Autyzm

Zestawienie bibliograficzne w wyborze za lata : 2000-2013

Wyboru dokonał(a) : Aleksandra Kopczyńska

 

LITERATURA DOSTĘPNA W BIBLIOTECE PEDAGOGICZNEJ W ZAMOŚCIU FILIA W HRUBIESZOWIE

 

Wydawnictwa zwarte:

 • Analiza treści i poziomu graficznego rysunków wykonywanych spontanicznie i według instrukcji przez dzieci autystyczne / Alina Czapiga // W: Wczesna diagnoza i terapia dzieci z utrudnieniami w rozwoju; interdyscyplinarne problemy / red. Joanna Kruk-Lasocka, Małgorzata Sekułowicz. - Wrocław : Dolnośląska Szkoła Wyższa Edukacji Towarzystwa Wiedzy Powszechnej, 2004. - S. 68-75.
 • Autorski program innowacyjny dotyczący zmian organizacji pracy w szkole dla dzieci autystycznych / Izabela Sokołowska-Zatorska, Gabriela Waliczek // W: Wczesna diagnoza i terapia dzieci z utrudnieniami w rozwoju; interdyscyplinarne problemy / red. Joanna Kruk-Lasocka, Małgorzata Sekułowicz. - Wrocław : Dolnośląska Szkoła Wyższa Edukacji Towarzystwa Wiedzy Powszechnej, 2004. - S. 384-389.
 • Autyzm – najnowsze postępy w leczeniu farmakologicznym / Michael F. Shaughnessy, Alexis Perrin // W: Wczesna diagnoza i terapia dzieci z utrudnieniami w rozwoju; interdyscyplinarne problemy / red. Joanna Kruk-Lasocka, Małgorzata Sekułowicz. - Wrocław : Dolnośląska Szkoła Wyższa Edukacji Towarzystwa Wiedzy Powszechnej, 2004. - S. 221-226.
 • Autyzm : epidemiologia, diagnoza i terapia / pod red. Tadeusza Pietrasa, Andrzeja Witusika i Piotra Gałeckiego ; [aut. Maciej Banasiak et al.]. - Wrocław : Wydawnictwo Continuo, 2010.
 • Autyzm : jak pomóc rodzinie / Peter Randall, Jonathan Parker. - Gdańsk : Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2004.
 • Autyzm : przyczyny, symptomy, terapia / Ewa Pisula. - Gdańsk : Wydawnictwo Harmonia, 2010.
 • Autyzm : wyjaśnienie tajemnicy / Uta Frith. - Gdańsk : Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2008.
 • Autyzm / Ewa Pisula. - Sopot : Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2012.
 • Autyzm / Małgorzata Kowalska-Kantyka // W: Encyklopedia pedagogiczna XXI wieku. T. 1 / [red. prowadzący encyklopedii Ewa Różycka]. - Warszawa : Wydawnictwo Akademickie Żak, 2003. - S. 260-264.
 • Autyzm dziecięcy : zagadnienia diagnozy i terapii / Lucyna Bobkowicz-Lewartowska. - Kraków : „Impuls”, 2005.
 • Autyzm dziecięcy // W: Elementy psychopatologii i psychologii klinicznej / Krzysztof Klimasiński. - Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2000. - S. 124-126.
 • Autyzm u dzieci : diagnoza, klasyfikacja, etiologia / Ewa Pisula. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2000.
 • Autyzm wczesnodziecięcy / Simon Baron-Cohen // W: Psychopatologia / pod red. Arnolda A. Lazarusa i Andrew M. Colmana. - Poznań :
  Zysk i S-ka, 2001. - S. 63-77.
 • Autyzm wczesny dziecięcy / Hanna Olechnowicz // W: Encyklopedia pedagogiczna XXI wieku. T. 1 / [red. prowadzący encyklopedii Ewa Różycka]. - Warszawa : Wydawnictwo Akademickie Żak, 2003. - S. 264-270.
 • Autyzm wyzwaniem naszych czasów / pod red. Tadeusza Gałkowskiego i Joanny Kossewskiej. - Kraków : Wydawnictwo Naukowe Akademii Pedagogicznej, 2000.
 • Czego wciąż nie wiemy o autyzmie? / Ewa Pisula // W: Wybrane zagadnienia z psychologii klinicznej dziecka / pod red. Jarosława Roli i Mariny Zalewskiej. - Warszawa : Wydawnictwo Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej, 2002. - S. 11-27.
 • Diagnoza i terapia deficytów poznawczych dziecka autystycznego na podstawie koncepcji teorii umysłu / Barbara Winczura // W: Dziecko z zaburzeniami w rozwoju : konteksty diagnostyczne i terapeutyczne / pod red. Beaty Cytowskiej, Barbary Winczury. - Kraków : „Impuls”, 2006. - S. 65-93.
 • Dzieci z zaburzeniami integracji sensorycznej : zaburzenia rozwojowo-sensoryczne oraz edukacyjne występujące w ramach autyzmu, ADHD, trudności szkolnych oraz zaburzeń dwubiegunowych / Polly Godwin Emmons, Liz McKendry Anderson. - Warszawa : Wydawnictwo K. E. Liber, 2007.
 • Dzieci zagubione we własnym świecie – historia odkrywania autyzmu wczesnodziecięcego / Barbara Winczura // W: Dziecko z trudnościami w rozwoju / pod red. Stanisławy Mihilewicz. - Kraków : „Impuls”, 2005. - S. 35-44.
 • Dziecko autystyczne z zespołem Aspergera : studium przypadku / Aleksandra Maciarz, Małgorzata Biadasiewicz. - Kraków : „Impuls”, 2005.
 • Dziecko z autyzmem : rozważania teoretyczne, doniesienia z badań / pod red. Danuty Marzec i Anny Banasiak. - Częstochowa : Wydawnictwo im. St. Podobińskiego Akademii im. Jana Długosza, 2005.
 • Jakościowa diagnoza autyzmu u dzieci - w kontekście wsparcia środowiska rodzinnego / Jacek Błeszyński // W: Człowiek niepełnosprawny w różnych fazach życia / red. Jarosław Bąbka. - Warszawa : Wydawnictwo Akademickie „Żak”, 2004. – S. 34-53.
 • Kiedy mózg pracuje inaczej : ADHD, alkoholizm, autyzm, déjà vu, dysleksja, leworęczność, słuch absolutny, pamięć fotograficzna, sezonowe zaburzenie afektywne, synestezja / Allen D. Bragdon, David Gamon. - Gdańsk : Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2006.
 • Małe dziecko z autyzmem : diagnoza i terapia / Ewa Pisula. - Gdańsk : Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2005.
 • Możliwości komunikacyjne dzieci autystycznych / Katarzyna Markiewicz. - Lublin : Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2004.
 • Myślenie obrazami oraz inne relacje z mojego życia z autyzmem / Temple Grandin. - Warszawa : Fraszka Edukacyjna, 2006.
 • Pedagogika dzieci z autyzmem i zespołami psychozopodobnymi / Joanna Kruk-Lasocka // W: Pedagogika specjalna / pod red. Władysława Dykcika. - Poznań : Wydawnictwo Naukowe UAM, 2005. - S. 275-287.
 • Problemy w diagnozowaniu psychologicznym małych dzieci z objawami dysfunkcji mózgowych / Stanisława Mihilewicz // W: Wczesna diagnoza i terapia dzieci z utrudnieniami w rozwoju; interdyscyplinarne problemy / red. Joanna Kruk-Lasocka, Małgorzata Sekułowicz. - Wrocław : Dolnośląska Szkoła Wyższa Edukacji Towarzystwa Wiedzy Powszechnej, 2004. - S. 126-134.
 • Programy wczesnej interwencji O. I. Lovaasa i S. Greenspana w terapii małego dziecka z autyzmem / Małgorzata Skórczyńska // W: Dziecko z zaburzeniami w rozwoju : konteksty diagnostyczne i terapeutyczne / pod red. Beaty Cytowskiej, Barbary Winczury. - Kraków : „Impuls”, 2006. - S. 115-122.
 • Psychologiczno-pedagogiczne aspekty terapii artystycznej dzieci autystycznych / Małgorzata Sekułowicz // W: Wybrane elementy terapii w procesie edukacji artystycznej / pod red. Lidii Kataryńczuk-Mania. - Zielona Góra : Redakcja Wydawnictw Humanistyczno-Społecznych UZ, 2002. - S. 41-48.
 • Radzenie sobie matek z ograniczeniami jakie niosą zespół Downa oraz autyzm ich dzieci / Teresa Borowska // W: Wątki zaniedbane, zaniechane, nieobecne w procesie edukacji i wsparcia społecznego osób niepełnosprawnych / pod red. Zenona Gajdzicy, Anny Klinik. - Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 2004. - S. 79-90.
 • Śmiech, zabawa i nauka z dziećmi o profilu autystycznym / Julia Moor. - Łódź : Wydawnictwo Mała Litera ; Warszawa : Wydawnictwo Cyklady, 2006.
 • Teoria rozwoju umysłowego J. Piageta i przetwarzanie informacji u dzieci autystycznych / Stanisłwa Mihilewicz // W: Dziecko z trudnościami w rozwoju / pod red. Stanisławy Mihilewicz. - Kraków : „Impuls”, 2005. - S. 45-54.
 • Terapia behawioralna dzieci z autyzmem : terapia, badania i praktyka stosowanej analizy zachowania / Monika Suchowierska, Paweł Ostaszewski, Przemysław Bąbel. - Sopot : Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2012.
 • Wpływ pływania i rehabilitacji w wodzie na rozwój psychomotoryczny dzieci z mózgowym porażeniem dziecięcym (MPD), zespołem Downa i autystycznych / Wiesław Cieślicki // W: Dziecko z trudnościami w rozwoju / pod red. Stanisławy Mihilewicz. - Kraków : „Impuls”, 2005. -
  S. 133-142.
 • Wpływ procesu terapeutycznego na stopień autyzmu oraz poziom i profil rozwoju psychoruchowego / Lucyna Bobkowicz-Lewartowska // W: Wczesna diagnoza i terapia dzieci z utrudnieniami w rozwoju; interdyscyplinarne problemy / red. Joanna Kruk-Lasocka, Małgorzata Sekułowicz. - Wrocław : Dolnośląska Szkoła Wyższa Edukacji Towarzystwa Wiedzy Powszechnej, 2004. - S. 240-251.
 • Wpływ rehabilitacji w wodzie na usprawnienie dzieci z mózgowym porażeniem dziecięcym, zespołem Downa i dzieci z autyzmem / Wiesław Cieślicki // W: Dziecko z zaburzeniami w rozwoju : konteksty diagnostyczne i terapeutyczne / pod red. Beaty Cytowskiej, Barbary Winczury. - Kraków : „Impuls”, 2006. - S. 231-241.
 • Wspomaganie rozwoju czy przeszkadzanie w rozwoju ? / Joanna Kruk-Lasocka, Bożena Bartosik // W: Psychospołeczne problemy rozwoju dziecka : aspekty diagnostyczne i terapeutyczne / pod red. Aliny Czapigi. - Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, 2004. - S. 45-64.
 • Wspomaganie rozwoju osób z autyzmem / red. Małgorzata Gambin i Ewa Łukowska. - Warszawa : Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, 2009.
 • Zachowania problemowe występujące u dzieci z autyzmem i dodatkową niepełnosprawnością intelektualną – próby radzenia sobie z nimi / Danuta Wolska, Andrzej Wolski // W: Kryzysy rozwojowe wieku dziecięco-młodzieżowego a możliwości społecznego wsparcia / pod red. Bożeny Grochmal-Bach, Anny Knobloch-Gali. - Kraków : „Impuls”, 2005. - S. 81-102.
 • Zespół Aspergera : wprowadzenie / Tony Attwood. - Poznań : Zysk i S-ka, 2006.
 • Zespół Aspergera / Aleksandra Maciarz // W: W: Encyklopedia pedagogiczna XXI wieku. T. 7 / [red. prowadzący encyklopedii Ewa Różycka]. - Warszawa : Wydawnictwo Akademickie Żak, 2008. - S. 887-889.
 • Zespół Aspergera w okresie dojrzewania : wzloty, upadki i cała reszta / pod red. Liane Holliday Willey. - Warszawa : Fraszka Edukacyjna, 2006.

Artykuły z czasopism:

 • Autoagresja u osób z autyzmem / Sylwia Part // Bliżej Przedszkola. - 2009, nr 8, s. 34-39.
 • Autyzm - dziwny świat / Magdalena Nowina-Konopka // Bliżej Przedszkola. - 2009, nr 3, s. 38-41.
 • Autyzm : czy wszystko o nim wiemy? / Anna Waligórska, Michał Waligórski // Psychologia w Szkole. - 2011, nr 3, s. 134-140.
 • Autyzm a płeć / Agnieszka Czapczyńska // Remedium. - 2005, nr 3, s. 22-23.
 • Autyzm i Zespół Aspergera : (zestawienie bibliograficzne) / Bożena Zwierzyńska // Nowa Szkoła. - 2009, nr 2, s. 55-60.
 • Autyzm jako proces : przeciwdziałanie eskalacji zaburzeń / Hanna Olechnowicz // Rewalidacja. - 2007, nr 2, s. 3-14.
 • Autyzm jako wynik zaburzeń we wczesnych etapach rozwoju człowieka / Marzena Górecka, Tomasz Hanć // Remedium. - 2011, nr 5, s. 6-7.
 • Autyzm mówi... / Agnieszka Janiec // Bliżej Przedszkola. - 2009, nr 12, s. 58-60.
 • Autyzm mówi... Cz. 2 / Agnieszka Janiec // Bliżej Przedszkola. - 2010, nr 2, s. 62-64.
 • Autyzm problem wciąż nieznany / Małgorzata Błądek // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2013, nr 2, s. 16-20.
 • Autyzm u dzieci z małych środowisk / Jadwiga Rafalska-Kawalec // Życie Szkoły. - 2005, nr 10, s. 21-24.
 • Badania nad wykorzystaniem metody Ruchu Rozwijającego w pracy z dzieckiem autystycznym / Jacek Błeszyński // Wychowanie na co Dzień. - 2001, nr 12, s. 10-12.
 • Badania różnicujące autyzm od zatrucia dzieci metalami ciężkimi / Jacek Błeszyński // Wychowanie na co Dzień. - 2003, nr 1/2, s. 23-25.
 • Biologiczne uwarunkowania autyzmu / Marzena Górecka, Tomasz Hanć // Remedium. - 2010, nr 2, s. 24-25.
 • Blaski indywidualnego nauczania ucznia dotkniętego autyzmem / Anna Bąk-Średnicka // Języki Obce w Szkole. - 2011, nr 4, s. 75-80.
 • Charakterystyka dziecka z zaburzeniami zachowania o charakterze autystycznym oraz wstępna propozycja kierunków oddziaływań podejmowanych w celu poprawy jego funkcjonowania / Joanna Wrońska // Rewalidacja. - 2008, nr 2, s. 57-61.
 • Chelatacja, metylacja i HBOT / Agnieszka Janiec // Bliżej Przedszkola. - 2009, nr 2, s. 46-47.
 • Czy dziecko głuchoniewidome może być autystyczne? / Marzena Zaorska // Szkoła Specjalna. - 2010, nr 4, s. 298-304.
 • Diagnoza autyzmu u małego dziecka - implikacje do pracy w rodzinie / Andrzej Wolski // Rewalidacja. - 2010, nr 2, s. 24-44 .
 • Diagnoza, program oddziaływań i efekty dotychczasowej pracy z 8-letnim autystycznym chłopcem / Bogusława Łagosz // Rewalidacja. - 2012,
  nr 1, s. 85-93.
 • Dylematy i sukcesy rodziców dziecka z autyzmem / Justyna Pilecka-Zouaidia // Katecheta. - 2009, nr 7/8, s. 99-103.
 • Dzieci z autyzmem / Izabela Gelleta-Mac // Wychowanie w Przedszkolu. - 2008, nr 4, s. 36-39.
 • Dzieci zamknięte we własnym świecie / Ewa Pisula // Życie Szkoły. - 2003, nr 6, s. 324-327.
 • Dziecko 5-letnie ze zdiagnozowanym zespołem Aspergera : opis przypadku / Beata Grzelczak // Rewalidacja. - 2008, nr 2, s. 22-32.
 • Dziecko autystyczne : metody i formy pracy w szkole / Katarzyna Patyk // Nowa Szkoła. - 2009, nr 5, s. 45-53.
 • Dziecko autystyczne / Barbara Sędzimir // Wychowawca. - 2003, nr 9, s. 16-17.
 • Dziecko autystyczne jest jak przybysz z innej planety / Małgorzata Błotnicka // Psychologia w Szkole. - 2005, nr 1, s. 79-91.
 • Dziecko autystyczne w klasie / Magdalena Goetz // Głos Nauczycielski. - 2013, nr 19, s. 12.
 • Dziecko autystyczne z Zespołem Aspergera / Małgorzata Biadasiewicz // Szkoła Specjalna. - 2001, nr 2, s. 91-95.
 • Dziecko z autyzmem w grupie integracyjnej / Nina Zawidniak // Życie Szkoły. - 2010, nr 10, s. 30-36.
 • Funkcjonowanie Janka w środowisku domowym i szkolnym / Justyna Swat // Rewalidacja. - 2009, nr 1, s. 34-39.
 • Funkcjonowanie psychospołeczne rodziców i rodzeństwa dziecka autystycznego / Sylwia Błaszczyk // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2008, nr 3, s. 40-44.
 • Hipoterapia w usprawnianiu dzieci autystycznych / Izabela Zając, Małgorzata Grabara // Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne. - 2002, nr 11,
  s. 8-10.
 • Indywidualny Program Katechetyczny (IPK) dla osób z niepełnosprawnością intelektualną i autyzmem : (studium przypadku) / Andrzej Kiciński // Katecheta. - 2011, nr 1, s. 4-10.
 • Jacek - diagnoza funkcjonowania i zarys programu terapeutycznego / Żaneta Wójcik // Rewalidacja. - 2008, nr 2, s. 42-46.
 • Jak rozpoznać zespół Aspergera? / Marta Korendo // Bliżej Przedszkola. - 2010, nr 4, s. 62-63.
 • Jak uczyć dzieci z autyzmem rozumieć myśli, uczucia i intencje innych ludzi? : implikacje terapeutyczne dla teorii umysłu / Barbara Winczura // Rewalidacja. - 2010, nr 1, s. 29-47.
 • Kacper - dziecko autystyczne / Magdalena Sowińska // Wychowanie w Przedszkolu. - 2006, nr 10, s. 43-45.
 • Kasia - opis poziomu funkcjonowania i próby terapii / Agnieszka Tchórz-Dytko // Rewalidacja. - 2008, nr 2, s. 61-67.
 • Kierunki pracy terapeutycznej z autystyczną Zosią / Krystyna Królikowska // Rewalidacja. - 2009, nr 1, s. 29-34.
 • Kompetencje społeczne rodzeństwa osób z autyzmem / Dorota Danielewicz, Jarosław Rola // Szkoła Specjalna. - 2011, nr 1, s. 32-41.
 • Koncepcja diagnozy rozwojowej w terapii dzieci z autyzmem i pokrewnymi zaburzeniami / Joanna Ławicka // Szkoła Specjalna. - 2007, nr 4,
  s. 296-305.
 • Kwestionariusz do oceny kompetencji emocjonalno-społecznych (KOKE-S) wysoko funkcjonujących autystów i dzieci z zespołem Aspergera. Cz. 1 / Maria Piszczek // Rewalidacja. - 2010, nr 1, s. 48-63.
 • Metody i formy pracy z uczniem autystycznym / Katarzyna Patyk // Nowa Szkoła. - 2012, nr 2, s. 19-28.
 • Mocne strony autyzmu : zespół Aspergera / Agnieszka Rynkiewicz // Edukacja i Dialog. - 2009, nr 2, s. 52-56.
 • Moje dziecko bawi się samo : zachowania autystyczne dzieci / Agnieszka Pasternak // Bliżej Przedszkola. - 2011, nr 3, s. 28-29.
 • Moje spotkania z dzieckiem autystycznym / Maria Pura // Wszystko dla Szkoły. - 2004, nr 3, s. 1-3.
 • Motyl uwięziony w ciemnościach / Sawrina Stopyra // Psychologia w Szkole. - 2008, nr 1, s. 143-150.
 • Mowa dziecka autystycznego / Joanna Juszczak-Guca // Bliżej Przedszkola. - 2010, nr 2, s. 66-67.
 • Może jeszcze nie Mount Everest - z naszych autystycznych doświadczeń wspinaczkowych / Andrzej Wolski // Rewalidacja. - 2008, nr 2,
  s. 7-16.
 • Mój pierwszy uczeń z autyzmem / Żaneta Dylikowska // Rewalidacja. - 2008, nr 2, s. 32-35.
 • Mówię więc żyję... / Agnieszka Janiec // Bliżej Przedszkola. - 2008, nr 9, s. 36-37.
 • Najczęstsze błędy w postępowaniu z rodzicami dzieci autystycznych / Tadeusz Perzanowski // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2013,
  nr 5, s. 27-31.
 • Nieproste życie z Aspergerem. Cz. 1 / Joanna Święcicka // Psychologia w Szkole. - 2010, nr 1, s. 92-97.
 • Nietypowe zachowania Janka / Dorota Puczyńska // Rewalidacja. - 2008, nr 2, s. 35-39.
 • Nietypowe zainteresowania Mateusza : (program pracy z autystycznym chłopcem) / Edyta Kunicka // Rewalidacja. - 2009, nr 1, s. 16-28.
 • Pandas, pitand i autyzm / Agnieszka Janiec // Bliżej Przedszkola. - 2010, nr 9, s. 68-70.
 • Percepcja sytuacji społecznego komunikowania się przez dziecko autystyczne / Halina Pawłowska -Jaroń // Szkoła Specjalna. - 2004, nr 3,
  s. 221-226.
 • Początki autyzmu : czyżby przyczyna tej tajemniczej choroby tkwiła w genach odpowiedzialnych za rozwój mózgu? / Patricia M. Rodier // Świat Nauki. - 2000, nr 5, s. 50-57.
 • Podstawy terapii i edukacji dzieci z autyzmem / Dominika Słomińska // Życie Szkoły. - 2003, nr 6, s. 328- 332.
 • Poznawanie dziecka z zespołem Aspergera podczas zabaw muzyczno-ruchowych / Robert Landowski // Rewalidacja. - 2007, nr 2, s. 87-91.
 • Praca terapeutyczna z chłopcem autystycznym / Joanna Krzos // Rewalidacja. - 2009, nr 2, s. 77-84.
 • Program adaptacyjny realizowany z uczniem autystycznym w pierwszej klasie szkoły specjalnej / Dorota Cerek // Rewalidacja. - 2008, nr 2,
  s. 52-56.
 • Przegląd badań genetycznych koncepcji etiologii autyzmu / Jacek J. Błeszyński // Szkoła Specjalna. - 2007, nr 3, s. 175-183.
 • Przekłute dusze / Dorota Czajkowska-Majewska // Polityka. - 2003, nr 2, s. 82-83.
 • Psychospołeczna sytuacja rodziny dziecka z autyzmem - etapy adaptacji do niepełnosprawności dziecka / Marta Pągowska // Szkoła Specjalna. - 2010, nr 4, s. 258-266.
 • Psychospołeczne koncepcje uwarunkowania autyzmu / Marzena Górecka, Tomasz Hanć // Remedium. - 2010, nr 5, s. 6-7.
 • Rodzice dzieci autystycznych wobec sytuacji trudnych / Sylwia Łakoma // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2009, nr 7, s. 34-42.
 • Rodzina a dziecko z zespołem Aspergera / Anna Kic, Dominika Popielska // Remedium. - 2010, nr 3, s. 6-7.
 • Stwarzanie warunków do podnoszenia godności życia dorosłego ucznia z autyzmem na przykładzie projektu edukacyjnego „Uczeń jako twórca” / Zofia Dzierka, Ilona Kika- Ryszka, Joanna Lach // Rewalidacja. - 2008, nr 1, s. 39-47.
 • System terapii dzieci autystycznych Princeton Child Develoment Instytute w USA / Katarzyna Hamerlak // Dyrektor Szkoły. - 2010, nr 1,
  s. 36-38.
 • Szanse dzieci z autyzmem w integracji / Małgorzata Sekułowicz // Forum Oświatowe. - 2006, nr 2, s. 105-112.
 • Szkoła wobec potrzeb dziecka z zespołem Aspergera - z perspektywy doświadczeń nauczyciela-terapeuty / Edyta Kosior // Szkoła Specjalna. - 2009, nr 3, s. 204-217.
 • Świadomość zespołu wypalenia zawodowego u nauczycieli dzieci autystycznych / Marta Pągowska // Szkoła Specjalna. - 2012, nr 3,
  s. 175-183.
 • Terapia niedyrektywna autystycznego chłopca / Felicyta Krawczyk // Rewalidacja. - 2010, nr 1, s. 64-76.
 • Terapia niedyrektywna autystycznego chłopca. Cz. 2 / Felicyta Krawczyk // Rewalidacja. - 2010, nr 2, s. 45-58.
 • Terapia niedyrektywna autystycznego chłopca. Cz. 3 / Felicyta Krawczyk // Rewalidacja. - 2011, nr 1, s. 50-63.
 • Twórczość plastyczna jako środek budowania kontaktu i komunikacji z dzieckiem autystycznym / Dorota Otapowicz // Edukacja. - 2009, nr 3,
  s. 104-109.
 • Uczeń autystyczny na lekcji języka obcego / Beata Wiechuła-Napiórkowska // Języki Obce w Szkole. - 2010, nr 3, s. 94-97.
 • Uczeń z autyzmem w publicznej szkole masowej / Izabela Krasiejko // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2008, nr 5, s. 30-36.
 • Uczyć mimo wszystko / Barbara Zieńko // Rewalidacja. - 2009, nr 2, s. 100-104.
 • Uwagi dotyczące niektórych kierunków pracy z chłopcem, u którego występują nasilone zaburzenia zachowania / Magdalena Musioł // Rewalidacja. - 2008, nr 2, s. 46-51.
 • Uwarunkowania osiągnięć szkolnych dzieci autystycznych / Katarzyna Patyk // Rewalidacja. - 2009, nr 2, s. 66-77.
 • Wielokierunkowe podejście do diagnozy i wspomagania osób z autyzmem (optymalizacja) / Jacek J. Błeszyński // Szkoła Specjalna. - 2009,
  nr 1, s. 18-24.
 • Wykorzystanie metody Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne w pracy z dziećmi z zaburzeniami / Justyna Pilecka-Zouaidia // Katecheta. - 2010, nr 10, s. 68-72.
 • Wykorzystanie profilu psychoedukacyjnego PEP-R Schoplera w praktyce szkolnej - zasady procesu badawczego dziecka z autyzmem i przydatne wskazówki / Katarzyna Patyk // Szkoła Specjalna. - 2009, nr 4, s. 293-301.
 • Wykorzystanie programu komputerowego „Z Tosią przez pory roku” w pracy z autystycznym chłopcem / Sabina Synowiec // Rewalidacja. - 2011, nr 2, s. 70-79.
 • Zaburzenia autystyczne u dziecka wyzwaniem w pracy nauczyciela / Agnieszka Mazur, Izabela Chojnowska- Ćwiąkała // Nauczanie Początkowe. - 2009/2010, nr 1, s. 62-68.
 • Zaburzenia integracji sensorycznej u dzieci autystycznych / M. Charbicka, M. Raszewska // Rewalidacja. - 2007, nr 1, s. 49-63.
 • Zaburzenia psychiczne u dzieci w wieku przedszkolnym : autyzm, zespół Aspergera / Izabela Gelleta-Mac // Wychowanie w Przedszkolu. - 2009, nr 5, s. 16-20.
 • Zaburzenia ze spektrum autyzmu - przegląd teorii / Paulina Gołaska // Remedium. - 2011, nr 10, s. 6-7.
 • Zajęcia muzyko-terapeutyczne dla dzieci z autyzmem / Iwona Jędrzejczyk // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2013, nr 2, s. 21-22.
 • Zarys programu pracy z chłopcem, u którego zdiagnozowano: sprzężone opóźnienia rozwoju z towarzyszącymi zaburzeniami zachowania ze spektrum zaburzeń autystycznych / Maja Mróz // Rewalidacja. - 2008, nr 2, s. 40-42.
 • Zastosowanie komunikacji alternatywnej i wspomagającej w pracy z dzieckiem z autyzmem - z doświadczeń młodego nauczyciela / Magdalena Cychowska // Szkoła Specjalna. - 2010, nr 5, s. 375-379.
 • Zastosowanie techniki z zakresu integracji sensorycznej w pracy z dzieckiem autystycznym / Marta Wiśniewska // Rewalidacja. - 2008, nr 2,
  s. 17-22.
 • Zespół Aspergera : aspekt teoretyczny / Justyna Pilecka-Zouadia // Katecheta. - 2009, nr 10, s. 64-68.
 • Zespół Aspergera : wyzwanie dla nauczycieli / Justyna Pilecka-Zouadia // Katecheta. - 2009, nr 12, s. 64-68.
 • Zespół Aspergera i wysokofunkcjonujący autyzm : inny mózg, inny autyzm / Agnieszka Rynkiewicz // Edukacja i Dialog. - 2009, nr 6, s. 20-24.
 • Zrozumieć autystyczny świat / Elżbieta Marek // Życie Szkoły. - 2003, nr 6, s. 376-378.