Starość

Zestawienie bibliograficzne w wyborze za lata : 1996-2008

Wyboru dokonał(a) : Agnieszka Zyśk

 

LITERATURA DOSTĘPNA W BIBLIOTECE PEDAGOGICZNEJ W ZAMOŚCIU FILIA W HRUBIESZOWIE

 

Wydawnictwa zwarte

 • Aksjologiczne problemy późnej dorosłości / Tomasz Ożóg // W: Aksjologia edukacji dorosłych / pod red. Janiny Kostkiewicz. - Lublin : Wydawnictwo KUL, 2004. - S. 61-78.
 • Aktywność ludzi starszych : na przykładzie polskich i francuskich stowarzyszeń społecznych / red. Małgorzata Dzięgielewska, Olga Czerniawska. - Łódź : Wydawnictwo Wyższej Szkoły Humanistyczno-Ekonomicznej, 2000.
 • Człowiek starszy i jego wspomaganie – w stronę pedagogiki starości / Anna Leszczyńska-Rejchert. - Olsztyn : Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, 2005.
 • Człowiek wobec starości : szkice z gerontologii społecznej / Adam A. Zych. - Katowice :„Śląsk”, 1999.
 • Dodać życia do lat : materiały metodyczne ułatwiające organizację różnych form aktywności wśród osób starszych oraz w grupach wielopokoleniowych / Zofia Zaorska. - Lublin : Wydawnictwo KLANZA, 1999.
 • Drogi i bezdroża andragogiki i gerontologii : szkice i rozprawy / Olga Czerniawska. - Łódź : Wydawnictwo Wyższej Szkoły Humanistyczno-Ekonomiocznej, 2000.
 • Edukacja osób „trzeciego wieku” / Olga Czerniawska // W: Wprowadzenie do andragogiki / pod red. Tadeusza Wujka. - Warszawa: Instytut Technologii Eksploatacji, 1996. - S. 213-236.
 • Encyklopedia pedagogiczna XXI wieku. T. 5 / [red. nauk. Tadeusz Pilch]. - Warszawa : Wydawnictwo Akademickie „Żak”, 2006. - S. 945-953: [Starość].
 • Gerontologia : ludzie starsi jako jednostkowe siły społeczne / pod red. Elżbiety Woźnickiej. - Łódź : Wydawnictwo Wyższej Szkoły Humanistyczno-Ekonomiocznej, 2002.
 • Gerontologia jako potrzeba specjalistycznego kształcenia pracowników socjalnych / Magdalena Zdaniewicz // W: Instytucje pomocy w służbie ludziom / red. nauk. Zdzisław Wołk. - Zielona Góra : Uniwersytet Zielonogórski, 2003. - S. 183-191.
 • Gerontologia społeczna i oświatowa : zarys problematyki / Zofia Szarota. - Kraków : Wydawnictwo Naukowe Akademii Pedagogicznej, 2004.
 • Instytucje i placówki wspierające starość : (na przykładzie Krakowa) / Zofia Szarota // W: Podmioty opieki i wychowania / pod red. Zofii Brańki. - Kraków : Wydawnictwo Naukowe Akademii Pedagogicznej, 2002. - S. 161-177.
 • Ludzie starzy a pomoc społeczna / Brunon Synak // W: Pomoc społeczna ; teoria i praktyka. T. 1 / pod red. Krystyny Marzec-Holki. - Bydgoszcz : Wydawnictwo Akademii Bydgoskiej im. Kazimierza Wielkiego, 2003. - S. 62-69.
 • Problemy i dylematy polityki społecznej w Polsce. T. 2 / Władysław Ratyński. - Warszawa ; „Difin”, 2003. - S. 415-488: Starzenie się społeczeństwa.
 • Przygotowanie do życia na emeryturze : kształcenie wykładowców w ramach współpracy Uniwersytetu Łódzkiego i Uniwersytetu Lumiere / pod red. Barbary Juraś-Krawczyk. - Łódź : Wydawnictwo Wyższej Szkoły Humanistyczno-Ekonomicznej, 2000.
 • Psychologia w badaniach międzykulturowych. / William F. Price, Richard H. Crapo. - Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2003. - S. 110-113: Ludzie starsi w kulturze rdzennych Amerykanów.
 • Rozwój człowieka / Jeffrey S. Turner, Donald B. Helms. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1999. - S. 523-590: Późna dorosłość.
 • Starość i osobowość / pod red. Kazimierza Obuchowskiego. - Bydgoszcz : Wydawnictwo Akademii Bydgoskiej im. Kazimierza Wielkiego, 2002.
 • Starzy ludzie w Polsce : społeczne i zdrowotne skutki starzenia się społeczeństwa / pod red. Janusza Halika. - Warszawa : Instytut Spraw Publicznych, 2002.
 • Wspomaganie osób starszych w domach pomocy społecznej / Anna Leszczyńska-Rejchert. - Toruń : Wydawnictwo Adam marszałek, 2008.
 • Wybrane problemy osób starszych / pod red. nauk. Agnieszki Nowickiej. - Kraków : Oficyna Wydawnicza „Impuls”, 2006.
 • Wychowanie w klasie szkolnej : scenariusze godzin wychowawczych dla szkół ponadpodstawowych / Urszula Dudziak. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 2002. - S. 71-76: Postawy wobec osób starszych.
 • Zarys bioenergetyki człowieka : organizm w ontogenezie / Janusz Stanisław Keller. - Warszawa : Wydawnictwo Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego, 1997. - S. 120-145: Starzenie się organizmu.

Artykuły z czasopism

 • Andragogika i gerontologia wobec procesu starzenia się i śmierci / Jerzy Stochmiałek // Edukacja Ustawiczna Dorosłych. - 2008, nr 1, s. 48-59.
 • Miasto na starość / Wojciech Orliński // Wiedza i Życie. - 2003, nr 12, s. 6-11.
 • Młodość a wartość starości / Jadwiga Mizińska // Chowanna. - 2008, t. 1, s. 111-130.
 • O problemie zdrowej starości / Marcin Golec // Polityka Społeczna. - 2008, nr 1, s. 5-7.
 • Pigułka na starość / Mark A. Lane, Donald K. Ingram, George S. Roth // Świat Nauki. - 2002, nr 10, s. 28-33.
 • Seniorzy w rodzinie : przegląd badań / Zofia Kawczyńska-Butrym // Problemy Rodziny. - 1999, nr 5-6, s. 33-39.
 • Siwe włosy ludzkości / Marek Oramus, Barbara Pietkiewicz // Polityka. - 2001, nr 20, s. 3-6, 8-9.
 • Spojrzenie dwóch generacji na starość i proces starzenia się / Sabina Pawlas-Czyż, Daniela Dzienniak-Pulina // Praca Socjalna. - 2008, nr 4, s. 93-115.
 • Stary człowiek w Polsce / Elżbieta Tarkowska // Więź. - 2005, nr 10, s. 8-23.
 • Usługi opiekuńczo-lecznicze dla ludzi starszych w opinii dwóch pokoleń / Beata Pięcek // Polityka Społeczna. - 2005, nr 2, s. 14-17.
 • Wiek średni a postawy wobec starości / Dominika Skowrońska // Pedagogika Społeczna. - 2008, nr 2, s. 109-122.
 • Z młodzieżą o starości / Anna Grabowska // Polonistyka. - 2004, nr 3, s. 40-44.