Alkoholizm młodzieży - zapobieganie i zwalczanie

Zestawienie bibliograficzne w wyborze za lata : 1979-2011


Wyboru dokonał(a) : Anna Mandziuk


LITERATURA DOSTĘPNA W BIBLIOTECE PEDAGOGICZNEJ W ZAMOŚCIU FILIA W TOMASZOWIE LUBELSKIM


Wydawnictwa zwarte:

 • Alkohol a młodzież / Peter Anderson i Ben Baumberg. - Warszawa : Wydawnictwa Edukacyjne PARAMEDIA : Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, 2007.
 • Alkohol a zachowania problemowe młodzieży: opinie i badania / red. Anna Szymanowska. - Warszawa : Wydawnictwo Edukacyjne PARPA, 2004.
 • Alkohol i narkotyki w życiu polskiej młodzieży- dylematy profilaktyki. Warszawa : Wydawnictwo Edukacyjne PARPA, 2002.
 • Alkohol, alkoholizm i ja. - Lublin : Fundacja Rozwoju KUL [Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego] : "Polihymnia", [2002].
 • Alkoholizm ojców a sytuacja rodzinna i szkolna dzieci / Marian Ochmański. - Lublin : Wydawnictwo UMCS, 1997.
 • Alkoholizm wśród młodzieży // [W:] Problemy i dylematy polityki społecznej w Polsce. T. 1 / Władysław Ratyński. - Warszawa : „Difin”, 2003. - S. 582-606.
 • Dzieci z problemem alkoholowym / oprac. Wanda Sztander. - Warszawa : Instytut Psychologii Zdrowia i Trzeźwości, 1993.
 • Dzieci, alkohol i narkotyki: przewodnik dla rodziców / Ruth Maxwell. - Gdańsk : Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 1999.
 • Dziękuję... nie piję, nie palę, nie biorę / Krzysztof Zajączkowski. - Kraków : Wydawnictwo "Rubikon", [2003].
 • Ewolucja wzorów używania alkoholu wśród dorastającej młodzieży w Polsce w XX wieku / Antoni Zieliński. - Warszawa : Wydawnictwo Edukacyjne PARPA, 2006.
 • Narkotyki i alkohol: przewodnik dla rodziców, wychowawców i nauczycieli: zagrożenia, wskazówki / Aleksander Markiewicz. - Koszalin : Zakład Wydawniczo-Handlowy Materiałów Szkolno-Oświatowych, 2002.
 • Nastolatki i alkohol : strategie profilaktyczne w szkole / Mirosława Wieczorek-Stachowicz. - Warszawa : Wydawnictwo Edukacyjne Parpamedia : Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, 2007.
 • Nastolatki i alkohol: kiedy nie wystarczy powiedzieć „nie” / Roger Vogler.- Warszawa : PARPA, 2003.
 • Picie alkoholu przez młodzież w okresie dorastania a wybrane czynniki w środowisku rodzinnym / Jolanta Jarczyńska. - Warszawa : Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Wydawnictwo Edukacyjne Parpamedia, 2009.
 • Pomoc psychologiczna dla dzieci alkoholików / Bryan E. Robinson ; J. Lyn Rhoden. - Warszawa : Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, 2005.
 • Pomóż uzależnionym! : integralny program profilaktyczny w szkole : poradnik dla nauczycieli i wychowawców / Marian Łakomski. - Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2006.
 • Profilaktyka na co dzień: alkohol w życiu nastolatków / Aleksandra Karasowska. - Warszawa : Wydawnictwo Edukacyjne PARPA, 2005.
 • Profilaktyka uzależnień / Zbigniew B. Gaś. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1993.
 • Profilaktyka uzależnień a wartości: przewodnik dla rodziców i wychowawców / Krzysztof Zajączkowski. - Kielce” : Wydawnictwo „Jedność”, 2002.
 • Profilaktyka w szkole / Mirosława Wieczorek-Stachowicz. - Warszawa : Wydawnictwo Edukacyjne Parpamedia : Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, 2007.
 • Skala postaw młodzieży wobec alkoholizowania się (nowe narzędzie badawcze) / Piotr Kwiatkowski. W: Aktualne problemy wspomagania rozwoju dzieci niepełnosprawnych / red. Stanisława Mihilewicz. - Kraków : Oficyna Wydawnicza „Impuls”, 2000. - S. 115-122.
 • Społeczne uwarunkowania alkoholizowania się nieletnich / Helena Kołakowska- Przełomiec. - Wrocław ; Warszawa : Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1979.
 • Sytuacja rodzinna, szkolna i rówieśnicza uczniów pijących alkohol. W: Zagrożenia w wychowaniu i socjalizacji młodzieży oraz możliwości ich przezwyciężania / pod red. Teresy Sołtysiak. - Bydgoszcz : Wydawnictwo Akademii Bydgoskiej, 2005. - S. 339-348.
 • Sytuacja rodzinna, szkolna i rówieśnicza uczniów pijących alkohol. W: Zagrożenia w wychowaniu i socjalizacji młodzieży oraz możliwości ich przezwyciężania / pod red. Teresy Sołtysiak.- Bydgoszcz : Wydawnictwo Akademii Bydgoskiej im Kazimierza Wielkiego, 2005. - S. 339-348.
 • Uzależnienia : skuteczność programów profilaktyki / Zbigniew B. Gaś.- Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1994.
 • Wsparcie rodzicielskie spostrzegane i oczekiwane przez młodzież szkolną w wieku 13-15 lat a intensywność picia alkoholu // [W:]Edukacyjna wspólnota na rzecz społeczeństwa dla wszystkich / red. Anna Sajdak. - Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2005. - S. 97-109.
 • Wsparcie rodzicielskie spostrzegane i oczekiwane przez młodzież szkolną w wieku 13-15 lat a intensywność picia alkoholu-prezentacja wyników własnych. W: Edukacyjna wspólnota na rzecz społeczeństwa dla wszystkich / red. Anna Sajdak. - Kraków :Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2005. - S. 97-109.
 • Wychowanie młodzieży do trzeźwości przy powszechnym jej piciu i upijaniu się oraz społecznej promocji napojów alkoholowych. W: Zagrożenia w wychowaniu i socjalizacji młodzieży oraz możliwości ich przezwyciężania / pod red. Teresy Sołtysiak. -Bydgoszcz : Wydawnictwo Akademii Bydgoskiej, 2005. - S. 308-338.


Artykuły z czasopism:

 • Alkohol a młode pokolenie Polaków u progu XXI wieku / Jerzy Mellibruda // Świat Problemów. - 2000, nr 2, s. 13-17.
 • ABC alkoholu / Janina Węgrzecka- Giluń // Remedium. - 2001, nr 11, s. IV-V.
 • Alkohol - kluczem do dorosłości? / Małgorzata Tomaszewska // Wychowanie na co Dzień. - 2005, nr 10/11, s. 35-36.
 • Alkohol- młodzież- dorośli / Grzegorz Hryszkiewicz // Świat Problemów. - 2002, nr 9, s. 18-19.
 • Alkohol w życiu gimnazjalistów : (raport z badań) / Anita Famuła-Jurczak, Leszek Jurczak // Wychowanie na Co Dzień. - 2008, nr 10/11, s. 43-46.
 • Alkoholizm – problem nie tylko dorosłych / Lucyna Sobczak // Wychowanie na co Dzień. - 2001, nr 12, s. 16-18.
 • Alkoholizm wśród dzieci i młodzieży wezwaniem dla rodziców i wychowawców / Jan Śledzianowski // Problemy Alkoholizmu. - 1998, nr 2, s. 13-16.
 • Alkoholizowanie się nieletnich i jego konsekwencje / Agata Tyburska // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 1998, nr 9, s. 15-17.
 • Badania ESPAD - komentarz / Janusz Czapiński // Serwis Informacyjny Narkomania. - 2008, nr 1 , s. 12-13.
 • Bezradni rodzice, czyli o tym, na co nie mamy wpływu / Agnieszka Arendarska // Remedium. - 2000, nr 7-8, s. XI-XII.
 • Co sprzyja a co przeciwdziała sprzedaży alkoholu osobom niepełnoletnim / Katarzyna Dąbrowska // Świat Problemów. - 2004, nr 7-8, s. 27-30.
 • Coraz częściej problem alkoholu dotyka młodsze dzieci / Małgorzata Pobłocka // Wychowanie na co Dzień. - 2001, nr 10/11, s. 4-6.
 • Corocznie badamy uczniów / Krzysztof Zajdel // Edukacja i Dialog. - 2002, nr 4, s. 38-39.
 • Cykl zajęć z uczniami "Nie piję! Bo tak!" / Jakub Kołodziejczyk, Krzysztof Ostaszewski // Remedium. - 2009, nr 7-8, s. 20-23.
 • Dlaczego nie dzwonimy / Agnieszka Arendarska // Remedium. - 2000, nr 7-8, s. VIII-IX.
 • Dlaczego piją / Ewa Kosińska // Wychowawca. - 1995, nr 12, s. 8.
 • Dlaczego sięgają po alkohol / Bożena Czaja //Wychowawca. - 2001, nr 7-8, s. 30.
 • Dzieci i alkohol // Anna Wojciechowska // Problemy Alkoholizmu. - 1995, nr 10, s. 3-5.
 • Dzieci i alkohol / Władysław Sobecki // Nowa Szkoła.- 1998, nr 10, s. 33-34.
 • Ewaluacja kampanii „Alkohol kradnie wolność” / Mira Prajsner // Remedium. - 2000, nr 6, s. 13-17.
 • Inicjacja narkotyczna i alkoholowa jako przejaw wykolejenia społecznego młodzieży uczącej się w szkołach podstawowych i średnich / Andrzej Węgliński // Lubelski Rocznik Pedagogiczny. - 1999, nr 19, s. 133-144.
 • Jak i ile pije polska młodzież / Mira Prajsner // Remedium. - 1997, nr 11, s. 12-18.
 • Jak pije młodzież? Polska na tle innych krajów Europy / Janusz Sierosławski // Świat Problemów. - 1999, nr 4, s. 42-46.
 • Jeśli nie my, to kto?...Sprzedaż alkoholu oddalić od szkół / Małgorzata Tatala // Problemy Alkoholizmu. - 1996, nr 1, s. VI-VII.
 • Młodzi alkoholicy / Grażyna Płachcińska // Świat Problemów. - 1995, nr 7-8, s. 29-37.
 • Młodzież a alkohol / Krzysztof Mrozek // Wychowawca. - 2003, nr 12, s. 20-21.
 • "Młodzież a alkohol" - scenariusz zajęć bibliotecznych / Angelika Suchowska //Wychowanie na Co Dzień. - 2011, nr 3, dod. "Wkładka Metodyczna", s. III-IV.
 • Młodzież i alkohol / Joanna Grangier // Psychologia w Szkole. - 2005, nr 1, s. 111-118.
 • Młodzież wobec alkoholu / Marek Dziewiecki // Remedium. - 1998, nr 6, s. 7-9.
 • Młodzież wobec alkoholu / Beata Łysek // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2002, nr 5, s. 54.
 • Młodzież-alkohol-agresja / Beata Goworko // Problemy Alkoholizmu. - 2002, nr 1, s. 24-27.
 • O alkoholu i innych substancjach psychoaktywnych wśród studentów / Krzysztof Franczyk // Świat Problemów. - 2000, nr 10, s. 42-46.
 • Oczekiwania młodzieży wobec alkoholu / Bogusław Prajsner // Remedium. - 2001, nr 2, s. 8.
 • Odtwarzanie domu dzieciństwa. Dlaczego dzieci alkoholików zostają alkoholikami / Zofia Sobolewska // Świat Problemów. - 1999, nr 10, s. 6-8.
 • Patologie społeczne młodzieży / Ewa Sowa // Wychowawca. - 2009, nr 12, s. 22-23’
 • Picie alkoholu i zażywanie środków odurzających w świetle wypowiedzi młodzieży // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 1988, nr 2, s. 58-68.
 • Picie alkoholu przez młodzież a opiekuńczo-wychowawcze funkcjonowanie rodziny / Alicja Kozubska // Problemy Rodziny. -2000, nr 2-3, s. 57-61.
 • Picie alkoholu przez młodzież / Janusz Sierosławski // Świat Problemów. - 1996, nr 7, s. 24-26.
 • Picie alkoholu przez 15-letnią młodzież w Polsce w latach 2002-2010 : zmiany w ogólnej populacji oraz według płci i zamożności rodziny / Joanna Mazur, Barbara Woynarowska // Alkoholizm i Narkomania. - 2011, nr 4, s. 275-296.
 • Polska młodzież a papierosy i alkohol / Artur Malczewski // Remedium. - 2011, nr 5, s. 26-27.
 • Pomoc dziecku z problemem alkoholowym / Beata Brdak // Wychowanie na Co Dzień. - 1998, nr 10-11. s. VI-X.
 • Postawy rodziców wobec picia alkoholu przez dorastające dzieci / Jolanta Jarczyńska // Remedium. - 2006, nr 11, s. 28-29.
 • Postawy trzeźwościowe zaczynają się w rodzinie / Julian Pyzik // Problemy Alkoholizmu. - 1999, nr 4, s. VI-VII.
 • Pozytywny potencjał // Krzysztof Wojcieszek // Świat Problemów. - 1998, nr 7, s. 32-36.
 • Praca z młodzieżą nadużywającą alkoholu : wybrane aspekty teoretyczne i praktyczne / Katarzyna Pluskota // Wychowanie na Co Dzień. - 2006, nr 10/11, s. 22-29.
 • Problem alkoholizmu młodzieży w działalności kurateli sądowej / Lucyna Fiodor. - Wychowanie na co Dzień. - 2004, nr 10/11, s. 24-27.
 • Problem alkoholizmu wśród młodzieży szkolnej a możliwości oddziaływań profilaktycznych / Bogumiła Kosek-Nita // Chowanna. - 2000, nr 1, s. 88-102.
 • Propozycja zajęć z rodzicami na temat problematyki alkoholowej / Dorota Michałowicz // Wszystko dla Szkoły. - 2003, nr 9, s. 3-4.
 • Proste pytania / Krzysztof Wojcieszek // Remedium. - 2001, nr 5, s. 22-23.
 • Przyczyny alkoholizowania się młodzieży mieszkającej w internacie / Marzena Okrasa // Opieka Wychowanie Terapia. - 2002, nr 1, s. 5-13.
 • Przyczyny problemów alkoholowych młodzieży / Krzysztof Wojcieszek // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 1995, nr 3, s. 12-25.
 • Przyczyny sięgania po alkohol / Agata Strychowska // Edukacja i Dialog. - 2006, nr 10, s. 30-32.
 • Rodzina i środowisko rówieśnicze – wpływ na nadużywanie alkoholu w okresie dorastania // Świat Problemów. - 1997, nr 2, s. 4-9.
 • Rodzinny „Teatr” / Mira Prajsner // Remedium. - 2002, nr 7-8, s. 38-39.
 • Samoocena młodzieży mającej kontakt z alkoholem / Magdalena Szymańska // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2008, nr 4, s. 42-45.
 • Sytuacja dziecka z problemami alkoholowymi / Bernadeta Siennicka // Wychowawca. - 2001, nr 7-8, s. 28-29.
 • Spożywanie alkoholu przez młodzież jako jeden z symptomów nieprzystosowania społecznego / Małgorzata Kiedrowska // Wychowanie na Co Dzień. - 2009, nr 10/11, s. 33-37.
 • Spożywanie piwa przez młodzież budzi niepokój / Małgorzata Tatala // Wychowanie na Co Dzień. - 1998, nr 4/5, s. 42-43.
 • Sprzedaż alkoholu oddalić od szkół / Małgorzata Tatala // Problemy Alkoholizmu. - 1995, nr 3, s. V-VI.
 • Stanowisko młodzieży wobec alkoholu - badania empiryczne przeprowadzone wśród uczniów szkół berlińskich i warszawskich / Maria M. Marchwacka, Stephanie Plückhahn // Kwartalnik Pedagogiczny. - 2008, nr 4, s. 119-134.
 • Sytuacja dziecka z problemami alkoholowymi / Bernadeta Siennicka // Wychowawca. - 2001, nr 7-8, s. 28-29.
 • Używanie alkoholu i narkotyków przez młodzież szkolną : raport z badań ankietowych zrealizowanych w województwie zachodniopomorskim w 2003 roku / Europejski Program Badań Ankietowych w Szkołach ESPAD // Problemy Narkomanii: biuletyn. - 2004, nr 1, s. 53-64.
 • Używanie i nadużywanie alkoholu przez dorastającą młodzież w świetle poznawczej teorii społecznego uczenia się / Ryszard Poprawa // Psychologia Wychowawcza. - 2000, nr 2-3, s. 135-149.
 • Używanie substancji psychoaktywnych i inne zachowania problemowe młodzieży gimnazjalnej : zmiany pomiędzy 14. a 16. rokiem życia / Krzysztof Bobrowski // Alkoholizm i Narkomania. - 2005, nr 1/2, s. 27-38.
 • W poszukiwaniu rozwiązań / Agnieszka Arendarska // Remedium. - 2001, nr 1, s. VI-VII.
 • Wybrane przekonania i doświadczenia związane z piciem alkoholu i paleniem marihuany wśród młodzieży z niepełnosprawnością ruchową i ich rówieśników bez dysfunkcji / Beata Hintze // Alkoholizm i Narkomania. - 2011, nr 4, s. 297-314.
 • Wychowawcze obsesje. Najlepiej pozbyć się ze szkoły roznosiciela „zarazy alkoholowej” / Jan Taranowicz // Nowa Szkoła. - 2000, nr 5, s. 51-54.
 • Zagrożenia alkoholizmem wśród młodzieży / Tomasz Biernat // Wychowanie na Co Dzień. - 1999, nr 10, s. 4-7.
 • Zamieszkanie, klimat szkoły a upijanie się 15-latków / Joanna Mazur, Hanna Kołoło // Remedium. - 2007, nr 12, s. 4-15.
 • Zasoby szczęścia a motywacja do picia i ryzyko problemów alkoholowych / Ryszard Poprawa // Alkoholizm i Narkomania. - 2010, nr 1/2, s. 27-50.
 • Zjawisko pijaństwa wśród młodzieży / Witold Bugajny // Problemy Alkoholizmu. - 1994, nr 10, s. 6-7.