Organizacja i zarządzanie w szkole

 Wyboru dokonał(a) : Beata Bulińska

 

LITERATURA DOSTĘPNA W BIBLIOTECE PEDAGOGICZNEJ W ZAMOŚCIU FILIA W BIŁGORAJU

 

Wydawnictwa zwarte:

 • Atamańczuk K., Przybyszewski R. : Edukacja i szkoła u progu XXI wieku. Olsztyn, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski, 2001
 • Dzierzgowska I. : Dyrektor w zreformowanej szkole. Warszawa, Centralny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli, 2000
 • Elsner D. : Doskonalenie kierowania placówką oświatową. Wokół nowych pojęć i znaczeń. Chorzów, Mentor, 1999
 • Fazlagić A. J. : Marketingowe zarządzanie szkołą. Warszawa, CODN, 2003
 • Gawrecki L. : Kompetencje menedżera oświaty : poradnik dla dyrektorów szkół i innych placówek edukacyjnych oraz pracowników prowadzących i nadzorujących. Poznań, eMPi2, 2003
 • Gawroński K., Stefan A. : Zarządzanie placówką oświatową. Organizacja, nadzór, narzędzia informatyczne, wzory dokumentów. Warszawa, ABC, 2005
 • Gierszewska G. : Zarządzanie strategiczne. Warszawa, Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Zarządzania im. Leona Koźmińskiego, 2000
 • Gliński B., Kuc B., R., Fołtyn H. : Menedżeryzm, strategie, zarządzanie. Warszawa , Key Text, 2000
 • Goriszowski W. : Współczesne koncepcje zarządzania i funkcji kierowniczych w oświacie. Warszawa, Wydawnictwo WSP TWP, 2000
 • Grabarczyk I. : Podstawy prawne i organizacyjne oświaty. Cz.1-2. Olsztyn, Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko – Mazurskiego, 2003
 • Holtz I. : Technika doskonalenia jakości : ISO 9000 : przewodnik dla nauczyciela. Warszawa, Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1999
 • Kosińska E. : Dyrektor w szkole : krótki poradnik psychologiczny. Kraków, Rubikon, 1999
 • Koszmider M. : O jakości w zarządzaniu pracą szkoły : próba odpowiedzi na wybrane pytania dotyczące doskonalenia jakości pracy szkoły. Łódź, Annał, 2000
 • Menedżer w szkole : praca zbiorowa / pod red. Lechosława Gawreckiego. Poznań, eMPi2, 1996
 • Nalaskowski S. : O kierowaniu szkołą. Kraków, Impuls, 2001
 • Pielachowski J. : Trzy razy szkoła. Uczniowie – nauczyciele – organizacja. Poznań, eMPi2, 2002
 • Prelankowski J. : Organizacja i zarządzanie oświatą i szkołą : poradnik dla dyrektorów oraz pracowników organów prowadzących i nadzorujących szkoły. Wyd. 2 zm. i zaktual. Poznań,eMPi2, 2000
 • Śliwerski B. : Rada szkoły. Rada oświatowa. Kraków, Impuls, 2002
 • Szaban J. : Przemiany roli polskich dyrektorów w wyniku zmian ustrojowych : od dyrektora do euromenadżera. Warszawa, Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Zarządzania, 2000
 • Szczupaczyński J. : Edukacja a zarządzanie. Pułtusk, Wyższa Szkoła Humanistyczna im. Aleksandra Gieysztora, 2004
 • Vademecum menedżera oświaty : praca zbiorowa / pod red. Czesława Plewki i Henryka Bednarczyka. Radom, Ośrodek Kształcenia i Doskonalenia Kadr Instytut Technologii Eksploatacji, 2000
 • Witek S. : Zarządzanie reformowaną szkołą : wybrane problemy teoretyczno-praktyczne. Warszawa; Kraków, Wydawnictwo Naukowe PWN, 2000

Artykuły z czasopism:

 • Brzoza M. : Organizacja systemu mierzenia jakości pracy. Kierowanie Szkołą 2000/2001 nr 8 s. 4-5.
 • Dacko Z. : Public relations w zarządzaniu oświatą. Dyrektor Szkoły 2001 nr 9 s. 3-6.
 • Elsner D. :Dwa wymiary jakości : instytucjonalny i indywidualny. Kierowanie Szkołą 2002 nr 4 s. 1.
 • Goriszowski W. : Współczesne koncepcje zarządzania i funkcji kierowniczych w oświacie. Nowe w Szkole 2001/2002 nr 1, dod. „Kierowanie Szkołą” s. 6-7.
 • Gotfried B.: Kryteria i wskazówki jakości pracy szkół. Cz.1.Kierowanie Szkołą 2003 nr 10 s. 2 str. Okł. – 2.
 • Gotfried B. : Kryteria i wskazówki jakości pracy szkół. Cz.2.Kierowanie Szkołą 2003 nr 11 s. 2 str. Okł. – 1.
 • Gotfried B. : Kryteria i wskazówki jakości pracy szkół. Cz.3.Kierowanie Szkołą 2003 nr 10 s. 2 str. Okł. – 1.
 • Jankowska B. : Program rozwoju szkoły oparty na dialogu. Dyrektor Szkoły 2002 nr 5 s. 11-13.
 • Kobyliński W. : Polska myśl organizacyjna w oświacie : kierunki i koncepcje. Nowe w Szkole 2002 nr 4 s. 27.
 • Koroblowska A. : Kierowanie reformowaną szkołą w świetle współczesnych teorii zarządzania. Nowa Edukacja Zawodowa 2001 nr 4 s. 23-25.
 • Maciejewska J., Durda M. : Szkolne procedury jakości. Dyrektor Szkoły 2003 nr 9 s. 6-7.
 • Niepokólczycka-Gac J. : Procedury szkolne. Remedium 2004 nr 9 s. 10-11.
 • Oldroyd D. : Programy zarządzania szkolnictwem w Polsce : porównanie trzech strategii. Cz. 1-2. Dyrektor Szkoły 1997 nr 10 s. 18-20; nr 11 s. 30-34 .
 • Olech A. : Dyrektorzy i zarządzanie. Remedium 2001 nr 7-8 s. 14-15.
 • Rogozińska A. : Wdrażanie systemu zarządzania jakością zgodnego z normami ISO. Dyrektor Szkoły 2005 nr 2 s. 11-13.
 • Serafin D. : Zarządzanie w aspekcie motywowania. Kierowanie Szkołą 2002 nr 7-8 s. 1-2.
 • Serafin D. : Zarządzanie w aspekcie motywowania. Nowe w Szkole 2002 nr 7-8, dod. „Kierowanie szkołą”, s. okł. [2] – 2.
 • Stankiewicz D. : Wysoka kultura organizacyjna warunkiem osiągania jakości pracy szkoły. Dyrektor Szkoły 2002 nr 5 s. 3-5.
 • Stróżyński K. : Zarządzanie w szkole. Edukacja i Dialog 2000 nr 9 s. 5.
 • Szczotkiewicz R. : Niesprawność w pracy dyrektorów szkół. Dyrektor Szkoły 2002 nr 10 s. 23-25.
 • Talik-Orłowska A. : Wizerunek szkoły. Dyrektor Szkoły 2003 nr 7-8 s. 8-10.
 • Tyrna-Łoj I. : .Marketing – nowe spojrzenie na oświatę : teoria i praktyczne rozwiązania. Dyrektor Szkoły 2000 nr 9 s. 19-23.
 • Weichert L. : Szkolny system jakości. Dyrektor Szkoły 2005 nr 2 s. 34-37.
 • Wlazło S. : O niektórych terminach związanych z jakością. Cz. 1. Dyrektor Szkoły 2005 nr 1 s. 29-32.
 • Wlazło S. : O niektórych terminach związanych z jakością. Cz. 2. Dyrektor Szkoły 2005 nr 2 s. 29-31.
 • Wlazło S. : O niektórych terminach związanych z jakością. Cz. 3. Dyrektor Szkoły 2005 nr 3 s. 33-35.
 • Wlazło St. : Teoria a praktyka kierowania szkołą. Dyrektor Szkoły 2002 nr 7-8 s. 23-26 .