Gerontologia

Zestawienie bibliograficzne w wyborze

Wyboru dokonał:  Dariusz Kapitan

 

LITERATURA DOSTĘPNA W BIBLIOTECE

PEDAGOGICZNEJ W ZAMOŚCIU

 

Wydawnictwa zwarte.

 • Podstawy gerontologii społecznej / Barbara Szatur-Jaworska, Piotr Błędowski, Małgorzata Dzięgielewska. - Warszawa : Oficyna Wydawnicza Aspra-Jr, 2006.
 • Psychogeriatria / Janusz Krzyżowski. - Psychogeriatria / Janusz Krzyżowski.
 • Geriatria z elementami gerontologii ogólnej : podręcznik dla lekarzy i studentów / pod red. Tomasza Grodzickiego, Józefa Kocemby, Anny Skalskiej. - Gdańsk :Via Medica, 2007.
 • Postępy gerontologii / pod red. Brunona Synaka, Tadeusza Wróblewskiego ; współaut. Anna Ciekot-Okolska [et al.]. - Warszawa : Państwowy Zakład Wydawnictw Lekarskich, 1988.
 • Ludzie starzy : materiały z sesji UMCS [Uniwersytetu im. Marii Curie-Skłodowskiej], Lublin 1979 / oprac. Antoni Krawczyk. - Warszawa : Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza, 1982.
 • Oblicza starości : wybrane zagadnienia gerontologii społecznej / Stefan Klonowicz. - Warszawa : Państwowe Wydawnictwo "Wiedza Powszechna", 1979.
 • Gerontologia dla pracowników socjalnych / pod red. Kingi Wiśniewskiej-Roszkowskiej ; [aut. Wanda Jaroszczyk-Steiner et al.]. - Warszawa : Państwowy Zakład Wydawnictw Lekarskich, 1987.
 • Gerontologia dla pracowników socjalnych / pod red. Kingi Wiśniewskiej-Roszkowskiej ; [aut. Wanda Jaroszczyk et al.]. - Warszawa : Państwowy Zakład Wydawnictw Lekarskich, 1982.
 • Etos starości w aspekcie społecznym : gerontologia dla pracowników socjalnych / Norbert Pikuła. - Kraków : Wyższa Szkoła Filozoficzno-Pedagogiczna "Ignatianum" : Wydawnictwo WAM, 2011.
 • Oświata dorosłych : inspiracje i wyzwania / red. tomu Elżbieta Woźnicka ; red. serii Agnieszka Stopińska-Pająk. - Warszawa ; Wydawnictwo Akademii Humanistyczno-Ekonomicznej : Łódź : Akademickie Towarzystwo Andragogiczne, 2015.
 • Ludzka starość : wybrane zagadnienia gerontologii społecznej / Artur Fabiś, Joanna K. Wawrzyniak, Agata Chabior. - Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2015.
 • Problemy i szanse rozwoju osób starszych w społeczeństwie polskim / redakcja naukowa Magdalena Wnuk-Olenicz. - Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, 2015.
 • Opieka nad osobami starszymi : przewodnik dla zespołu terapeutycznego / red. nauk. Mateusz Cybulski, Elżbieta Krajewska-Kułak. - Warszawa : Wydawnictwo Lekarskie PZWL, 2016.
 • Starość człowieka - szanse i zagrożenia : implikacje pedagogiczne / Joanna K. Wawrzyniak. - Warszawa : CeDeWu, 2017.
 • Gerontologopedia / redakcja naukowa Waldemar Tłokiński, Stanisław Milewski, Katarzyna Kaczorowska-Bray. - Gdańsk : Harmonia Universalis, 2018.
 • Starość w nurcie życia / pod redakcją Elżbiety Dubas i Marcina Muszyńskiego. - Łódź : Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2019.
 • 65+ : nowe życie na emeryturze / Andrzej Zwoliński. -Kraków : Wydawnictwo Petrus, 2019.
 • Dodać życia do lat : materiały metodyczne ułatwiające organizację różnych form aktywności wśród osób starszych oraz w grupach wielopokoleniowych / Zofia Zaorska. - Lublin : "Klanza", 1997.
 • Zaburzenia psychiczne wieku podeszłego / pod red. Stefana Krzymińskiego ; aut. Marta Cichocka [et al.]. - Warszawa : Wydawnictwo Lekarskie PZWL, 1993
 • Wybrane problemy osób starszych / pod red. nauk. Agnieszki Nowickiej ; Uniwersytet Zielonogórski w Zielonej Górze. - Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2006.
 • Psychogeriatria / Janusz Krzyżowski. - Warszawa : Medyk, 2005.
 • Geriatria z elementami gerontologii ogólnej : podręcznik dla lekarzy i studentów / pod red. Tomasza Grodzickiego, Józefa Kocemby, Anny Skalskiej. - Gdańsk : Via Medica, 2007.
 • Psychologiczne problemy starzenia się człowieka / Józef Rembowski. - Warszawa ; Poznań : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1984.
 • Podręcznik geriatrii dla lekarzy / Wojciech Pędich, Bogna Żakowska-Wachelko. - Warszawa : Państwowy Zakład Wydawnictw Lekarskich, 1988.
 • Kompendium pielęgnowania pacjentów w starszym wieku : podręcznik dla studentów i absolwentów kierunku pielęgniarstwo / pod red. Kornelii Kędziory-Kornatowskiej, Marty Muszalik.
 • Kompendium pielęgnowania pacjentów w starszym wieku : podręcznik dla studentów i absolwentów kierunku pielęgniarstwo / pod red. Kornelii Kędziory-Kornatowskiej, Marty Muszalik. - Lublin : Wydawnictwo Czelej, 2007.
 • Zaniedbanie i samozaniedbanie osób starszych : medyczne i społeczne uwarunkowania / redakcja Beata Tobiasz-Adamczyk, Monika Brzyska, Tomasz Grodzicki. - Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2019.
 • Żyj pełnią życia! czyli Jak utrzymać sprawność fizyczną, umysłową i cieszyć się życiem w wieku 60+ / Piotr Łącki ; [autor rozdziału prawnego Kamil Cieżkowicz]. - Wrocław : Better Future, 2015.
 • Słownik gerontologii społecznej / Adam A. Zych. - Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2007.
 • Gerontologopedia / redakcja naukowa Waldemar Tłokiński, Stanisław Milewski, Katarzyna Kaczorowska-Bray. - Gdańsk : Harmonia Universalis, 2018.

 

Artykuły z czasopism

 • "Aktywne starzenie się" jako paradygmat w polityce społecznej / Łukasz Jurek. W:Polityka Społeczna. - 2012, nr 3, s. 8-12
 • O medycynie przeciwstarzeniowej dla młodych pedagogów i nie tylko / Małgorzata Gąsiorek, Krzysztof Marczewski. W: Zamojskie Studia i Materiały. 2012, z. 1, s. 29-37
 • Dylematy i wyzwania polityki senioralnej : opieka geriatyczna, wsparcie, usługi społeczne / Elżbieta Trafiałek ; Uniwersztet Jana Kochanowskiego w Kielcach.W: Praca Socjalna. 2017, nr 3, s. 128-140
 • Starzenie się i starość w badaniach i praktyce edukacyjnej - wybrane aspekty = Selected Aspects of Ageing in Research and Educational Practice / Małgorzata Halicka, Jerzy Halicki. W: Pedagogika społeczna. 2017, nr 2, s. 151-164
 • Gerontologiczna praca socjalna - konteksty, definicje, wyzwania / Maria Łuszczyńska. W: Praca Socjalna. 2017, nr 5, s. 5-27
 • Tempo wypowiedzi osób starzejących się fizjologicznie na tle tempa wypowiedzi dziecięcych- analiza porównawcza / Mirosław Michalik, Stanisław Milewski, Katarzyna Kaczorowska-Bray, Anna Solak. W: Poradnik językowy. 2019, nr 2, s.7-23
 • I ty możesz być stulatkiem : przybywa stulatków. W 2040 r. ma ich być w Polsce 20,4 tys., 40 lat później o ponad 100 tys. więcej! Czy będziemy wśród nich? / Małgorzata Mazur, au. W: Tygodnik Zamojski. 2019, nr 24, s. 11
 • Społeczny wymiar kształcenia gerontologicznego : aspekt teoretyczno - praktyczny / Chabior, Agata. W: Chowanna. - 2009, t. 2 (33), s. 236-246
 • O potrzebie kształcenia gerontologicznego wśród dzieci i młodzieży / Anna Zawada. W:Wychowanie na co Dzień. - 2009, nr 4/5, s. 8-11
 • Andragogika i gerontologia wobec procesu starzenia się i śmierci / Jerzy Stochmiałek.W: Edukacja Ustawiczna Dorosłych. - 2008, nr 1, s. 48-59
 • Żyła złota powyżej siedemdziesiątki / Greta Kanownik. W: Menedżer Zdrowia. 2014, nr 9, s. 48-51
 • Gerontologopedia, czyli pedagogia osób starszych, które nie mówią, ale mają własne zdanie / Adam A. Zych ; Wydział Nauk Pedagogicznych. Dolnośląska Szkoła Wyższa we Wrocławiu. W: Edukacja. 2018, nr 3, s. 41-47
 •  Starzenie się ludności jako wyzwanie dla polityki zdrowotnej / Irena Maniecka-Bryła. W: Polityka Społeczna. 2009, nr 8, s. 14-17
 • Edukacja zdrowotna ucznia późnej dorosłości / Andrzej Pawłucki. W: Edukacja Ustawiczna Dorosłych. 2010, nr 1, s. 46-53
 • I ty będziesz stary / Jadwiga Hereta, Małgorzata Mazur. W: Tygodnik Zamojski. 2013, nr 3, s. 9
 • Możliwości wykorzystania momentu siły w diagnostyce i monitorowaniu leczenia pacjentów z wielochorobowością / Małgorzata Rycyk, Dorota Boniek-Poprawa, Marek Maciejewski, Krzysztof Marczewski. W: Zamojskie Studia i Materiały. 2013, z. 1, s. 137-142
 • Niepełnosprawność i niezdolność do samodzielnej egzystencji u osób starszych / Oliwia Beck, Dominika Gębka, Kornelia Kędziora-Kornatowska. W: Niepełnosprawność i Rehabilitacja. 2015, nr 4, s. 55-65
 • Wybrane zagadnienia polityki społecznej w kontekście starzejącego się społeczeństwa / Norbert G. Pikuła ; Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie. W: Praca Socjalna. 2017, nr 1, s. 17-32
 • Mój drugi dom... - jakość życia w domu pomocy społecznej z perspektywy seniorów / Justyna Czerchowska ; Uniwersytet Warmińsko-Mazurskiw Olsztynie. Wydział Nauk Społecznych. Katedra Pedagogiki Społecznej. W: Praca Socjalna. 2017, nr 1, s. 123-135
 • Całościowa ocena geriatryczna - narzędzie ważne również dla fizjoterapeutów / Hanna Michałkiewicz, Joanna Wróbel. W: Zamojskie Studia i Materiały. 2012, z. 1, s. 91-96
 • Możliwości wykorzystania momentu siły w diagnostyce i monitorowaniu leczenia pacjentów z wielochorobowością / Małgorzata Rycyk, Dorota Boniek-Poprawa, Marek Maciejewski, Krzysztof Marczewski. W: Zamojskie Studia i Materiały. 2013, z. 1, s. 137-142
 • Żyła złota powyżej siedemdziesiątki / Greta Kanownik. W: Menedżer Zdrowia. 2014, nr 9, s. 48-51
 • Geriatryczny strzał w kolano / Tomasz Kostka; rozmawiała Marta Koblańska. W: Menedżer Zdrowia. 2017, nr 6/7, s. 52-54
 • Tempo wypowiedzi osób starzejących się fizjologicznie na tle tempa wypowiedzi dziecięcych- analiza porównawcza / Mirosław Michalik, Stanisław Milewski, Katarzyna Kaczorowska-Bray, Anna Solak. W: Poradnik językowy. 2019, nr 2, s.7-23
 • Gdzie leczyć emeryta? / Magdalena Wójtowicz. W: Tygodnik Zamojski. 2015, nr 18, s. 23