Kompetencje kluczowe w edukacji

Zestawienie bibliograficzne w wyborze za lata : 2006-2019

Wyboru dokonał(a): Marta Sawicka-Łaba

 

LITERATURA DOSTĘPNA W BIBLIOTECE PEDAGOGICZNEJ W ZAMOŚCIU FILIA W TOMASZOWIE LUBELSKIM

 

Wydawnictwa zwarte:

 • Aktywność czytelnicza uczniów w wieku wczesnoszkolnym w perspektywie budowania ich kompetencji kluczowych / Katarzyna Borawska-Kalbarczyk. W: Edukacyjne konteksty rozwoju dziecka w wieku wczesnoszkolnym / red. Krystyna Kusiak, Ilona Nowakowska-Buryła, Renata Stawinoga. -Lublin : Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2009. - S. 191-204. 39959
 • Baw się i rośnij! : ponad 200 gier i zabaw, które pomogą dziecku z autyzmem zdobyć podstawowe umiejętności społeczne / Tali Field Berman, Abby Rappaport ; przekład: Katarzyna Masłowska. - Wydanie 1. - [Gdańsk] : Harmonia Universalis, [2019]. 44162
 • Diagnozowanie kompetencji społecznych dzieci w wieku przedszkolnym i młodszym szkolnym / Maria Deptuła, Agnieszka Misiuk. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2016. 43632
 • Dzieci i młodzież ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w przestrzeni informacyjnej / redakcja naukowa Mirosław Z. Babiarz, Karol Bidziński, Alicja Giermakowska. - Kraków : Oficyna Wydawnicza Impuls, 2016. 43281
 • Edukacja medialna, kompetencje kulturalne, fandom. Zbiorowość fanów jako środowisko edukacji kulturalnej / Małgorzata Lisowska-Magdziarz. W: Od edukacji filmowej do edukacji audiowizualnej : teorie i praktyki / pod redakcją Ewy Ciszewskiej, Konrada Klejsy. - Łódź : Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2016. - S. 235-247. 43651
 • Efektywność edukacji wczesnoszkolnej : wybrane aspekty / redakcja Teresa Parczewska. - Lublin : Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2016. 43290
 • Kompetencje informacyjne w kształceniu ustawicznym / Barbara Kędzierska. - Warszawa : Instytut Badań Edukacyjnych, cop. 2007. 38840
 • Kompetencje kluczowe a swoistość kompetencji kreatywnych nauczyciela / Irena Adamek. W: Kompetencje kreatywne nauczyciela wczesnej edukacji dziecka / pod red. nauk. Ireny Adamek i Józefy Bałachowicz. - Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2013. - S. 15-47. 41677
 • Kompetencje kluczowe kategorią pedagogiki : studia porównawcze polsko-słowackie / red. nauk. Waldemar Furmanek, Milan Ďuriš ; [aut. Furmanek Waldemar et al.]. - Rzeszów : Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2007. 38904
 • Kompetencje przyszłych nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej w zakresie konkretyzacji i abstrahowania jako determinanta poprawnego kształtowania pojęć matematycznych uczniów / Renata Reclik. W: Codzienność szkoły - nauczyciel / pod red. Joanny M. Łukasik, Inetty Nowosad, Mirosława J. Szymańskiego. - Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2014. - S. 187-198. 42677
 • Kompetencje społeczne a motywacja do nauki uczniów szkół systemowych oraz Montessori analiza porównawcza / Agnieszka Roszkowska, Sabina Wisła. W: Nauczyciel i uczeń w kontekście społecznych przemian i oczekiwań / pod redakcją naukową Joanny Skibskiej. - Wydanie I. - Kraków : Impuls, 2019. - S. 93-111. 44437
 • Kompetencje społeczne przyszłych i czynnych zawodowo nauczycieli a codzienność szkolna / Bożena Alejziak. W: Szkoła : konflikt podmiotów? / pod redakcją Inetty Nowosad, Klaudii Pietrań, Mirosława J. Szymańskiego. - Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, 2016. - S. 173-188. 43391
 • Kompetencje społeczno-medialne w kontekście wyzwań społeczeństwa wiedzy / Józef Bednarek. W: Człowiek w pedagogice pracy / red. nauk. Barbara Baraniak. - Warszawa : Difin, 2012. - S. 359-378. 42658
 • Kształcenie kompetencji komunikacyjnych poprzez teatr we wczesnej edukacji. Pomiędzy szansą a zatraconym potencjałem / Małgorzata Puchowska. W: Być nauczycielem, opiekunem, wychowawcą. 3, Formacja intelektualna czy rzemiosło? : postulaty, szanse a rzeczywistość / red. nauk. Jolanta Maciąg, Izabela Stelmasiak. - Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek ; Słupsk : Akademia Pomorska. Instytut Pedagogiki i Pracy Socjalnej, 2013. - S. 138- 152. 41708
 • Kształtowanie umiejętności społecznych dziecka z niepełnosprawnością ruchową / Agnieszka Gąstoł // W: Umiejętności społeczne dzieci : kształtowanie rozwoju emocjonalno-społecznego dzieci w normie rozwojowej i dzieci ze specjalnymi potrzebami / [red.] Aneta Jegier, Beata Szurowska. -Warszawa : "Difin", 2017. - S. 114-132 43839
 • Kultura zachowań językowych w internecie / Alina Naruszewicz-Duchlińska. - Wydanie 1. - [Warszawa] : Wydawnictwo Naukowe PWN ; [2019]. 44136
 • Metoda projektów a kompetencje kluczowe w społeczeństwie opartym na wiedzy. W: Metoda projektów nie tylko w gimnazjum : poradnik dla nauczycieli i dyrektorów szkół / Agnieszka Mikina, Bożena Zając. - Warszawa : Ośrodek Rozwoju Edukacji, 2012. - S. 79-85. 41342
 • Projekt: Akademia kompetencji kluczowych - program rozwoju uczniów szkół ponadgimnazjalnych Polski Wschodniej : raport szkoleniowy / [oprac. zakład Systemów Informacyjnych Instytutu Maszyn Matematycznych]. - Warszawa : Instytut Maszyn matematycznych, 2012. 2384(B)
 • Rozwijanie kompetencji społecznych dziecka w przedszkolu / Marta Buk-Cegiełka. W: W trosce o rozwój i wczesną edukację dziecka / red. nauk. Sabina Guz, Małgorzata Centner-Guz, Iwona Zwierzchowska. -Lublin : Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2015. - S. 231-240. 43142
 • Rozwijanie umiejętności matematycznych dzieci w wieku przedszkolnym / Barbara Bilewicz-Kuźnia. - Lublin : Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2018. 44004
 • Uczenie się jako kompetencja kluczowa w samoocenie uczniów w młodszym wieku szkolnym / Małgorzata Głoskowska-Sołdatow. W: Wybrane problemy dydaktyki w wymiarze teoretyczno-praktycznym / red. nauk. Anna Karpińska, Alina Szwarc. - Warszawa : Wydawnictwo Akademickie Żak, 2014. - S. 235-248. 42075
 • Umiejętności społeczne dzieci : kształtowanie rozwoju emocjonalno-społecznego dzieci w normie rozwojowej i dzieci ze specjalnymi potrzebami / [redakcja] Aneta Jeger, Beata Szurowska. - Warszawa : Difin, 2017. 43839
 • Wychowanie przez zabawę : projekty i gry w kształtowaniu kluczowych kompetencji u dzieci i młodzieży / Agnieszka Kozdroń. - Warszawa : Difin, 2015. 42561

Artykuły z czasopism:

 • Inteligencja emocjonalna jako kluczowa kompetencja współczesnego nauczyciela / Irena Przybylska. W: Chowanna 2006, T.1, s. 85-95.
 • O zawodach - oczami dziecka 6-letniego / Maria Majak-Rebizant. W: Rewizje Tomaszowskie. - 2019, nr 2, s. 7.
 • Ostatni dzwonek / Edwin Bendyk. W: Polityka. - 2013, nr 26, s. 28-29.
 • Samokształcenie -kluczowa kompetencja pracownika XXI wieku / Monika Pawłowska. W: Edukacja i Dialog 2009, nr 4, s. 46-49.
 • W drodze do pedagogiki kompetencji kluczowych / Edward Torończak. W: Kwartalnik Pedagogiczny. - 2011, nr 4, s. 65-82.