Kompetencje kluczowe w edukacji


Zestawienie bibliograficzne w wyborze
Wyboru dokonała: Monika Bździuch

 

LITERATURA DOSTĘPNA W BIBLIOTECE
PEDAGOGICZNEJ W ZAMOŚCIU

 

Wydawnictwa zwarte

 • Chcę być kimś! czyli Jak osiągać cele w czasach, gdy wszyscy dookoła mają wywalone. [2] / Michał Zawadka ; grafika Katarzyna Buk. - Warszawa : Mind & Dream, 2017.
 • Cyberbezpieczeństwo dzieci i młodzieży : realny i wirtualny problem polityki bezpieczeństwa / redakcja naukowa Marek Górka. - Warszawa : Difin, 2017.
 • Diagnozowanie kompetencji społecznych dzieci w wieku przedszkolnym i młodszym szkolnym / Maria Deptuła, Agnieszka Misiuk. - Warszawa : PWN, 2016.
 • Edukacja medialna 3.0 : krytyczne rozumienie mediów cyfrowych w dobie Big Data i algorytmizacji / Grzegorz Ptaszek. - Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2019.
 • Jak pracować z dzieckiem z zespołem Aspergera w domu i szkole : poradnik dla rodziców i nauczycieli / Joanna Chromik-Kovačs, Izabela Banaszczyk. - Gdańsk : Harmonia Universalis - Grupa Wydawnicza Harmonia, 2017.
 • Języki obce : zestawy materiałów. Cz. 1. - Warszawa : Ośrodek Rozwoju Edukacji, 2017.
 • Kompetencja językowa polskich maturzystów : w świetle wyników matur z lat 2005-2008 i testów certyfikatowych dla poziomu zaawansowanego C2 / Grażyna Przechodzka. - Lublin : Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2015.
 • Kompetencje : aspekty teoretyczne i praktyczne / Urszula Jeruszka. - Warszawa : Difin, 2016.
 • Kompetencje kluczowe dzieci i młodzieży : praktyka edukacyjna / red. nauk. Janina Uszyńska-Jarmoc., Katarzyna Nadachewicz. - Warszawa : Wydawnictwo Akademickie "Żak" Jacek Śnieciński, 2015.
 • Kompetencje kluczowe dzieci i młodzieży : teoria i badania / red. nauk. Janina Uszyńska-Jarmoc, Małgorzata Bilewicz. - Warszawa : Wydawnictwo Akademickie "Żak" Jacek Śnieciński, 2015.
 • Kompetencje kreatywne nauczyciela wczesnej edukacji dziecka / pod red. nauk. Ireny Adamek i Józefy Bałachowicz. - Kraków : Oficyna Wydawnicza „Impuls", 2013.
 • Kompetencje matematyczne i podstawowe kompetencje naukowo-techniczne w edukacji wczesnoszkolnej / Barbara Dudel, Małgorzata Głoskowska-Sołdatow. - Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, 2017. 
 • Kompetencje społeczne i obywatelskie w podstawach programowych kształcenia ogólnego : analiza krytyczna / redakcja naukowa Violetta Kopińska, Hanna Solarczyk-Szwec. - Toruń : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2017.
 • O nową jakość edukacji nauczycieli / redakcja naukowa Joanna Madalińska-Michalak. - Warszawa : Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, 2017. 
 • Otwierając głowy : migracje i kompetencje społeczne / Izabela Grabowska ; [recenzje: prof. dr hab. Marek Okólski, dr hab Maria Zielińska, prof. Uniwersytetu Zielonogórskiego] ; Uniwersytet SWPS. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe Scholar, 2019.
 • Outside the box : jak myśleć i działać kreatywnie / Aneta Chybicka. - Sopot : Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2017.
 • Projekt : akademia kompetencji kluczowych - program rozwoju uczniów szkół ponadgimnazjalnych : raport szkoleniowy / [oprac. Zakład Systemów Informacyjnych Instytutu Maszyn Matematycznych]. - Warszawa : Instytut Maszyn Matematycznych, 2012.
 • Rola badań nad zachowaniami językowymi dzieci w wieku przedszkolnym we wdrażaniu edukacji medialnej / Anna Granat. -  Lublin : Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2018.
 • Rozwijanie kompetencji kluczowych uczniów w procesie edukacji wczesnoszkolnej / red. nauk. Janina Uszyńska-Jarmoc, Barbara Dudel, Małgorzata Głoskowska-Sołdatow. - Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls" ; Białystok : Wydział Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu w Białymstoku, 2013.
 • Skąd przyszliśmy? Dokąd idziemy? / pod redakcją Małgorzaty Żytko. - Gdańsk : Wydawnictwo Naukowe Katedra, 2016.
 • Słyszę cię : zaskakująco prosty sposób na niezwykłe relacje / Michael S. Sorensen ; przełożyła Dorota Szatkowska-Jaskuła. - Gdańsk : Lévyz, 2019.
 • Stymulowanie rozwoju kompetencji emancypacyjnych uczniów w procesie realizacji treści geometrycznych w klasie trzeciej szkoły podstawowej : studium teoretyczno-empiryczne / Barbara Dudel. -
  Warszawa : Wydawnictwo Akademickie Żak ; Białystok : Wydział Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu w Białymstoku, cop. 2015.
 • Szkolni protagoniści : predyspozycje i kompetencje kierownicze / Joanna Szafran ; Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. - Poznań : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, 2019.
  Szkoła uczenia się / Jarosław Kordziński. - Warszawa : Wolters Kluwer Polska, 2018.
 • Teatroterapia we wspomaganiu aktywności komunikacyjnej dorosłych osób z umiarkowaną niepełnosprawnością intelektualną / Anita Stefańska. - Poznań : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, 2018.
 • Wielokulturowość w szkolnictwie wyższym : zarządzanie i komunikacja z cudzoziemcami z perspektywy różnic kulturowych : monografia / Arnold Pabian, Barbara Pabian. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, copyright 2019.
 • Wypowiedź ustna w dydaktyce językowej na przykładzie języka polskiego jako obcego / Iwona Janowska ; [recenzent dr hab. Magdalena Sowa, prof UMCS w Lublinie]. - Kraków : Księgarnia Akademicka, 2019.
 • Wyzwania glottodydaktyki polonistycznej „Życie zaczyna się po sześćdziesiątce..." / redakcja naukowa: Paulina Potasińska, Magdalena Stasieczek-Górna. - Warszawa : Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego, 2018.

 

Artykuły z czasopism

 • Bioinspirowana edukacja dziecka / Anna Klichowska.W: Edukacja Wczesnoszkolna. 2019/2020, nr 1, s. 81-93.
 • Budowanie autorytetu nauczyciela. Cz. 1, kompetencje / Anna Torbicka, Anna Jankowska. W: Bliżej Przedszkola. - 2015, nr 10, s. 16-19.
  Budowanie autorytetu nauczyciela. Cz. 2, szczególna rola inteligencji emocjonalnej jako kompetencji dobrego wychowawcy / Anna Torbicka, Anna Jankowska. W: Bliżej Przedszkola. - 2015, nr 11, s. 20-22.
 • Cyfrowe, matematyczne, społeczne, komunikacyjne, kluczowe... kompetencje : czy podstawa programowa wychowania przedszkolnego o nich zapomniała? / Dorota Dziamska. W: Wychowanie w Przedszkolu. 2019, nr 4, s. 34-38.
 • Czas na innowacje / Aleksandra Denst-Sadura. W: Głos Nauczycielski. 2013, nr 34, s. 16.
 • Czynniki warunkujące radzenie sobie nauczycieli szkół podstawowych z wyzwaniami zawodowymi - relacja z badań / Stefan T. Kwiatkowski. W: Edukacja Ustawiczna Dorosłych. 2018, nr 4, s. 90-107.
 • Fenomen niewiedzy / Aleksander Nalaskowski. W: Sieci. 2019, nr 13, s. 40-43.
 • Informacja zwrotna / Tomasz Garstka. W: Głos Nauczycielski. 2019, nr 29/30, s. 21.
 • Inicjatywność i przedsiębiorczość jako kompetencja kluczowa (nauczyciela) XXI wieku / Joanna Jaworska. W: Problemy Opiekuńczo Wychowawcze. 2018, nr 8, s. 3-10.
 • Inspir@cje z Korczakiem / Witold Salański. W: Głos Nauczycielski. 2019, nr 11, s. 11.
 • Inteligencja emocjonalna młodych pedagogów specjalnych / Anna Czyż. W: Edukacja Ustawiczna Dorosłych. 2017, nr 2, s. 63-70.
 • Jak rozwijać kompetencje kluczowe w szkołach podstawowych : projekt "Z Małej Szkoły w Wielki Świat" / Elżbieta Tołwińska-Królikowska. W: Meritum. 2011, nr 3, s. 40-41.
 • Jak trzeci język / Marcin Paks. W: Głos Nauczycielski. 2019, nr 15, s. 12.
 • Jak uczyć przedsiębiorczości / Alicja Pacewicz. W: Dyrektor Szkoły. 2018, nr 11, s. 79-80, 82-85.
 • Jaki powinien być superdyrektor? / Danuta Elsner, Krzysztof Bednarek. W: Dyrektor Szkoły. 2017, nr 12, s. 58-60.
 • Klucz do kompetencji / Piotr Skura. W: Głos Nauczycielski. 2012, nr 48, s. 7.
 • Kompetencje gimnazjalisty w ocenie własnej / Bernard Panasiuk. W: Zamojskie Studia i Materiały. 2011, z. 1, s. 87-94.
 • Kompetencje kluczowe - wobec teorii, zaleceń i praktyki / Ewa Nowel. W: Język Polski w Gimnazjum 2017/2018, nr 4, s. 7-18.
 • Kompetencje kluczowe : drogowskazy zrównoważonego życia / Kamila Witerska. W: Bliżej Przedszkola. 2019, nr 11, s. 16-19.
 • Kompetencje kluczowe / Jarosław Kordziński. W: Dyrektor Szkoły. 2017, nr 7, s. 68.
 • Kompetencje kluczowe a dyrektorski nadzór / Małgorzata Nowak. W: Dyrektor Szkoły. 2018, nr 9, s. 28-31.
 • Kompetencje kluczowe drogą twórczego rozwoju / Aneta Niewęgłowska W: Meritum. 2011, nr 3, dod. Oświata Mazowiecka, nr 4, s. 7-9.
 • Kompetencje kluczowe w społeczeństwie informacyjnym i edukacji informatycznej społeczności lokalnej / Tomasz Kupidura. W: Edukacja Ustawiczna Dorosłych. 2013, nr 1, s. 145-153.
 • Kompetencje wymagane na rynku pracy wyzwaniem dla edukacji zawodowej / Barbara Rusinek. W: Kwartalnik Edukacyjny. 2019, nr 2, s. 19-32.
 • [Kreatywność w systemie edukacji - recenzja] / Jolanta Religa. W: Edukacja Ustawiczna Dorosłych. 2019, nr 3, s. 224-225.
 • Kształcenie kompetencji kluczowych - zajęcia terenowe na Wyżynie Krakowsko-Częstochowskiej : scenariusz z geografii dla klasy VII / Zofia Szmidt, Barbara Szeptalin.W: Geografia w Szkole. 2019, nr 1, s. 26-33.
 • Kształtowanie kompetencji i postaw obywatelskich żołnierzy Wojsk Obrony Terytorialnej / Wojciech Horyń, Lesław Wełyczko. W: Edukacja Ustawiczna Dorosłych. 2018, nr 4, s. 177-187.
 • Kształtowanie kompetencji kluczowych / Małgorzata Nowak. W: Dyrektor Szkoły. 2018, nr 10, s. 25-27.
 • Kształtowanie postawy przedsiębiorczej / Bartosz Małecki. W: Dyrektor Szkoły. 2018, nr 11, s. 74-78.
 • Kształtujemy umysły, nie przedmioty : O tym, kto w szkole jest najważniejszy, czy warto inwestować w nowinki techniczne i co można podpatrzeć u innych, z Jerzym Maduzią, dyrektorem Zespołu Szkół nr 6 im. Króla Jana III Sobieskiego w Jastrzębiu-Zdroju, zwycięzcą konkursu Super Dyrektor, rozmawia Anna Satel, sekretarz redakcji czasopisma "Dyrektor Szkoły". W: Dyrektor Szkoły. 2017, nr 12, s. 61-63.
 • Młodzi (nie)kompetentni w środowisku szkolnym / Agnieszka Domagała-Kręcioch, Bożena Majerek. W: Edukacja Ustawiczna Dorosłych. 2019, nr 3, s. 158-168.
 • Monitorowanie kompetencji kluczowych / Małgorzata Nowak. W: Dyrektor Szkoły. 2018, nr 12, s. 22, 24-26.
 • Nie daj się rutynie / Magdalena Goetz. W: Głos Nauczycielski. 2014, nr 28/29 s. 11.
 • Nie trać głowy / Magdalena Goetz. W: Głos Nauczycielski 2017, nr 37, s. 14.
 • Nowa koncepcja przedsiębiorczości / Bogdan Bugdalski. W: Dyrektor Szkoły. 2018, nr 11, s. 70-73.
 • O kompetencjach społecznych raz jeszcze / Grzegorz Gawroński. W: Bliżej Przedszkola. 2015, nr 6, s. 64-65.
 • O kondycji bibliotek i bibliotekarzy pracujących w małych bibliotekach publicznych / Elżbieta Miśkiewicz. W: Bibliotekarz. 2017, nr 10, s. 13-15.
 • O szkole jutra decyduje nauczyciel / Monika Kupiec. W: Język Polski w Szkole IV-VI. 2014/2015, nr 3, s. 11-17.
 • Od diagnozy do sukcesu / Maciej Jakubowski, Marek Smulczyk. W: Głos Nauczycielski. 2017, nr 20, s. 12-13 . Od kompetencji do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji / Stefan M. Kwiatkowski. W: Ruch Pedagogiczny. 2014, nr 4, s. 25-33.
 • Od kompetencji do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji / Stefan M. Kwiatkowski. W: Ruch Pedagogiczny. 2014, nr 4, s. 25-33.
 • Obowiązki i kompetencje przedstawicieli zawodów informacyjnych : perspektywa pracodawcy / Adam Jachimczyk. W: Przegląd Biblioteczny. 2013, z. 2, s. 172-183.
 • Obserwacja kształtowania kompetencji kluczowych / Małgorzata Nowak. W: Dyrektor Szkoły. 2018, nr 11, s. 24-26.
 • Podejście kompetencyjne w przygotowaniu człowieka do efektywnego funkcjonowania we współczesnych warunkach cywilizacyjnych / Jurij Pavlov. W: Wychowanie na co Dzień. 2013, nr 4/5, s. 7-9.
 • Polska oświata : gdzie jesteśmy? / Maciej Jakubowski. W: Głos Nauczycielski. 2015, nr 22, s. 14-15.
 • Potrzeby aktywności edukacyjnej i rozwoju kompetencji kluczowych osób dorosłych / Emilia Mazurek, Tomasz Stępień. W: Edukacja Ustawiczna Dorosłych. 2019, nr 3, s. 62-77.
 • Praktyczne znaczenie jakościowych badań rekonstrukcyjnych : poszukiwanie sposobów kształtowania profesjonalnej refleksyjności pedagogów / Danuta Urbaniak-Zając. W: Ruch Pedagogiczny. 2016, nr. 2, s. 77-88.
 • Profesjonalna wiedza nauczyciela - źródła i sposoby eksploatacji / Urszula Dernowska. W: Ruch Pedagogiczny. 2012, nr 3, s. 11-21.
 • Przedmioty obowiązkowe i ich udział w kształtowaniu kompetencji kluczowych / Iwona Moczydławska. W: Meritum. 2011, nr 3, s. 12-14.
 • Robotyka Lego WeDo jako narzędzie rozwijania dziecięcych kompetencji XXI wieku / Marlena Hlebowicz. W: Problemy Opiekuńczo Wychowawcze. 2019, nr 7, s. 27-37.
 • Rozwijanie kompetencji przyszłych pedagogów w Volontario / Adnieszka Bojarczuk. W: Problemy Opiekuńczo Wychowawcze. 2016, nr 8, s. 28-31.
 • STEAM vs STEM / Marcin Paks. W: Głos Nauczycielski. 2019, nr 11, s. 12.
 • Świadomość i ekspresja kulturalna - kompetencja kluczowa w edukacji wczesnoszkolnej / Zofia Redlarska, Emilia Jakubowska. W: Wychowanie na co Dzień. 2014, nr 5, s. 40-45.
 • W poszukiwaniu wysp kompetencji ucznia / Aleksandra Kubala-Kulpińska.W: Biologia w Szkole. 2019, nr 1, s. 29-32.
 • Warto dyskutować! / Tomasz Garstka. W: Głos Nauczycielski. 2019, nr 27/28, s. 21.
 • Wybrane czynniki warunkujące kompetencje szkolne z perspektywy współczenych neuronauk i nauk pedagogicznych / Miłosz Gołyszny. W: Kwartalnik Pedagogiczny. 2019, nr 2, s. 122-149.
 • Zaangażowany lider / Aleksandra Denst-Sadura. W: Głos Nauczycielski. 2014, nr 38, s. 16.
 • Zalecenie Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006 r. w sprawie kompetencji kluczowych w procesie uczenia się przez całe życie (2006/962/WE) / Parlament Europejski, Rada Unii Europejskiej.
  W: Meritum. 2011, nr 3, s. 3-11.
 • Zasady i sposoby rozwijania kompetencji kluczowych uczniów z niepełnosprawnością intelektualną / Tadeusz Wolan. W: Szkoła Specjalna. 2016, nr 1, s. 41-51.„Zatrudnialność" - nowa i poszukiwana cecha pracownika / Anna Marszałek. W: Polityka Społeczna. 2012, nr 11/12, s. 20-23.
 • Zawód uczeń w "Polskiej Ramie Kwalifikacji" / Ewa Nowel. W: Język Polski w Gimnazjum 2016/2017, nr 4, s. 103-107.