Czytanie i pisanie w praktyce pedagogicznej

Wyboru dokonał(a) : Agnieszka Zyśk

Zestawienie bibliograficzne w wyborze


LITERATURA DOSTĘPNA W BIBLIOTECE PEDAGOGICZNEJ W ZAMOŚCIU FILIA W HRUBIESZOWIE


Zestawienie bibliograficzne zawiera literaturę z zakresu metodyki nauczania czytania i pisania dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym. Dotyczy usprawniania procesu czytania, trudności w nauce czytania i pisania oraz propozycji zajęć i ćwiczeń praktycznych.


Wydawnictwa zwarte

 • Aktywne doskonalenie pisania i czytania : zbiór ćwiczeń i zadań : trudna sztuka pisania i czytania / Robert J. Marzano, Diane E. Paynter. - Gdańsk : Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2008.
 • Czytanie w początkowych latach edukacji / Anna Jakubowicz, Krystyna Lenartowska, Maria Plenkiewicz. - Bydgoszcz : „Arcanus”, 1999.
 • Ćwiczenia ułatwiające naukę czytania i pisania dla uczniów klas młodszych. Z. 1-3 / Janina Mickiewicz. - Toruń : Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa „Dom Organizatora”, 2008.
 • Ćwiczenia usprawniające naukę pisania i czytania dla uczniów klas IV-VI / Janina Mickiewicz. - Toruń : Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa. Stowarzyszenie Wyższej Użyteczności „Dom Organizatora”, 2009.
 • Ćwiczenia w czytaniu i pisaniu : poradnik metodyczny do terapii dzieci dyslektycznych / Krystyna Grabałowska [et al.]. - Toruń : Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa „Dom Organizatora”, 2005.
 • Dar dysleksji : dlaczego niektórzy zdolni ludzie nie umieją czytać i jak mogą się nauczyć / Ronald D. Davis [oraz] Eldon M. Braun. - Poznań : Zysk i S-ka, cop. 2010.
 • Diagnoza dysleksji / red. Barbara Kaja. - Bydgoszcz : Wydawnictwo Akademii Bydgoskiej im. Kazimierza Wielkiego, 2003.
 • Dysleksja : nie jesteś sam / Wojciech Brejnak. - Warszawa : Wydawnictwo Lekarskie PZWL, cop. 2005.
 • Dysleksja : problem znany czy nieznany? / red. Małgorzata Kostka-Szymańska, Grażyna Krasowicz-Kupis. - Lublin : Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2007.
 • Dysleksja : teoria i praktyka / red. nauk. Gavin Reid. - Gdańsk : Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2008.
 • Dysleksja rozwojowa : podstawy diagnozy i terapii / Janina Mickiewicz. - Toruń : Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa „Dom Organizatora”, 2011.
 • Dzieci odkrywają litery : zabawy językowe w przedszkolu / Heike Tenta. - Kielce : Wydawnictwo Jedność, 2012.
 • Jak pokonać trudności w mówieniu, czytaniu i pisaniu / Antoni Balejko. - Białystok : [Wydawnictwo Logopedyczne], 1999.
 • Jak pomóc dzieciom radzić sobie z dysleksją : poradnik dla rodziców / Sally Raymond. - Kielce : Wydawnictwo Jedność, 2004.
 • Komputerowe wspomaganie umiejętności czytania u dzieci sześcioletnich / Joanna Gruba. - Kraków : „Impuls”, 2002.
 • Kształcenie umiejętności ortograficznych uczniów z dysleksją / Anna Jurek. - Gdańsk : Wydawnictwo Harmonia, 2009.
 • Metoda 18 struktur wyrazowych w pracy z dziećmi z trudnościami w czytaniu i pisaniu : książka do ćwiczeń w czytaniu / Ewa Kujawa, Maria Kurzyna. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, [2001].
 • Metody terapii niektórych trudności w pisaniu i czytaniu u dzieci dyslektycznych / Janina Sazon-Brykajło. - Kraków : Wydawnictwo Edukacyjne, [1999].
 • Nauka czytania dzieci w wieku przedszkolnym / Krystyna Kamińska. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1999.
 • Nauka czytania krok po kroku : jak przeciwdziałać dysleksji / Jadwiga Cieszyńska. - Kraków : Wydawnictwo Naukowe Akademii Pedagogicznej, 2001.
 • Pedagogiczna diagnoza specyficznych trudności w czytaniu i pisaniu / Ewa Górniewicz. - Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, 1998.
 • Praca korekcyjno-kompensacyjna z dziećmi z trudnościami w pisaniu i czytaniu : materiały pomocnicze dla nauczycieli i studentów nauczania początkowego i wychowania przedszkolnego / Helena Skibińska. - Bydgoszcz : Wydawnictwo Akademii Bydgoskiej im. Kazimierza Wielkiego, 2001.
 • Przezwyciężanie trudności w czytaniu i pisaniu / Halina Pętlewska. - Kraków : Oficyna Wydawnicza „Impuls”, 1999.
 • Ryzyko dysleksji : problem i diagnozowanie : skala ryzyka dysleksji wraz z normami dla klas 0 i I / Marta Bogdanowicz. - Gdańsk : Wydawnictwo Harmonia, 2005.
 • SLI i inne zaburzenia językowe / Grażyna Krasowicz-Kupis. - Sopot : Gdańskie Wydawnictwo Pedagogiczne, 2012.
 • Trudna sztuka pisania i czytania / Robert J. Marzano, Diane E. Paynter. - Gdańsk : Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2004.
 • Trudności w czytaniu i pisaniu : modele ćwiczeń / Barbara Zakrzewska. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1996.
 • W kręgu specyficznych trudności w uczeniu się czytania i pisania / pod red. nauk. Mariana Sinicy i Anety Rudzińskiej-Rogoży. - Zielona Góra : Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2005.
 • Wokół czytania : proces czytania i jego zaburzenia oraz drogi do efektywnego czytania / Zofia Pomirska. - Warszawa : Difin, 2011.
 • Wokół dysleksji : co warto wiedzieć o dysleksji i nowoczesnych sposobach przeciwdziałania jej / pod red. nauk. Zofii Pomirskiej. - Warszawa : Difin, 2010.
 • Wprowadzenie do nauki czytania - litery i dźwięki : (4-6 lat) / M[arie]-L[ouise] Winninger. - Warszawa : Wydawnictwo „Cyklady”, 2001.
 • Wprowadzenie do nauki pisania / D[enise] Berthet. - Warszawa : „Cyklady”, 2002.
 • Wprowadzenie dziecka w świat pisma / Irena Majchrzak. - Warszawa : Wydawnictwo Akademickie „Żak”, 1999.
 • Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne w szkole / Irena Czajkowska, Kazimierz Herda. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, [2005].

Artykuły z czasopism

 • „Bracia miesiące” - scenariusz zajęć terapeutycznych dla uczniów ze specyficznymi trudnościami w czytaniu i pisaniu / Jadwiga Jastrząb, Karolina Radecka // Wychowanie na co Dzień. - 2010, Wkładka Metodyczna, nr 6, s. IV-VI.
 • Czarownica na zawołanie : gry i zabawy służące kształtowaniu gotowości szkolnej w zakresie nauki czytania i pisania / Grażyna Iwona Grzesik // Bliżej Przedszkola. - 2012, nr 5, s. 80-81.
 • Czytam, bo lubię – o rozwijaniu zainteresowań czytelniczych uczniów / Anna Magdalena Glinka // Życie Szkoły. - 2014, nr 6, s. 14-17.
 • Czytanie twórcze w młodszym wieku szkolnym / Zuzanna Zbróg // Nauczanie Początkowe. - 2008/2009, nr 4, s. 85-94.
 • Ćwiczenia przygotowujące do pisania - propozycje dla nauczycieli i rodziców / Beata Korus // Nauczanie Początkowe. - 2011/2012, nr 4, s. 55-58.
 • Dziecko z dysleksją w szkole / Anna Zych // Dyrektor Szkoły. - 2013, nr 7, s. 56-59.
 • Fragmenty scenariuszy zajęć doskonalących umiejętność pisania / Elzbieta Zyzik, Mirosława Parlak // Nauczanie Początkowe. - 2011/2012, nr 4, s. 59-63.
 • Globalne rozpoznawanie wyrazów - czytanie prawopółkulowe : symultaniczno-sekwencyjna metoda nauki czytania / Jagoda Cieszyńska-Rożek // Bliżej Przedszkola. - 2010, nr 11, s. 79-81.
 • Jak doskonalić umiejętność czytania / Zuzanna Zbróg // Nauczanie Początkowe. - 2008/2009, nr 2, s. 92-99.
 • Jak dzieci odkrywają świat liter : autorski program wczesnej nauki czytania i pisania prof. B. Rocławskiego / Alicja Dorozińska // Bliżej Przedszkola. - 2012, nr 1, s. 41-43.
 • Jak kształcić umiejętność czytania ze zrozumieniem - scenariusz zajęć dla klasy II / Bernadeta Zientara // Nauczanie Początkowe. - 2012/2013, nr 4, s. 56-64.
 • Jak pomóc dzieciom zagrożonym dysleksją? : symultaniczno-sekwencyjna metoda nauki czytania / Jagoda Cieszyńska-Rożek // Bliżej Przedszkola. - 2011, nr 5, s. 100-103.
 • Jak przygotować konspekt zajęć terapii pedagogicznej dla uczniów ze specyficznymi trudnościami w czytaniu i pisaniu? / Jadwiga Jastrząb // Wychowanie na co Dzień. - 2005, nr 12, dod. Wkładka Metodyczna, s. I-III.
 • Kształtowanie umiejętności czytania ze zrozumieniem u uczniów klas I-III / Anna Rechnio // Wszystko dla Szkoły. - 2006, nr 4/5, s. 25-28.
 • Mieszkańcy łąki : zabawy ćwiczące sprawność grafomotoryczną / Mirosława Matczak // Bliżej Przedszkola. - 2012, nr 7/8, s. 116-117.
 • Na drodze do nauki czytania i pisania : ćwiczenie percepcji wzrokowej i słuchowej oraz koordynacji wzrokowo-ruchowej / Maria Roesler // Bliżej Przedszkola. - 2011, nr 12, s. 39-41.
 • Na straganie : zajęcia przygotowujące do nauki czytania / Edyta Kaczanowska // Bliżej Przedszkola. - 2011, nr 10, s. 20-22.
 • Ortofrajda : zabawa dydaktyczna dla dzieci z trudnościami w poprawnym pisaniu / Lesław Furmaga // Życie Szkoły. - 2008, nr 1, s. 54-57.
 • Plątaninka literowa - czyli o tym, jak poznawane literki mogą bezpiecznie i efektywnie odbywać bliskie i dalekie podróże po zakamarkach niezwykłego świata pisma / Elżbieta M. Minczakiewicz // Bliżej Przedszkola. - 2013, nr 3, s. 48-51.
 • Pobawmy się w poznawanie liter / Sylwia Gallos // Życie Szkoły. - 2014, nr 1, s. 20-23.
 • Początkowa nauka czytania i pisania / Anna Jakubowicz-Bryx // Życie Szkoły. - 2009, nr 8, s. 5-9.
 • Proces i metodyka nauki czytania / Irena Stańczak // Nauczanie Początkowe. - 2012/2013, nr 4, s. 7-25.
 • Rymowanki, wyliczanki, baśnie / Maria Molicka // Bliżej Przedszkola. - 2008, nr 12, s. 32-34.
 • Rysuję i koloruję : zabawy grafomotoryczne dla dzieci pięcio- i sześcioletnich / Beata Bielska // Bliżej Przedszkola. - 2010, nr 11, s. 66-69.
 • Sam czytam i świetnie się bawię : propozycje zabaw / Katarzyna Rojkowska // Bliżej Przedszkola. - 2012, nr 2, s. 18-19.
 • Scenariusz zajęć korekcyjno-kompensacyjnych dla uczniów z dysleksją rozwojową / Jadwiga Jastrząb, Agnieszka Boruszewska, Angelika Mrozik // Wychowanie na co Dzień. - 2009, nr 3, dod. Wkładka Metodyczna, nr 3, s. II-V.
 • Specyficzne style uczenia się dziecka dyslektycznego / Ewa Boksa // Nauczanie Początkowe. - 2012/2013, nr 3, s. 62-66.
 • Sposoby pracy z uczniami z dysleksją / Aneta Paszkiewicz // Problemy Opiekuńczo- Wychowawcze. - 2011, nr 5, s. 50-56.
 • Sześciolatki w świecie pisma - (nie)łatwe czytanie i pisanie / Józefa Bałachowicz, Edyta Ćwikła, Barbara Stasieło // Bliżej Przedszkola. - 2012, nr 6, s. 16-19.
 • Uczeń z dysgrafią / Aleksandra Jędryszek-Geisler // Życie Szkoły. - 2010, nr 9, s. 39-41.
 • Wiosenne podróże z literkami : scenariusze zajęć z wczesnego czytania dla dzieci trzyletnich / Beata Wańtowska // Bliżej Przedszkola. - 2012, nr 7/8, s. 80-81.
 • Wspieranie nauki czytania / Elżbieta Jaszczyszyn // Wychowanie w Przedszkolu. - 2008, nr 9, s. 5-10.
 • „Zabawa w czytanie” - metoda Glena Domana : informacje dla rodziców / Beata Korus // Nauczanie Początkowe. - 2012/2013, nr 4, s. 35-39.
 • Zabawy przygotowujące do czytania / Joanna Kmieć // Wychowanie w Przedszkolu. - 2011, nr 1, s. 43-45.
 • Zabawy z wyrazami : scenariusze wprowadzające rodziny wyrazów / Edyta Kaczanowska // Bliżej Przedszkola. - 2011, nr 1, s. 100-102.
 • Zanim dziecko zacznie czytać : ćwiczenia przedelementarzowe w metodzie 101 kroków / Danuta Chwastniewska // Bliżej Przedszkola. - 2011, nr 10, s. 56-58.
 • Zdążyć przed dysleksją : propozycje ćwiczeń doskonalących dużą i małą motorykę / Marta Bogdanowicz // Bliżej Przedszkola. - 2013, nr 3, s. 24-27.
 • Zdążyć przed... dysleksją : propozycje ćwiczeń doskonalących funkcje wzrokowo-przestrzenne, słuchowojęzykowe oraz orientację w schemacie ciała i przestrzeni / Marta Bogdanowicz // Bliżej Przedszkola. - 2013, nr 4, s. 32-35.
 • Zwierzątko, którego nikt nigdy nie widział : scenariusz zajęć otwartych w grupie pięcio-, sześciolatków / Justyna Niedbała // Bliżej Przedszkola. - 2013, nr 5, s. 54-56.