Przemoc w szkole – zapobieganie i zwalczanie

Zestawienie bibliograficzne w wyborze za lata : 1994-2012

Wyboru dokonał(a) : Marta Sawicka-Łaba

 

LITERATURA DOSTĘPNA W BIBLIOTECE PEDAGOGICZNEJ W ZAMOŚCIU FILIA W TOMASZOWIE LUBELSKIM

 

Wydawnictwa zwarte:

 • Agresja i przemoc w szkole : przyczyny, rozpoznawanie, zapobieganie / pod red. Ireny Pufal-Struzik. - Kielce : Wydawnictwo Pedagogiczne ZNP, cop. 2007.
 • Agresja i przemoc w szkole: konstruowanie programu przeciwdziałania agresji i przemocy w szkole / Jakub Kołodziejczyk. - Kraków: NODN Sophia, 2003.
 • Agresja jako przejaw patologii polskiej szkoły [W:] Aktualne przejawy patologii i dewiacji społecznej : wybrane konteksty / red. nauk. Marek Walancik. - Toruń, 2009. - S. 82-90.
 • Agresja i przemoc w szkole: uwarunkowania socjoekologiczne / Janusz Surzykiewicz. - Warszawa: Centrum Metodyczne Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej, 2000.
 • Agresja u dzieci : szkoła porozumienia / Joanna Danilewska. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, cop. 2002.
 • Agresja w szkole : diagnoza i profilaktyka / red. Maria Libiszowska-Żółtkowska, Krystyna Ostrowska. - Warszawa : Centrum Doradztwa i Informacji Difin, 2008.
 • Agresja w szkole - z badań uczniów szkół podstawowych województwa łódzkiego / Grażyna Poraj [W:] Zagrożenia w wychowaniu i socjalizacji młodzieży oraz możliwości ich przeciwdziałania / red. Teresa Sołtysik. - Bydgoszcz, 2005. - S. 245-264.
 • Agresja w szkole: spojrzenie wieloaspektowe / red. Andrzej Rejzner. - Warszawa : Wydawnictwo Wyższej Szkoły Pedagogicznej TWP, 1994.
 • Diagnoza uwarunkowań środowiskowych postaw agresywnych wśród młodzieży szkolnej / Józef Kuźma [W:] Dewiacje wśród młodzieży : uwarunkowania i profilaktyka / red. Bronisław Urban. - Kraków, 2001. - S. 275-286.
 • Dlaczego jesteście tacy okrutni? : mobbing w szkole / Jutta Georg ; [tł. Marta Borowczyk]. - Poznań : Drukarnia i Księgarnia Świętego Wojciecha, cop. 2008.
 • Dokuczanie rówieśnikom jako forma przemocy demonstrowanej przez uczniów szkolnych / Maria Kliś [W:] Kryzysy rozwojowe wieku dziecięco-młodzieżowego a możliwości społecznego wsparcia / red. Bożena Grochmal-Bach, Anna Knobloch-Gala. - Kraków, 2005. - S. 47-58.
 • Gnębiciel ze szkolnego boiska / Kim Zarzour ; przeł. Michał Jóźwiak. - Poznań : Dom Wydawniczy Rebis, 2006.
 • Jak postępować z agresywnym uczniem: zmiana sposobu myślenia i postępowania / Ewa Sokołowska. - Warszawa : Fraszka Edukacyjna, 2007.
 • Klimat szkoły a zachowania agresywne i przemocowe uczniów / Marek Kulesza. - Łódź : Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2011.
 • Łagodzenie konfliktów w szkole i w pracy z młodzieżą: poradnik do treningu mediacji / Diemut Hauk. - Kielce: Wydawnictwo „Jedność”, 2003.
 • Między swobodą a przemocą w wychowaniu / Jadwiga Bińczycka. - Kraków: Oficyna Wydawnicza „Impuls”, 2005.
 • Młodzież a subkultury: problematyka edukacyjna / Marek Jędrzejewski. - Warszawa: Wydawnictwo Akademickie „Żak”, 1999.
 • Mobbing : fala przemocy w szkole, jak ją powstrzymać? / Dan Olweus ; przeł. Daniel Jastrun ; il. Bohdan Butenko. - Warszawa : Wydawnictwo Jacek Santorski & CO, 2007.
 • Mobbing w szkole / Karl Gebauer ; przeł. Anna Malinow. - Warszawa : Instytut Wydawniczy Pax, 2007.
 • Mobbing w szkole: jak zapobiegać przemocy grupowej / Karl E. Dambach. - Gdańsk : Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2003.
 • Możliwość terapii uczniów stosujących agresję / Zdzisław Bartkowicz [W:] Pedagogika wobec zagrożeń, kryzysów i nadziei: praca zbiorowa / red. Teresa Borowska. - Kraków, 2002. - S. 145-150.
 • Powstrzymać agresję u progu szkoły / red. nauk. Joanna Danilewska. - Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, cop. 2004.
 • Problemy z zachowaniem dzieci i młodzieży / Monika Biała. - Warszawa: Fraszka Edukacyjna, 2006.
 • Profilaktyka w szkole : poradnik dla nauczycieli / red. Bożena Kamińska-Buśko, Joanna Szymańska. Warszawa: Centrum Metodyczne Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej, 2005.
 • Profilaktyka w szkole dla młodzieży niedostosowanej społecznie: elementy programu i scenariusze zajęć dla uczniów klas VI szkól podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych / Joanna Moczydłowska. - Rzeszów: Wydawnictwo Oświatowe „Fosze”, 2004.
 • Przeciw przemocy w szkole : literatura biblioterapeutyczna / Elżbieta Szefler ; [Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych]. - Warszawa : Wydawnictwo Edukacyjne Parpamedia, 2010.
 • Przejawy manipulacji, przemocy i nietolerancji w szkole [W:] Agresja w szkole :spojrzenie wieloaspektowe / red. Andrzej Rejzner. - Warszawa, 2004. - 25-38.
 • Przemoc : konteksty społeczno-kulturowe. T. 2, Kulturowe i edukacyjne aspekty zjawiska / pod red. Wiesławy Walc. - Rzeszów : Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2007.
 • Przemoc i agresja w szkole : próby rozwiązania problemu / pod red. Andrzeja Rejznera ; Wyższa Szkoła Pedagogiczna. Towarzystwo Wiedzy Powszechnej w Warszawie. - Warszawa : Wydawnictwo Wyższej Szkoły Pedagogicznej TWP, 2008.
 • Przemoc i prześladowanie w szkole: skuteczne przeciwdziałanie agresji wśród młodzieży / Suzanne Guerin. - Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2004.
 • Przemoc rówieśnicza : zapobieganie i interwencje : skuteczne strategie dla szkół / Susan M. Swearer, Dorothy L. Espelage, Scott A. Napolitano ; [tł. Krzysztof Mazurek]. - Warszawa : Wydawnictwo Edukacyjne Parpamedia : Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, 2010.
 • Przemoc w szkole / Magda Karkowska. - Kraków: Oficyna Wydawnicza „Impuls”, 1994.
 • Przemoc w szkole – między lękiem a nadzieją / Krystyna Dymek-Balcerek [W:] Patologie zachowań społecznych : rzeczywistość przełomu wieków XX i XXI; rodzina dysfunkcyjna, przemoc / red. Krystyna Dymek-Balcerek. - Radom, 2000. - S. 26-50.
 • Przemoc w szkole [W:] Przemoc dzieci i młodzieży w perspektywie polskiej transformacji ustrojowej / red. Jan Papież, Andrzej Płukis. - Toruń, cop. 2004. - S. 267-363.
 • Przestępczość i przemoc [W:] Zagrożona młodzież: ujęcie kompleksowe dla nauczycieli, pracowników poradni, psychologów i pracowników socjalnych / Jeffries McWhirter i in. - Warszawa, 2005. - S. 251-282.
 • Słup soli: jak powstrzymać szkolnych dręczycieli / Elżbieta Zubrzycka. - Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2005.
 • Socjologiczne i psychopedagogiczne aspekty przemocy / pod red. Joanny Wawrzyniak. - Łódź : Wydawnictwo Wyższej Szkoły Humanistyczno-Ekonomicznej, 2007.
 • Subkultury a przemoc: w perspektywie psychoedukacji, socjalizacji i samorealizacji młodzieży / Marek Jędrzejewski. - Warszawa: Wydawnictwo Akademickie „Żak”, 2001.
 • Systemowe rozwiązywanie problemów przemocy i agresji w szkole : praca zbiorowa / pod red. Andrzeja Rejznera. - Warszawa : Wydawnictwo Wyższej Szkoły Pedagogicznej TWP : Wydawnictwo Comandor, 2011.
 • Wokół zjawiska przemocy w szkole [W:] Psychopatologia i psychoprofilaktyka : przejawy narkomanii, alkoholizmu, przemocy, zaburzeń psychicznych w rodzinie i szkole oraz możliwości im przeciwdziałania / red. Andrzej Margasiński, Beata Zajęcka. - Kraków, 2000. - S. 195-265.
 • Zachowania agresywne w szkole: badania porównawcze 1997 i 2003 / Krystyna Ostrowska. - Warszawa: Centrum Metodyczne Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej, cop. 2005.

 

Wydawnictwa ciągłe:

 • Agresja i przemoc w gimnazjach / Iwona Gawarecka // Dyrektor Szkoły. – 2004, nr 3, s. 48-50.
 • Agresja i przemoc w polskiej szkole-diagnoza zjawiska / Krystyna Ostrowska // Bunt Młodych Duchem. – 2003, nr 5, s. 8-9.
 • Agresja problem współczesnej szkoły / Magdalena Krawczonek // Dyrektor Szkoły. – 2007, nr 5, s. 44-46.
 • Agresja w gimnazjum : studium porównawcze / Kazimierz Pospiszyl // Pedagogika Społeczna.- 2009, nr 2, s. 113-131.
 • Agresja w szkole - obraz sprawcy i ofiary / Krzysztof Kruszko // Problemy Narkomanii : biuletyn. - 2008, nr 1, s. 13-23.
 • Agresja w szkole / Beata Kubik // Szkoła Specjalna. - 2001, nr 2, s. 104-112 ; Życie Szkoły. – 2001, nr 4, s. 216-221.
 • Agresja w szkole / Danuta Adamczyk // Wszystko dla Szkoły. – 2000, nr 5, s. 23-24.
 • Agresja w szkole / Magdalena Krawczonek // Dyrektor Szkoły. – 2006, nr 5, s. 52-53.
 • Agresja w szkole / Małgorzata Kuśpit // Remedium. – 2004, nr 11, s. 16-17.
 • Agresja wśród młodzieży / Bożena Pilczuk // Poradnik Bibliotekarza. - 2011, nr 9, s. 3-8.
 • Agresja, konflikt, nierówności i normy w klasie szkolnej / Artur Pokropek // Dyrektor Szkoły. – 2007, nr 7, s. 36-39.
 • Agresywny gimnazjalista / Leszek Pawelski // Edukacja i Dialog. - 2006, nr 1, s. 17-19.
 • Biblioterapia wobec uczniowskiej agresji / Klaudia Luiza Matuszek // Biblioterapeuta. - 2005, nr 2, s. 8-12.
 • Błąd wychowawczy nauczyciela a agresja uczniów / Janina Janowska // Nowa Szkoła. – 2000, nr 3, s. 41-45.
 • Bo tak trzeba...(rzecz o agresji w szkole) / Mirosław Choina // Nowa Szkoła. – 2003, nr 6, s. 24-28.
 • Brutalizacja życia wśród uczniów / Wiesław Sikorski // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. – 1998, nr 2, s. 12-16.
 • Bullying - charakterystyka zjawiska i uwarunkowania / Aleksandra Tłuściak-Deliowska // Remedium. - 2010, nr 9, s. 1-3.
 • Bullying - przemoc szkolna : rozpoznawanie i zapobieganie / Maciej Macko // Edukacja. – 2003, nr 3, s. 80-88.
 • Bullying (tyranizowanie) w liceum ogólnokształcącym / Mirosław Wojciechowski // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. – 2003, nr 5, s. 28-33.
 • Bullying (tyranizowanie) w szkole / Katarzyna Dmitruk-Sierocińska // Edukacja i Dialog. – 2004, nr 4, s. 65-66.
 • Bullying wśród uczniów społecznego liceum ogólnokształcącego oraz jego uwarunkowania i planowane środki zaradcze / Mirosław Wojciechowski // Kwartalnik Pedagogiczny. - 2007, nr 2, s. 107-124.
 • Bullying wśród uczniów-charakterystyka zjawiska i jego skutki / Katarzyna Dmitruk-Sierocińska // Opieka, Wychowanie, Terapia. – 2004, nr 1-2, s. 40-41, Wychowanie na co Dzień. - 2004, nr 6, s. 9-10.
 • Cechy zachowań agresywno - przemocowych uczniów polskich szkół w świetle relacji nauczycieli / Janusz Surzykiewicz / Edukacja. – 1998, nr 2, s. 54-66.
 • Co wiemy o agresji w szkole? / Hanna Bednarczyk // Dyrektor Szkoły. – 2004, nr 9, s. 54-57.
 • Czy przemoc rodzi się w szkole / Wiesław Sikorski // Nowa Szkoła. – 1998, nr 10, s. 14-18.
 • Dlaczego szkoła nie radzi sobie z agresją i przemocą? / Bogusław Kruk // Nowa Szkoła. - 2010, nr 7, s. 18-28.
 • Dlaczego w szkole jest tak wiele agresji / Janusz Goraj // Katecheta. – 2005, nr 2, s. 3-13.
 • Dojrzewanie do przemocy. Cz. 1: „Początkujący” agresorzy // Nowa Szkoła. – 1998, nr 2, s. 41-46 ; Cz. 2: Niemiłe złego początki // Nowa Szkoła. - 1998, nr 3, s. 38-42.
 • Dokształcanie nauczycieli w zakresie radzenia sobie z agresją uczniów w szkole / Anna Karłyk // Szkoła Specjalna. - 2004, nr 8, s. 174-184.
 • Dręczenie nauczyciela przez uczniów / Zbigniew Barciński // Katecheta. - 2010, nr 1, s. 14-30.
 • Dręczenie uczniów przez uczniów. Cz. 1-2 / Zbigniew Barciński //Katecheta. - 2010, nr 7-8, s. 35-55 ; nr 9, s. 17-33.
 • Dręczenie wzajemne uczniów elementem wychowawczego klimatu szkoły / Mirosław Wojciechowski // Lider. – 1998, nr 11, s. 9-11.
 • „Fala” w szkole - istota zjawiska i jego uwarunkowania w świetle badań własnych / Patryk Zawadzki // Wychowanie na co Dzień. – 2005, nr 9, s. 8-13.
 • Fala w szkole / Patryk Zawadzki // Edukacja i Dialog. - 2006, nr 1, s. 11-16.
 • Gimnazjaliści wobec agresji i przemocy / Anna Brzezińska // Nowa Szkoła. 2001, nr 7, s. 45-48.
 • Gimnazjalny agresor / Grażyna Miłkowska-Olejniczak // Nowa Szkoła. - 2005, nr 2, s. 24-29.
 • Gimnazjum bez przemocy / Barbara Gąska // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. – 2002, nr 1, s. 44-45.
 • Izolacja ucznia w klasie szkolnej jako przejaw psychicznej przemocy grupowej / Katarzyna Wasilewska // Edukacja i Dialog. - 2009, nr 6, s. 62-64.
 • Jak chronić uczniów przed przemocą / Katarzyna Sawicka // Remedium. – 2007, nr 2/3, s. 18-21.
 • Jak podnieść poziom bezpieczeństwa w szkole / Iwona Glapka // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. – 2002, nr 1, s. 43-44.
 • Jak powstrzymać przemoc rówieśniczą w szkołach / Mirosław Wojciechowski // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. – 2002, nr 2, s. 56-59.
 • Jak przemóc szkolną przemoc / Jakub Kołodziejczyk // Psychologia w Szkole. – 2005, nr 2, s. 53-62.
 • Jak radzić sobie z przemocą : żeby szkoła nie była bezradna wobec agresji / Irena Dzierzgowska // Dyrektor Szkoły. – 2003, nr 11, s. 8-9.
 • Kiedy w klasie szkolnej pojawia się mobbing uczniowski / Monika Chorab // Dyrektor Szkoły. - 2009, nr 11, s. 40-42.
 • Kilka uwag o językowej agresji i przemocy w szkole / Kazimierz Ożóg // Język Polski w Liceum. - 2008/2009, nr 2, s. 29-34.
 • Konflikty między nauczycielami a agresywność uczniów / Wiesław Sikorski // Edukacja i Dialog. 2000, nr 5, s. 49-55.
 • Mobbing - terror psychiczny w szkole/ Julia Kochelak // Edukacja i Dialog. - 2007, nr 1, s. 12-16.
 • Mobbing w szkole : interwencja i profilaktyka / Anna Piekarska //Psychologia w Szkole.- 2010, nr 2, s. 49-60.
 • Mobbing w środowisku szkolnym -ofiary, sprawy, skutki / Adam Krasnosielski // Dyrektor Szkoły. - 2011, nr 5, s. 60-62.
 • Nauczyciel wobec problemu mobbingu wśród uczniów : komunikat z badań / Dorota Sikora, Joanna Wrótniak // Opieka Wychowanie Terapia.- 2008, nr 3-4, s. 5-9.
 • Nauczyciele wobec agresji i przemocy w szkole / Jan Tatarowicz // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. – 2001, nr 5, s. 32-38.
 • Niebezpieczne szkoły : pajęczyna agresji i ośmieszania / Maria Janukowicz // Edukacja i Dialog. - 2009, nr 2, s. 28-32.
 • O językowej agresji i przemocy w szkole / Kazimierz Ożóg // Język Polski w Szkole IV-VI. - 2009/2010, nr 4, s. 39-41.
 • O potrzebie badań przemocy szkolnej oraz konieczności jej powstrzymywania / Mirosław Wojciechowski // Kwartalnik Pedagogiczny. – 2003, nr 3, s. 105-117 ; Ruch Pedagogiczny. – 2002, nr 5-6, s. 82-90.
 • O przemocy rówieśniczej i nowych książkach biblioterapeutycznych / Elżbieta Szefler // Problemy Opiekuńczo - Wychowawcze. - 2011, nr 8, s. 21-29.
 • O przemocy w szkole / Jolanta Bajurska // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. – 1996, nr 3, wkładka „Przygotowanie do życia”, s. 8.
 • Obszary występowania agresji w klasach I-III szkoły podstawowej / Julia Kochelak // Wszystko dla Szkoły. - 2008, nr 4, s. 3-4.
 • Pani tego pożałuje : nauczyciele szykanowani / Krzysztof Boczek // Cogito. - 2008, nr 4, s. 6-9.
 • Poczucie samotności a zachowania agresywne uczniów / Zofia Dołęga // Psychologia Wychowawcza .- 1999, nr 2, s. 146-153.
 • Polityka, pedagogika i profilaktyka przemocy w szkole / Krzysztof Ostaszewski // Remedium. - 2007, nr 11, s. 1-3.
 • Poniżające nazwania - szkolna przemoc wobec dziewcząt / Lucyna Kopciewicz // Kwartalnik Pedagogiczny. - 2010, nr 4, s. 107-127.
 • Problem agresji i przemocy wśród dzieci i młodzieży w szkole / Małgorzata Stilger // Lider. – 2003, nr 7-8, s. 7-8.
 • Problem przemocy w szkole / Paweł Czerenko // Edukacja 1996, nr 1, s. 97-100.
 • Problemy przemocy w szkole / Magdalena Bem // Lider. – 1999, nr 2, s. 11.
 • Profilaktyka przemocy w szkołach / Teresa Kaniowska // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. – 2004, nr 3, s. 14-16.
 • Program „Nie!” dla przemocy i agresji w szkole / Jadwiga Błaszczyk // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. – 2002, nr 1, s. 42-43.
 • Próba zdefiniowania zjawiska agresji: poziom agresji u dziewcząt w gimnazjum i uczestnictwo w dodatkowych zajęciach społecznych / Renata Podlasińska // Lider. – 2001, nr 12, s. 6-8.
 • Przeciwdziałanie agresji i przemocy porozumienie w szkole / Elżbieta Nerwińska // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. – 2007, nr 1, s. 8-13.
 • Przeciwdziałanie przemocy w szkole (wybrane inicjatywy na szczeblu ogólnoeuropejskim) / Małgorzata Stawiak-Ososińska // Nauczanie Początkowe. - 2008/2009, nr 1, s. 88-95.
 • Przeciwko przemocy w szkole / Anna Wiśniewska // Edukacja i Dialog. – 2004, nr 6, s. 68-71.
 • Przejawy agresji w szkołach gimnazjalnych / Andrzej Praszek // Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne.- 2009, nr 5, s. 29-32.
 • Przejawy agresji wśród uczniów na przykładzie Gimnazjum Specjalnego w Ośrodku Szkolno – Wychowawczym w Słupsku / Iwona Boruszkowska // Edukacja. - 2004, nr 1, s. 106-112.
 • Przemoc i agresja między uczniami / Iwona Tyrna-Łoj // Nowe w Szkole. – 2000/2001, nr 3, s. 19-20.
 • Przemoc i agresja w społeczności uczniów / Jolanta Lipińska // Opieka, Wychowanie, Terapia. – 1999, nr 1, s. 5-7 ; Nowa Szkoła. 2000, nr 1, s. 35-38.
 • Przemoc nie omija szkół / Mirosław Wojciechowski // Edukacja i Dialog. – 1996, nr 8, s. 3-5.
 • Przemoc rówieśnicza w szkole-współczesny problem systemu edukacyjnego w Polsce / Zenon Jasiński // Wychowanie na co Dzień. – 2002, nr 7-8, s. 3-7.
 • Przemoc w gimnazjach północnopraskich na tle badań międzynarodowych / Anna Małgorzata Grzegrzółka, Krzysztof Kruszewski // Ruch Pedagogiczny. - 2004, nr 3/4, s. 31-40.
 • Przemoc w niemieckiej szkole - importowana czy samodzielnie wytwarzana? / Klaus-Jürgen Tillmann ; tł. z niem. Mirosław S[tanisław] Szymański // Ruch Pedagogiczny. 2001, nr 3/4, s. 33-49.
 • Przemoc w polskiej szkole / Małgorzata Nowotka // Wychowawca. - 2009, nr 7-8, s. 42-43.
 • Przemoc w szkole - jej uwarunkowania i zapobieganie (próba syntezy wyników badań) / Justyna Krot //Opieka, Wychowanie, Terapia. – 2002, nr 2, s. 8-12.
 • Przemoc w szkole - rozmiary i charakter zjawiska / Danuta Rode // Chowanna. – 1998, nr 1, s. 24-35.
 • Przemoc w szkole : jak pomóc agresorom i ofiarom? / Beata Rechnio-Kołodziej // Wszystko dla Szkoły. - 2008, nr 12, s. 8-9.
 • Przemoc w szkole / Agnieszka Małkowska // Remedium. – 2004, nr 9, s. 16-17.
 • Przemoc w szkole / Jan Tatarowicz // Nowa Szkoła. – 1995, nr 2, s. 26-29.
 • Przemoc w szkole / Magda Karkowska // Edukacja i Dialog. – 1994, nr 6, s. 6-11.
 • Przemoc w szkole / Małgorzata Piłat // Wychowawca. – 2007, nr 2, s. 8-9.
 • Przemoc w szkole / Tomasz Biernat // Wychowanie na co Dzień. – 1999, nr 4-5, s. 37.
 • Przemoc w szkole-refleksje pedagoga / Wiesław Sikorski // Nowa Szkoła. – 1997, nr 10, s. 24-26.
 • Przemoc w szkolnych grupach rówieśniczych / Stanisława Tucholska // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. – 2000, nr 5, s. 40-42.
 • Przemoc wśród gimnazjalistów / Anna Gorka // Opieka, Wychowanie, Terapia. – 2005, nr 3/4, s. 10-14.
 • Przemoc wśród uczniów poznańskich szkół / Anna Brzeźińska // Edukacja i Dialog. – 2002, nr 3, s. 23-30.
 • Przemocy i agresji w szkole możemy zapobiegać poprzez gy i zabawy stosowane nie tylko na lekcjach wychowania fizycznego / Ryta Kowalska // Lider. - 2003, nr 10, s. 8-9.
 • Przyczyny zachowań agresywnych dzieci i młodzieży w wieku szkolnym / Kazimierz Żegnałek // Edukacja. - 2006, nr 1, s. 79-85.
 • Rozwiązywanie problemu agresji w klasie / Jolanta Burian // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. – 2003, nr 1, s. 35-37.
 • Rówieśniczy oprawcy : mobbing w wydaniu szkolnym / Agnieszka Pasternak // Bliżej Przedszkola. - 2010, nr 3, s. 36-38.
 • Sposoby na szkolnych brutali / Aneta Paszkiewicz // Psychologia w Szkole. 2005, nr 3, s. 59-68.
 • Sposób na przemoc w szkole / Mirosław Wojciechowski // Edukacja i Dialog. – 1999, nr 8 s. 66-70 ; Lider. – 2000, nr 5, s. 6-8 ; Ruch Pedagogiczny. - 2000, nr 3/4, s. 117-122.
 • Strategie redukcji agresji w szkole / Lidia Chylewska-Barakat // Edukacja i Dialog. – 2000, nr 5, s. 35-39.
 • Szersze tło przemocy w szkole / Hanna Rylke // Remedium. – 1997, nr 3, s. 32.
 • Szkolne zło-źródła i możliwości walki z nim / Maria Groenwald // Wychowanie na co Dzień. – 2003, nr 9, s. 10-13.
 • Szkoła - klimaty bezprawia / Maria Dąbrowska-Bąk // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. – 1996, nr 3, s. 2-8.
 • Szkoła a elementy przemocy strukturalnej / Maria Dąbrowska-Bąk // Kwartalnik Pedagogiczny. – 1994, nr 4, s. 83-98.
 • Szkoła wobec agresji / Grażyna Poraj // Psychologia w Szkole. – 2006, nr 1, s. 3-24.
 • Telewizja a agresywność uczniów / Aldona Winnicka // Nowe w Szkole. - 2001/2002, nr 3, s. 20-21.
 • To już przekracza wszelkie granice! / Ewa Maksymowska // Psychologia w Szkole. - 2010, nr 4, s. 110-121.
 • Uczniowie szkół podstawowych wobec agresji i przemocy / Anna Brzezińska // Nowa Szkoła. – 2001, nr 10, s. 33-36.
 • Uczniowie szkół ponadgimnazjalnych wobec agresji i przemocy / Anna Brzezińska // Nowa Szkoła. – 2003, nr 2, s. 13-16.
 • Uwarunkowania agresji wśród młodzieży gimnazjalnej / Józef Pełczyński // Wychowanie na Co Dzień. - 2009, nr 12, s. 19-21.
 • Uwarunkowania agresywnych zachowań uczniów / Daniel Wiśniewski // Edukacja i Dialog. - 2008, nr 4, s. 20-22.
 • „Witamy w Akademii Helltona” czyli o mobbingu w szkole / Fiedorczuk Justyna // Wszystko dla Szkoły. - 2008, nr 11, s. 14-16.
 • Wpływ wiedzy psychologicznej i pedagogicznej na spostrzeganie sytuacji przemocy szkolnej i sposobów jej przeciwdziałania / Joanna Różańska-Kowal // Ruch Pedagogiczny. - 2003, nr 1/2, s. 59-73.
 • Zachowania agresywne młodzieży gimnazjalnej / Alicja Gorący, Mirosław Mikicin // Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne. - 2010, nr 11, s. 22-24.
 • Zachowania agresywne młodzieży w środowisku szkolnym i rówieśniczym / Joanna Różańska-Kowal // Chowanna. – 2000, nr 1, s. 32-45.
 • Zachowania agresywne uczniów w świetle badań porównawczych / Krystyna Ostrowska // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. 2008, nr 3, s. 13-22 .
 • Zarządzanie czasem a agresja w szkole / Piotr Zimolzak // Dyrektor Szkoły. - 2008, nr 1, s. 37-39.
 • Zjawisko agresji i lęku w szkole / Anna Rożnowska // Edukacja. – 2001, nr 4, s. 76-85.
 • Zjawisko mobbingu w szkole / Aneta Paszkiewicz // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze . - 2011, nr 3, 19-25.
 • Zjawisko przemocy szkolnej / Magdalena Krawczonek // Dyrektor Szkoły. – 2004, nr 4, s. 56-57.
 • Zjawisko przemocy uczniowskiej (w świetle teoretycznych rozważań wspomagających praktykę wychowawczą) / Wanda Jakubiak // Nowa Szkoła. – 2007, nr 1, s. 31-36.
 • Znęcanie się w szkole / Mirosław Wojski // Edukacja i Dialog. – 1996, nr 8, s. 6-8