Wspomaganie twórczości i uzdolnień

Zestawienie bibliograficzne w wyborze za lata : 2000-2012

Wyboru dokonał(a) : Anetta Sienkiewicz

 

LITERATURA DOSTĘPNA W BIBLIOTECE PEDAGOGICZNEJ W ZAMOŚCIU FILIA W TOMASZOWIE LUBELSKIM

 

Wydawnictwa zwarte:

 • Środowisko rodzinne w percepcji osób aktywnych twórczo / Grażyna Mendecka ; Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Częstochowie. - Częstochowa : Wydawnictwo WSP, 2003.
 • ABC kreatywności / Krzysztof J. Szmidt. - Warszawa : Difin, 2010.
 • Człowiek jako jednostka twórcza / Stanisław Popek. - Lublin : Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2003.
 • Edukacja kreatywna / Anna Sajdak. - Kraków : Wydawnictwo WAM, 2008.
 • Edukacja kreatywna / pod red. Ewy A. Zwolińskiej. - Bydgoszcz : Wydawnictwo Akademii Bydgoskiej im. Kazimierza Wielkiego, 2005.
 • Edukacja przez sztukę : o edukacyjnych wartościach artystycznej twórczości dziecka / Hanna Krauze-Sikorska. - Poznań : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, 2006.
 • Inteligencja emocjonalna a uzdolnienia twórcze i funkcjonowanie szkolne młodzieży / Irena Przybylska. - Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 2007.
 • Inteligencja emocjonalna a wykorzystanie potencjału intelektualnego / Marta Taracha. Lublin : Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2010.
 • Jak pracować ze zdolnymi? : poradnik dla nauczycieli i rodziców / Marcin Braun, Maria Mach. - Warszawa : Ośrodek Rozwoju Edukacji, [2012].
 • Klimat dla kreatywności : koncepcje, metody, badania / Maciej Karwowski. - Warszawa : Centrum Doradztwa i Informacji Difin, 2009.
 • Konstelacje zdolności : typy inteligencji a kreatywność / Maciej Karwowski. - Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2005.
 • Kształtowanie twórczych orientacji życiowych w procesie edukacji / Agata Cudowska. - Białystok : Wydawnictwo "Trans Humana", 2004.
 • Metody pedagogicznych badań nad twórczością : teoria i empiria / red. nauk. Krzysztof J. Szmidt ; [aut. Marta Galewska-Kustra et al.]. - Łódź : Wydawnictwo Akademii Humanistyczno-Ekonomicznej, 2009.
 • Nauczyciel wobec postaw twórczych uczniów : pedagogiczne uwarunkowania kompetencji zawodowych / Barbara Dobrowolska. - Toruń : Wydawnictwo Edukacyjne "Akapit", 2009.
 • Od Celestyna Freineta do edukacji zintegrowanej : w poszukiwaniu modelu wczesnej edukacji, czyli O tym jak organizować sytuacje edukacyjne wyzwalające aktywność własną dziecka / Ewa Filipiak, Halina Smolińska-Rębas. - Bydgoszcz : Wydawnictwo Uczelniane WSP, 2000.
 • Odkrywanie talentów : wybrane problemy diagnozy, wspierania rozwoju i edukacji / pod red. Krystyny Barłóg, Aleksandry Mach, Małgorzaty Zaborniak-Sobczak ; [PAN Polska Akademia Nauk. Zespół Dydaktyki Ogólnej Komitetu Nauk Pedagogicznych Polskiej Akademii Nauk]. - Rzeszów : Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2012.
 • Osiągnięcia uczniów zdolnych / Andrzej E. Sękowski. - Lublin : Towarzystwo Naukowe KUL, cop. 2000.
 • Pedagogika twórczości / Krzysztof J. Szmidt. - Gdańsk : Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2007.
 • Podręcznik rozwijania kreatywności : sztuka i twórczość w pracy z dziećmi / Daniela Braun. - Kielce : Wydawnictwo „Jedność”, cop. 2009.
 • Profile uzdolnień : intelektualne i osobowościowe składniki uzdolnień plastycznych i muzycznych / Michał Hubert Chruszczewski. - Warszawa : Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, 2009.
 • Psychologia twórczości : nowe horyzonty / red. nauk. Stanisław Popek [et al.]. - Lublin : Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2009.
 • Psychologia twórczości / Edward Nęcka. - Gdańsk : Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2001.
 • Psychologia twórczości grupowej : jak modernizować zespoły twórcze i zadaniowe / Aneta Chybicka. -Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2006.
 • Psychologia zdolności : współczesne kierunki badań / red. nauk. Andrzej E. Sękowski. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2004.
 • Rola kształcenia wielostronnego w rozwijaniu twórczego myślenia / Julita Orzelska. -Szczecin : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, 2005.
 • Rozwijanie kompetencji twórczych / Agnieszka Wojtczuk-Turek. - Warszawa : Szkoła Główna Handlowa. Oficyna Wydawnicza, 2008.
 • Stymulacja kreatywności językowej dzieci w wieku wczesnoszkolnym / Danuta J. Czelakowska. - Kraków : Wydawnictwo Naukowe Akademii Pedagogicznej, 2005.
 • Szkolny system wspierania zdolności : jak rozpoznawać i rozwijać dziecięce uzdolnienia? / Iwona Fechner-Sędzicka. - Toruń ; Papowo Toruńskie : "Aker", 2003.
 • Twoje dziecko jest zdolne : wychowanie przykładem / Erika Landau ; tł. Tadeusz Szafrański. - Warszawa : "Pax", 2003.
 • Twórcza aktywność dziecka / Robert Gloton, Claude Clero ; z fr. przeł. i przedmową opatrzyła Irena Wojnar. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1985.
 • Twórczość językowa dziecka : w teorii i praktyce edukacyjnej / Renata Stawinoga. - Lublin : Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2007.
 • Twórczość w szkole : rzeczywiste i możliwe aspekty zagadnienia / pod red. Barbary Myrdzik, Małgorzaty Karwatowskiej. - Lublin : Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2011.
 • Twórczość w teorii i praktyce / red. nauk. Stanisław Popek. - Lublin : Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie - Skłodowskiej, 2004.
 • Uczeń zdolny : jak go rozpoznać i jak z nim pracować / Wiesława Limont. - Gdańsk : Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, cop. 2010.
 • Utalentowany uczeń i jego wrogowie / Andreas Salcher ; [tł. Aneta Rylska-Juruś]. - Rzeszów : Wydawnictwo Oświatowe „Fosze”, cop. 2009.
 • Wspieranie rozwoju zdolności uczniów w edukacji wczesnoszkolnej : teoria i praktyka : praca zbiorowa / pod red. Ireny Stańczak. - Kielce : Wydawnictwo Pedagogiczne Związku Nauczycielstwa Polskiego, cop. 2008.
 • Wybrane zagadnienia edukacji uczniów zdolnych. T. 1, Zdolności i stymulowanie ich rozwoju / pod red. nauk. Wiesławy Limont i Joanny Cieślikowskiej. - Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2005.
 • Wybrane zagadnienia edukacji uczniów zdolnych. T. 2, Uczeń, nauczyciel, edukacja / pod red. nauk. Wiesławy Limont i Joanny Cieślikowskiej. - Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2005.
 • Zdolni w szkole, czyli o zagrożeniach i możliwościach rozwojowych uczniów zdolnych : poradnik dla nauczycieli i wychowawców / praca zbiorowa pod red. Wiesławy Limont, Joanny Cieślikowskiej, Dominiki Jastrzębskiej. - Warszawa : Ośrodek Rozwoju Edukacji, [2012].
 • Zdolności i postawa twórcza a styl użytkowania elektronicznych mediów / Dorota Siemieniecka-Gogolin. - Toruń : Wydawnictwo "Mado", cop. 2005.
 • Zdolny uczeń : metody planowania samodzielnej nauki : poczucie własnej skuteczności ucznia / B. J. Zimmerman, S. Bonner, R. Kovach ; przekł. Magdalena Polaszewska-Nicke. - Gdańsk : Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2008.

Artykuły z czasopism:

 • Akcja : uczeń zdolny w szkole / Bogdan Jankowski // Dyrektor Szkoły. - 2010, nr 6, s. 51-52.
 • Aktywność twórcza we współczesnej edukacji / Renata Stawinoga // Nowa Szkoła. -  2002, nr 3, s. 29-32.
 • Aspekty twórcze w pracy pedagoga szkolnego / Ewa Budziak // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2011, nr 9, s. 48-54.
 • Aspiracje edukacyjne i zawodowe uczniów zdolnych / Beata Dyrda, Magdalena Piekoszewska // Wychowanie na Co Dzień. - 2008, nr 3, s. 14-19.
 • Awantura o talenty / Anna Brzosko // Dyrektor Szkoły. - 2011, nr 4, s. 22-24.
 • Biblioteczne godziny twórczości, czyli porządek i przygoda w pracy z uczniem twórczym : program zajęć dla uczniów klas IV-VI szkoły podstawowej / Grażyna Gajek // Biblioteka w Szkole. - 2008, nr 1, s. 6-8.
  [Program uzupełnia scenariusz warsztatów „Baśniowa maska karnawałowa - zabawa w teatr. Scenariusz warsztatów literacko-plastycznych” autorstwa Grażyny Gajek (s. 8-9)]
 • Biblioteka dla ucznia zdolnego / Anna Biernacka-Bryk // Bibliotekarz. - 2009, nr 10, s. 8-11.
 • Charakterystyka funkcjonowania dziecka zdolnego / Monika Cegłowska // Remedium. - 2011, nr 6, s. 9-11.
 • Ciekawość – pierwszy stopień do twórczości / Krzysztof J. Szmidt // Psychologia w Szkole. - 2009, nr 1, s. 67-77.
 • Co kraj, to obyczaj... : o wspieraniu rozwoju ucznia zdolnego w Europie / Krystyna Szymankiewicz // Języki Obce w Szkole. - 2011, nr 1, s. 25-27.
 • Co mierzą testy zdolności muzycznych? / Stella Kaczmarek // Wychowanie Muzyczne w Szkole. - 2010, nr 4, s. 12-22.
 • Czy istnieje twórczość / Monika Modrzejewska-Świgulska // Życie Szkoły. - 2006, nr 2, s. 9-11.
 • Czy szkoła sprzyja twórczości? / Agnieszka Grudzień // Edukacja i Dialog. - 2002, nr 4, s. 49-54.
 • Czy szkoła to dobre miejsce na kreatywność? / Agata Baj // Życie Szkoły.- 2010, nr 2, s. 27-31.
 • Czy Twoje dziecko ma talent / Katarzyna Lotkowska // Bliżej Przedszkola. - 2011, nr 2, s. 20-21.
 • Czy twórczości można nauczyć? / Karolina Wojteczek // Wychowanie Muzyczne w Szkole. - 2008, nr 4, s. 26-32.
 • Czy twórczość ma szansę zaistnieć we współczesnej szkole ? / Joanna Smogorzewska // Nowa Szkoła. - 2008, nr 1, s. 13-16.
 • Czytanie twórcze w młodszym wieku szkolnym / Zuzanna Zbróg // Nauczanie Początkowe. - 2008/2009, nr 4, s. 85-94.
 • Diament : budowanie systemu pracy z uczniami zdolnymi w Małopolsce w ramach projektu „Diamment - dostrzec i aktywizować, możliwości, energię i talenty” Krystyna Dynowska-Chmielewska [et al.] // Dyrektor Szkoły. - 2010, nr 5 dod. „Niezbędnik Dyrektora”, s. 3-7.
 • Dlaczego geniusze mają słabe stopnie? / Magdalena Marzec // Psychologia w Szkole. - 2008, nr 3, s. 101-110.
 • Dostrzec geniuszu świetność / Zbigniew Ignacy Paśko // Dyrektor Szkoły. - 2010, nr 3, dod. „Niezbędnik Dyrektora”, nr 3, s. 3-8.
 • Droga do zdolności / Aneta Rylska-Juruś // Edukacja i Dialog. - 2010, nr 3/4, s. 34-36.
 • Działania artystyczne a stymulowanie zdolności dziecka / Anna Dyjak // Nauczanie Początkowe.- 2009/2010, nr 3, s. 43-47.
 • Dzieci twórcze, czy konformistyczne? Wartości wychowawcze Polaków 1992-2002 / Maciej Karwowski // Ruch Pedagogiczny. - 2004, nr 5/6, s. 23-42.
 • Dzieci zdolne i możliwości ich rozwoju / Jadwiga Raczkowska // Problemy Opiekuńczo - Wychowawcze. - 2011, nr 6, s. 11-20.
 • Dzieci zdolne są w każdej klasie : aktywizująca rola dialogu / Beata Korus // Nauczanie Początkowe. - 2009/2010, nr 3, s. 59-71.
 • Dziecko w świecie roślin, barw i faktur – wybrane zagadnienia twórczości plastycznej / Anna Piechal // Wychowanie na co Dzień. - 2006, nr, 6, s. 22-25.
 • Dziecko zdolne / Jolanta Tomczak // Bliżej Przedszkola. - 2010, nr 7-8, s. 46-47.
 • Dziecko zdolne / Liliana Białas // Bliżej Przedszkola. - 2009, nr 6, s. 38.
 • Dziecko zdolne / Paulina Białobrzewska // Życie Szkoły. - 2010, nr 2, s. 21-26.
 • Edukacja estetyczna wobec nieprzejrzystości świata społecznego / Marek Świeca // Edukacja. - 2010, nr 4, s. 36-44.
 • Edukacja ucznia zdolnego / Magdalena Dobrzańska // Edukacja i Dialog. - 2006, nr 2, s. 51-55.
 • Efektywność treningów twórczości - podejście metaanalityczne / Ewa Wiśniewska, Maciej Karwowski // Ruch Pedagogiczny. - 2007, nr 3-4, s. 31-50.
 • Enigmistyczny trening twórczości / Gabriela Kapica // Życie Szkoły. - 2008, nr 3, s. 5-9.
 • Geniusz specjalnej troski / Julita Wojciechowska // Charaktery. - 2009, nr 1, s. 36-38.
 • Głową i sercem : praca z uczniem zdolnym / Małgorzata Boraczyńska // Polski w Praktyce. - 2011, nr 5, s. 18-24.
 • Humor a twórczość, czyli dlaczego należy cenić uczniowskie poczucie humoru / Jolanta Bonar // Nauczanie Początkowe. - 2008/2009, nr 2, s. 37-42.
 • Inteligencja emocjonalna a rozwój zdolności (w aspekcie edukacyjnym) / Monika Wróblewska // Edukacja. - 2009, nr 3, s. 85-88.
 • Inwestycja w uczniowskie talenty / Klemens Stróżyński // Nowa Szkoła. - 2008, nr 6, s. 14-18.
 • Istota i mechanizmy aktywności twórczej / Renata Stawinoga // Życie Szkoły. - 2001, nr 2, s. 73-80.
 • Istota pojęcia "uzdolnienie" i jego rodzaje / Ołena Boczarowa // Szkoła Specjalna. - 2011, nr 1, s. 5-14.
 • Jak oceniać twórczość uczniów w szkole / Krzysztof T. Piotrowski // Psychologia w Szkole. - 2010, nr 2, s. 27-34.
 • Jak wychować twórcze dziecko / Maria Jankowska // Wychowanie w Przedszkolu. - 2011, nr 7, s. 5-14.
 • Jak wykorzystać cegłę – o pomiarze twórczości / Krzysztof T. Piotrowski // Psychologia w Szkole. - 2009, nr 4, s. 105-112.
 • Każde dziecko jest zdolne / Bogusława Kulawiak // Życie Szkoły. - 2011, nr 6, s. 29-30.
 • Klimat szkoły a zdolności twórcze uczniów : w poszukiwaniu prokreatywnej synergii / Maciej Karwowski // Ruch Pedagogiczny. - 2009, nr 5/6, s. 39-63.
 • Klub medialny jako forma pracy z uczniem zdolnym w internetowym centrum informacji multimedialnej / Izabela Rudnicka // Biblioteka w Szkole. - 2009, nr 11, dod. "Biblioteka Centrum Informacji", nr 4, s. 16-18.
 • Koncepcja systemowego wspomagania rozwoju uczniów zdolnych / Jolanta Boryszewska // Dyrektor Szkoły. - 2011, nr 2, s. 65-70 . [Raport Dyrektora Szkoły - Zarządzanie talentami]
 • Kondycja uzdolnionych i społeczne warunki przejawiania się ich uzdolnień / Michał Chruszczewski // Ruch Pedagogiczny. - 2004, nr 5/6, s. 5-22.
 • Kreatywność a twórczość – to samo, niemal to samo, nie to samo / Maciej Karwowski // Ruch Pedagogiczny. - 2004, nr 5/6, s. 5-21.
 • Kreatywność najlepszych gimnazjalistów / Dorota Turska // Ruch Pedagogiczny. - 2004, nr 5/6, s. 43-54.
 • Kreatywność w edukacji przedszkolnej / Wioletta Bartoszewska, Stanisława Ciszewska // Bliżej Przedszkola. - 2008, nr 11, s. 52-53.
 • Kreatywny nauczyciel – pozwólmy sobie na twórcze szaleństwo! / Monika Just // Życie Szkoły. - 2010, nr 8, s. 43-48.
 • Kształcenie zdolnych czy rozwijanie zdolności ? O dwóch stronach tej samej monety / Maciej Karwowski // Psychologia w Szkole. - 2011, nr 1, s. 87-94.
 • Kształtowanie postawy twórczej / Danuta Czelakowska // Życie Szkoły. - 2002, nr 7, s. 402-406.
 • Kształtowanie twórczego myślenia młodzieży / Elżbieta Sobierajska // Wychowanie na co Dzień. - 2001, nr 4/5, s. 33-35.
 • Kształtowanie umiejętności twórczego myślenia / Anna Lebioda, Martyna Dobrowolska // Remedium. - 2005, nr 11-12, s. 28-29.
 • Kształtowanie zdolności twórczych w procesie kształcenia / Agnieszka Hłobił // Wychowanie na co Dzień. - 2005, nr 7-8, s. 19-20.
 • Kto odkryje mój talent? / Renata Gut // Edukacja i Dialog. - 2008, nr 1, s. 17-20.
 • Kto pierwszy odkryje mój talent? / Renata Gut // Bliżej Przedszkola. - 2010, nr 10, s. 28-29.
 • Kuźnia talentów czy zaprzepaszczonych szans? / Małgorzata Sagan // Wychowawca. - 2011, nr 9, s. 18-21.
 • Lekcje twórczości w kształceniu zintegrowanym / Alicja Bednarczyk // Wychowawca. - 2007, nr 11, s. 29.
 • Mały geniusz : jak rozpoznać czy nasze dziecko jest zdolne? / Agnieszka Kempińska // Bliżej Przedszkola. - 2010, nr 4, s. 40.
 • Metody twórczego myślenia / Julita Nagel // Katecheta. - 2005, nr 7/8, s. 34-48.
 • Między rezygnacją a kreatywnością. Nowy portret młodego pokolenia / Bożena Majerek // Pedagogika Społeczna. - 2011, nr 1, s. 125-138.
 • Model wzbogaconego kształcenia ucznia zdolnego / Wiesława Limont // Ruch Pedagogiczny. - 2002, nr 1/2, s. 5-19.
 • Moja klasa, moja przestrzeń : twórczość w szkole / Agnieszka Strugała Anna Wierzbicka, Anna Rademacher // Życie Szkoły. - 2010, nr 2, s. 40-42.
 • Motywowanie uczniów do działań twórczych - między romantyzmem a behawioryzmem / Maciej Karwowski // Ruch Pedagogiczny. - 2006, nr 3-4, s. 13-26.
 • Możliwości stymulowania poznawczego uczniów zdolnych w klasach I-III / Irena Stańczak // Nauczanie Początkowe. - 2009/2010, nr 3, s. 7-13.
 • Myślenie skojarzeniowe i jego miejsce w uzdolnieniach artystycznych / Michał H. Chruszczewski // Ruch Pedagogiczny. - 2010, nr 3/4, s. 43-55.
 • Nie przegap uzdolnień / Ryszarda Ewa Bernacka // Psychologia w Szkole. - 2009, nr 1, s. 99-108.
 • Niepowodzenia szkolne uczniów zdolnych - jak na problem powinni spojrzeć wychowawcy / Joanna Cieślikowska // Wychowanie na Co Dzień. - 2003, nr 7/8, s. 27-30.
 • Nowe propozycje metodologiczne w badaniach rozwoju twórczości dzieci / Janina Uszyńska-Jarmoc // Edukacja. - 1009, nr 3, s. 96-103.
 • O niektórych mitach na temat uczniów zdolnych / Maria Ledzińska // Psychologia w Szkole. - 2008, nr 4, s. 39-46.
 • O specjalnych potrzebach edukacyjnych ucznia zdolnego / Aneta Paszkiewicz // Problemy Opiekuńczo - Wychowawcze. - 2011, nr 6, s. 20-26.
 • O specyfice pracy z uczniem zdolnym / Anna Winiarczyk // Nauczanie Początkowe. - 2009/2010, nr 3, s. 14-20.
 • O talencie, karierze, pieniądzach w roku wspierania talentów / Ewa Grodecka // Język Polski w Gimnazjum. - 2010/2011, nr 4, s. 89-99.
 • O trenowaniu twórczości / Dorota Kubicka // Nowa Polszczyzna. - 2000, nr 1, s. 49-52.
 • O zarządzaniu talentami / Renata Gut, Anna Brzosko // Dyrektor Szkoły. - 2011, nr 4, s. 27-34.
 • Oblicza uczniowskiej kreatywności / Maciej Karwowski // Psychologia w Szkole. - 2009, nr 4, s. 5-15.
 • Ocena nauczycieli w zakresie rozwijania postaw twórczych w opinii uczniów gimnazjum : wyniki badań własnych / Barbara Dobrowolska // Wychowanie na Co Dzień. - 2009, nr 6, s. 11-15.
 • Od twórczego nauczyciela do twórczego ucznia / Renata Michalak // Życie Szkoły. - 2010, nr 2, s. 11-17.
 • Odpowiedzialność szkoły za kształcenie uczniów zdolnych wyzwaniem dla edukacji XXI w. / Teresa Kosiarek // Dyrektor Szkoły. - 2010, nr 3, dod. „Niezbędnik Dyrektora”, nr 3, s. 11-16.
 • Odwaga bycia kreatywnym / Lucyna Skorecka // Życie Szkoły. - 2006, nr 2, s. 12- 14.
 • Osobliwości twórczego myślenia / Bogusława Bogucka // Edukacja i Dialog. - 2006, nr 7, s. 24-29.
 • Pobudzanie aktywności artystycznej / Bożena Kuras // Edukacja i Dialog. - 2006, nr 6, s. 26-28.
 • Pobudzanie aktywności twórczej / Renata Uzarska-Bielawska // Życie Szkoły. - 2009, nr 8, s. 40-45.
 • Pobudzanie aktywności twórczej dzieci / Aneta Lodzik, Joanna Socha // Wychowawca. - 2009, nr 5, s. 10-11.
 • Pogoda na twórczość w szkole / Maciej Karwowski // Psychologia w Szkole. - 2009, nr 3, s. 98-103.
 • Pojęcie i struktura uzdolnień plastycznych / Michał H. Chruszczewski // Ruch Pedagogiczny. -2008, nr 1-2 , s. 49-60.
 • Pokarało mnie geniuszem.../ Magdalena Marzec // Psychologia w Szkole. - 2008, nr 2, s. 67-76. [Artykuł dotyczy metod nauczania dziecka zdolnego]
 • Pomagamy uzdolnionym dzieciom wiejskim / Anna Kurasz // Nowa Szkoła. - 2006, nr 4, s. 46-48.
 • Pomoc pedagogiczno-psychologiczna dla dzieci zdolnych / Teresa Giza // Nauczanie Początkowe.- 2009/2010, nr 3, s. 86-90.
 • Pomóc zdolnemu / Agnieszka Hłobił // Życie Szkoły. - 2006, nr 2, s. 44-46.
 • Poszukiwanie źródeł kreatywności / Czesław Dziekanowski // Edukacja. - 2011, nr 3, s. 7-17.
 • Potoczne (świadome i ukryte) teorie twórczości w edukacji a entropia rzeczywistości społecznej / Irena Pufal-Struzik // Edukacja. - 2010, nr 4, s. 17- 27.
 • Pozycja ucznia zdolnego w szkole / Paweł Pindera, Karolina Tomczyk // Życie Szkoły. - 2010, nr 2, s. 18-20.
 • Praca z dzieckiem zdolnym / Gertruda Zając // Życie Szkoły. - 2008, nr 2, s. 45-49.
 • Praca z dzieckiem zdolnym w świetle praktyki nauczycielskiej / Monika Wieczorek // Nowa Szkoła. - 2009, nr 6, s. 36-41.
 • Praca z uczniem zdolnym / Daniela Maj // Geografia w Szkole. - 2009, nr 2, s. 48-51.
 • Praca z uczniem zdolnym w "Kole Miłośników Poezji" : program autorski / Beata Prościak // Język Polski w Liceum. - 2004/2005, nr 3, s. 98-108.
 • Przestrzeń socjalizacyjna i edukacyjna a postawy twórcze młodzieży / Maciej Karwowski // Ruch Pedagogiczny. - 2005, nr 5/6, s. 55-78.
 • Radość tworzenia / Krzysztof Gierszal // Język Polski w Gimnazjum. - 2009/2010, nr 3, s. 81-89.
 • Radość z nauki. O odkrywaniu własnych możliwości przez uczniów w toku twórczej edukacji / Agnieszka Olczak // Edukacja. - 2011, nr 1, s. 125-130.
 • Rodzajowa specyficzność uzdolnień / Michał H. Chruszczewski // Ruch Pedagogiczny. - 2007, nr 3-4, s. 5-15.
 • Rola nauczyciela w rozwijaniu inteligencji językowej uczniów / Lidia Pawelec // Nauczanie Początkowe. - 2011/2012, nr 2, s. 13-20.
 • Rozpoznawanie dzieci uzdolnionych / Ryszarda Ewa Bernacka // Remedium. - 2002, nr 3, s. 10-12.
 • Rozpoznawanie i rozwijanie zdolności u dzieci w wieku przedszkolnym / Krystyna Żuchelkowska // Wychowanie na Co Dzień. - 2011, nr 6, s. 3-8.
 • Rozwijanie kompetencji twórczych i zdolności dzieci w grupie przedszkolnej / Jolanta Łysakowska // Bliżej Przedszkola. - 2008, nr 9, s. 56-58, 60.
 • Rozwijanie postawy twórczej dziecka / Ewa Baranowska // Bliżej Przedszkola. -2008, nr 3, s. 58-59.
 • Rozwijanie zdolności twórczych / Maria Jolanta Małek // Bliżej Przedszkola. - 2008, nr 12, s. 66-68 .
 • Rozwijanie zdolności wychowanków w bursie / Maria Łasocha // Problemy-Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2011, nr 6, s. 26-28.
 • Rozwój przez nabywanie kompetencji (w aspekcie uwarunkowań aktywności twórczej) / Monika Wróblewska // Chowanna. - 2011, T. 1 (36), s. [59]-69.
 • Rzeczywistość szkolna twórczego ucznia / Elżbieta Misiorna // Życie Szkoły. - 2010, nr 2, s. 5-10.
 • Stymulowanie twórczej aktywności dziecka / Beata Rechnio-Kołodziej // Wszystko dla Szkoły. - 2009, nr 1, s. 17-19.
 • Sukces ucznia zależy od ciebie / Kazimierz Kotlarski // Psychologia w Szkole. - 2009, nr 1, s. 79-89.
 • Szkolne perełki / Ewa Grodecka // Dyrektor Szkoły. - 2008, nr 5, s. 49-50.
 • Szkolny system wspierania zdolności i talentów / Julian Piotr Sawiński // Wszystko dla Szkoły. - 2008, nr 2, s. 20-21.
 • Szlifowanie diamentu / Dagmara Ejdys // Edukacja i Dialog. - 2006, nr 2, s. 56-59. [Artykuł dotyczy nauczania dzieci zdolnych]
 • Trening twórczego myślenia / Lidia Sadowska-Koral, Daniela Miś // Edukacja i Dialog. - 2004, nr 8, s. 64-66.
 • Trening twórczości – warsztaty / Dorota Kondrat // Remedium. - 2007, nr 2/3, s. 52-53.
 • Trening twórczości / Aleksandra Jasielska // Edukacja i Dialog. -2001, nr 8, s. 57- 60.
 • Trudne dzieciństwo dziecka zdolnego / Beata Dyrda // Chowanna. - 2010, T. 1(34), s. 109-117.
 • Trzeba pomóc zdolnym i uzdolnionym! / Ryszarda Ewa Bernacka // Psychologia w Szkole. - 2009, nr 2, s. 107-115.
 • Twórcza aktywność dziecka / Beata Rechnio // Wszystko dla Szkoły. - 2006, nr 11, s. 2-4.
 • Twórcza aktywność dziecka / Patrycja Łuczak // Wychowawca. - 2006, nr 1, s. 10-11.
 • Twórcze fantasmagorie : czyli o wspieraniu uczniowskich uzdolnień / Beata Rechnio-Kołodziej // Wszystko dla Szkoły. - 2009, nr 10, s. 17-20.
 • Twórcze rozwiązywanie problemów, czyli jak obalić jedyną słuszną odpowiedź / Monika Just // Życie Szkoły. - 2011, nr 4, s. 52-58.
 • ]Twórczość dziecka przewlekle chorego jako źródło wiedzy o samym sobie i droga spełniania / Lucja Lassota // Edukacja. - 2008, nr 4, s. 98-101.
 • Twórczość jako terapia / Danuta Bula // Język Polski w Szkole IV-VI. - 2011/2012, nr 1, s. 29-39.
 • Twórczość muzyczna dzieci / Irena Chyła-Szypułowa // Nauczanie Początkowe. - 2008/2009, nr 4, s. 7-14.
 • Twórczy nauczyciel = twórczy uczeń / Izabela Lebuda // Bliżej Przedszkola. - 2008, nr 1, s.16-17.
 • Uczeń idealny a uczeń twórczy w percepcji nauczycieli wczesnej edukacji / Jolanta Bonar // Nauczanie Początkowe.- 2009/2010, nr 3, s. 21-26.
 • Uczeń szczególnie uzdolniony w szkole / Małgorzata Żuber-Zielenicz // Dyrektor Szkoły. - 2009, nr 5, dod. "Niezbędnik Dyrektora" s. 18-21.
 • Uczeń zdolny - nie zawsze doceniony : kilka uwag o schemacie punktowania zadań otwartych na egzaminie gimnazjalnym / Jerzy Głowacki // Wszystko dla Szkoły. - 2008, nr 1, s. 11-13.
 • Uczeń zdolny jest ciekawy świata, pyta i myśli krytycznie / Anna Buła // Nauczanie Początkowe. - 2009/2010, nr 3, s. 33-39.
 • Uniwersytet Dzieci / oprac. Anna Rękawek // Dyrektor Szkoły.- 2010, nr 5 dod. „Niezbędnik Dyrektora”, s. 13-16.Uzdolnienia do nauki języków obcych : pomiar i implikacje dydaktyczne / Jacek Rysiewicz // Języki Obce w Szkole. - 2010, nr 2, s. 3-15.
 • Wars i Sawa : warszawski system wspierania uzdolnionych / Krystyna Kozak // Dyrektor Szkoły.- 2010, nr 5 dod. „Niezbędnik Dyrektora”, s. 8-12.
 • Wielointeligentna edukacja dla dziecka - czas na zmiany / Aldona Kopik, Monika Zatorska // Życie Szkoły. - 2011, nr 6, s. 5-13.
 • Wpływ nauczycieli na rozwój ucznia zdolnego w klasach I-III / Lidia Pawelec // Nauczanie Początkowe. - 2009/2010, nr 3, s. 27-32.
 • Wpływ technik Celestyna Freineta na rozwój twórczej aktywności dzieci w młodszym wieku szkolnym : na podstawie wyników badań własnych / Marta Kuźnik // Edukacja i Dialog. - 2010, nr 3/4, s. 44-47.
 • Wszystkie dzieci są zdolne : koncepcja inteligencji wielorakich Howarda Gardnera w kształceniu językowym / Ewa Suchecka // Dyrektor Szkoły. - 2011, nr 3, dod. : Przed Szkołą Poradnik Dyrektora Przedszkola nr 1, s. 9-11.
 • Wykorzystanie potencjału uczniów zdolnych w nauczaniu języka obcego / Anna K. Kiełczewska // Języki Obce w Szkole. - 2011, nr 1, s. 43-47.
 • Wyobraźnia i twórczość : deficytowe dobro naszych czasów / Małgorzata Bednarska // Edukacja i Dialog. - 2008, nr 9, s. 23-31.
 • Zalety i wady teorii inteligencji wielorakich / Karolina Skarbek // Psychologia w Szkole. - 2011, nr 2, s. 72-81.
 • Zdolności twórcze uczniów - jak je wspierać? / Beata Rechnio-Kołodziej // Wszystko dla Szkoły. - 2009, nr 1, s. 13-15.
 • Zdolny czy inteligentny? / Mariola Dobosz // Edukacja i Dialog. - 2009, nr 5, s. 24-26.
 • Zrozumieć rozum, czyli rzecz o inteligencji logicznej / Mariola Dobosz // Edukacja Dialog. - 2009, nr 3, s. 20-22.