Historia pieniądza

Zestawienie bibliograficzne w wyborze

Wyboru dokonała : Urszula Bojkowska

 

LITERATURA DOSTĘPNA W BIBLIOTECE PEDAGOGICZNEJ W ZAMOŚCIU

 

Wydawnictwa zwarte 

 • Anatomia pieniądza / Wacław Piaszczyński. - Warszawa : "Script", 2004
 • Banknoty polskie : niezwykła historia kraju i pieniądza / red. Piotr Lipiński, Jarosław Krawczyk. - Warszawa : Agora, 2006
 • Dawne monety polskie dynastyi Piastów i Jagiellonów. Cz. 1, Monety pierwszych czterech wieków rozbiorem wykopalisk objaśnione / Kazimierz Stronczyński. - Warszawa : Polskie Towarzystwo Numizmatyczne. Zarząd Główny, 2005
 • Dawne monety polskie dynastyi Piastów i Jagiellonów. Cz. 2, Monety pierwszych czterech wieków w porządek chronologiczny ułożone i opisane / Kazimierz Stronczyński. - Warszawa : Polskie Towarzystwo Numizmatyczne. Zarząd Główny, 2005
 • 200 lat polskiego pieniądza papierowego / Muzeum Archeologiczne i Etnograficzne w Łodzi, tekst Jerzy Piniński. – Łódź : Oficyna Bibliofilów, 1994
 • Dziesięć wieków pieniądza polskiego 980 – 1980 / Henryk Cywiński. - Warszawa : Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza, 1982
 • Katalog papierowych pieniędzy polskich i używanych na ziemiach Polski 1794-1965 / Tadeusz Jabłoński. - Warszawa : "Desa" : "Arkady", 1967
 • Katalog podstawowych typów monet i banknotów Polski oraz ziem historycznie z Polską związanych. T.4, Monety i banknoty okresu porozbiorowego 1772-1886. T. 5 cz. 1-2, 1916-1978 / Edmund Kopicki ; Polskie Towarzystwo Archeologiczne i Numizmatyczne. - Warszawa : PTAiN, 1979
 • Mikołaja Kopernika sposób urządzenia monety W : Mikołaj Kopernik : Wybór pism w przekładzie polskim. - Kraków, 1920, s. 125-132
 • Moneta i banknot w latach 1924-1925 / Jacek Strzałkowski. - Łódź : prywatnym nakładem autora, 1990
 • Moneta możnowładcza i kościelna w Polsce wczesnośredniowiecznej / Stanisław Suchodolski ; Polska Akademia Nauk. Instytut Historii Kultury Materialnej. - Wrocław [etc.] : Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1987
 • Monety polskie / Marjan Gumowski. - Warszawa : "Bibljoteka Polska", 1924
 • Monety stare i nowe / Andrzej Mikołajczyk. - Warszawa : "Arkady", 1988
 • Moralna i niemoralna historia pieniądza / René Sédillot. - Wyd. 2. - Warszawa : Wydawnictwo W.A.B., 2010
 • Nieco inna historia cywilizacji : dzieje banków, bankierów i obrotu pieniężnego / Stefan
  Bratkowski. – Warszawa : Veda Agencja Wydawnicza, 2010
 • Od denara do złotówki / Władysław Terlecki. - Warszawa : Państwowe Zakłady Wydawnictw Szkolnych, 1964
 • Papierowy pieniądz zastępczy zakładów komunalnych z ziem polskich / Bogumił Sikorski. - Piła : [nakł. autora], 1991
 • Pieniądz na ziemiach polskich X-XX w / Józef Andrzej Szwagrzyk. - Wyd. 2. - Wrocław [etc.] : Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1990
 • Pieniądz papierowy na ziemiach polskich / Lech Kokociński ; [wstęp Aleksander Gieysztor]. - Wyd. 2. - Izabelin-Warszawa : "Rosikon Press", 2000
 • Od ateńskiej drachmy do euro : europejska droga ku globalizacji / Stanisław Mrozek. - Warszawa : Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza, 2008
 • Pieniądz - pochodzenie i losy / John Kenneth Galbraith. – Wyd. 2. - Warszawa : Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, 2011
 • Pieniądz w dziejach gospodarczych Polski / Tomasz Gruszecki ; Katolicki Uniwersytet Lubelski. Wydział Nauk Społecznych. Instytut Ekonomii. - Lublin : Wydaw. KUL, 2003
 • Pieniądze / Joe Cribb. - Warszawa : "Arkady", 2002
 • Pieniądze ich powstanie, rozwój i stan dzisiejszy / Zbigniew Kamiński. - Warszawa : M. Arct, 1901
 • Pieniądze papierowe Księstwa Warszawskiego / Michał Brensztejn. - Kraków : Towarzystwo Numizmatyczne, 1913
 • Pieniądze papierowe podczas Insurekcji 1794 roku : [materiały] / Andrzej Grodek. - Warszawa : [s.n.], 1927
 • Pieniądze papierowe polskie z roku 1794 / Mieczysław Kurnatowski. - Kraków : nakł. aut., 1889
 • Pięć wieków polskiej monety zastępczej / Borys Paszkiewicz ; Polskie Towarzystwo Archeologiczne i Numizmatyczne, Komisja Numizmatyczna. - Warszawa : PTAiN, 1981
 • Początki pieniądza polskiego / Ryszard Kiersnowski. - Warszawa : "Wiedza Powszechna",1962
 • Polski pieniądz papierowy / Tadeusz Solski. - Lwów : [s. n.], 1934
 • Polski pieniądz papierowy 1794-1948 / Tadeusz Jabłoński. – Wyd. 2. - Warszawa : Koło Numizmatyków, 1964
 • Polskie znaki pieniężne / Zbigniew Harenda. - Poznań : Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, 2008
 • Portrety na monetach i banknotach polskich / Józef Andrzej Szwagrzyk. - Wrocław : Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1980
 • Potęga pieniądza : finansowa historia świata / Niall Ferguson. - Kraków : Wydawnictwo Literackie, 2010
 • Pradzieje grosza / Ryszard Kiersnowski. - Warszawa : "Wiedza Powszechna", 1975
 • Tysiąc lat monety polskiej / Tadeusz Kałkowski. - Wyd. 3. - Kraków : Wydaw. Literackie, 1981
 • Skorowidz pieniędzy polskich i z Polską związanych . Cz. 1, Monety polskie / Edmund Kopicki ; Polskie Towarzystwo Archeologiczne i Numizmatyczne. Komisja Numizmatyczna. - Warszawa : PTAiN, 1990
 • Skorowidz pieniędzy polskich i z Polską związanych. Cz. 2, Monety ziem polskich / Edmund Kopicki ; Polskie Towarzystwo Archeologiczne i Numizmatyczne. Komisja Numizmatyczna Zarząd Główny. - Warszawa : PTAiN : PTN. ZG, 1991
 • Skorowidz pieniędzy polskich i z Polską związanych. Cz. 3, Monety miejskie i obce powiązane z Polską oraz pieniądze papierowe. - Warszawa : PTAiN : PTN. ZG, 1992
 • Systemy pieniężne na ziemiach polskich / Zbigniew Żabiński. - Wrocław ; Kraków : Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1981
 • Wielki problem drobniaków / Thomas J. Sargent, François R. Velde. - Warszawa : Kurhaus Publishing Kurhaus Media, 2012
 • Z dziejów pieniądza na świecie / Henryk Cywiński. - Warszawa : Krajowa Agencja Wydawnicza, 1986
 • Zarys historii pieniądza polskiego / Janusz Kurpiewski. - Warszawa : Polskie Towarzystwo Archeologiczne i Numizmatyczne. Komisja Numizmatyczna, 1988
 • Zarys powszechnej historii pieniądza i bankowości / Wojciech Morawski. - Warszawa : "Trio", 2002
 • Zbierajmy pieniądze / Andrzej Banach. - Kraków : Wydawnictwo Literackie, 1970
 • Złoto skąd pochodzi, dokąd idzie? / Henryk Cywiński. – Warszawa : Krajowa Agencja Wydawnicza, 1987
 • Znaki pieniężne / Tadeusz Borkowski. – Warszawa : First Business College Prywatne Policealne Studium Handlowe, cop. 1994
 • Życie pieniądza / Henryk Cywiński. – Warszawa : "Książka i Wiedza", 1961

Artykuły z czasopism

 • Banknot, który miał ocalić ojczyznę / Wojciech Morawski, Wojciech Kalwat. W:  Mówią Wieki.  2010, nr 12, dod. „Polski Pieniądz przez Wieki”, nr 9, s. 1-8
 • Bony zastępcze Włocławka / Marian Cieślak. W:  Rocznik Muzealny Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej. 2004, t. 10, s. 149-156
 • Czy moneta polska ma już tysiąc lat? / Stanisław Suchodolski. W:  Studia nad Dawną Polską. 2009, t. 2, s. 27-46
 • Da lacht das Sparschwein! : czyli wszystko o pieniądzach, kontach i bankach / Sebastian Chudak. W: Nauczaj Lepiej. Język Niemiecki. 2011, nr 2, s. 22-34
 • 200 lat polskiego pieniądza papierowego / Marian Kowalski. W:  Prawo Bankowe. 1994, nr 3, s. 9-12
 • Dominacja trojaka / Bartosz Stefańczyk, Wojciech Kalwat. W: Mówią Wieki. 2010, nr 8, dod. „Polski Pieniądz przez Wieki”, nr 5, s. 1-8
 • Etapy rozwoju pieniądza na ziemiach polskich / Marek Sławiński. W: Debiuty Naukowe WSHE . - 1999, t. 2, s. 161-169
 • Ewolucja form płatności od pieniądza gotówkowego do pieniądza elektronicznego / Michał Chajda. W:  Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Rzeszowskiego. Prawo. - 2006, z. 4, s. 29-43
 • Grabski rujnuje II RP / Jakub Wozinski. W: Najwyższy Czas!.  2012, nr 10, s. XL-XLI
 • Grosz znaczy gruby / Rafał Jaworski, Wojciech Kalwat. W:  Mówią Wieki. 2010, nr 6, dod. „Polski Pieniądz przez Wieki”, nr 3, s. 1-8
 • Koniec autonomii walutowej Królestwa Polskiego / Wojciech Kalwat. W:  Mówią Wieki. 2011, nr 8, dod. "Polski Pieniądz przez Wieki", nr 11, s. 1-8
 • Marki, ruble, młynarki / Bartosz Dziewanowski-Stefańczyk. W: Mówią Wieki. 2011, nr 11, dod. "Polski Pieniądz przez Wieki", nr 14, s. 1-7
 • Monetarny początek III Rzeczypospolitej / Jakub Wozinski. W: Najwyższy Czas!. - 2012, nr 27/28, s. XVI-XVII
 • Narodziny Banku Polskiego / Wojciech Kalwat // Mówią Wieki. - 2011, nr 7, dod. "Polski Pieniądz przez Wieki", nr 10, s. 1-8
 • Od marki do złotego / Wojciech Morawski, Wojciech Kalwat. W: Mówią Wieki. - 2011, nr 9, dod. "Polski Pieniądz przez Wieki", nr 12, s. 1-8
 • Od marki do złotego / Wojciech Morawski, Wojciech Kalwat. W: Mówią Wieki. - 2011, nr 10, dod. "Polski Pieniądz przez Wieki", nr 13, s. 1-8
 • Pieniądz jako narzędzie propagandy w PRL (1944-1990) / Paweł Niziołek. W: Dzieje Najnowsze. 2011, nr 2, s. 59-83
 • Pieniądz jako zjawisko kultury / Marcin Kula. W:  Kultura i Społeczeństwo. 2011, nr 2/3, s. 171-185
 • Pieniądz niejedno ma imię... / Andrzej Brzozowski. W:  Mówią Wieki. 2009, nr 3, dod. „Polski Pieniądz przez Wieki”, nr 1, s. 2-7
 • Pieniądz w PRL / Bartosz Dziewanowski-Stefańczyk, Wojciech Kalwat. W: Mówią Wieki. - 2011, nr 12, dod. "Polski Pieniądz przez Wieki", nr 15, s. 1-7
 • Pieniądz w życiu codziennym mieszkańców Rzeczypospolitej doby saskiej / Marian Drozdowski. W: Słupskie Studia Historyczne . - 2000, nr 8, s. 93-103
 • Pieniądz zastępczy w czasie pierwszej wojny światowej / Bartosz Stefańczyk. W: Mówią Wieki. - 2008, nr 11, s. 26-30
 • Pieniądz - źródło niedoceniane / Wojciech Kalwat. W: Mówią Wieki. 2006, nr 3, dod. „Mówią Wieki w Szkole” nr 2, s. 2-3
 • Pieniądze i polityka pieniężna w Polsce / Agnieszka Stolarska. W: Roczniki Nauk Społecznych. T. 34, z. 3 (2006), s. 273-288
 • Tytus Liwiusz Burattini jako dzierżawca mennic : ofiara czy winowajca kryzysu lat 1659-1668 / Bartosz Stefańczyk // Barok. 2010, nr 1, s. 67-96
 • Zanim nastały pieniądze / Wojciech Kalwat. W: Mówią Wieki. 2011, nr 10, s. 20-24
 • Zbaw nas od Tymfa i Boratiniego / Bartosz Stefańczyk. W: Mówią Wieki. 2010, nr 9, dod. „Polski Pieniądz przez Wieki”, nr 6, s. 1-8
 • Złoty i półkopek / Bartosz Stefańczyk, Wojciech Kalwat. W: Mówią Wieki. - 2010, nr 7, dod. „Polski Pieniądz przez Wieki”, nr 4, s. 1-8

Multimedia :

 • Edukacja ekonomiczna [Film]. Cz. 1-6 / Narodowy Bank Polski. - Zamość, 2012.