. 2, s. 16-36.
 • Internet : komunikacja, władza i społeczeństwo sieci. Cz. 2 / Agnieszka Ogonowska // Nowa Polszczyzna. - 2006, nr 5, s. 43-48.
 • Internet jako narzędzie edukacyjne dla ideii społeczeństwa informacyjnego / Ryszard Tadeusiewicz // Wychowanie Techniczne w Szkole. - 2000, nr 2-3, s. 39-46.
 • Internet jako przestrzeń i forma komunikacji. Cz. 1 / Agnieszka Ogonowska // Nowa Polszczyzna. - 2006, nr 3, s. 43-46.
 • Internetowe Centrum Informacji Multimedialnej jako miejsce wspierające rozwój społeczeństwa informacyjnego / Wiesława Budrowska // Biblioteka w Szkole. - 2009, nr 1, s. 14-19.
 • IV Powszechny Zjazd Archiwistów Polskich : archiwa i archiwiści w dobie społeczeństwa informacyjnego : Szczecin, 12-13 września 2002 roku / Maria Kocójowa // Przegląd Biblioteczny. - 2002, z. 4, s. 352-354.
 • Jak stawić czoło rzeczywistości wirtualnej? / Anna Rękawek // Dyrektor Szkoły. - 2005, nr 7/8, s. 100-103.
 • Katecheza w obliczu wyzwań społeczeństwa informacyjnego / Adam Bab // Katecheta. - 2006, nr 6, s. 14-22.
 • Konferencja nt. „Biblioteki akademickie a społeczeństwo informacyjne” / Lidia Derfert // Bibliotekarz. - 2002, nr 9, s. 22-23.
 • Krajoznawstwo w społeczeństwie wiedzy / Kazimierz Denek // Kultura Fizyczna. - 2009, nr 11/12, s. 1-19.
 • Kształtowanie motywacji do nauki w społeczeństwie informacyjnym : zarys problemu / Danuta Morańska // Chowanna. - 2007, t. 2, s. 98-113.
 • Obywatelski model edukacji w rozwoju społeczeństwa opartego na wiedzy / Piotr Janicki // Dyrektor Szkoły. - 2005, nr 1, s. 22-25.
 • Ogólnopolska konferencja „Sieć bibliotek publicznych wobec potrzeb społeczeństwa informacyjnego” / Jolanta Ben // Bibliotekarz. - 2006, nr 1, s. 22-24.
 • Programy i inicjatywy wspierające informatyzację terenów wiejskich i małych miast w Polsce / Tomasz Kupidura // Edukacja Ustawiczna Dorosłych. - 2007, nr 1, s. 60-71.
 • Przemiany społeczne i gospodarcze a edukacja / Wojciech Cellary // Edukacja Medialna. - 2003, nr 1, s. 5-8.
 • Przemiany współczesnej edukacji : potencjał nowoczesnych technologii a kognitywna pułapka : Kraków, 28-30 października 2009 roku / Wanda Jakubaszek, Danuta Topa // Edukacja. - 2009, nr 4, s. 123-125. (Sprawozdanie z konferencji).
 • Przyszły doradca zawodowy w społeczeństwie informacyjnym / Daniel Kukla, Łukasz Bednarczyk // Edukacja Ustawiczna Dorosłych. - 2006, nr 2. s. 60- 67.
 • Rewolucja przemysłowa społeczeństwa informacyjnego. Cz. 1 / Piotr Werner // Geografia w Szkole. - 2008, nr 1, s. 5-10.
 • Rewolucja przemysłowa społeczeństwa informacyjnego. Cz. 2 / Piotr Werner // Geografia w Szkole. - 2008, nr 2, s. 4-7.
 • Rodzina w społeczeństwie informacyjnym / Piotr T. Nowakowski // Wychowawca. - 2009, nr 9, s. 16-19.
 • Rola katechety w społeczeństwie informacyjnym / Barbara Drążkowska // Katecheta. - 2007, nr 7/8, s. 115-119.
 • Rola mass mediów w edukacji człowieka / Aleksandra Granda // Lider. - 2008, nr 3, s. 24-26.
 • Społeczeństwo informacyjne : media : edukacja medialna / Tomasz Goban Klas, Juliusz Braun, Wacław Strykowski // Edukacja Medialna. - 2002, nr 3, s. 5-11.
 • Społeczeństwo informacyjne : propozycje konceptualizacji / Artur J. Kościański // Kultura i Społeczeństwo. - 1999, nr 3, s. 151-161.
 • Społeczeństwo informacyjne / Bolesław Howorka // Bibliotekarz. - 2000, nr 1, s. 3-10.
 • Społeczeństwo informacyjne i edukacja medialna / Ewa Prajzner // Wychowanie Techniczne w Szkole. - 2004, nr 1, s. 6-9.
 • Społeczeństwo informacyjne w świetle badań w Polsce i Francji / Barbara Borowska // Edukacja Ustawiczna Dorosłych. - 2009, nr 4, s. 87-100.
 • Społeczeństwo informacyjne wielką szansą dla bibliotek i instytucji kultury / Stanisław Krzywicki // Bibliotekarz. - 2002, nr 12, s. 16-17.
 • Społeczności internetowe w życiu szkoły / Sebastian Wasiołka // Edukacja i Dialog. - 2009, nr 5, s. 54-57.
 • Straszenie internetem / Jacek Maziarski // Nowe Książki. - 2007, nr 12, s. 15 (zawiera rec. Książki: „Kult amatora : jak internet niszczy kulturę” Andrew Keen. - Warszawa, 2007).
 • Szkoła w społeczeństwie informacyjnym / Anna Biernacka // Polonistyka. - 2000, nr 1, s. 55- 56.
 • Terminologia bibliotekoznawstwa i informacji naukowej a potrzeby społeczeństwa informacyjnego / Barbara Sordylowa // Przegląd Biblioteczny. - 2003, z. 1-2, s. 9-16.
 • Wiedza i edukacja w kształtowaniu społeczeństwa uczącego się / Jolanta Szempruch // Nowa Szkoła. - 2008, nr 10, s. 30-35.
 • Wiedzieć i umieć : (o kształceniu i doskonaleniu zawodowym nauczycieli w społeczeństwie wiedzy) / Małgorzata Kamińska-Juckiewicz // Nowa Szkoła. - 2009, nr 6, s. 19-24.
 • Zjawisko infokomputeryzacji a zainteresowania młodzieży gimnazjalnej : krótkie studium empiryczne / Józef Górniewicz // Wychowanie na co Dzień. - 2008, nr 4-5, s. 23-26.