Praca z uczniem zdolnym

Zestawienie bibliograficzne w wyborze za lata :2012-2015

Wyboru dokonał(a) :Barbara Mazurek

 

LITERATURA DOSTĘPNA W BIBLIOTECE PEDAGOGICZNEJ W ZAMOŚCIU

 


WYDAWNICTWA ZWARTE

 • By dziecko było geniuszem : Wiesław Andrukowicz. Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2012.
 • Być nauczycielem, opiekunem, wychowawcą. red. nauk. Jolanta Maciąg, Izabela Stelmasiak. Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek ; Słupsk : Akademia Pomorska.Instytut Pedagogiki i Pracy Socjalnej, 2013.
 • Czas wolny... od nudy : Tomasz Knopik. Warszawa : Ośrodek Rozwoju Edukacji, 2014.
 • Edukacja małego dziecka : pod red. Ewy Ogrodzkiej-Mazur, Urszuli Szuścik, Anny Gajdzicy. Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2012.
 • Edukacyjne wspieranie rozwoju uczniów zdolnych:Beata Dyrda.Warszawa:Wydawnictwo Akademickie Żak Teresa i Józef Śniecińscy, cop. 2012.
 • Jak pomagać uczniom rozwijać uzdolnienia informatyczne? / Hanna Stachera, Anna Kijo, Justyna Wilińska. Warszawa : Ośrodek Rozwoju Edukacji, 2014.
 • Jak pracować z uczniem zdolnym? : pod red. Małgorzaty Mikołajczyk ; [aut. Jacek Dymel et al. ; Ośrodek Rozwoju Edukacji]. Warszawa : Ośrodek Rozwoju Edukacji,2012
 • Jak pracować ze zdolnymi? : Marcin Braun, Maria Mach. Warszawa : Ośrodek Rozwoju Edukacji, 2012.
 • Karta indywidualnych potrzeb ucznia : Renata Naprawa [et al.]. Gdańsk : Wydawnictwo Harmonia, 2012.
 • Model pracy z uczniem zdolnym w gimnazjum / Teresa Dąbrowska et al.]. Warszawa :Ośrodek Rozwoju Edukacji, 2013
 • Model pracy z uczniem zdolnym w szkole ponadgimnazjalnej / Kinga Gałązka, Ewa Antonina Muzioł ; [Ośrodek Rozwoju Edukacji]. Warszawa : Ośrodek Rozwoju Edukacji, 2014
 • Model pracy z uczniem zdolnym w szkole podstawowej : Iwona Fechner-Sędzicka. Warszawa : Ośrodek Rozwoju Edukacji, 2013.
 • Poradnik pracy z uczniem zdolnym w zakresie fizyki w szkole ponadgimnazjalnej /Włodzimierz Zielicz. Warszawa : Ośrodek Rozwoju Edukacji, 2012
 • Praca z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych. pod red. nauk. Anny Guzy i Bernadety Niesporek-Szamburskiej. Kielce : Wydawnictwo Pedagogiczne ZNP, cop.2013
 • Praca z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych. pod red. nauk. Anny Guzy i Danuty Krzyżyk. Kielce : Wydawnictwo Pedagogiczne ZNP, cop. 2012.
 • Praca z uczniem zdolnym na lekcjach języka polskiego i zajęciach pozalekcyjnych /Teresa Kosyra-Cieślak. Warszawa : Ośrodek Rozwoju Edukacji, 2013
 • Praca z uczniem zdolnym na zajęciach z przedmiotów artystycznych : Celina Zbrzeźna, Anita Przybyszewska-Pietrasiak, Grażyna Ratajczak-Nadolska. Warszawa :Ośrodek Rozwoju Edukacji, 2014
 • Praca z uczniem zdolnym na zajęciach lekcyjnych z wiedzy o społeczeństwie : Lidia Pasich, Jolanta Gwóźdź. Warszawa : Ośrodek Rozwoju Edukacji, 2013.
 • Problemy wychowawcze w przedszkolu : red. Grażyna Szeplewicz. Warszawa : Dr Josef Raabe Spółka Wydawnicza, 2012.
 • Rozpoznać, wspierać, rozwijać : Marzenna Czarnocka, Maria Foryś, Kinga Truś.Warszawa : Ośrodek Rozwoju Edukacji, 2014Rozszerzony program matematyki w gimnazjum : Wojciech Guzicki. Warszawa :Ośrodek Rozwoju Edukacji, 2013
 • Rozwijanie zainteresowań i zdolności matematycznych uczniów klas I-III szkoły podstawowej : Iwona Fechner-Sędzicka, Barbara Ochmańska, Wiesława Odrobina.Warszawa : Ośrodek Rozwoju Edukacji,2012.
 • Rozwijanie zdolności uczenia się : Ewa Filipiak. Sopot : Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne,2012.
 • Tradycja i współczesne nurty w opiece, wychowaniu i resocjalizacji w Europie / red.nauk. Sylwester Bębas, Elżbieta Kielska. Radom : Wydawnictwo Wyższej Szkoły Handlowej,2014.
 • Uczeń zdolny - analiza dostępnych narzędzi diagnostycznych : zespół Natalia Cybis [et al.]. Warszawa : Ośrodek Rozwoju Edukacji,2013.
 • Wczesnoszkolna edukacja matematyczna : pod red. Aliny Kalinowskiej. Olsztyn :Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, cop.2013.
 • Zdolne, ale rozkojarzone : Peg Dawson, Richard Guare ; przekł. Witold Turopolski.Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, cop.2012.
 • Zdolni w szkole, czyli o zagrożeniach i możliwościach rozwojowych uczniów zdolnych : pod red. Wiesławy Limont, Joanny Cieślikowskiej, Dominiki Jastrzębskiej.Warszawa : Ośrodek Rozwoju Edukacji, 2012.

ARTYKUŁY Z CZASOPISM

 • Blues-możliwości rozwijania zdolności muzycznych młodzieży/Grzegorz Piotrowski//Wychowanie Muzyczne w Szkole. 2006, nr 5, s. 20-24.
 • Dziecko zdolne / Paulina Białobrzewska.// Życie Szkoły. - [R.] 65, nr 2 (2010), s.21-26.Dziecko zdolne / Liliana Białas.// Bliżej Przedszkola. - 2009, nr 6, s.38
 • Dziecko zdolne czy nadambitny rodzic?/Anna Kałuba-Korczak.//Wychowanie w Przedszkolu. 2015, nr 3, s.57-61
 • Dziecko zdolne w szkole : prawda czy mit? / Paulina Szachniuk-Albowicz. // Dyrektor Szkoły. 2007, nr 6, s.20-21
 • "Elastyczny umysł" w perspektywie diagnozy i wsparcia rozwoju zdolności kierunkowych studentów oraz uczniów zintegrowanej edukacji wczesnoszkolnej /Magdalena Christ.// Chowanna. - 2012, t. 2(39), s.67-80
 • Funkcjonowanie uczniów zdolnych w liceum publicznym i niepublicznym / Karolina Sobot.//Lubelski Rocznik Pedagogiczny. 2010, t. 29, s. 88-106
 • Inteligencja emocjonalna a rozwój zdolności (w aspekcie edukacyjnym) / Monika Wróblewska//Edukacja. - 2009, nr 3, s.85-89
 • Jak rozwijać zdolności umysłowe dzieci?/Dorota Chmielewska-Łuczak.//Psychologia w Szkole. - 2011, nr 1, s. 96-105
 • Jak stymulować zdolności "myślenia pytajnego" uczniów? / Krzysztof J. Szmidt//.Życie Szkoły. - 2004, nr 7, s.17-22
 • Jak w przedszkolu wychowywać zdolne dzieci? / Cecylia Mirela Nawrot.// Dyrektor Szkoły. 2006, nr 11, s.51-53
 • Każde dziecko jest zdolne/Grażyna Kozioł//Psychologia w Szkole. - 2011, nr 1,s.35-38
 • Każde dziecko jest zdolne / Bogusława Kulawiak.// Życie Szkoły. - [R.] 66, nr 6 (2011), s.29-30
 • Kiedy uczeń zdolny słabo się uczy/Beata Dyrda.//Psychologia w Szkole. - 2009, nr 4,s.46-55
 • Klimat szkoły a zdolności twórcze uczniów : w poszukiwaniu prokreatywnej synergii /Maciej Karwowski//Ruch Pedagogiczny. - 2009, nr 5/6, s.39-63
 • Kompetencje nauczyciela w pracy z uczniami zdolnymi - wybrane wyniki badań empirycznych nad edukacyjnym wspieraniem rozwoju uczniów zdolnych / Beata Dyrda.//Chowanna. - 2013, t. 2 (41), s.245-261
 • Kształcenie zdolnych czy rozwijanie zdolności? : o dwóch stronach tej samej monety/ Maciej Karwowski//.Psychologia w Szkole. - 2011, nr 1, s.87-94
 • O zdolności mimetycznej / Walter Benjamin ; tł. Adam Lipszyc.//Literatura na Świecie. - 2011, nr 5/6, s.288-292
 • Postawy rodziców a rozpoznawanie i rozwijanie zdolności dzieci/Joanna Łukasiewicz-Wieleba, Alicja Baum.// Problemy Opiekuńczo Wychowawcze. 2015, nr 4, s.48-58
 • Projekt zajęć wspierających zdolności twórcze uczniów w klasie trzeciej (edukacja polonistyczna, plastyczna, zdrowotna) : scenariusz zajęć na cały dzień / Małgorzata Piotrowska.//Życie Szkoły. - 2000, nr 1, s. 56-60
 • Profil zdolności poznawczych osoby uzdolnionej językowo - studium przypadku /Adriana Biedroń, Anna Szczepaniak.//Edukacja. - 2008, nr 4, s.40-49
 • Rodzinne uwarunkowania rozpoznawania i rozwijania zainteresowań i zdolności dzieci uczących się w szkołach publicznych i niepublicznych/Joanna Łukasiewicz-Wieleba,Alicja Baum.//Ruch Pedagogiczny. 2014, nr 4, s.85-95
 • Rozwijanie koordynacji - zdolność orientacji przestrzennej//Kinga Klaś-Pupar.//Remedium. - 2010, nr 10, s.21
 • Rozwijanie koordynacji - zdolność różnicowania / Kinga Klaś-Pupar //Remedium. -2010, nr 11, s.21
 • Szansa dla zdolnych / Renata Filipowicz.//Życie Szkoły. - 2001, nr 5, s.314-316
 • 26.Szkolny system wspierania zdolności i talentów/Julian Piotr Sawiński//Wszystko dla Szkoły. 2008, nr 2, s.20-21
 • Wszystkie dzieci są zdolne... / Magdalena Goetz//Głos Nauczycielski. - 2014, nr 30/31,s. 21
 • Wszystkie dzieci są zdolne : koncepcja inteligencji wielorakich Howarda Gardnera w kształceniu językowym / Ewa Suchecka.// Przed Szkołą. - 2011, nr 1, s.8-11
 • Wykorzystanie aktywności twórczej w rozwijaniu zdolności i zainteresowań dzieci /Maria Sobczak-Siuta.//Życie Szkoły. - 1999, nr 1, s.67-69
 • Uczeń o zróżnicowanych zdolnościach i uzdolnieniach we współczesnej szkole / Beata Tęcza.// Zamojski Kwartalnik Kulturalny. - 2004, nr 3/4, s.102-106
 • Uczeń zdolny - nie zawsze doceniony : kilka uwag o schemacie punktowania zadań otwartych na egzaminie gimnazjalnym / Jerzy Głowacki.//Wszystko dla Szkoły. 2008,nr 1, s.11-13
 • Uczeń zdolny... niespecjalnej troski / Magdalena Marzec//Psychologia w Szkole.2008, nr 1, s.45-54
 • Uczeń zdolny:jak nie zniechęcić dziecka do nauki? /Kinga Rusin//Głos Pedagogiczny.-2014, nr 7, s.22-24.
 • Uczeń wybitnie zdolny / Małgorzata Łoskot//Biologia w Szkole z Przyrodą. - 2014,nr 6, s.29-32 .
 • Zdolne, ale leniwe / Aleksandra Godlewska.//Życie Szkoły. - 2014, nr 2, s. 30-31
 • Zdolni także ci mniej zdolni / Magdalena Pitala.//Psychologia w Szkole. 2007, nr 2,s.53-65
 • Zdolni, utalentowani... : od diagnozy do samorozwoju / Elżbieta Madalińska.//Język Polski w Gimnazjum. - R. 13, nr 2 (2011/2012), s.88-94
 • Zdolności twórcze uczniów - jak je wspierać?/Beata Rechnio-Kołodziej//Wszystko dla Szkoły. - 2009, nr 1, s.13-15
 • Zdolności uczenia się uczniów kończących I i II etap edukacji/Ewa Filipiak //Edukacja. - 2015, nr 1, s.34-46
 • "Zdolny leń..." : o niektórych aspektach komunikowania się nauczycieli z rodzicami ucznia / Renata Makarewicz.// Język Polski. - 2013, nr 3, s.206-216