Regulamin regionalnego konkursu czytelniczego „Czy znasz...?” dla klas I-III szkoły podstawowej

Organizator konkursu:

Biblioteka Pedagogiczna w Zamościu
ul. Sienkiewicza 5
22-400 Zamość
Tel. 84 638 49 39

Adresaci konkursu:

 • uczniowie szkół podstawowych klas I-III z powiatów: zamojskiego, biłgorajskiego, hrubieszowskiego i tomaszowskiego.

Termin konkursu:

 • I etap powiatowy – 07.04.2020 r.
 • II etap regionalny – 21.04.2020 r.

Cele konkursu:

 • rozbudzanie zainteresowań czytelniczych dzieci,
 • zachęcanie do czytania,
 • przybliżenie twórczości znanych pisarzy,
 • kształtowanie wrażliwości czytelniczej dziecka.

Warunki uczestnictwa w konkursie:

 • zgłoszenia do konkursu należy dokonać (telefonicznie lub osobiście) w terminie do 31 marca 2020 r. do właściwej placówki Biblioteki Pedagogicznej w Zamościu lub Filii w Biłgoraju, Hrubieszowie i Tomaszowie Lub.,
 • do konkursu może przystąpić maksymalnie pięciu uczniów z jednej szkoły,
 • konkurs w formie testu wiedzy odbędzie się:
  • I etap - powiatowy 07 kwietnia 2020 r. o godz. 10.00 w siedzibie właściwej Biblioteki Pedagogicznej - w Zamościu, Biłgoraju, Hrubieszowie, Tomaszowie Lub.,
  • II etap - regionalny 21 kwietnia 2020 r. o godz. 10.00 w Bibliotece Pedagogicznej
   w Zamościu,
  • pytania konkursowe zostaną przygotowane w oparciu o wykaz literatury
   (zał. nr 1),
  • warunkiem uczestnictwa w konkursie jest wypełnienie i podpisanie karty zgłoszenia.

 Kryteria oceny:

 • oceny odpowiedzi uczestników konkursu dokona jury powołane przez Organizatora wg wcześniej przygotowanej punktacji,
 • do II etapu przechodzi nie mniej niż 30 osób z największą liczbą punktów,
 • wygrywa osoba, która zdobędzie największą ilość punktów w II etapie konkursu,
 • w przypadku, gdy uczestnicy zdobędą taką samą ilość punktów (w II etapie), zostanie przeprowadzona dogrywka, która będzie składać się z testu i trwać 15 minut.

Nagrody:

 • Laureaci o najwyższej liczbie punktów otrzymają atrakcyjne nagrody niespodzianki,
 • uroczyste wręczenie nagród odbędzie się 21 kwietnia 2020 roku w siedzibie Biblioteki Pedagogicznej w Zamościu.

Ochrona danych osobowych

 • Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679  z dn. 27 kwietnia 2016 roku informujemy, że:
 • Administratorem danych osobowych uczestników Konkursu jest Biblioteka Pedagogiczna w Zamościu ul. H. Sienkiewicza 5, 22-400 Zamość.
 • Kontakt do Inspektora Danych Osobowych- Justyna Duda : Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., tel. 084 638 49 39 wewn. 26
 • Zebrane dane osobowe przetwarzane będą w celu:
  • możliwości wzięcia udziału w konkursie
  • odebrania nagrody w konkursie
  • udostępnienia informacji o zwycięzcach
  • Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do udziału w konkursie.

W przypadku niepodania danych osobowych nie będzie możliwe przystąpienie do konkursu.

 • Przysługuje Państwu prawo dostępu do treści danych osobowych oraz
  ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo wniesienia sprzeciwu, zażądania zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danych, jak również prawo cofnięcia zgody w dowolnym momencie oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 • Organizator będzie zbierał :
 • od uczestników konkursu (uczniów) następujące dane: imię i nazwisko, nazwę szkoły i klasę
 • od opiekunów prawnych uczestników: imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu.
 • Imię i nazwisko, ewentualnie wizerunek uczestników konkursu będą podlegały udostępnieniu poprzez upowszechnienie na stronie internetowej
  i Facebook Biblioteki Pedagogicznej w Zamościu bądź w inny sposób w celach prezentacji i realizacji projektu.
 • Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny dla zrealizowania Konkursu. W przypadku obowiązków prawnych Administratora, dane osobowe będą przetwarzane przez okres trwania tych obowiązków.
 • Odbiorcą danych osobowych jest Biblioteka Pedagogiczna w Zamościu.
 • Administrator danych nie ma zamiaru przekazać danych osobowych do państwa trzeciego.

Postanowienia końcowe:

 • ORGANIZATOR zastrzega sobie prawo zmiany warunków lub przedłużenia KONKURSU w razie wystąpienia przyczyn od niego niezależnych.
 • Przystąpienie uczestnika do KONKURSU jest równoznaczne z akceptacją treści niniejszego REGULAMINU.
 • Wszelkie dodatkowe koszty związane z uczestnictwem w konkursie np. dojazdy pokrywa UCZESTNIK.
 • ORGANIZATOR nie ponosi odpowiedzialności za zgłoszenia opóźnione.
 • Nieprzekraczalny termin odbioru nagrody to 30 kwietnia 2020 roku. (nagrody nieodebrane w terminie do 30 kwietnia 2020 roku przepadają na rzecz Organizatora).
 • W sprawach nieobjętych Regulaminem decyduje Organizator.

Szczegółowych informacji udzielają pracownicy Wydziału Promocji i Wspomagania Edukacji w Zamościu oraz pracownicy Filii w Biłgoraju, Hrubieszowie, Tomaszowie Lubelskim