Filia w Tomaszowie Lubelskim - Biblioteka Pedagogiczna w Zamościu

Kompetencje kluczowe w edukacji

Zestawienie bibliograficzne w wyborze za lata : 2006-2019

Wyboru dokonał(a): Marta Sawicka-Łaba

 

LITERATURA DOSTĘPNA W BIBLIOTECE PEDAGOGICZNEJ W ZAMOŚCIU FILIA W TOMASZOWIE LUBELSKIM

 

Wydawnictwa zwarte:

 • Aktywność czytelnicza uczniów w wieku wczesnoszkolnym w perspektywie budowania ich kompetencji kluczowych / Katarzyna Borawska-Kalbarczyk. W: Edukacyjne konteksty rozwoju dziecka w wieku wczesnoszkolnym / red. Krystyna Kusiak, Ilona Nowakowska-Buryła, Renata Stawinoga. -Lublin : Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2009. - S. 191-204. 39959
 • Baw się i rośnij! : ponad 200 gier i zabaw, które pomogą dziecku z autyzmem zdobyć podstawowe umiejętności społeczne / Tali Field Berman, Abby Rappaport ; przekład: Katarzyna Masłowska. - Wydanie 1. - [Gdańsk] : Harmonia Universalis, [2019]. 44162
 • Diagnozowanie kompetencji społecznych dzieci w wieku przedszkolnym i młodszym szkolnym / Maria Deptuła, Agnieszka Misiuk. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2016. 43632
 • Dzieci i młodzież ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w przestrzeni informacyjnej / redakcja naukowa Mirosław Z. Babiarz, Karol Bidziński, Alicja Giermakowska. - Kraków : Oficyna Wydawnicza Impuls, 2016. 43281
 • Edukacja medialna, kompetencje kulturalne, fandom. Zbiorowość fanów jako środowisko edukacji kulturalnej / Małgorzata Lisowska-Magdziarz. W: Od edukacji filmowej do edukacji audiowizualnej : teorie i praktyki / pod redakcją Ewy Ciszewskiej, Konrada Klejsy. - Łódź : Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2016. - S. 235-247. 43651
 • Efektywność edukacji wczesnoszkolnej : wybrane aspekty / redakcja Teresa Parczewska. - Lublin : Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2016. 43290
 • Kompetencje informacyjne w kształceniu ustawicznym / Barbara Kędzierska. - Warszawa : Instytut Badań Edukacyjnych, cop. 2007. 38840
 • Kompetencje kluczowe a swoistość kompetencji kreatywnych nauczyciela / Irena Adamek. W: Kompetencje kreatywne nauczyciela wczesnej edukacji dziecka / pod red. nauk. Ireny Adamek i Józefy Bałachowicz. - Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2013. - S. 15-47. 41677
 • Kompetencje kluczowe kategorią pedagogiki : studia porównawcze polsko-słowackie / red. nauk. Waldemar Furmanek, Milan Ďuriš ; [aut. Furmanek Waldemar et al.]. - Rzeszów : Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2007. 38904
 • Kompetencje przyszłych nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej w zakresie konkretyzacji i abstrahowania jako determinanta poprawnego kształtowania pojęć matematycznych uczniów / Renata Reclik. W: Codzienność szkoły - nauczyciel / pod red. Joanny M. Łukasik, Inetty Nowosad, Mirosława J. Szymańskiego. - Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2014. - S. 187-198. 42677
 • Kompetencje społeczne a motywacja do nauki uczniów szkół systemowych oraz Montessori analiza porównawcza / Agnieszka Roszkowska, Sabina Wisła. W: Nauczyciel i uczeń w kontekście społecznych przemian i oczekiwań / pod redakcją naukową Joanny Skibskiej. - Wydanie I. - Kraków : Impuls, 2019. - S. 93-111. 44437
 • Kompetencje społeczne przyszłych i czynnych zawodowo nauczycieli a codzienność szkolna / Bożena Alejziak. W: Szkoła : konflikt podmiotów? / pod redakcją Inetty Nowosad, Klaudii Pietrań, Mirosława J. Szymańskiego. - Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, 2016. - S. 173-188. 43391
 • Kompetencje społeczno-medialne w kontekście wyzwań społeczeństwa wiedzy / Józef Bednarek. W: Człowiek w pedagogice pracy / red. nauk. Barbara Baraniak. - Warszawa : Difin, 2012. - S. 359-378. 42658
 • Kształcenie kompetencji komunikacyjnych poprzez teatr we wczesnej edukacji. Pomiędzy szansą a zatraconym potencjałem / Małgorzata Puchowska. W: Być nauczycielem, opiekunem, wychowawcą. 3, Formacja intelektualna czy rzemiosło? : postulaty, szanse a rzeczywistość / red. nauk. Jolanta Maciąg, Izabela Stelmasiak. - Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek ; Słupsk : Akademia Pomorska. Instytut Pedagogiki i Pracy Socjalnej, 2013. - S. 138- 152. 41708
 • Kształtowanie umiejętności społecznych dziecka z niepełnosprawnością ruchową / Agnieszka Gąstoł // W: Umiejętności społeczne dzieci : kształtowanie rozwoju emocjonalno-społecznego dzieci w normie rozwojowej i dzieci ze specjalnymi potrzebami / [red.] Aneta Jegier, Beata Szurowska. -Warszawa : "Difin", 2017. - S. 114-132 43839
 • Kultura zachowań językowych w internecie / Alina Naruszewicz-Duchlińska. - Wydanie 1. - [Warszawa] : Wydawnictwo Naukowe PWN ; [2019]. 44136
 • Metoda projektów a kompetencje kluczowe w społeczeństwie opartym na wiedzy. W: Metoda projektów nie tylko w gimnazjum : poradnik dla nauczycieli i dyrektorów szkół / Agnieszka Mikina, Bożena Zając. - Warszawa : Ośrodek Rozwoju Edukacji, 2012. - S. 79-85. 41342
 • Projekt: Akademia kompetencji kluczowych - program rozwoju uczniów szkół ponadgimnazjalnych Polski Wschodniej : raport szkoleniowy / [oprac. zakład Systemów Informacyjnych Instytutu Maszyn Matematycznych]. - Warszawa : Instytut Maszyn matematycznych, 2012. 2384(B)
 • Rozwijanie kompetencji społecznych dziecka w przedszkolu / Marta Buk-Cegiełka. W: W trosce o rozwój i wczesną edukację dziecka / red. nauk. Sabina Guz, Małgorzata Centner-Guz, Iwona Zwierzchowska. -Lublin : Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2015. - S. 231-240. 43142
 • Rozwijanie umiejętności matematycznych dzieci w wieku przedszkolnym / Barbara Bilewicz-Kuźnia. - Lublin : Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2018. 44004
 • Uczenie się jako kompetencja kluczowa w samoocenie uczniów w młodszym wieku szkolnym / Małgorzata Głoskowska-Sołdatow. W: Wybrane problemy dydaktyki w wymiarze teoretyczno-praktycznym / red. nauk. Anna Karpińska, Alina Szwarc. - Warszawa : Wydawnictwo Akademickie Żak, 2014. - S. 235-248. 42075
 • Umiejętności społeczne dzieci : kształtowanie rozwoju emocjonalno-społecznego dzieci w normie rozwojowej i dzieci ze specjalnymi potrzebami / [redakcja] Aneta Jeger, Beata Szurowska. - Warszawa : Difin, 2017. 43839
 • Wychowanie przez zabawę : projekty i gry w kształtowaniu kluczowych kompetencji u dzieci i młodzieży / Agnieszka Kozdroń. - Warszawa : Difin, 2015. 42561

Artykuły z czasopism:

 • Inteligencja emocjonalna jako kluczowa kompetencja współczesnego nauczyciela / Irena Przybylska. W: Chowanna 2006, T.1, s. 85-95.
 • O zawodach - oczami dziecka 6-letniego / Maria Majak-Rebizant. W: Rewizje Tomaszowskie. - 2019, nr 2, s. 7.
 • Ostatni dzwonek / Edwin Bendyk. W: Polityka. - 2013, nr 26, s. 28-29.
 • Samokształcenie -kluczowa kompetencja pracownika XXI wieku / Monika Pawłowska. W: Edukacja i Dialog 2009, nr 4, s. 46-49.
 • W drodze do pedagogiki kompetencji kluczowych / Edward Torończak. W: Kwartalnik Pedagogiczny. - 2011, nr 4, s. 65-82.

 

Wolontariat - służba na rzecz innych

Zestawienie bibliograficzne w wyborze za lata : 1997-2011

Wyboru dokonał(a) : Anna Mandziuk

 

LITERATURA DOSTĘPNA W BIBLIOTECE PEDAGOGICZNEJ W ZAMOŚCIU FILIA W TOMASZOWIE LUBELSKIM

 

Wydawnictwa zwarte:

 • Uczestnictwo społeczne młodzieży : możliwości działań- opinie i postawy /Agnieszka Naumiuk. - Toruń : Wydawnictwo Edukacyjne „Akapit”, 2007.
 • Wolontariat – praca socjalna alternatywą dla kary pozbawienia wolności / Joanna Grabias. W: Optymalizacja oddziaływań resocjalizacyjnych w Polsce i w niektórych krajach europejskich / red. Franciszek Kozaczuk. - Rzeszów : Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2006. - S. 209-216.
 • Wolontariat definicja. Prawa i obowiązki wolontariusza / Ewa Doręgowska -Wojciechowska. W: Człowiek w obliczu wykluczenia i marginalizacji społecznej: wokół zagadnień teoretycznych / red. Katarzyna Białobrzeska, Stanisław Kawula.- Toruń :Wydawnictwo Edukacyjne „Akapit”. 2006. - S. 225-234.
 • Wolontariat hospicyjny: perspektywa interdyscyplinarna / Patrycja Stawiarska.- Warszawa : „Difin”, 2011.
 • Wolontariat jako szansa i nadzieja / Marek Konopacki. W: Pomoc socjalna, praca społeczna: teoria i praktyka / pod red. Krystyny Marzec-Holk. T. 2. - Bydgoszcz: Wydawnictwo Akademii Bydgoskiej im. Kazimierza Wielkiego, 2003. - S. 531-539.
 • Wolontariat przeciwko marginalizacji / Urszula Sobkowiak. W: Marginalizacja w problematyce pedagogiki społecznej i praktyce pracy socjalnej / red. Krystyna Marzec-Holka. - Bydgoszcz : Wydawnictwo Uniwersytetu im Kazimierza Wielkiego, 2005. - S. 426-432.
 • Wolontariat w obszarze humanistycznym wyzwań opiekuńczych / red. naukowa Barbara Kromolicka. - Toruń : Wydawnictwo Edukacyjne „Akapit”, 2005.
 • Wolontariat w Polsce / Zbigniew Tokarski. - Łódź : Wydawnictwo Wyższej Szkoły Humanistyczno -Ekonomicznej, 2008.
 • Wolontariat wobec rodziców niewydolnych wychowawczo / Katarzyna Braun. W: Rodzicielstwo: wybrane zagadnienia kontekstów edukacyjnych / red. Danuta Opozda. - Lublin : Wydawnictwo Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, 2007. - S. 357-367.

Artykuły z czasopism:

 • Darmowy zaciąg / Ryszard Socha // Polityka. - 2003, nr 20, s. 38-40.
 • Dwa miliony wolontariuszy / Izabela E. Dąbrowska // Edukacja i Dialog. - 2002, nr 6, s. 47-52.
 • Działalność Szkolnego Koła Wolontariatu / Agata Banet, Elżbieta Wójcik // Biblioteka w Szkole. - 2006, nr 1, s.12-13.
 • Działalność wolontariuszy w Przasnyszu / Izabela Edyta Dąbrowska // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2008, nr 2, s. 37-40.
 • Dzielmy się miłością / Jan Chrapek // Wychowawca. - 2010, nr 2, s. 5-9.
 • Krakowski Saltrom / Małgorzata Kacała // Wychowawca. - 2010, nr 2, s. 12-13.
 • Młodzieżowe programy rówieśnicze / Zbigniew B. Gaś // Remedium. - 2003, nr 3, s. 1-3.
 • Młodzieżowy wolontariat w służbie niepełnosprawnym / Grzegorz Pal // Wychowawca. -2005, nr 11, s. 18-19.
 • Moda na wolontariat w Wielkiej Brytanii / Małgorzata Nutt. // Edukacja i Dialog. - 2010, nr 9/10, s. 52-55.
 • Motywacja egzo- i endocentryczna w działaniach prospołecznych wobec działalności wolontariackiej w świetle zjawiska płci / Grzegorz Piekarski // Edukacja. - 2006, nr 4, s. 24-38.
 • Motywy podejmowania spontanicznej pracy wolontarnej / Daniela Bacelewska // Wychowanie na co Dzień. - 2004, nr 6, s.16-18.
 • Nastoletni wolontariusz / Lucyna Szuba // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze.- 2004, nr 5, s. 25-26.
 • Ostrołęccy wolontariusze / Izabela E. Dąbrowska // Problemy Opiekuńczo Wychowawcze. - 2003, nr 2, s. 17-20.
 • Programy młodzieżowego wolontariatu / Marta Białek // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2002, nr 5, s. 13-16.
 • Razem łatwiej – wolontariat jest jak.../ Julita Nagel // Katecheta. - 2010, nr 12, s. 43-46.
 • Stowarzyszenia i fundacje w kulturze fizycznej w świetle ustawy o działalności i pożytku publicznego i wolontariacie - konsekwencje finansowe / Marta Pastwa // Kultura Fizyczna. - 2004, nr 5/6, s. 3-8.
 • Typologia polskich wolontariuszy według systemu wartości - możliwości spójnego referencyjnego układu czynności pomagania / Ewa Ger // Chowanna. - 2009, nr 1, s. 207-220.
 • Ustawa o pożytku publicznym i wolontariacie / Ewa Leś // Polityka Społeczna. - 2003, nr 7, s. 1-5.
 • Wolontariat – szkoła życia i człowieczeństwa (zestawienie bibliograficzne w wyborze) / oprac. Elżbieta Trojan // Nowa Szkoła. - 2011, nr 3, s. 53-60.
 • Wolontariat – służba na rzecz innych (zestawienie bibliograficzne w wyborze) / Elżbieta Trojan // Wychowawca. - 2010, nr 2, s.31.
 • Wolontariat - służba na rzecz innych : konspekt zajęć / Urszula Michalak // Biblioteka w Szkole. - 2002, nr 12, s. 10-11.
 • Wolontariat Europejski w polskich przedszkolach /Agnieszka Czeglik // Bliżej Przedszkola. - 2011, nr 2, s .38-41.
 • Wolontariat jako forma działania profilaktycznego / Grzegorz Kata // Remedium. - 2010, nr 6, s. 30-31.
 • Wolontariat jako forma zatrudnienia stosowana przez biblioteki // Rafał Golat // Bibliotekarz. - 2005, nr 9, s. 20-22.
 • Wolontariat jako nowe zjawisko w Polsce / Anna Karasińska // Praca Socjalna.- 2009, nr 2, s. 122-129.
 • Wolontariat młodzieżowy: program wychowawczy / Urszula Michalak // Biblioteka w Szkole. - 2001, nr 12, s. 9-10.
 • Wolontariat studencki czyli ferie i wakacje z pomysłem / Ewa Bielska // Nowa Szkoła. - 2009, nr 1, s. 18-19.
 • Wolontariat szansą dla młodzieży / Agnieszka Ciesiołkiewicz // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2002, nr 5, s. 9-13.
 • Wolontariat szkolny – krok po kroku / Irena Marczyk // Wychowawca. - 2010, nr 2, s. 10-11.
 • Wolontariat tematem konferencji międzynarodowej / Agnieszka Ciesiołkiewicz // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 1997, nr 9, s. 42-43.
 • Wolontariat w bibliotece – prawne uregulowania / Katarzyna Ostrowska // Poradnik Bibliotekarza. - 2011, nr 3, s. 16-17.
 • Wolontariat w gimnazjum / Rozalia Mierzwiak // Remedium. - 2001, nr 10, s. 10-11.
 • Wolontariat w profilaktyce / Zbigniew B. Gaś // Remedium. - 2002, nr 6, s. 1-3.
 • Wolontariat w rehabilitacji osób niepełnosprawnych - wielość spojrzeń / Wychowanie na co Dzień. - 1999, nr 6, s. 30-32.
 • Wolontariat w służbie rodzinom dysfunkcjonalnym / Tadeusz Sakowicz // Problemy Alkoholizmu. - 2001, nr 3, s. 8-11.
 • Wolontariat we Włoszech / Tadeusz Mierzwa // Praca Socjalna. - 2009, nr 2, s. 94-111.
 • Wolontariat: nieoceniona pomoc przy organizowaniu festynów / Michał Bronikowski // Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne. - 2010, nr 6, s. 16-22.
 • Wolontariusze - czy warto stać się jednym z nich ? / Wioletta Krupa // Nowa Edukacja Zawodowa. - 2004, nr 6, s. 19-22.
 • Wolontariusze w placówce / Bożena gwizdek // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2004, nr 2, s. 31-33.
 • Wolontariusze w systemie opieki nad dzieckiem / Jan Wszołek // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2001, nr 5, s. 30-32.
 • Wybiórczy wolontariat / Daniela Becelewska / Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2008, nr 7, s. 23-27.
 • Ze szkolnej ławki w kapitalną przyszłość / Anna Noszczyk, Olga Drzewiecka-Panak // Psychologia w Szkole. - 2011, nr 1, s. 77-85.
 • Zwyczajni wspaniali / Jolanta Makowska // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2000, nr 7, s. 23-26.

Etyka zawodu nauczyciela

Zestawienie bibliograficzne w wyborze za lata : 1984-2008

Wyboru dokonał(a) : Anna Mandziuk

 

LITERATURA DOSTĘPNA W BIBLIOTECE PEDAGOGICZNEJ W ZAMOŚCIU FILIA W TOMASZOWIE LUBELSKIM

 

Wydawnictwa zwarte:

 • Etyka pedagogiczna / Janusz Homplewicz. - Rzeszów : Wydawnictwo Wyższej Szkoły Pedagogicznej, 1996.
 • Moralne wybory nauczycieli: etyka i pedagogika / Phiilipe Meirieu. - Warszawa : „Fraszka Edukacyjna”, 2003.
 • Nauczycielu jaki jesteś ? / Teresa Elżbieta Dąbrowska. - Warszawa : Wyższa Szkoła Pedagogiczna Towarzystwo Wiedzy Powszechnej, 1999.
 • O powinności nauczyciela: wprowadzenie do refleksji etycznej / Krystyna Najder-Stefaniak. - Warszawa : Wydawnictwo SGGW, 2001.
 • O wartościach, normach i problemach moralnych: wybór tekstów z etyki polskiej dla nauczycieli i uczniów szkół średnich. - Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1994.
 • Problemy etyczno- deontologiczne zawodu nauczycielskiego w okresie przemian ustrojowych w Polsce: materiały z konferencji naukowej w Zaciszu k. Tucholi w dniach 3-4 grudnia 1992 roku / pod red. Andrzeja Michała Tchorzewskiego. - Bydgoszcz : Wydawnictwo Uczelniane WSP, 1993.
 • Rola wartości i powinności moralnych w kształtowaniu świadomości profesjonalnej nauczycieli / red. Andrzej Michał Tchorzewski. - Bydgoszcz : Wydawnictwo Uczelniane WSP, 1994.
 • Świat wartości przyszłych nauczycieli : studium socjologiczne na podstawie badań specjalizacji nauczycieli Uniwersytetu w Białymstoku.- Białystok : Wydawnictwo „Trans Humana”, 2006.
 • Wychować człowieka mądrego: zarys etyki nauczycielskiej / Kazimierz Szewczyk.- Wyd. 2 popr. i uzup. - Warszawa ; Łódź : Wydawnictwo Naukowe PWN, 1999.

Artykuły z czasopism:

 • Co z tą etyką nauczycieli / Bogusław Śliwerski // Nowa Szkoła. - 1997, nr 5, s. 3-9.
 • Czy można być dobrym nauczycielem / Maciej Smolak // Wychowawca. - 2008, nr 10, s. 16-18.
 • Czy należy postępować moralnie: indywidualistyczny kontraktualizm a kryzys edukacji // Kwartalnik Pedagogiczny. - 2007, nr 4, s. 115-133.
 • Czy nauczycielowi jest potrzebny kodeks etyczny / Zdzisław Piwoński // Edukacja i Dialog. - 2007, nr 2, s. 16-20.
 • Doniosły problem etyki / Krystyna Kuchta // Edukacja i Dialog. - 2002, nr 8, s. 3-7.
 • Dotychczasowe doświadczenia nauczycieli w zakresie przestrzegania norm etycznych a ich moralność zawodowa / Luba Sołoma // Ruch Pedagogiczny. - 1988, nr 1-2, s. 95-191.
 • Egzaminator: osoba zaufania publicznego // Krzysztof Bednarek // Edukacja. - 2007, nr 1, s. 31-37.
 • Etyczne powinności nauczyciela / Jarosław Kordziński // Oświata i Wychowanie. - 1989, nr 7, s. 16-19.
 • Etyka i kultura pedagogiczna nauczyciela i szkoły / Czesław Banach // Edukacja. - 2000, nr 2, s. 7-20.
 • Etyka nauczyciela w stanie konfliktu / Ryszard Urbański // Nowa Szkoła. - 1984, nr 5, s. 218-220.
 • Etyka nauczyciela- wokół wartości naczelnych / Harry Duda // Oświata i Wychowanie. - 1989, nr 15, s. 26-30.
 • Etyka pedagogiczna nauczyciela i szkoły / Jolanta Kucharska // Nowa Szkoła. - 2006, nr 2, s. 42-46.
 • Etyka zawodowa nauczyciela / Mikołaj Kozakiewicz // Oświata i Wychowanie. - 1986, nr 2, s. 18-20.
 • Etyka zawodu nauczyciela / Barbara Tarnowska // Wychowawca. - 2002, nr 2, s. 10-11.
 • Jaki pan taki kram / Maria Krawczyk // Remedium. - 2001, nr 10, s. 12.
 • Już rok Kodeksu Etycznego / Beata Domerecka // Dyrektor Szkoły. - 2004, nr 4, s. 48-49.
 • Karta etyczna nauczyciela nauczyciela / Jarosław Kordziński // Wychowawca. - 1997, nr 12, s. 28-30.
 • Karta odpowiedzialności i obowiązków nauczyciela / Mieczysław Rusiecki // Wychowawca. - 2004, nr 10, s. 7-11.
 • Kodeks etyki nauczyciela / Jarosław Kordziński // Nowa Szkoła. - 1994, nr 9, s. 522-524.
 • Kultura pedagogiczna jako wskaźnik poziomu świadomości społecznej / Andrzej Olubiński // Wychowanie na Co Dzień. - 2008, nr 1-2, s. 3-7.
 • Między obowiązkiem a moralnością / Ewa Sygulla // Edukacja i Dialog. - 2007, nr 2, s. 12-15.
 • Moralno- etyczne zasady zawodu nauczycielskiego / Jan Legowicz // Kwartalnik Pedagogiczny. - 1988, nr 2, s. 95-111.
 • Nauczyciel a społeczeństwo / Marek Wrężel // Wychowawca. - 2001, nr 5, s. 28.
 • Nauczyciel wobec współczesnych wyzwań moralno- społecznych / Janusz Nagórny. - Wychowawca. - 2005, nr 5, s. 18-21.
 • O etyce zawodowej kilka myśli / Krzysztof Zajdel // Dyrektor Szkoły. - 2008, nr 1, s. 19-21.
 • O etyce zawodu nauczyciela / Olga Anna Jabłonko // Wszystko dla Szkoły. - 2007, nr 4, s. 9-11.
 • O potrzebie Kodeksu Etyki Nauczycielskiej / Halina Barycz // Wychowawca. - 1995, nr 12, s. 16-17.
 • Odpowiedzialność jako wyzwanie dla nauczyciela / Katarzyna Gabryś // Wychowanie Na Co Dzień. - 2002, nr 2-3, s. 3-4.
 • Rozważania nad etyką / Małgorzata Nowak // Nowa Szkoła. - 2003, nr 6, s. 17-20.
 • Rozważania wokół etyki zawodu nauczyciela wychowawcy / Tadeusz Pilch // Problemy Opiekuńczo- Wychowawcze. - 1995, nr 3, s. 3-8.
 • Sumienie nauczyciela / Tadeusz Ruciński // Wychowawca. - 2002, nr 2, s. 5.
 • Sztuka dokonywania wyborów / Dariusz Sarzała // Edukacja i Dialog. - 2007, nr 6, s. 4-10.
 • Wokół kodeksu etyki nauczycielskiej / Maria Tota / Wychowawca. - 1995, nr 1, s. 15.
 • Wpływ egzaminów zewnętrznych na kształtowanie postaw moralnych uczniów, nauczycieli i egzaminatorów / Aleksandra Bartmińska // Edukacja. - 2007, nr 1, s. 22-30.
 • Wstęp do etyki. Zamyślenie nad etyką zawodu nauczyciela / Rafał Bednarczyk // Katecheta. - 2008, nr 1, s. 3-10.
 • Zagrożenia współczesności a odpowiedzialność moralna nauczyciela / Józef Górniewicz // Nowa Szkoła. - 2002, nr 5, s. 4-8.

Rola ojca w procesie wychowania

Zestawienie bibliograficzne w wyborze za lata : 1983-2012 

Wyboru dokonała : Anna Mandziuk

 

LITERATURA DOSTĘPNA W BIBLIOTECE PEDAGOGICZNEJ W ZAMOŚCIU FILIA W TOMASZOWIE LUBELSKIM

 

Wydawnictwa zwarte:

 • Być rodzicem we współczesnej Polsce : nowe wzory w konfrontacji z rzeczywistością / pod red. Małgorzaty Sikorskiej. - Warszawa : Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, 2009.
 • Etos ojcostwa w kontekście zagrożeń współczesnej rodziny. W: Ideały wychowania i wzory osobowe narodu polskiego w XIX XX wieku. T. 2 / pod red. Elwiry Kryńskiej. - Białystok, 2006. - S. 387-396.
 • Międzypokoleniowa transmisja postaw wychowawczych ojców / Małgorzata Sitarczyk. - Lublin : Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2002.
 • Nowi mężczyźni? : zmieniające się modele męskości we współczesnej Polsce / pod red. Małgorzaty Fuszary. - Warszawa : Wydawnictwo Trio, 2008.
 • Oblicza ojcostwa / red. Dorota Kornas-Biela. - Lublin : Towarzystwo Naukowe KUL, 2001.
 • Ojciec a wychowanie dziecka / Kazimierz Pospiszyl. - Warszawa : Wydawnictwo Akademickie "Żak", 2007.
 • Ojcostwo : aspekty pedagogiczne i duchowe / Józef Augustyn. - Kraków : Wydawnictwo WAM, 2002.
 • Ojcowie a kariera : sposób na utrzymanie równowagi / Thomas Gesterkamp.-Warszawa : Instytut Wydawniczy Pax, 2009.
 • Psychologia rodziny : [ojcostwo, macierzyństwo, mity rodzinne] / red. Zenon Waldemar Dudek. -Warszawa : Wydawnictwo "Eneteia", 2007.
 • Psychologiczny obraz ojca w biegu życia / Adrian Kurcbart. - Warszawa : Difin SA, 2011.
 • Realizacja funkcji opiekuńczo-wychowawczej w rodzinie samotnego ojca / Dorota Ruszkiewicz. - Toruń : Centrum Edukacji Europejskiej, 2005.
 • Za progiem ojcostwa i rodziny / Andrzej Pluta. - Warszawa : Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza, 1984.
 • Zapomniane ojcostwo / Mariola Wołochowicz, Piotr Wołochowicz. W: Edukacja prorodzinna / pod red. Marii Chymuk, Danuty Topy. - Kraków : Wydawnictwo Naukowe Akademii Pedagogicznej, 2000.
 • Znaczenie ojca w kształtowaniu tożsamości płciowej córki. W: Rodzicielstwo: wybrane zagadnienia kontekstów edukacyjnych / red. Danuta Opozda. - Lublin : Katolicki Uniwersytet Lubelski, 2007. - S. 194-204.
 • Źródła i czynniki kształtujące kulturę pedagogiczną ojców - na przykładzie badań w środowisku wielkomiejskim. W: Rodzicielstwo: wybrane zagadnienia kontekstów edukacyjnych / red. Danuta Opozda. - Lublin: Wydawnictwo Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, 2007. - S. 205-215.

Artykuły z czasopism:

 • Być ojcem / Robert Nęcek // Wychowawca. - 2010, nr 6, s. 5.
 • Chcę być jak mój tato! : rola ojca w wychowaniu przedszkolaka / Monika Urbańska-Bulas, Agnieszka Pasternak // Bliżej Przedszkola. - 2011, nr 6, s. 34-36.
 • Czas poświęcony dziecku w rodzinie samotnego ojca w rodzinie samotnego ojca / Dorota Ruszkiewicz // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2004, nr 9, s. 30-33. 4. Czy współczesne ojcostwo, to ojcostwo nieobecne / Maria Janukowicz // Małżeństwo i Rodzina. - 2002, nr 1, s. 43-47.
 • Dobry ojciec? To możliwe / Dorota, Szymborska-Dyrda // Bliżej Przedszkola. - 2009, nr 2, s. 22.
 • Dorastające dzieci / Wiesław Lipiec // Wychowawca. - 2011, nr 6, s. 20-22 7. Gdzie ci mężczyźni : Meandry współpracy ojców z przedszkolem / Mirela Nawrot // Dyrektor Szkoły. - 2011, nr 1, s. 28-29
 • Identyfikacja z ojcem a wzorce idealnego mężczyzny w percepcji chłopców w wieku adolescencji / Łukasz Baka // Małżeństwo i Rodzina. - 2003, nr 1, s. 29-33.
 • Ikona współczesnego ojcostwa / Ewa Kozak // Edukacja i Dialog. - 2006, nr 9, s. 23-28.
 • Jak nagradzają i karzą ojcowie / Andrzej Pluta // Nowa Szkoła. - 1984, nr 3, s. 126-129.
 • Jesteś dla mnie ważny / Barbara Lipiec // Edukacja i Dialog. - 2005, nr 5, s. 7-12.
 • Mądre kochanie / Marta Borowiec // Wychowawca. - 2011, nr 6, s. 6-9.
 • Mechanizm identyfikacji w kontakcie ojca z dzieckiem / Marian Wolicki // Problemy Rodziny. - 1983, nr 1, s. 17-22.
 • Mechanizm modelowania w kontakcie ojca z dzieckiem / Marian Wolicki // Problemy Rodziny. - 1983, nr 2, s. 17-21.
 • Mechanizm naśladownictwa w kontakcie ojca z dzieckiem / Marian Wolicki // Problemy Rodziny. - 1983, nr 5-6, s. 32-37.
 • Moc błogosławieństwa ojca / Henryk Wieja // Wychowawca. - 2011, nr 6, s. 14-15.
 • Modele ojcostwa we współczesnych rodzinach miejskich / Tomasz Sosnowski // Edukacja. - 2009, nr 3, s. 62-66.
 • Natura ojcostwa / Agnieszka Czapczyńska // Remedium. - 2004, nr 2, s. 22-23.
 • Niedostatki opieki ojcowskiej a zaburzenia w zachowaniu się dzieci / Kazimierz Pospiszyl // Problemy Rodziny. - 1979, nr 5, s. 16-22.
 • O nową koncepcję ojcostwa / Sławomir Baran // Problemy Opiekuńczo- Wychowawcze. - 2001, nr 9, s. 49-54.
 • Od czego jest tato? / Selwana Barbara Szołek // Wychowawca. - 2011, nr 6, s. 10-11.
 • Oddziaływanie ojca na postawy moralne dziecka / Kazimierz Pospiszyl // Kwartalnik Pedagogiczny. - 1979, nr 1, s. 35-46.
 • Ojciec a problem jakości wychowawczego systemu rodzinnego / Irena Stańczak // Nauczanie Początkowe. - 2009/2010, nr 2, s. 15-23.
 • Ojciec pilnie potrzebny... / Monika Urbańska-Bulas // Bliżej Przedszkola. - 2010, nr 5, s. 50-53.
 • Ojciec w rodzinie / Ewa Gałązka // Wychowawca. - 2011, nr 6, s. 12-13.
 • Ojcostwo - los czy wybór / Wanda Półtawska // Wychowawca. - 2000, nr 5, s. 6-9.
 • Ojcostwo / Marta Borowiec // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2012, nr 2, s. 47-50.
 • Ojcostwo jako wartość- studium empiryczne / Zofia Dąbrowska // Małżeństwo i Rodzina. - 2003, nr 4, s. 3-13.
 • Ojcostwo końca wieku/ Adriana Jankowska // Forum Oświatowe. - 2000, nr 1, s. 103-135.
 • Ojcostwo w życiu mężczyzny / Kazimierz Pospiszyl // Małżeństwo i Rodzina. - 2004, nr 2, s. 24-27.
 • Ojcowie w percepcji swoich dzieci / Eugeniusz Przemysław Kaniok // Wychowawca. - 2012, nr 3, s. 12-14.
 • Ojcowska przyjaźń / Józef Augustyn // Wychowawca. - 2011, nr 1, s. 16-17.
 • Postawa ojca a wyniki szkolne dziecka / Magdalena Nakielska // Wychowawca. - 2010, nr 9, s. 10-11.
 • Problemy samotnych ojców wychowujących dzieci w wieku przedszkolnym / Beata Nagaj // Problemy Rodziny. - 2001, nr 3, s. 52-56.
 • Rodziny samotnych ojców - przegląd stanowisk / Mirosław Baum // Edukacja i Dialog.- 1996, nr 8, s. 36-42.
 • Rola ojca w procesie wychowania : bibliografia w wyborze / Elżbieta Trojan // Wychowawca. - 2011, nr 6, s. 19.
 • Rola ojca w rodzinie / Jarosława Lach, Bernadeta Szczupał // Edukacja i Dialog.- 1998, nr 10, s. 50-54.
 • Rola ojca w wychowaniu dziecka / Maria Jankowska // Wychowanie w Przedszkolu. - 2010, nr 6, s. 4-12.
 • Rola ojca w wychowaniu dziecka w rodzinie- zarys historyczny / Eugeniusz Paruzel // Edukacja. - 2001, nr 4, s. 20-27.
 • Różne oblicza ojcostwa / Zofia Dąbrowska // Małżeństwo i Rodzina. - 2004, nr 1, s. 13-19.
 • Samotni ojcowie / Aleksandra Jaworowska // Psychologia Wychowawcza. - 1986, nr s. 541-549.
 • Tata w latach / Iwona Radziszewska // Polityka. - 2003, nr 46, s. 84-87.
 • Tata zostaje mamą / Beata Banasiak-Parzych // Charaktery. - 2011, nr 9, s. 36-39.
 • Tatusiowe księżniczki i kopciuszki / Ewa Szperlich // Charaktery.- 2007, nr 7, s. 21-23.
 • Tęsknota za ojcem / Mariola Bieńko // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2003, nr 10, s. 20-25.
 • Udział ojca w procesie wychowania dzieci / Alicja Julita Błazucha // Nowa Szkoła.- 1983, nr 3, s. 133-134.
 • Wartości preferowane przez bezrobotnych ojców dorastających dzieci / Elżbieta Kornacka Skwara // Małżeństwo i Rodzina. - 2004, nr 4, s. 27-31.
 • Więź dzieci z ojcami w okresie wczesnoszkolnym / Jan Śledzianowski // Wychowanie na Co Dzień. - 2000, nr 6, s. 9-13.
 • Więź osobowa w rodzinie samotnego ojca / Alicja Julita Błazucha // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. -1991, nr 1, s. 2-7.
 • Współcześni mężczyźni - przegląd badań / Krzysztof Arcimowicz // Problemy Rodziny. - 1998, nr 2, s. 3-11.
 • Wychowawcza rola ojca w rodzinie / Katarzyna Sępowicz-Buczko // Małżeństwo i Rodzina. - 2004, nr 2, s. 29-32.
 • Wypełnianie zadań opiekuńczo-wychowawczych przez samotnych ojców / Bożena Matyjas // Problemy Rodziny. - 1992, nr 6, s. 8-10.
 • Wzór osobowy ojca w percepcji dorastającej młodzieży / Małgorzata Renata Ilnicka // Wychowanie na Co Dzień. - 2009, nr 9, s. 19-25.
 • Z nieobecnym ojcem w tle / Janina Janowska, Beata Papuda // Psychologia w Szkole. - 2011, nr 1, s. 25-33.

Przemoc w rodzinie

Zestawienie bibliograficzne w wyborze 

Wyboru dokonał(a) : Anna Mandziuk

 

LITERATURA DOSTĘPNA W BIBLIOTECE PEDAGOGICZNEJ W ZAMOŚCIU FILIA W TOMASZOWIE LUBELSKIM

 

Wydawnictwa zwarte:

 • Motywacje zabójczyń: alkohol i przemoc w rodzinie / Zdzisław Majchrzyk. - Warszawa : Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, 1995.
 • Patologie zachowań społecznych: rzeczywistość przełomu wieków XX i XIX: rodzina dysfunkcyjna-przemoc/ pod red. Krystyny Dymek. Radom : Politechnika Radomska, 2000.
 • Przemoc domowa: perspektywa psychologii społecznej / Sharon Herzberger. - Warszawa: Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, 2002.
 • Przemoc w rodzinie / Irena Pospiszyl. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1994.
 • Przemoc w rodzinie: interwencja kryzysowa i psychoterapia / Wanda Badura-Madej. - Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2000.
 • Przemoc w rodzinie jako obszar zainteresowania pracy socjalnej / Irena Pospiszyl. W: Praca socjalna służbą człowiekowi. Materiały z konferencji/ pod red. Ludwika Malinowskiego. - Warszawa : Wydawnictwo Akademickie „Żak”, 1998. - S. 104-113.
 • Przemoc w rodzinie: psychoterapia sprawców i ofiar / Cloe Madanes. - Gdańsk : Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2003.
 • Przemoc w rodzinie teoria i rzeczywistość/ Jadwiga Mazur..- Warszawa: Wydawnictwo Akademickie „Żak”, 2002.
 • Przemoc wobec dzieci: wybrane zagadnienia teoretyczne i praktyczne / oprac. Krzysztof Pikor Rzeszów : Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2002.
 • Przemoc wobec kobiet w rodzinie. Strategie dominacji i kontroli Ryszard Izdebski. W: Terapia rodzin a perspektywa feministyczna / pod red. Barbary Józefik. - Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2004. - S. 125-133.
 • Razem przeciw przemocy/ Irena Pospiszyl. - Warszawa : Wydawnictwo Akademickie”Żak”, 1999.
 • Rodzina a przemoc / Anna Lipkowska-Teutsch. Warszawa: Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, 1993.
 • Wybrane problemy opieki i wychowania:praca zbiorowa / pod red. Zofii Brańki. Kraków : Oficyna Wydawnicza „Text, 1997.
 • Zapobieganie przemocy w rodzinie / Kevin Browne. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1999.

Artykuły z czasopism:

 • Bicie rodzinne / Ewa Dobrowolska // Remedium. - 2000, nr 2, s. 22-23.
 • Czego potrzebuje ofiara przemocy / Anna Bakuła // Świat Problemów. -2004, nr 1, s. 25-28.
 • Charakterystyka sprawców przemocy domowej / Stanisław Tucholska // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2002, nr 1, s. 34-38.
 • Diagnoza przemocy domowej wobec dziecka / Anna Karłyk // Szkoła Specjalna. - 2005, nr 4, s. 270-284.
 • Dziecko-ofiarą przemoc w rodzinie / Joanna Moczydłowska// Problemy Alkoholizmu. - 2004, nr 3-4, s. VI-VIII.
 • Gwałt w związku małżeńskim / Danuta Rode // Chowanna. - 2005, nr 1, cz. 2 s. 28-39.
 • Jak przeciwdziałać przemocy / Mirosław Dworakowski // Problemy Opiekuńczo- Wychowawcze. -2000, nr 3, s. 32-34.
 • Jak wychować ofiarę przemocy / B. Włodawiec // Świat Problemów. - 1997, nr 5, s. 26-32.
 • Kim jest sprawca? / Anna Bakuła // Świat Problemów. - 2000, nr 10, s. 16-20.
 • Kim są ofiary przemocy domowej wzywające policję? / Jacek Jaguś // Problemy Rodziny. - 2001, nr 4/5/6, s. 69-71.
 • Kobiety maltretowane w związkach-czy posiadane przez versus deficyty osobiste wpływają na pomoc, które otrzymują / Izabela Rajska-Kulik // Chowanna. - 2005, nr 1, cz. 2, s. 40-61.
 • Kobiety-ofiary przemocy / Karolina Malińska // Problemy Rodziny. - 1998, nr 4, s. 41-44.
 • O interwencji policyjnej, pomocy poszkodowanym i postępowaniu wobec sprawców przemocy / Kazimierz Walijewski // Świat Problemów. - 2004, nr 1, s.16-18.
 • Odrzucenie w rodzinie / Joanna Chrzanowska // Edukacja i Dialog. -2005, nr 5, s. 13-18.
 • Oferta pomocy dla pokrzywdzonych / A. Ostaszewska // Świat Problemów. - 1998, nr 11, s.7-9.
 • Ofiara i sprawcy/ Jerzy Mellibruda // Świat Problemów. - 1997, nr 4, s. 4-10.
 • Potęga miłości i przemocy w rodzinie / Krystyna Marczewska // Dyrektor Szkoły. - 2005, nr 2, s. 54-57.
 • Przeciw przemocy domowej / Jacek Szczepkowski // Wychowanie na co dzień. - 2000, nr 1-2, s. 38-40.
 • Przeciw przemocy domowej / Iwona Rogaczewska // Problemy Opiekuńczo- Wychowawcze. - 2002, nr 5, s.55-56.
 • Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie / Małgorzata Maresz // Remedium. - 1997, nr 2, s. 2-4.
 • Przemoc domowa-repetytorium / Anna Nowakowska // Remedium. - 1998, nr 2. s. 18-19.
 • Przemoc emocjonalna w rodzinie w opinii młodzieży / Jolanta Mackowicz // Nowa Szkoła. - 2001, nr 3, s. 15-20.
 • Przemoc w domu rodzinnym / Alina Kaczura // Problemy Rodziny. - 1997, nr 1-2, s. 87-95.
 • Przemoc w małżeństwie, czyli o życiu we dwoje za wszelką cenę / Danuta Rode // Problemy Rodziny. - 2001, nr 2, s. 13-24.
 • Przemoc w rodzinie / Irena Pospiszyl // Problemy Rodziny. - 1995, nr 4, s. 33-37.
 • Przemoc w rodzinie-publiczna tajemnica czy publiczny problem / Jolanta Makowska // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2003, nr 5, s. 61-62.
 • Przemoc w rodzinie a zaburzenia zachowania dziecka / Marta Bąkowska // Edukacja. - 1998, nr 2, s. 43-54.
 • Przemoc w teatrze życia rodzinnego / Jarosław Jagieła // Problemy Alkoholizmu. - 2000, nr 2, s.1-5.
 • Przemoc wobec kobiet-zarys problematyki / A. Markowska // Problemy Rodziny. - 1999, nr 2-3, s. 17-20.
 • Rozmowy intymne: o przemocy seksualnej w rodzinie / Anna Grygoruk // Kwartalnik Pedagogiczny. - 2005, nr 2, s. 161-172.
 • Samoakceptacja i poziom lęku maltretowanych kobiet a ich sposoby radzenia sobie z przemocą ze strony partnera / Izabela Rajska-Kulik // Chowanna. - 2005, nr 1, cz. 2, s. 62-77.
 • Schronisko dla ofiar przemocy w rodzinie / J. Wszołek // Problemy Opiekuńczo- Wychowawcze. - 1996, nr 3, s. 11.
 • Skala zjawiska przemocy w rodzinie / Małgorzata Maresz // Remedium.- 1997, nr 2, s. 1-2.
 • Społeczne postawy wobec przemocy w rodzinie / Mira Prajsner // Remedium. - 1998, nr 3, s. 29-32.
 • Sprawcy przemocy partnerskiej. W niewoli dążenia do kontroli i mocy / Dorota Kubacka-Jasiecka Dorota // Chowanna. - 2005, nr 1, cz. 2, s. 9-27.
 • Sprawcy przemocy przeciwko osobom bliskim/ Maria Gordon // Świat Problemów. -1997, nr 5, s. 33-35.
 • Trzy miesiące w hostelu-to dużo czy mało? / Jacek Lelonkiewicz Jacek // Świat Problemów. - 2002, nr 2, s. 29-30.
 • Wzory pomocy wewnątrzrodzinnej wobec dziecka / Monika Zielona-Jenek // Forum Oświatowe. - 2005, nr 2, s. 57-68.
 • Z lękiem i strachem u podłoża / Jerzy Mellibruda // Świat Problemów. - 2004, nr 1, s. 4-9.

Alkoholizm młodzieży - zapobieganie i zwalczanie

Zestawienie bibliograficzne w wyborze za lata : 1979-2011


Wyboru dokonał(a) : Anna Mandziuk


LITERATURA DOSTĘPNA W BIBLIOTECE PEDAGOGICZNEJ W ZAMOŚCIU FILIA W TOMASZOWIE LUBELSKIM


Wydawnictwa zwarte:

 • Alkohol a młodzież / Peter Anderson i Ben Baumberg. - Warszawa : Wydawnictwa Edukacyjne PARAMEDIA : Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, 2007.
 • Alkohol a zachowania problemowe młodzieży: opinie i badania / red. Anna Szymanowska. - Warszawa : Wydawnictwo Edukacyjne PARPA, 2004.
 • Alkohol i narkotyki w życiu polskiej młodzieży- dylematy profilaktyki. Warszawa : Wydawnictwo Edukacyjne PARPA, 2002.
 • Alkohol, alkoholizm i ja. - Lublin : Fundacja Rozwoju KUL [Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego] : "Polihymnia", [2002].
 • Alkoholizm ojców a sytuacja rodzinna i szkolna dzieci / Marian Ochmański. - Lublin : Wydawnictwo UMCS, 1997.
 • Alkoholizm wśród młodzieży // [W:] Problemy i dylematy polityki społecznej w Polsce. T. 1 / Władysław Ratyński. - Warszawa : „Difin”, 2003. - S. 582-606.
 • Dzieci z problemem alkoholowym / oprac. Wanda Sztander. - Warszawa : Instytut Psychologii Zdrowia i Trzeźwości, 1993.
 • Dzieci, alkohol i narkotyki: przewodnik dla rodziców / Ruth Maxwell. - Gdańsk : Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 1999.
 • Dziękuję... nie piję, nie palę, nie biorę / Krzysztof Zajączkowski. - Kraków : Wydawnictwo "Rubikon", [2003].
 • Ewolucja wzorów używania alkoholu wśród dorastającej młodzieży w Polsce w XX wieku / Antoni Zieliński. - Warszawa : Wydawnictwo Edukacyjne PARPA, 2006.
 • Narkotyki i alkohol: przewodnik dla rodziców, wychowawców i nauczycieli: zagrożenia, wskazówki / Aleksander Markiewicz. - Koszalin : Zakład Wydawniczo-Handlowy Materiałów Szkolno-Oświatowych, 2002.
 • Nastolatki i alkohol : strategie profilaktyczne w szkole / Mirosława Wieczorek-Stachowicz. - Warszawa : Wydawnictwo Edukacyjne Parpamedia : Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, 2007.
 • Nastolatki i alkohol: kiedy nie wystarczy powiedzieć „nie” / Roger Vogler.- Warszawa : PARPA, 2003.
 • Picie alkoholu przez młodzież w okresie dorastania a wybrane czynniki w środowisku rodzinnym / Jolanta Jarczyńska. - Warszawa : Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Wydawnictwo Edukacyjne Parpamedia, 2009.
 • Pomoc psychologiczna dla dzieci alkoholików / Bryan E. Robinson ; J. Lyn Rhoden. - Warszawa : Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, 2005.
 • Pomóż uzależnionym! : integralny program profilaktyczny w szkole : poradnik dla nauczycieli i wychowawców / Marian Łakomski. - Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2006.
 • Profilaktyka na co dzień: alkohol w życiu nastolatków / Aleksandra Karasowska. - Warszawa : Wydawnictwo Edukacyjne PARPA, 2005.
 • Profilaktyka uzależnień / Zbigniew B. Gaś. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1993.
 • Profilaktyka uzależnień a wartości: przewodnik dla rodziców i wychowawców / Krzysztof Zajączkowski. - Kielce” : Wydawnictwo „Jedność”, 2002.
 • Profilaktyka w szkole / Mirosława Wieczorek-Stachowicz. - Warszawa : Wydawnictwo Edukacyjne Parpamedia : Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, 2007.
 • Skala postaw młodzieży wobec alkoholizowania się (nowe narzędzie badawcze) / Piotr Kwiatkowski. W: Aktualne problemy wspomagania rozwoju dzieci niepełnosprawnych / red. Stanisława Mihilewicz. - Kraków : Oficyna Wydawnicza „Impuls”, 2000. - S. 115-122.
 • Społeczne uwarunkowania alkoholizowania się nieletnich / Helena Kołakowska- Przełomiec. - Wrocław ; Warszawa : Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1979.
 • Sytuacja rodzinna, szkolna i rówieśnicza uczniów pijących alkohol. W: Zagrożenia w wychowaniu i socjalizacji młodzieży oraz możliwości ich przezwyciężania / pod red. Teresy Sołtysiak. - Bydgoszcz : Wydawnictwo Akademii Bydgoskiej, 2005. - S. 339-348.
 • Sytuacja rodzinna, szkolna i rówieśnicza uczniów pijących alkohol. W: Zagrożenia w wychowaniu i socjalizacji młodzieży oraz możliwości ich przezwyciężania / pod red. Teresy Sołtysiak.- Bydgoszcz : Wydawnictwo Akademii Bydgoskiej im Kazimierza Wielkiego, 2005. - S. 339-348.
 • Uzależnienia : skuteczność programów profilaktyki / Zbigniew B. Gaś.- Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1994.
 • Wsparcie rodzicielskie spostrzegane i oczekiwane przez młodzież szkolną w wieku 13-15 lat a intensywność picia alkoholu // [W:]Edukacyjna wspólnota na rzecz społeczeństwa dla wszystkich / red. Anna Sajdak. - Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2005. - S. 97-109.
 • Wsparcie rodzicielskie spostrzegane i oczekiwane przez młodzież szkolną w wieku 13-15 lat a intensywność picia alkoholu-prezentacja wyników własnych. W: Edukacyjna wspólnota na rzecz społeczeństwa dla wszystkich / red. Anna Sajdak. - Kraków :Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2005. - S. 97-109.
 • Wychowanie młodzieży do trzeźwości przy powszechnym jej piciu i upijaniu się oraz społecznej promocji napojów alkoholowych. W: Zagrożenia w wychowaniu i socjalizacji młodzieży oraz możliwości ich przezwyciężania / pod red. Teresy Sołtysiak. -Bydgoszcz : Wydawnictwo Akademii Bydgoskiej, 2005. - S. 308-338.


Artykuły z czasopism:

 • Alkohol a młode pokolenie Polaków u progu XXI wieku / Jerzy Mellibruda // Świat Problemów. - 2000, nr 2, s. 13-17.
 • ABC alkoholu / Janina Węgrzecka- Giluń // Remedium. - 2001, nr 11, s. IV-V.
 • Alkohol - kluczem do dorosłości? / Małgorzata Tomaszewska // Wychowanie na co Dzień. - 2005, nr 10/11, s. 35-36.
 • Alkohol- młodzież- dorośli / Grzegorz Hryszkiewicz // Świat Problemów. - 2002, nr 9, s. 18-19.
 • Alkohol w życiu gimnazjalistów : (raport z badań) / Anita Famuła-Jurczak, Leszek Jurczak // Wychowanie na Co Dzień. - 2008, nr 10/11, s. 43-46.
 • Alkoholizm – problem nie tylko dorosłych / Lucyna Sobczak // Wychowanie na co Dzień. - 2001, nr 12, s. 16-18.
 • Alkoholizm wśród dzieci i młodzieży wezwaniem dla rodziców i wychowawców / Jan Śledzianowski // Problemy Alkoholizmu. - 1998, nr 2, s. 13-16.
 • Alkoholizowanie się nieletnich i jego konsekwencje / Agata Tyburska // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 1998, nr 9, s. 15-17.
 • Badania ESPAD - komentarz / Janusz Czapiński // Serwis Informacyjny Narkomania. - 2008, nr 1 , s. 12-13.
 • Bezradni rodzice, czyli o tym, na co nie mamy wpływu / Agnieszka Arendarska // Remedium. - 2000, nr 7-8, s. XI-XII.
 • Co sprzyja a co przeciwdziała sprzedaży alkoholu osobom niepełnoletnim / Katarzyna Dąbrowska // Świat Problemów. - 2004, nr 7-8, s. 27-30.
 • Coraz częściej problem alkoholu dotyka młodsze dzieci / Małgorzata Pobłocka // Wychowanie na co Dzień. - 2001, nr 10/11, s. 4-6.
 • Corocznie badamy uczniów / Krzysztof Zajdel // Edukacja i Dialog. - 2002, nr 4, s. 38-39.
 • Cykl zajęć z uczniami "Nie piję! Bo tak!" / Jakub Kołodziejczyk, Krzysztof Ostaszewski // Remedium. - 2009, nr 7-8, s. 20-23.
 • Dlaczego nie dzwonimy / Agnieszka Arendarska // Remedium. - 2000, nr 7-8, s. VIII-IX.
 • Dlaczego piją / Ewa Kosińska // Wychowawca. - 1995, nr 12, s. 8.
 • Dlaczego sięgają po alkohol / Bożena Czaja //Wychowawca. - 2001, nr 7-8, s. 30.
 • Dzieci i alkohol // Anna Wojciechowska // Problemy Alkoholizmu. - 1995, nr 10, s. 3-5.
 • Dzieci i alkohol / Władysław Sobecki // Nowa Szkoła.- 1998, nr 10, s. 33-34.
 • Ewaluacja kampanii „Alkohol kradnie wolność” / Mira Prajsner // Remedium. - 2000, nr 6, s. 13-17.
 • Inicjacja narkotyczna i alkoholowa jako przejaw wykolejenia społecznego młodzieży uczącej się w szkołach podstawowych i średnich / Andrzej Węgliński // Lubelski Rocznik Pedagogiczny. - 1999, nr 19, s. 133-144.
 • Jak i ile pije polska młodzież / Mira Prajsner // Remedium. - 1997, nr 11, s. 12-18.
 • Jak pije młodzież? Polska na tle innych krajów Europy / Janusz Sierosławski // Świat Problemów. - 1999, nr 4, s. 42-46.
 • Jeśli nie my, to kto?...Sprzedaż alkoholu oddalić od szkół / Małgorzata Tatala // Problemy Alkoholizmu. - 1996, nr 1, s. VI-VII.
 • Młodzi alkoholicy / Grażyna Płachcińska // Świat Problemów. - 1995, nr 7-8, s. 29-37.
 • Młodzież a alkohol / Krzysztof Mrozek // Wychowawca. - 2003, nr 12, s. 20-21.
 • "Młodzież a alkohol" - scenariusz zajęć bibliotecznych / Angelika Suchowska //Wychowanie na Co Dzień. - 2011, nr 3, dod. "Wkładka Metodyczna", s. III-IV.
 • Młodzież i alkohol / Joanna Grangier // Psychologia w Szkole. - 2005, nr 1, s. 111-118.
 • Młodzież wobec alkoholu / Marek Dziewiecki // Remedium. - 1998, nr 6, s. 7-9.
 • Młodzież wobec alkoholu / Beata Łysek // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2002, nr 5, s. 54.
 • Młodzież-alkohol-agresja / Beata Goworko // Problemy Alkoholizmu. - 2002, nr 1, s. 24-27.
 • O alkoholu i innych substancjach psychoaktywnych wśród studentów / Krzysztof Franczyk // Świat Problemów. - 2000, nr 10, s. 42-46.
 • Oczekiwania młodzieży wobec alkoholu / Bogusław Prajsner // Remedium. - 2001, nr 2, s. 8.
 • Odtwarzanie domu dzieciństwa. Dlaczego dzieci alkoholików zostają alkoholikami / Zofia Sobolewska // Świat Problemów. - 1999, nr 10, s. 6-8.
 • Patologie społeczne młodzieży / Ewa Sowa // Wychowawca. - 2009, nr 12, s. 22-23’
 • Picie alkoholu i zażywanie środków odurzających w świetle wypowiedzi młodzieży // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 1988, nr 2, s. 58-68.
 • Picie alkoholu przez młodzież a opiekuńczo-wychowawcze funkcjonowanie rodziny / Alicja Kozubska // Problemy Rodziny. -2000, nr 2-3, s. 57-61.
 • Picie alkoholu przez młodzież / Janusz Sierosławski // Świat Problemów. - 1996, nr 7, s. 24-26.
 • Picie alkoholu przez 15-letnią młodzież w Polsce w latach 2002-2010 : zmiany w ogólnej populacji oraz według płci i zamożności rodziny / Joanna Mazur, Barbara Woynarowska // Alkoholizm i Narkomania. - 2011, nr 4, s. 275-296.
 • Polska młodzież a papierosy i alkohol / Artur Malczewski // Remedium. - 2011, nr 5, s. 26-27.
 • Pomoc dziecku z problemem alkoholowym / Beata Brdak // Wychowanie na Co Dzień. - 1998, nr 10-11. s. VI-X.
 • Postawy rodziców wobec picia alkoholu przez dorastające dzieci / Jolanta Jarczyńska // Remedium. - 2006, nr 11, s. 28-29.
 • Postawy trzeźwościowe zaczynają się w rodzinie / Julian Pyzik // Problemy Alkoholizmu. - 1999, nr 4, s. VI-VII.
 • Pozytywny potencjał // Krzysztof Wojcieszek // Świat Problemów. - 1998, nr 7, s. 32-36.
 • Praca z młodzieżą nadużywającą alkoholu : wybrane aspekty teoretyczne i praktyczne / Katarzyna Pluskota // Wychowanie na Co Dzień. - 2006, nr 10/11, s. 22-29.
 • Problem alkoholizmu młodzieży w działalności kurateli sądowej / Lucyna Fiodor. - Wychowanie na co Dzień. - 2004, nr 10/11, s. 24-27.
 • Problem alkoholizmu wśród młodzieży szkolnej a możliwości oddziaływań profilaktycznych / Bogumiła Kosek-Nita // Chowanna. - 2000, nr 1, s. 88-102.
 • Propozycja zajęć z rodzicami na temat problematyki alkoholowej / Dorota Michałowicz // Wszystko dla Szkoły. - 2003, nr 9, s. 3-4.
 • Proste pytania / Krzysztof Wojcieszek // Remedium. - 2001, nr 5, s. 22-23.
 • Przyczyny alkoholizowania się młodzieży mieszkającej w internacie / Marzena Okrasa // Opieka Wychowanie Terapia. - 2002, nr 1, s. 5-13.
 • Przyczyny problemów alkoholowych młodzieży / Krzysztof Wojcieszek // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 1995, nr 3, s. 12-25.
 • Przyczyny sięgania po alkohol / Agata Strychowska // Edukacja i Dialog. - 2006, nr 10, s. 30-32.
 • Rodzina i środowisko rówieśnicze – wpływ na nadużywanie alkoholu w okresie dorastania // Świat Problemów. - 1997, nr 2, s. 4-9.
 • Rodzinny „Teatr” / Mira Prajsner // Remedium. - 2002, nr 7-8, s. 38-39.
 • Samoocena młodzieży mającej kontakt z alkoholem / Magdalena Szymańska // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2008, nr 4, s. 42-45.
 • Sytuacja dziecka z problemami alkoholowymi / Bernadeta Siennicka // Wychowawca. - 2001, nr 7-8, s. 28-29.
 • Spożywanie alkoholu przez młodzież jako jeden z symptomów nieprzystosowania społecznego / Małgorzata Kiedrowska // Wychowanie na Co Dzień. - 2009, nr 10/11, s. 33-37.
 • Spożywanie piwa przez młodzież budzi niepokój / Małgorzata Tatala // Wychowanie na Co Dzień. - 1998, nr 4/5, s. 42-43.
 • Sprzedaż alkoholu oddalić od szkół / Małgorzata Tatala // Problemy Alkoholizmu. - 1995, nr 3, s. V-VI.
 • Stanowisko młodzieży wobec alkoholu - badania empiryczne przeprowadzone wśród uczniów szkół berlińskich i warszawskich / Maria M. Marchwacka, Stephanie Plückhahn // Kwartalnik Pedagogiczny. - 2008, nr 4, s. 119-134.
 • Sytuacja dziecka z problemami alkoholowymi / Bernadeta Siennicka // Wychowawca. - 2001, nr 7-8, s. 28-29.
 • Używanie alkoholu i narkotyków przez młodzież szkolną : raport z badań ankietowych zrealizowanych w województwie zachodniopomorskim w 2003 roku / Europejski Program Badań Ankietowych w Szkołach ESPAD // Problemy Narkomanii: biuletyn. - 2004, nr 1, s. 53-64.
 • Używanie i nadużywanie alkoholu przez dorastającą młodzież w świetle poznawczej teorii społecznego uczenia się / Ryszard Poprawa // Psychologia Wychowawcza. - 2000, nr 2-3, s. 135-149.
 • Używanie substancji psychoaktywnych i inne zachowania problemowe młodzieży gimnazjalnej : zmiany pomiędzy 14. a 16. rokiem życia / Krzysztof Bobrowski // Alkoholizm i Narkomania. - 2005, nr 1/2, s. 27-38.
 • W poszukiwaniu rozwiązań / Agnieszka Arendarska // Remedium. - 2001, nr 1, s. VI-VII.
 • Wybrane przekonania i doświadczenia związane z piciem alkoholu i paleniem marihuany wśród młodzieży z niepełnosprawnością ruchową i ich rówieśników bez dysfunkcji / Beata Hintze // Alkoholizm i Narkomania. - 2011, nr 4, s. 297-314.
 • Wychowawcze obsesje. Najlepiej pozbyć się ze szkoły roznosiciela „zarazy alkoholowej” / Jan Taranowicz // Nowa Szkoła. - 2000, nr 5, s. 51-54.
 • Zagrożenia alkoholizmem wśród młodzieży / Tomasz Biernat // Wychowanie na Co Dzień. - 1999, nr 10, s. 4-7.
 • Zamieszkanie, klimat szkoły a upijanie się 15-latków / Joanna Mazur, Hanna Kołoło // Remedium. - 2007, nr 12, s. 4-15.
 • Zasoby szczęścia a motywacja do picia i ryzyko problemów alkoholowych / Ryszard Poprawa // Alkoholizm i Narkomania. - 2010, nr 1/2, s. 27-50.
 • Zjawisko pijaństwa wśród młodzieży / Witold Bugajny // Problemy Alkoholizmu. - 1994, nr 10, s. 6-7.

Biblioteka w Zamościu

 • 22-400 Zamość
  ul. Sienkiewicza 5
 • tel: (84) 638-49-39
 • email: bpzamosc@bipe.pl

Godziny otwarcia:
poniedziałek - piątek 08:00 - 18:00
sobota 08:00 - 15:00
ferie i wakacje 08:00 - 15:00

Zobacz na mapie

Facebook

Punkt kontaktowy RODO
Inspektor Ochrony Danych Osobowych
Justyna Wiśniewska Duda
(84) 638-49-39 wew. 26

e-mail: justyna.duda@bipe.pl

Filia w Biłgoraju

 • 23-400 Biłgoraj
  ul. Żołnierzy Wojska Polskiego 4
 • tel: (084) 686 42 55
 • email: bpbilgoraj@bipe.pl

Godziny otwarcia:
poniedziałek - piątek 08:00 - 18:00
sobota 08:00 - 15:00
ferie i wakacje 08:00 - 15:00

Zobacz na mapie

Filia w Hrubieszowie

 • 22-500 Hrubieszów
  ul. Ciesielczuka 1
 • tel: (084) 696 29 38
 • tel: (084) 696 26 39
 • email: bphrubieszow@bipe.pl

Godziny otwarcia:
poniedziałek - piątek 08:00 - 18:00
sobota 08:00 - 15:00
ferie i wakacje 08:00 - 15:00

Zobacz na mapie

Facebook

Filia w Tomaszowie

 • 22-600 Tomaszów Lubelski
  ul. Zamojska 2
 • tel: (84) 664 38 38
 • email: bptomaszow@bipe.pl

Godziny otwarcia:
poniedziałek 08:00 - 16:00
wtorek - piątek 08:00 - 18:00
sobota - nieczynne
ferie i wakacje 08:00 - 15:00

Zobacz na mapie

Facebook

Zamknij menu
Wróć na początek strony