Holocaust

Zestawienie bibliograficzne w wyborze

Wyboru dokonał: Dariusz Kapitan

 

LITERATURA DOSTĘPNA W BIBLIOTECE PEDAGOGICZNEJ W ZAMOŚCIU


Wydawnictwa zwarte:
za lata 1961-2009

 • Adama Czerniakowa dziennik getta warszawskiego 6 IX 1939 - 23 VII 1942 / Adam Czerniaków ; oprac. i przypisy Marian Fuks; [przedm. Czesław Madajczyk].-
  Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1983.
 • Archiwum Ringelbluma - getto warszawskie, Lipiec 1942 - styczeń 1943 / [tł/z jidisz] ; oprac. Ruta Sakowska ; Żydowski Instytut Historyczny.- Warszawa :
  Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1980.
 • Biuletyn Głównej Komisji Badania Zbrodni Hitlerowskich w Polsce. 24 / [kom. red.Franciszek Ryszka et al.] - Warszawa : Wydawnictwo Prawnicze, 1972.
 • Co czytałem umarłym : wiersze getta warszawskiego / Władysław Szlengel ;oprac. Irena Maciejewska.- Warszawa : Państwowy Instytut Wydawniczy, 1979.Dlaczego należy uczyć o Holokauście? / red. Jolanta Ambrosewicz-Jacobs,Leszek Hońdo.- Kraków : Uniwersytet Jagielloński. Instytut Europejski, 2005.
 • Doświadczenie zagłady z perspektywy dziecka w polskiej literaturze dokumentuosobistego / Justyna Kowalska-Leder. - Wrocław : Wydawnictwo Uniwersytetu
  Wrocławskiego, 2009.
 • Dziennik z getta warszawskiego / Mary Berg ; przeł. [z ang.] Maria Salapska ;[wstęp S. L. Shneiderman].- Warszawa : "Czytelnik", 1983.Gehenna ludności żydowskiej / Eugeniusz Fąfara ; słowo wstępne Maria
 • Kuncewiczowa. - Warszawa : Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza, 1983.
 • Hitlerowska polityka zagłady Żydów / Artur Eisenbach.- Warszawa : Wydawnictwo "Książka i Wiedza", 1961.
 • Holocaust : historiografia / Michael R. Marrus ; z ang. przeł. Agata Tomaszewska.-Warszawa : "Wiedza Powszechna", 1993.
 • Kronika getta warszawskiego : wrzesień 1939 - styczeń 1943 / EmanuelRingelblum ; wstęp i red. Artur Eisenbach; przeł. z jidisz Adam Rutkowski; [oprac. i zaopatrzyli w przypisy Tatiana Berenstein et al.; konsultacja nauk. Tomasz Szarota].- Warszawa : Spółdzielnia Wydawnicza "Czytelnik", 1983.
 • Lata dzieciństwa / Jona Oberski ; z niderlandzkiego przeł. Zofia Klimaszewska.-Warszawa : Wydawnictwo "Książka i Wiedza", 1988.
 • Męczeństwo i zagłada Żydów : w zapisach literatury polskiej / wybór, oprac. i wprowadzenie Irena Maciejewska ; [oprac. graf. Piotr Kawiecki].- Warszawa :
  Krajowa Agencja Wydawnicza, 1988.
 • Miejsca męczeństwa i walki Żydów na ziemiach polskich 1939-1945. - Warszawa :Wydawnictwo "Sport i Turystyka", 1978.
 • Od Shoah do "Strachu" : spory o polsko-żydowską przeszłość i pamięć w debatach publicznych / Piotr Forecki.- Poznań : Wydawnictwo Poznańskie, 2010.
 • Odilo Globocnik : twórca nazistowskich obozów śmierci / Berndt Rieger ; tł. Jan S.Zaus.- Zakrzewo : Wydawnictwo Replika, 2009.
 • Pamiętnik Dawida Rubinowicza / [słowo wstępne Jarosław Iwaszkiewicz ; posł. Maria Jarochowska ; komentarze w tekście i wzmiankę pt. O dalszych losach
 • Dawida Rubinowicza i jego najbliższych oprac. Zygmunt Hoffman].- Warszawa :"Książka i Wiedza", 1987.
 • Pianista : warszawsk ie wspomnienia 1939-1945 / Władysław Szpilman ; wstęp i oprac. Andrzej Szpilman ; fragmenty pamiętnika Wilm Hosenfeld ; posł. Wolf
  Biermann.- Kraków : "Znak", 2000.
 • Polacy - Żydzi : 1939-1945 / oprac. Stanisław Wroński i Maria Zwolakowa.- Warszawa : "Książka i Wiedza", 1971.
 • Powrót Dawida / Ryszard Wójcik.- Warszawa : Wydawnictwa Radia i Telewizji,1989.
 • Przeżyłem ! / Jack Eisner ; tł. [z ang.] Barbara Durbajło.- Warszawa : Krajowa Agencja Wydawnicza, 1988.
 • Utajone miasto : Żydzi po aryjskiej stronie Warszawy (1940-1945) / Gunnar S.Paulsson ; przeł. Elżbieta Olender-Dmowska ; red. nauk. Barbara Engelking-Boni,
 • Jacek Leociak. - Kraków : Społeczny Instytut Wydawniczy Znak : Centrum Badań nad Zagładą Żydów. Instytut Filozofii i Socjologii PAN, 2007.
  W murach i poza murami getta : zapiski lekarki warszawskiej z lat 1939-1945 /
 • Anna Meroz.- Warszawa : Spółdzielnia Wydawnicza "Czytelnik", 1988.
 • W obliczu zagłady : Rząd RP na Uchodźstwie, Delegatura Rządu RP na Kraj, ZWZ-AK wobec deportacji Żydów do obozów zagłady (1941-1942) / Adam
  Puławski.- Lublin : Instytut Pamięci Narodowej - Komisja Ścigania Zbrodni Przeciwko Narodowi Polskiemu. Oddział, 2009.
 • Warszawskie getto : w 25-lecie walki zbrojnej w getcie w 1943 r. / Wacław Poterański : [z inicjatywy Głównej Komisji Historycznej ZBoWiD]. - Warszawa :
  "Książka i Wiedza", 1968.
 • Warszawskie getto : w 45 rocznicę powstania 1943-1988 / [teksty Ruty Sakowskiej et al.].- Warszawa : Wydawnictwo "Interpress", 1988.
 • Warszawskie getto / Wacław Poterański ; [przedm. Ryszard Nazarewicz].- Warszawa : "Książka i Wiedza", 1988.
 • Zagłada Żydów polskich w czasie II wojny światowej / [wprow. Adam Puławski ; kalendarium, biogramy, słownik pojęć, wybór materiałów, oprac. Adam Puławski
  oraz Agnieszka Jaczyńska i Dariusz Libionka]. -
 • Warszawa : Instytut Pamięci Narodowej - Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu. Biuro Edukacji Publicznej, 2005.
 • Zagłada Żydów w Krakowie / Aleksander Bieberstein ; posłowiem opatrzył Mieczysław Kieta.- Kraków ; Wrocław : Wydawnictwo Literackie, 1986.
 • Zima o poranku : opowieść dziewczynki z warszawskiego getta / Janina Bauman ; [z ang. tł. aut.].- Poznań : Zysk i S-ka, Wydaw., [1998].
 • Zrozumieć zagładę : społeczna psychologia Holokaustu / red. nauk. Leonard S.Newman, Ralph Erber ; tł. Magdalena Budziszewska [et al.] ; red. nauk. przekł.
 • Michał Bilewicz ; [aut. Roy F. Baumeister et al.].- Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2009.
 • Żółta gwiazda i czerwony krzyż / Arnold Mostowicz. -Warszawa : Państwowy Instytut Wydawniczy, 1988.

Artykuły z czasopism:
za lata 2007-2011

 • Edukacja o Holokauście w szkołach publicznych w Polsce : między pamięcią historyczną a edukcją obywatelską / Bogusław Milerski. // Ruch Pedagogiczny. -
  2009, nr 5/6, s. 21-37.
 • Tematyka Holokaustu w najnowszych gimnazjalnych podręcznikach do nauczania WOS : stan na kwiecień 2010 r. / Robert Szuchta. // Wiadomości Historyczne. -
  [R.] 53, nr 4 (2010), s. 34-38
 • Będziemyż sobie jak posąg wydarty pokrywom wieków?” ślady doświadczeniazagłady w poezji Krzysztofa Kamila Bczyńskiego : próba zrozumienia / Eliza
  Kiepura. // Pamiętnik Literacki. - R. 99, nr 2 (2008), s. 33-49
 • „Inteligencka żydopolskość” wobec pamięci zagłady : wątki żydowskie w twórczości Kazimierza Brandysa / Anna Foltyniak. // Pamiętnik Literacki. R. 97, nr
  4 (2006), s. 143-157.
 • „Nosiłem w sobie strach i nie znałem języka, którym bym mógł mówić” : o czarnych sezonach Michała Głowińskiego / Katarzyna Kuczyńska-Koschany. //
  Polonistyka. - R. 61, nr 9 (2008), s.36-41.
 • „Pamiętnik Dawida Rubinowicza” jako zapis świata rozbitego / Katarzyna Stańczak-Wiślicz // Kultura i Społeczeństwo. - 2007, nr 2, s. 25-45 .
 • „Pisałam sercem i krwią”. Poetyka kobiecych autobiografii holokaustowych / Aleksandra Ubertowska. // Ruch Literacki. - R. 49, nr 6 (2008), s. 617-630.
 • Co sztuka może powiedzieć o holokauście? / Marta Trzeciak. // Polonistyka. - R.61, nr 10 (2008), s.54-58.
 • Dwie lekcje : Kertész i Borowski / Arkadiusz Morawiec. // Polonistyka . - nr 4(2011), s. 35-42.
 • Dzieciństwo skazane na śmierć : bohaterowie dziecięcy polskich filmów o Zagładzie: Dekalog VIII i Miejsce urodzenia / Katarzyna Mąka-Malatyńska. // Polonistyka. - R. 61, nr 9 (2008), s.51-57.
 • Egzystencjalizm w Auschwitz : filozoficzne implikacje „Nocy” Elieo Wiesela / Katarzyna Kornacka . // Kwartalnik Filozoficzny. - T. 37, nr 2 (2009), s. 83-96.
 • Estetyka „Verfall”, pokusa przezroczystości : o pisarstwie Jeana Améry'ego / Aleksandra Ubertowska. // Teksty Drugie. - 2010, nr 6, s. 29-37.
 • Getto - miasto w mieście (?) / Beata Niklewicz. // Polonistyka.- R. 64, nr 6 (2010),s. 40-41.
 • Historia zagłady i literatura (nie)piękna : „Tworki” Marka Bieńczyka w kontekście kultury posttraumatycznej / Katarzyna Bojarska. // Pamiętnik Literacki. - R. 99, nr 2
  (2008), s. 89-106.
 • Historie zamiatane pod dywan / Joanna Mackiewicz. // Polski w Praktyce. - 2011,nr 3, s. 48.
 • Holocaust - masowa zagłada Żydów i Romów dokonana przez nazistów w czasie II wojny światowej : rola KL Auschwitz w hitlerowskich planach eksterminacyjnych :
 • konspekty lekcji historii i lekcji muzealnej dla klas licealnych / Piotr Świątczak. // Wiadomości Historyczne. - [R.] 53, nr 2 (2010), s. 23-31
 • Komunizm, socrealizm, opozycja: powojenna historia kilku polskich pisarzy : wokół książki Anny Bikont i Joanny Szczęsnej „Lawina i kamienie” / Dariusz Kulesza. //
  Pamiętnik Literacki. - R. 100, nr 2 (2009), s. 57-84.
 • Lekcja języka - lekcją praw człowieka. Uprzedzenia i antysemityzm. Holokaust / Marzanna Pogorzelska // Języki Obce w Szkole. - [R.] 53, nr 1 (2009), s. 121-124.
 • Mietek pamięta / Eliza Leszczyńska-Pieniak.// Zamojski Kwartalnik Kulturalny. - 2010, nr 3, s. 42-44.
 • Milczenie jako pamięć zagłady / Michałowski Piotr. // Polonistyka. - R. 63, nr 2 (2008), s. 14-19.
 • Narracje o ratowaniu / Łukasz Krzyżanowski. // Kultura i Społeczeństwo. - 2010, nr 4, s. 240-242.
 • O Shoah po Shoah / Agnieszka Kluba. // Teksty Drugie. - 2010, nr 6, s. 75-85.
 • O zagładzie można bez końca... / Katarzyna Byrt. // Polonistyka. - R. 61, nr 9(2008), s.48-50.
 • Od zdumienia do poszerzenia : refleksja nad historią w prozie Andrzeja Kuśniewicza / Anna Kowalewska. // Twórczość. - [R.] 64, nr 10 (2008) , s. 46-55.
 • Pamięć o kryjówkach żydowskich / Marta Cobel-Tokarska. // Kultura i Społeczeństwo. - 2010, nr 4, s. 41-57.
 • Praca pamięci - stosunek do przeszłości / Bogumił Koss-Jewsiewicki ; tł. Maciej Bugajewski. // Wiadomości Historyczne. [R.] 51, nr 5 (2008), s. 16-24.
 • Problem formalnej analizy reprezentacji Zagłady : „Obrazy mimo wszystko” Georgesa Didi-Hubermana i „Respite” Haruna Farockiego / Andrzej Leśniak. // Teksty Drugie. - 2010, nr 6, s. 155-166.
 • Problem formalnej analizy reprezentacji Zagłady : „Obrazy mimo wszystko” Georgesa Didi-Hubermana i „Respite” Haruna Farockiego / Andrzej Leśniak. // Teksty Drugie. - 2010, nr 6, s. 155-166.
 • Pustynia w sercach / Barbara Engelking-Boni ; rozm. przepr. Bogdan Białek. // Charaktery. - 2011, nr 4, s. 118-121.
 • Savoir-vivre : ironiczne strategie w „Spowiedzi” Calka Perechodnika / Tomasz Żukowski. // Teksty Drugie. - 2010, nr 6, s. 38-55.
 • Siostry Barbary Toporskiej-opowieść o dwóch losach / Sławomir Buryła. // Ruch Literacki. - R. 49, nr 1 (2008), s. 85-100.
 • Tożsamość w czasach zagłady / Elżbieta Tarkowska. // Kultura i Społeczeństwo. - 2007, nr 2, s. 243-245.
 • Trauma, sztuka, dialektyka uwagi o twórczości Leopolda Buczkowskiego / Dawid Skrabek. // Ruch Literacki. - R. 49, nr 3 (2008), s. 290-307.
 • Upamiętnienie cierpienia wypędzonych Niemców czy problem winy za wojnę i jej następstwa / Zygmunt Zieliński. // Dzieje Najnowsze. - R. 42, nr 2 (2010), s. 103-122
 • W obcoświecie Holokaustu / Ewa Nowel. // Język Polski w Gimnazjum. - R. 12, nr 1 (2010/2011), s. 42-56.
 • Walczyła nie tylko żydowska Warszawa / Hanna Węgrzynek. // Mówią Wieki. - 2010, nr 5, s. 41-45.
 • Wobec żydowskiego piętna - tekst jako „wyjście z szafy” / Beata Przymuszała. // Polonistyka. - R. 61, nr 9 (2008), s.12-18.
 • Zapach dzieciństwa : o swoich przyjazdach do Polski opowiada Moshe Frank, który urodził się w Zamościu / Moshe Frank ; rozm. przepr. Eliza Leszczyńska-
  Pieniak. // Zamojski Kwartalnik Kulturalny. - 2010, nr 3, s. 40-41.

Zbiory specjalne

 • Historia Kowalskich [Film] / scen. i reż. Arkadiusz Gołębiewski, Maciej Pawlicki.Warszawa : Telewizja Polska S.A., 2009. 1 dysk optyczny (60 min.) : dźw., kolor ;12 cm.
 • Korczak [Film] / reż. Andrzej Wajda ; scen. Agnieszka Holland. Warszawa : Perspektywa, cop. 2005. 1 dysk optyczny (113 min.) : dźw., cz.-b. ; 12 cm.
 • Od Mieszka I do Jana Pawła II [Dokument dźwiękowy]. CD 26 1939-1943 /komentuje Paweł Wieczorkiewicz ; oprac. merytoryczne Andrzej Sowa ; mastering Wojciech Dmochowski ; lekt. Maciej Gudowski, Andrzej Krusiewicz, Agnieszka Rogińska. Warszawa: Bellona : Polskie Radio, cop. 2005. 1 płyta CD (59 min.) :
  digital, stereo ; 12 cm.
 • Sarid [Film] / scenariusz i reżyseria Zbigniew Gajzler. [Warszawa]: Instytut Pamięci Narodwej, cop. 2009. 1 dysk optyczny (106 min.) : dźw.,kolor ; 12 cm.
 • Sprawiedliwi wśród Narodów Świata [Film] : Rodzina Ulmów - słudzy Boży, którzy oddali życie za ratowanie Żydów / scen. i reż. Dariusz Walusiak ; zdj. Michał
  Bożek. Kraków : Dom Wydawniczy Rafael, 2007. 1 dysk optyczny (21 min.) : dźw., kolor ; 12 cm.
 • Z kart historii Polski [Film]. Łódź : Wytwórnia Pomocy Dydaktycznych, [2010]. 1dysk optyczny (131 min.) : dźw., kolor ; 12 cm.