Dla nauczycieli

Efektywność terapii integracji sensorycznej w usprawnianiu rozwoju ruchowego i kształtowaniu gotowości szkolnej dzieci 5-6- letnich / Jacek Szmalec ; [recenzenci dr hab. Dorota Podgórska-Jachnik prof. UKW, dr hab. Beata Jachimczak prof. UAM].

Warszawa : Difin, 2019. Nr inw. 78066

 Książka podejmuje próbę odpowiedzi na pytania dotyczące efektywności integracji sensorycznej dzieci rozpoczynających naukę w szkole. Zaprezentowany został w niej podział diagnostyczny oraz terapie dla dzieci z deficytami integracji sensorycznej. Celem przeprowadzonych badań było określenie skuteczności terapii integracjo sensorycznej dzieci z zaburzeniami w zakresie rozwoju ruchowego w usprawnianiu tego rozwoju oraz zbadanie, czy i na ile udział w zajęciach z zakresu terapii integracji sensorycznej może się przyczynić do osiągnięcia przez nie gotowości szkolnej. Autor przedstawia specyfikę rozwoju dziecka w okresie przejścia od wieku przedszkolnego do wczesnoszkolnego. Wyjaśnia pojęcia gotowości i dojrzałości szkolnej oraz omawia ich podstawowe komponenty (dojrzałość fizyczna, intelektualna, społeczna i emocjonalno-motywacyjna). Prezentuje kompetencje dziecka gotowego do podjęcia nauki w szkole oraz czynniki warunkujące przygotowanie dzieci, rolę rodziny i przedszkola w przygotowaniu dziecka do podjęcia obowiązków szkolnych. Jeden z rozdziałów książki poświęcony został zagadnieniom integracji sensorycznej. Omówiono w nim na czym polega przetwarzanie sensoryczne, jakie są zaburzenia integracji sensorycznej u dzieci mających trudności w uczeniu się. Przedstawiono metodę terapii integracji sensorycznej oraz inne metody pracy z dziećmi stosowane wspomagająco w celu zwiększenia efektywności terapii. W końcowych rozdziałach autor zaprezentował wyniki badań własnych nad efektywnością terapii integracji sensorycznej.

Igrzyska matematyczne : niebanalne zadania dla młodych olimpijczyków / Jakub Szczepaniak.

Warszawa : PWN, copyright 2020. Nr inw. 78070

 Książka przeznaczona jest przede wszystkim dla młodych Czytelników, którzy są zainteresowani matematyką i chcą poznać jej zastosowanie. Są otwarci na poznanie tajemnic liczb i gotowi na wędrówkę przez świat grafów, równań, zbiorów, logiki, gier. Z powodzeniem mogą ją czytać również rodzice, aby wspólnie z dziećmi tworzyć Rodzinne Kółka Matematyczne. Nie znajdziemy tu odstraszających, nudnych i staromodnie sformułowanych tak zwanych zadań z treścią. Autor prezentuje wszystkie zagadnienia i problemy w bardziej przystępny sposób. Jedną z zalet tej książki jest różnorodność zadań: tekstowych, obrazkowych, rebusów, zagadek i sztuczek matematycznych, które tworzą ciekawe – często przewrotne – historie dotyczące wielu aspektów codziennego życia.

Kompletny program terapii SAZ : dla osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu w wieku rozwojowym od 4 do 7 lat : podręcznik terapeuty zawierający materiały do nauczania 150 umiejętności pośrednich krok po kroku / Julie Knapp, Carolline Turnbull ; [przekład Zuzanna Kalicka-Karpowicz, Agnieszka Pałynyczko-Ćwiklińska].

Gdańsk : Harmonia Universalis, 2019. Nr inw. 78076czyt.L

 KOMPLETNY PROGRAM TERAPII SAZ (Stosowana Analiza Zachowania), opracowany dla osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu w wieku rozwojowym od 4 do 7 lat, zawiera materiały potrzebne, żeby nauczyć dziecko umiejętności z poziomu pośredniego, związanych z językiem abstrakcyjnym, zabawą i zachowaniami społecznymi, a także regulacją emocjonalną i behawioralną. Niniejsza książka powstała w oparciu o dowody naukowe i stanowi przewodnik dla terapeutów, jak krok po kroku wykorzystać SAZ, żeby nauczyć dziecko ponad 150 umiejętności średniego poziomu. Program można dostosować do potrzeb i zainteresowań ucznia – w książce zawarto wskazówki, jak to zrobić. Na dołączonej płycie DVD można znaleźć pomoce naukowe potrzebne do przeprowadzenia programu, w tym ponad 1000 kart z kolorowymi obrazkami i zadaniami, wygodne wersje programów szczegółowych do wydrukowania, formularze danych oraz listy zadań. Autorki doradzają także, jak stworzyć skuteczne środowisko terapii SAZ, a ponadto dzielą się wieloma praktycznymi strategiami nauczania, które zapewnią sukces w terapii.

Kompletny program terapii SAZ : dla osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu w wieku rozwojowym od 7 lat do wczesnej dorosłości : podręcznik terapeuty zawierający materiały do nauczania 140 umiejętności zaawansowanych krok po kroku / Julie Knapp ; [przekład: Zuzanna Kalicka-Karpowicz, Agnieszka Pałynyczko-Ćwiklińska].

Gdańsk : Harmonia Universalis, 2019. Nr inw. 78077czyt.L

 KOMPLETNY PROGRAM TERAPII SAZ (Stosowana Analiza Zachowania), opracowany dla osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu w wieku rozwojowym od 7 lat do wczesnej dorosłości, zawiera materiały potrzebne, żeby nauczyć dziecko umiejętności z poziomu zaawansowanego – samoobsługowych, szkolnych i zawodowych, a także związanych innymi czynnościami życia codziennego. Niniejsza książka powstała w oparciu o dowody naukowe i stanowi przewodnik dla terapeutów, jak krok po kroku wykorzystać SAZ, żeby nauczyć dziecko ponad 140 umiejętności zaawansowanych. Program można dostosować do potrzeb i zainteresowań ucznia – w książce zawarto wskazówki, jak to zrobić. Na dołączonej płycie DVD można znaleźć pomoce naukowe potrzebne do przeprowadzenia programu, w tym ponad 1000 kart z kolorowymi obrazkami i zadaniami, wygodne wersje programów szczegółowych do wydrukowania, formularze danych oraz listy zadań. Autorki doradzają także, jak stworzyć skuteczne środowisko terapii SAZ, a ponadto dzielą się wieloma praktycznymi strategiami nauczania, które zapewnią sukces w terapii.

Masz prawo do mediacji w szkole : w drodze do porozumienia : materiały do nauki mediacji dla nauczycieli i trenerów mediacji / Anna K. Duda.

Warszawa : Wydawnictwo Naukowe SCHOLAR, 2019. Nr inw. 78084czyt.

 Opracowanie zawiera sprawdzone w praktyce materiały, gry i zabawy edukacyjne oraz gotowe narzędzia do wykorzystania w praktyce szkolnej. Znajdują one zastosowanie zarówno w pracy grupowej, jak i indywidualnej, w trakcie szkolenia mediatorów oraz na godzinach wychowawczych.

Rada pedagogiczna : obowiązki, kompetencje i odpowiedzialność / Małgorzata Dutka-Mucha, Krzysztof Gawroński.

Warszawa : Wolters Kluwer, 2020. Nr inw. 78113czyt.

 Publikacja zawiera praktyczne informacje dotyczące organizacji pracy rady pedagogicznej. Szczegółowo zostały omówione zasady funkcjonowania rady pedagogicznej wynikające z obowiązujących przepisów prawa, m.in.: zadania dyrektora szkoły jako przewodniczącego rady, kompetencje stanowiące, opiniodawcze i uprawnienia rady pedagogicznej, dokumentowanie i protokołowanie zebrań rady. Książka zawiera porady dla dyrektorów dotyczące sprawnego prowadzenia zebrań oraz pomysły na efektywną współpracę z zespołem rady pedagogicznej. Zamieszczono również wzory i przykłady dokumentów opracowanych w oparciu o najnowsze przepisy prawa m.in. regulamin działalności rady pedagogicznej. Książka jest przeznaczona dla nauczycieli, dyrektorów i wicedyrektorów przedszkoli, szkół oraz placówek oświatowych. Może zainteresować również pracowników organów sprawujących nadzór pedagogiczny i organów prowadzących, a także studentów kierunku zarządzanie oświatą.

Scenariusze z języka polskiego : od antyku do oświecenia : I klasa liceum : karty pracy, prezentacje, sprawdziany, powtórzenia do matury / Agnieszka Nagalska.

Warszawa : Difin, 2019. Nr inw. 78120

 Książka skierowana jest do nauczycieli języka polskiego, zawiera zbiór 30 scenariuszy z kartami pracy czy prezentacjami. Dodatkowo, przy każdej epoce, znajduje się sprawdzian (można go zastosować również jako ćwiczenie lub pracę domową) i podsumowanie do matury – z zaznaczonymi nawiązaniami z innych okresów literackich. W sprawdzianach dominują pytania otwarte i raczej problemowe – zawsze po to, by zmotywować ucznia do samodzielnego myślenia. Z drugiej strony wprowadzono także typowe egzaminacyjne tabele i formuły pytań, by uczeń mógł przećwiczyć taki sposób sprawdzania wiedzy. Treść ich podporządkowana jest naczelnej zasadzie – doskonaleniu umiejętności wnioskowania. Większość kart pracy zawiera pytania do tekstów poetyckich i nawiązujących – z innej epoki – ewentualnie dzieła sztuki korespondującego z nimi. Właśnie tekst poetycki dominuje w książce, bo ten sprawia uczniom największe problemy i po nim nauczyciel może być przewodnikiem. To właśnie w tekście poetyckim – niuansowym, wielowymiarowym, subtelnym i metaforycznym – zawarta jest mądrość pokoleń; ich przemyślenia – odwieczne prawdy, wartości dla nas ważne.

Szkolnictwo branżowe od 1 września 2019 r. Cz. 1, Cz. 2 / [redakcja merytoryczna Lidia Marciniak, Elżbieta Piotrowska-Albin].

Warszawa : Wolters Kluwer Polska, 2019. Nr inw. 78127czyt.L, 78128czyt.L

Publikacja omawia zmiany wprowadzone od 1 września 2019 r. obejmujące wszystkie obszary kształcenia zawodowego, m.in.: klasyfikację zawodów, podstawy programowe, wybór zawodu, w którym będzie kształciła szkoła, ramowe plany nauczania, likwidację centrów kształcenia zawodowego i ośrodków dokształcania i doskonalenia zawodowego, obowiązkowy egzamin zawodowy dla uczniów, staże branżowe dla nauczycieli uczących zawodu, zasady finansowania. Znaczny obszar zmian dotyczy również kształcenia w niepublicznych szkołach prowadzących kształcenie zawodowe.