Rodzina zastępcza

Zestawienie bibliograficzne w wyborze za lata : 1979-2011


Wyboru dokonał(a) : Anetta Sienkiewicz


LITERATURA DOSTĘPNA W BIBLIOTECE PEDAGOGICZNEJ W ZAMOŚCIU FILIA W TOMASZOWIE LUBELSKIM


Wydawnictwa zwarte:

 • Dziecko przybyłe z daleka : adopcja i rodzina zastępcza / Guido Cattabeni. - Warszawa : Instytut Wydawniczy Pax, 2008.
 • Formacja rodziców zastępczych a potrzeby dzieci osieroconych / Andrzej Łuczyński. W: Rodzicielstwo : wybrane zagadnienia kontekstów edukacyjnych / red. Danuta Opozda. - Lublin : Wydawnictwo KUL, 2007. - S. 226-242.
 • Funkcje profilaktyczno - resocjalizacyjne rodzin zastępczych / Urszula Gruca - Miąsik . W: Resocjalizacja instytucjonalna : perspektywy i zagrożenia / pod red. Franciszka Kozaczuka. - Rzeszów : Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2004. - S. 417-432.
 • Karta podstawowych praw rodziców zastępczych. Wprowadzenie ogólne / Przemysław Gąsiorek . W: Pomoc dzieciom i rodzinie w środowisku lokalnym : debata o nowym systemie / pod red. Marioli Racław-Markowskiej. - Warszawa : Instytut Spraw Publicznych, 2005. - S. 210-221.
 • Karta praw dzieci z rodzin zastępczych. Komentarz / Przemysław Gąsiorek. W: Pomoc dzieciom i rodzinie w środowisku lokalnym : debata o nowym systemie / pod red. Marioli Racław-Markowskiej. - Warszawa : Instytut Spraw Publicznych, 2005. - S. 223-235.
 • Kodeks Etyczny Rodzin Zastępczych / tł. i oprac. wersji polskiej Zofia Waleria Stelmaszuk. W: Pomoc dzieciom i rodzinie w środowisku lokalnym : debata o nowym systemie / pod red. Marioli Racław-Markowskiej. - Warszawa : Instytut Spraw Publicznych, 2005. - S. 200-208.
 • „Nic o nas bez nas”. W stronę partnerskiego modelu współpracy rodzin zastępczych z pracownikami socjalnymi / Paulina Sobiesiak // [W:] Pomoc dzieciom i rodzinie w środowisku lokalnym : debata o nowym systemie / pod red. Marioli Racław-Markowskiej. - Warszawa : Instytut Spraw Publicznych, 2005. - S. 163-167.
 • Od instytucji do rodziny / Magdalena Arczewska. W: Pomoc dzieciom i rodzinie w środowisku lokalnym : debata o nowym systemie / pod red. Marioli Racław-Markowskiej. - Warszawa : Instytut Spraw Publicznych, 2005. - S. 121-124
 • Ojcostwo i rodzicielstwo zastępcze – nowe konteksty // [W:] Rozwojowe i wychowawcze aspekty życia rodzinnego / red. nauk. Teresa Rostowska, Anna Jarmołowska. - Warszawa : Difin, 2010. - S. 83-139.
 • Opieka zastępcza nad dzieckiem i młodzieżą – od form instytucjonalnych do rodzinnych / pod red. Marioli Racław - Markowskiej i Sławomira Legata. - Warszawa : Instytut Spraw Publicznych, 2004.
 • Pomoc społeczna i jej pracownicy wobec problemów pracy socjalnej z rodzinami zastępczymi / Dobroniega Trawkowska. W: Pomoc dzieciom i rodzinie w środowisku lokalnym : debata o nowym systemie / pod red. Marioli Racław-Markowskiej. - Warszawa : Instytut Spraw Publicznych, 2005. - S. 145-162.
 • Rodzice biologiczni, dziecko, rodzice zastępczy – regulacja prawna / Irena Kleniewska. W: Rodzicielstwo : między domem, prawem, służbami społecznymi / pod red. Anny Kwak. - Warszawa : Wydawnictwo Akademii Pedagogiki Specjalnej, 2008. - S. 194-205.
 • Rodzicielstwo zastępcze w perspektywie teoretycznej i praktycznej / red. nauk. Arkadiusz Żukiewicz. - Toruń : Wydawnictwo Edukacyjne Akapit, 2011.
 • Rodzina zastępcza – sposób na życie czy potrzeba serca? Badania porównawcze na przykładzie Polski i Ukrainy / Lidia Domańska. W: Wartości w rodzinie : ciągłość i zmiana / red. nauk. Wojciech Muszyński. - Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, 2010. - S. 426-437.
 • Rodzina zastępcza / Sylwia Badora. W: Formy opieki, wychowania i wsparcia w zreformowanym systemie pomocy społecznej / pod red. Józefy Brągiel i Sylwii Badory. - Opole : Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, 2005. - S. 272-287.
 • Rodzina zastępcza. W: Opieka nad dzieckiem osieroconym. : teoria i praktyka / Zbigniew Węgierski. - Toruń : Wydawnictwo Edukacyjne Akapit, 2006. - S. 75-86.
 • Rodzina zastępcza jako alternatywa dla opieki instytucjonalnej / Aleksandra Król. W: Teoretyczne i praktyczne aspekty współczesnej pedagogiki opiekuńczej : praca zbiorowa / pod red. Małgorzaty Biedroń i Małgorzaty Prokosz. - Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, 2001. - S. 79-88.
 • Rodzina zastępcza jako forma opieki nad dzieckiem – analiza longitudinalna / Mirosław Jamrożek. W: Problemy teorii i praktyki opiekuńczej / pod red. Bożeny Matyjas. - Kielce : Wydawnictwo Akademii Świętokrzyskiej, 2005. - S. 190-199.
 • Rodzina zastępcza jako środowisko opiekuńczo-wychowawcze. Podstawowe założenia i funkcje / Józefa Matejek. W : Problemy teorii i praktyki opiekuńczej / pod red. Bożeny Matyjas. - Kielce : Wydawnictwo Akademii Świętokrzyskiej, 2005. - S. 181-187.
 • Rodzina zastępcza jako środowisko wychowawcze dzieci osieroconych / Beata Skwarek, Lidia Kostrzewska. W: Kultura pedagogiczna współczesnej rodziny / red. nauk. Joanna Cichla, Jerzy Herberger, Beata Skwarek. - Głogów : Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa, 2010. - S. 233-245.
 • Rodzinna opieka zastępcza jako forma kompensowania sieroctwa społecznego / Renata Królikiewicz. W: Oblicza pedagogii : praca zbiorowa / pod red. Katarzyny Jarkiewicz. -Kraków : Wydawnictwo WAM, 2005. - S. 105-121.
 • Rodziny zastępcze i ich dzieci / Lidia Winogrodzka. - Lublin : Wydawnictwo Uniwersytetu Marii-Curie Skłodowskiej, 2007.
 • Rodziny zastępcze jako obszar działania pracowników socjalnych / Alicja Kurcz. W: Marginalizacja w problematyce pedagogiki społecznej i praktyce pracy socjalnej / pod red. Krystyny Marzec-Holki. - Bydgoszcz : Wydawnictwo Uniwersytetu im. Kazimierza Wielkiego, 2005. - S. 402-414.
 • Rodziny zastępcze w opiece nad dzieckiem. W: Problemy i dylematy polityki społecznej w Polsce. T. 1 / Władysław Ratyński. - Warszawa : Difin, 2003. - S. 445-458.
 • Rola edukacji rodzin zastępczych w tworzeniu środowiskowych grup wsparcia / Magdalena Joachimowska. W: Pomoc społeczna, praca socjalna : teoria i praktyka. T. 2 / pod red. Krystyny Marzec-Holki. - Bydgoszcz : Wydawnictwo Akademii Bydgoskiej im. Kazimierza Wielkiego, 2003. - S. 692-700.
 • Wsparcie społeczne w formie rodzicielstwa zastępczego. Konsekwencje biograficzne / Monika Gorynia. W: Pomoc- wsparcie społeczne – poradnictwo : od teorii do praktyki / red. nauk. Magdalena Piorunek. - Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, 2010. - S. 389- 403.
 • Zagrożone dzieciństwo : rodzinne i instytucjonalne formy opieki / pod red. Marii Kolankiewicz. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1998.
 • Założony i rzeczywisty model współczesnej rodziny zastępczej / Lidia Bogusz. W: Opieka i wychowanie w rodzinie / pod red. Czesława Kępskiego. - Lublin : Wydawnictwo UMCS, 2003. - S. 223-236.
 • Zastępcze rodzicielstwo w rodzinnym domu dziecka / Beata Zięba-Kołodziej. W: Kultura pedagogiczna współczesnej rodziny / red. nauk. Joanna Cichla, Jerzy Herberger, Beata Skwarek. - Głogów : Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa, 2010. - S. 247-257.
 • Zmiana paradygmatu w opiece zastępczej. Uwagi do stanu reformy / Mirosław Kaczmarek. W: Pomoc dzieciom i rodzinie w środowisku lokalnym : debata o nowym systemie / pod red. Marioli Racław-Markowskiej. - Warszawa : Instytut Spraw Publicznych, 2005. - S. 109-120.

Artykuły z czasopism:

 • Bariery w rozwoju rodzinnej pieczy zastępczej z punktu widzenia PCPR / Irena Kowalska // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2010, nr 3, s. 15-18.
 • Bezpieczny dom dla dziecka / Lidia Ułanowska // Nowa Szkoła. - 2007, nr 2, s.4-11. [Dotyczy rodzin zastępczych]
 • Charakterystyka rodzin zastępczych / Maria Kolankiewicz // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2007, nr 10, s. 17-23.
 • Czynniki warunkujące rozwój zawodowych rodzin zastępczych / Sylwia Badora, Jan Basiaga. - Praca Socjalna, 2011, nr 4, s. 73-87.
 • Dni rodzinnej opieki zastępczej na Uniwersytecie Zielonogórskim formą promowania idei zastępczego rodzicielstwa / Marzena Sendyk. // Edukacja. - 2011, nr 1, s. 134-137.
 • Dobór dziecka do rodziny zastępczej / Jarosław Pułanecki // Wychowanie na co Dzień. - 2010, nr 3, s. 19-22.
 • Droga małego dziecka do rodziny zastępczej / Małgorzata Burchardt // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2001, nr 3, s. 24-29.
 • Dziecko w zastępczym środowisku rodzinnym – odzyskiwanie zagubionej tożsamości? / Justyna Mańka, Katarzyna Ornacka // Wychowanie na co Dzień. - 2011, nr 3, s. 20-26.
 • Edukacja do zastępczego rodzicielstwa / Marian Duda, Marta Haręzga // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2000, nr 3, s. 15-16.
 • Funkcjonowanie młodzieży z rodzin zastępczych w szkole / Lidia Winogrodzka // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2006, nr 8, s. 36-38.
 • Funkcjonowanie rodzin zastępczych niespokrewnionych / Elżbieta Gancarz // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2000, nr 4, s. 41-44.
 • Grupa wsparcia dla rodzin zastępczych / Teresa Klatka, Teresa Postrzednik // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 1998, nr 10, s. 14.
 • Grupowe przygotowywanie rodzin zastępczych. Pakiet szkoleniowy „Rodzina” / Danuta Wiecha // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2000, nr 4, s. 51-54.
 • Historia polskich rodzin zastępczych / Agnieszka Siejda, Marta Bąkała // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 1998, nr 8, s. 37-41.
 • Idea rodziny zastępczej / Jerzy Pająk // Małżeństwo i Rodzina. - 2002, nr 3, s. 18-21.
 • Instytucja rodzin zastępczych w świetle nowych regulacji prawnych / Marek Andrzejewski // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 1999, nr 8, s. 9-16.
 • Instytucja rodziny zastępczej / Grażyna Firlit // Problemy Rodziny. - 1979, nr 5, s. 30-36.
 • Instytucjonalizacja więzi osobowych na przykładzie opieki zastępczej / Mariola Racław // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2010, nr 5, s. 3-7.
 • Jak wspierać rodzicielstwo zastępcze w Polsce? / Mira Prajsner // Remedium. - 2009, nr 5, s. 1-3.
 • Katalog umiejętności rodziców zastępczych / Andrzej Łabądź // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2002, nr 8, s. 24-27.
 • Klub rodzin zastępczych / Dorota Zawadzka // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze.- 2004, nr 8, s. 46-48.
 • Kodeks etyczny rodzin zastępczych / Zofia Waleria Stelmaszuk // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 1998, nr 8, s. 21-25.
 • Kontakty dziecka z rodziny zastępczej z rodzicami /Marek Andrzejewski // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2001, nr 3, s. 8-15.
 • Kształtowanie się modelu rodzin zastępczych w Polsce / Maria Sitko // Edukacja. - 2001, nr 4, s. 28-38.
 • Medialny obraz rodziny zastępczej / Jan Wszołek // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2007, nr 1, s. 50-55.
 • Mity o rodzinach zastępczych barierą w szkolnym funkcjonowaniu dzieci / Grażyna Gajewska // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2008, nr 8, s. 13-21.
 • Motywacja założenia rodziny zastępczej / Maria Antoniewicz // Problemy Rodziny. - 1979, nr 5, s. 36-39.
 • Nowe rozporządzenie w sprawie rodzin zastępczych / Barbara Passini // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2001, nr 1, s. 18-21.
 • O „licencjonowanych” rodzinach zastępczych / Ewa Sierankiewicz // Opieka Wychowanie Terapia . - 1995, nr 1, s. 14-20.
 • O problemach rodzicielstwa zastępczego / Leszek Dobrzyński // Problemy Opiekuńczo- Wychowawcze. - 2006, nr 7, s. 24-31.
 • O profesjonalizacji rodziców zastępczych / Grażyna Gajewska // Problemy Opiekuńczo- Wychowawcze. - 2006, nr 9, s. 19-24.
 • O reformie rodzin zastępczych krytycznie // Sylwia Badora, Ryszard Gołębiowski // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze.- 2000, nr 5, s. 18-22.
 • O rodzinach zastępczych polemicznie / Marek Andrzejewski // Problemy Opiekuńczo- Wychowawcze. - 2000, nr 8, s. 29-32.
 • O rodzinach zastępczych w Polsce prawie wszystko / Henryk Cudak // Problemy Rodziny. - 1996, nr 4, s. 25-31.
 • Opieka zastępcza nad dzieckiem : założenia i rzeczywistość / Mirosław Kaczmarek // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2006, nr 4, s. 4-11.
 • Opinie pracowników socjalnych o wychowaniu dzieci w rodzinach zastępczych / Andrzej Mielczarek // Praca Socjalna. - 2008, nr 5, s. 52-67.
 • Orzekanie o umieszczeniu dziecka w rodzinie zastępczej / Elżbieta Holewińska-Łapińska // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2008, nr 9, s. 3-10.
 • Pomoc ośrodka adopcyjno – opiekuńczego rodzinom zastępczym / Aleksandra Król // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2003, nr 4, s. 122-125.
 • Prawnokarne konsekwencje komercyjnego organizowania adopcji / Radosław Krajewski // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2007, nr 3, s. 24-28.
 • PRIDE – program szkoleniowy dla rodzin zastępczych i adopcyjnych / Tomasz Polkowski // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2000, nr 8, s. 47-53.
 • Problematyka prawna pieczy nad dzieckiem umieszczonym w rodzinie zastępczej lub w placówce / Marek Andrzejewski // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 1998, nr 2, s. 22-29.
 • Problemy spokrewnionych rodzin zastępczych / Alina Dziędziura // Problemy Opiekuńczo- Wychowawcze. - 2004, nr 2, s. 33-34.
 • Problemy rodzin zastępczych spokrewnionych / Małgorzata Boczoń-Kapica // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2006, nr 4, s. 59-60.
 • Program grupowego przygotowania rodzin zastępczych / Maria Kolankiewicz, Iwona Ozygała // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 1995, nr 8, s. 23-27.
 • Program ratowania rodzin i rodziny zastępcze w USA / Tomasz Polkowski // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 1998, nr 2, s. 31-36.
 • Przygotowanie rodziców zastępczych i opiekuńczych / Andrzej Łabądź // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2002, nr 7, s. 44-47.
 • Rodzicielstwo zastępcze – problematyka psychologiczna / Marta Komorowska // Remedium. - 2009, nr 7/8, s. 16-19.
 • Rodzicielstwo zastępcze – od teorii do praktyki / Karolina Radecka // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2007, nr 10 , s. 54-56.
 • Rodzicielstwo, sieroctwo – przyczynek do metodyki wychowania zastępczego / Tomasz Kruszewski // Wychowanie na co Dzień. - 2005, nr 1, s. 33-34.
 • Rodzina zastępcza a opieka prawna / Maria Skoczyńska-Puchała // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2001, nr 8, s. 17-20.
 • Rodzina zastępcza forma pomocy dziecku. Wybrane aspekty / Małgorzata Laskowska // Wychowanie na co Dzień. - 2005, nr 9, s. 23-24.
 • Rodzina zastępcza jako środowisko opiekuńczo-wychowawcze / Józef Pełczyński // Chowanna. - 1988, nr 3, s. 264-275.
 • Rodzina zastępcza – zawód czy powołanie / Jan Wszołek // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2007, nr 7, s. 50-55.
 • Rodziny zastępcze – alternatywa dla domów dziecka / Tomasz Polkowski // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 1999, nr 9, s. 10-13.
 • Rodziny zastępcze – próba obalenia mitów... / Maciej Osuch // Dyrektor Szkoły. - 2010, nr 6, s. 35-39.
 • Rodziny zastępcze : doświadczenia, potrzeby problemy / Michał Rżysko // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2010, nr 3, s. 19-25.
 • Rodziny zastępcze / Barbara Głowacka, Wanda Smolińska // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 1994, nr 7, s. 9-10.
 • Rodziny zastępcze / Józef Pełczyński // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 1988, nr 6, dod. Przysposobienie do Życia w Rodzinie, s. 186-190.
 • Rodziny zastępcze i placówki opiekuńczo-wychowawcze jak instytucje pomocy społecznej / Marek Andrzejewski // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 1999, nr 3, s. 11-18.
 • Rodziny zastępcze terapeutyczne / Ewa Żabczyńska // Szkoła Specjalna. - 1988, nr 3, s. 192-196.
 • Rodziny zastępcze w systemie opieki społecznej / Maria Pokój // Problemy Opiekuńczo- Wychowawcze. - 2000, nr 10, s. 17-21.
 • Rodziny zastępcze w świetle prawa szwedzkiego / Katarzyna Mujzel // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2004, nr 8, s. 54-56.
 • Rola pracowników socjalnych w organizacji i funkcjonowaniu rodzinnych form opieki zastępczej / Iwetta Krzyżanowska // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. -2004, nr 6, s. 31-36.
 • Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie rodzin zastępczych // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2001, nr 4, s. 29-33.
 • Rozporządzenie w sprawie rodzin zastępczych z komentarzem / Marzena Bartosiewicz // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2005, nr 1, s. 10-19.
 • Rozprawa o szanowaniu rodzin zastępczych / Andrzej Olszewski // Problemy Opiekuńczo- Wychowawcze. - 2000, nr 4, s. 44-46.
 • Rozwój fizyczny dzieci i młodzieży z rodzin zastępczych i domów dziecka / Ewa Łuczak // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 1994, nr 9, s. 15-18.
 • Stawiam na partnerstwo / Andrzej Olszewski // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2007, nr 10, s. 24-27.
 • Sytuacja emocjonalna dzieci w rodzinach zastępczych / Violetta Będkowska // Problemy Rodziny. - 1979, nr 5, s. 39-44.
 • Środowisko wychowawcze rodzin zastępczych / Ewa Łuczak // Opieka Wychowanie Terapia. - 1994, nr 1, s. 13-18.
 • Tajemnica rodzinna / Ewa Winnicka. - Polityka. - 2008, nr 12, s. 38-40, 42-43.
 • Tworzenie zastępczych środowisk rodzinnych / Ewa Sierankiewicz // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2001, nr 10, s. 9-12.
 • Wybrane aspekty przystosowania społecznego wychowanków rodzin zastępczych / Mirosław Jamrożek // Edukacja. - 1989, nr 2, s. 75-89.
 • Wychowankowie rodzin zastępczych – ich obecne i poprzednie środowisko wychowawcze / Monika Sajkowska, Ewa Łuczak // Opieka Wychowanie Terapia. - 1994, nr 1, s. 8-12.
 • Wychowanie dzieci w rodzinach zastępczych / Iwona Wyrębska-Jaśkiewicz // Problemy Rodziny. - 1998, nr 3, s. 29-33.
 • Wzrasta liczba dzieci w opiece zastępczej / Antoni Szymański // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2010, nr 5, s. 26-28.
 • Z historii rozwoju rodzin zastępczych w Polsce / Czesław Kępski // Problemy Opiekuńczo- Wychowawcze. - 1987, nr 2, s. 86-95.
 • Z tradycji rodzin zastępczych. Cz. 1 / Maria Kolankiewicz // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2008, nr 1, s. 36-45.
 • Z tradycji rodzin zastępczych. Cz. 2 / Maria Kolankiewicz // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2008, nr 2, s. 46-53.
 • Zasady kwalifikacji kandydatów na rodziców zastępczych / Krzysztof Skarżyński // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2007, nr 8, s. 18-22.
 • Zastępcza opieka rodzinna / Barbara Passini // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2001, nr 10, s. 3-8.
 • Zastępcze formy wychowania rodzinnego / Barbara Głowacka // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 1994, nr 8, s. 17-21.
 • Zastępcze rodzicielstwo w Polsce przyszłość bliższa i dalsza / Przemysław Gąsiorek // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2005, nr 9, s. 3-10.
 • Zastępcze rodziny terapeutyczne w systemie wsparcia społecznego w rehabilitacji / Lidia Bogusz // Opieka Wychowanie Terapia. - 2003, nr 3, s. 20-22.
 • Zmiany w zastępczym modelu opieki / Mirosław Kaczmarek // Remedium. - 2009, nr 9, dod. Pomarańczowe Forum, s. 18-19.
 • Znaczenie więzi emocjonalnej w zastępczej opiece nad dzieckiem / Paulina Kamińska // Edukacja i Dialog. - 2010, nr 3/4, s. 56-59.