Regulamin czytelni

 1. Czytelnia czynna jest od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 18:00. W okresie ferii i wakacji od 8:00 do 15:00. W soboty 8.00-15.00. W niedziele Biblioteka nieczynna.
 2. Przed korzystaniem z czytelni należy zapoznać się z regulaminem Czytelni, przedstawić dyżurnemu bibliotekarzowi ważny dokument tożsamości.
 3. Z księgozbioru Czytelni można korzystać wyłącznie na miejscu.
 4. Przyniesienie własnej książki Czytelnik powinien zgłosić bibliotekarzowi.
 5. Czytelnik zobowiązany jest sprawdzić, czy szukany tytuł znajduje się w komputerowej bazie Biblioteki Pedagogicznej i po odnalezieniu złożyć rewers
 6. Rewers musi być wypełniony czytelnie i dokładnie z uwzględnieniem oznaczeń z katalogu Czytelni.
 7. Czytelnik może zamówić jednorazowo (łącznie) pięć woluminów czasopism lub dzieł zwartych.
 8. W Czytelni nie ma wolnego dostępu do półek. Zbiory podaje bibliotekarz.
 9. Po skorzystaniu z materiałów Czytelnik winien je zwrócić bibliotekarzowi.
 10. Czytelnik może robić notatki na własnym laptopie (bez możliwości korzystania ze złącza internetowego).
 11. Czytelnika obowiązuje poszanowanie książek i czasopism będących własnością biblioteki.
 12. Za uszkodzone materiały biblioteczne Czytelnik płaci odszkodowanie, którego wysokość określa bibliotekarz w oparciu o regulamin Wypożyczalni.
 13. Za wszelkie szkody wyrządzone przez Czytelników niepełnoletnich odpowiadają rodzice lub opiekunowie prawni.
 14. Na kwadrans przed zamknięciem Czytelni zbiory nie będą udostępniane.
 15. Nieprzestrzeganie Regulaminu spowoduje utratę praw Czytelnika okresowo lub na stałe.
 16. Od decyzji bibliotekarza Czytelnik ma prawo odwołać się do Kierownika Wydziału , kierownika Filii.
 17. Sprawy nie ujęte w regulaminie rozstrzyga kierownik Wydziału Czytelnia, kierownik Filii.
 18. Od decyzji Kierownika Wydziału Czytelnia, kierownika Filii Czytelnik ma prawo odwołać się do Dyrektora Biblioteki Pedagogicznej w Zamościu w terminie do 14 dni.

Osoby korzystające z Czytelni obowiązuje:

 • pozostawienie w szatni wierzchnich okryć, teczek, plecaków itp., (za przedmioty wartościowe Biblioteka nie ponosi odpowiedzialności)
 • zachowanie ciszy,
 • zajmowanie w czytelni miejsca zgodnie z numerem na przydzielonej plakietce,
 • zakaz podkreślania i kalkowania, używania książek jako podkładek przy pisaniu,
 • zakaz wnoszenia i spożywania posiłków i napojów,
 • zakaz korzystania z telefonów komórkowych.