Dziecko niepełnosprawne w rodzinie

Zestawienie bibliograficzne w wyborze za lata : 1969-2011

Wyboru dokonał(a) : Anetta Sienkiewicz


LITERATURA DOSTĘPNA W BIBLIOTECE PEDAGOGICZNEJ W ZAMOŚCIU FILIA W TOMASZOWIE LUBELSKIM

 

Wydawnictwa zwarte:

 • Aktualne problemy wspomagania rozwoju dzieci niepełnosprawnych / red. Stanisława Mihilewicz. - Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2000.
 • Cela : odpowiedź na zespół Downa / Anna Sobolewska. - Warszawa : Wydawnictwo W.A.B, 2002.
 • Człowiek niepełnosprawny : rodzina i praca / pod red. Małgorzaty Kościelskiej i Bassama Aouila. - Bydgoszcz : Wydawnictwo Akademii Bydgoskiej im. Kazimierza Wielkiego, 2004.
 • Człowiek z niepełnosprawnością intelektualną. T. 1, Wybrane problemy osobowości, rodzin i edukacji osób z niepełnosprawnością intelektualną : praca zbiorowa / pod red. Zdzisławy Janiszewskiej-Nieścioruk; Uniwersytet Zielonogórski w Zielonej Górze. - Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2003.
 • Droga do samodzielności : jak wspomagać rozwój dzieci i młodzieży z ograniczeniami sprawności / Anna Izabela Brzezińska [oraz] Małgorzata Ohme [et al.]. - Gdańsk : Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2009.
 • Dzieci specjalnej troski / Tadeusz Gałkowski. - Warszawa : "Wiedza Powszechna", 1979.
 • Dzieci z zespołem Williamsa : diagnoza i terapia : wskazania dla rodziców i nauczycieli / Alicja Maurer, Iwona Bołtuć. - Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls", 1999.
 • Dziecko niepełnosprawne jego rodzina i edukacja / Kazimierz Jacek Zabłocki. - Warszawa : Wydawnictwo Akademickie "Żak", 1999.
 • Dziecko niepełnosprawne ruchowo. Cz. 2, Usprawnianie ruchowe / pod red. Marii Borkowskiej. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1997.
 • Dziecko niepełnosprawne ruchowo. Cz. 3, Wychowanie i nauczanie dzieci z mózgowym porażeniem dziecięcym : praca zbiorowa / pod red. Ewy Mazanek. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1998.
 • Dziecko niepełnosprawne w rodzinie : praca zbiorowa / pod red. Ireny Obuchowskiej. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1999.
 • Dziecko niepełnosprawne w rodzinie / Jacek Nawrot. - Warszawa : Instytut Wydawniczy Związków Zawodowych, 1990.
 • Dziecko niepełnosprawne w rodzinie i w szkole / red. Elżbieta M. Minczakiewicz. - Kraków : Oficyna Wydawnicza „Impuls”, 2002.
 • Dziecko umysłowo upośledzone w rodzinie : studium porównawcze / Franciszek Wojciechowski. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1990.
 • Dziecko z trudnościami w rozwoju / red. Stanisława Mihilewicz. - Kraków : Oficyna Wydawnicza"Impuls", 2005.
 • Funkcjonowanie psychospołeczne osób niepełnosprawnych umysłowo / Ryszard Kościelak. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1996.
 • Interdyscyplinarność procesu wczesnej interwencji wobec dziecka i jego rodziny / pod red. Grażyny Kwaśniewskiej. - Lublin : Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2007.
 • Jak pomóc w rozwoju dziecka z zespołem Downa : poradnik dla rodziców i wychowawców / Elżbieta M. Minczakiewicz. - Kraków : Wydawnictwo Naukowe Akademii Pedagogicznej, 2001.
 • Jak pracować z rodzicami dziecka upośledzonego / Jacek Kielin. - Gdańsk : Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2002.
 • Jak wspomagać psychospołeczny rozwój dzieci niepełnosprawnych somatycznie / Władysław Pilecka, Antoni Majewicz, Piotr Zawadzki. - Kraków : Wydawnictwo Edukacyjne, 1999.
 • Macierzyństwo wobec dziecka niepełnosprawnego intelektualnie / Małgorzata Karwowska. - Bydgoszcz : Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego, 2007.
 • Melancholia rodzinna : psychologiczne uwarunkowania zaburzeń depresyjnych dzieci z niepełnosprawnością intelektualną / Jarosław Rola. - Warszawa : Wydawnictwo Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej, 2004.
 • Młodzież niepełnosprawna i jej rodzice wobec integracji edukacyjnej / Elżbieta M. Minczakiewicz . W: Integracja osób niepełnosprawnych w edukacji i interakcjach społecznych / red. Zdzisław Kazanowski, Danuta Osik-Chudowolska. - Lublin : Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2003. - S. 317-325.
 • Niepełnosprawność dziecka jako sytuacja kryzysowa w rodzinie / Joanna Konarska. W: Kryzys, interwencja i pomoc psychologiczna : nowe ujęcia i możliwości / red. Dorota Kubacka-Jasiecka, Krzysztof Mudyń. - Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, cop. 2005. - S. 28-42.
 • O wychowaniu dzieci upośledzonych umysłowo : poradnik dla rodziców i nauczycieli / Józef Kubeczko. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1974.
 • Ojciec w rodzinie z dzieckiem z niepełnosprawnością umysłową / Bożena Sidor. W: Oblicza ojcostwa / red. Dorota Kornas-Biela. - Lublin : Towarzystwo Naukowe KUL, cop. 2001. - S. 381-389.
 • Pedagogika specjalna : wybrane problemy edukacyjno-wychowawcze / pod red. Aleksandry Siedlaczek-Szwed. - Częstochowa : Wydawnictwo im. Stanisława Podkowińskiego Akademii im. Jana Długosza, cop. 2007.
 • Pomoc dzieciom i młodzieży niepełnosprawnym intelektualnie / Beata Szulz. - Rzeszów : Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2006.
 • Pomoc dziecku upośledzonemu / Janet Carr. - Warszawa : Państwowy Zakład Wydawnictw Lekarskich, 1984.
 • Projekt wczesnej interwencji prowadzonej przez rodzinę dziecka niepełnosprawnego w Polsce / Ewa Kulesza. W: Wspomaganie rozwoju osób niepełnosprawnych / pod red. Jana Pileckiego, Sławomira Olszewskiego. - Kraków : Oficyna Wydawnicza "Text", 2000. - S. 304-311.
 • Psychospołeczne aspekty funkcjonowania młodzieży mającej rodzeństwo z niepełnosprawnością umysłową / Bożena Sidor. - Lublin : Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, cop. 2005.
 • Psychospołeczne problemy rozwoju dziecka : aspekty diagnostyczne i terapeutyczne / pod red. Aliny Czapigi. - Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, cop. 2006.
 • Rehabilitacja dzieci z niepełnosprawnością intelektualną w wieku przedszkolnym : z doświadczeń Przedszkola Specjalnego nr 249 w Warszawie : przykładowe scenariusze zajęć / pod red. Ewy Marii Kuleszy. - Warszawa: Wydawnictwo Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej, 2005.
 • Rewalidacja społeczna dzieci / Aleksandra Maciarz. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1985.
 • Rodzice i rodzeństwo dzieci z zaburzeniami rozwoju / Ewa Pisula. - Warszawa : Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego, 2007.
 • Rodzina jako realizator potrzeb rehabilitacyjnych dzieci niepełnosprawnych / Agnieszka Sakowicz-Boboryko. - Białystok : Trans Humana Wydawnictwo Uniwersyteckie, 2005.
 • Rodzina osób z niepełnosprawnością intelektualną wobec wyzwań współczesności : heurystyczny wymiar ludzkiej egzystencji / red. nauk. Agnieszka Żyta. - Toruń : Wydawnictwo Edukacyjne "AKAPIT", 2010.
 • Rodzina z dzieckiem niepełnosprawnym : pomoc i wsparcie społeczne / Joanna Szymanowska. - Białystok : Trans Humana Wydawnictwo Uniwersyteckie, 2008.
 • Sytuacja dzieci i młodzieży niepełnosprawnej w społeczeństwie polskim / Marta Komorska. - Lublin : Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2000.
 • Trudności rozwojowe dziecka niepełnosprawnego / Bożena Sidor. W: Oblicza dzieciństwa / red. Dorota Kornas-Biela. - Lublin : Towarzystwo Naukowe KUL, cop. 2001. - s. 439-450.
 • U źródeł rozwoju dziecka : o wspomaganiu rozwoju prawidłowego i zakłóconego : praca zbiorowa / pod red. Hanny Olechnowicz. - Warszawa : "Nasza Księgarnia", 1988.
 • Upośledzenie umysłowe jako czynnik ryzyka dla depresji dziecięcej / Jarosław Rola. - Warszawa : Wydawnictwo Wyższej Szkoły Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej, 1996.
 • Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka od chwili wykrycia niepełnosprawności do podjęcia nauki w szkole : poradnik dla organizatorów działań, dla terapeutów oraz dla rodziców / pod red. Teresy Serafin. - Warszawa : MENiS, 2005.
 • Wspieranie rodziny dziecka niepełnosprawnego umysłowo : (w kontekście społecznych zmian) / Małgorzata Karwowska. - Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2003.
 • Wybrane aspekty poczucia jakości życia rodzin z dzieckiem niepełnosprawnym / Katarzyna Lachewicz. W: Jakość życia a niepełnosprawność : konteksty psychopedagogiczne / pod red. Zofii Palak, Agnieszki Lewickiej, Anny Bujnowskiej. - Lublin : Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2006. - S. 125-131.
 • Wychowanie i terapia w rewalidacji dzieci i młodzieży / Bożena Grochmal-Bach. - Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2001.
 • Wychowanie upośledzonego dziecka : w warunkach domowych / Benjamin Spock, Marion O. Lerrigo. - Warszawa : Państwowy Zakład Wydawnictw Lekarskich , 1969.
 • Wychowawcze i emocjonalne funkcjonowanie rodziny z dzieckiem niepełnosprawnym / Sławomir Cudak. - Łódź : Wydawnictwo Wyższej Szkoły Humanistyczno-Ekonomicznej, 2007.

Artykuły z czasopism:

 • Czynniki determinujące postawy rodzicielskie wobec dzieci upośledzonych umysłowo / Henryk Gąsior // Chowanna. - 2004, nr 1, s. 36-50.
 • Specyfika potrzeb dziecka niepełnosprawnego oraz możliwości ich realizacji / Katarzyna Chrąściel // Wychowanie na Co Dzień. - 2006, nr 12, s. 18-22.
 • "Karta Dziecka" - Propozycja aktywnej techniki prowadzenia rozmowy psychologicznej z rodzicami dzieci niepełnosprawnych lub zagrożonych niepełnosprawnością / Agata Potapska-Skwara // Rewalidacja. - 2008, nr 2, s. 90-95.
 • Dziecko niepełnosprawne w rodzinie / Agata Czopik, Monika Kokor // Bliżej Przedszkola. - 2010, nr 7-8, s. 84-85.
 • Dziecko niepełnosprawne w rodzinie / Elżbieta Minczakiewicz // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 1991, nr 1, s. 15-16.
 • Dziecko niepełnosprawne w rodzinie i społeczeństwie / Halina Borzyszkowska // Zagadnienia Wychowawcze a Zdrowie Psychiczne. - 1983, nr 2, s. 12-20.
 • Dziecko upośledzone w rodzinie / Elżbieta Minczakiewicz // Problemy Opiekuńczo- Wychowawcze. - 1990, nr 5/6, s. 85-90.
 • Dziecko z zaburzeniami integracji sensorycznej : wskazówki dla rodziców / Izabela Krasiejko // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2008, nr 3, s. 36-40.
 • Jakość życia rodzin z dzieckiem niepełnosprawnym / Anna Firkowska-Mankiewicz // Psychologia Wychowawcza, 1999, nr 2, s. 134-145.
 • Kryzys psychiczny rodziców w związku z pojawieniem się w rodzinie dziecka niepełnosprawnego / Mirosław Popielecki, Iwona Zeman // Szkoła Specjalna. - 2000, nr 1, s. 15-19.
 • Lęk i obciążenie stresem matek wychowujących dzieci niepełnosprawne / Iwona M. Marcysiak // Psychologia Wychowawcza. - 1999, nr 3, s. 260-264.
 • Macierzyństwo i ojcostwo rodziców dzieci niepełnosprawnych / Teresa Zbyrad // Problemy Opiekuńczo - Wychowawcze. - 2011, nr 6, s. 28-34.
 • Osoba upośledzona umysłowo w środowisku społecznym / Magdalena Krawczonek // Dyrektor Szkoły. - 2008, nr 10, s. 46-47.
 • Paidagogos - rodzic z pasją / Anna Janicka-Galant // Bliżej Przedszkola. - 2010, nr 1, s. 24-26.
 • Po narodzinach dziecka niepełnosprawnego / Agnieszka Kowalska // Edukacja i Dialog. - 2000, nr 4, s. 30-32.
 • Poczucie sensu życia u rodziców a akceptacja niepełnosprawnego dziecka / Iwona Zeman // Psychologia Wychowawcza. - 1999, nr 4, s. 340-349.
 • Pomoc dziecku z niepełnosprawnością w budowaniu relacji ze światem / Katarzyna Pawelczak // Wychowanie na Co Dzień. - 2004, nr 1-2, s. 21-24.
 • Pomoc rodzinie dziecka niepełnosprawnego / Elżbieta Domarecka-Malinowska // Edukacja i Dialog. - 1994, nr 10, s. 30-32.
 • Postawy rodzicielskie a lęk u uczniów szkoły podstawowej dla upośledzonych umysłowo w stopniu lekkim / Piotr Majewicz, Adam Mikrut // Psychologia Wychowawcza. - 1998, nr 1, s. 64-69.
 • Postawy rodzicielskie matek i ojców dzieci upośledzonych umysłowo w stopniu lekki a ich wrażliwość empatyczna / Halina Kasprzyk // Chowanna. - 2001, nr 2, s. 46-63.
 • Postawy rodziców dzieci niepełnosprawnych / Ewa Drozd // Edukacja i Dialog. - 1999, nr 10, s. 35-40.
 • Problemy niepełnosprawnych dzieci i ich rodziców / Irena Zientek // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 1997, nr 5, s. 12-14.
 • Profile stresu u ojców dzieci z zaburzeniami rozwoju / Ewa Pisula // Psychologia Wychowawcza. - 1998, nr 5, s. 419-425.
 • Psychologiczne problemy ojców dzieci z niepełnosprawnościami / Andrzej Twardowski // Szkoła Specjalna. - 2009, nr 1, s. 4-17.
 • Rewalidacja małego dziecka z wadą słuchu w rodzinie / Urszula Eckert // Szkoła Specjalna. - 2001, nr 2, s. 173-176.
 • Rodzice w oczach rodziców - grupa rodziców dzieci o zaburzonym rozwoju / Agnieszka Masłowiecka // Edukacja. - 2009, nr 3, s. 115-119.
 • Rodzinne i społeczne zasoby w sytuacji choroby i niepełnosprawności dziecka / Joanna Szymanowska // Edukacja. - 2011, nr 3, s. 82-90.
 • Rodziny dzieci upośledzonych umysłowo w stopniu lekkim / Alicja Kozubska // Problemy Rodziny. - 1995, nr 3, s. 29-31.
 • Rodziny uczennic szkól podstawowych specjalnych dla upośledzonych umysłowo w stopniu lekkim / Krystyna Gawlik // Szkoła Specjalna. - 1995, nr 1, s. 32-35.
 • Rola personelu medycznego w przekazaniu rodzicom pierwszej informacji o niepełnosprawności ich dziecka / Grażyna Kwaśniewska // Problemy Rodziny. - 2005, nr 5, s. 41-47.
 • Rola środowiska rodzinnego w funkcjonowaniu dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjno-wychowawczych / Magda Szul // Opieka Wychowanie Terapia. - 2008, nr 1-2, s. 8-9.
 • Sposoby radzenia sobie przez rodziców z zaburzeniami emocjonalnymi i chorobą somatyczną dziecka / Katarzyna Kosińska-Dec, Irena Jelonkiewicz // Psychologia Wychowawcza, 1995, nr 4…….
 • Stosunek rodziców do przyszłości dziecka niepełnosprawnego : wstępne wyniki badań / Anna Szczepaniak // Edukacja. - 2005, nr 2, s. 35-42.
 • Stres rodzicielski związany z wychowaniem dzieci autystycznych i z zespołem Downa / Ewa Pisula // Psychologia Wychowawcza. - 1993, nr 1, s. 44-52.
 • Środowisko rodzinne jako czynnik warunkujący rozwój zainteresowań teatralnych artystów niepełnosprawnych / Leszek Ploch // Szkoła Specjalna. - 2009, nr 4, s. 274-288.
 • Wpływ niepełnosprawnego dziecka na funkcjonowanie rodziny / Anna Perkiewicz // Wychowanie na Co Dzień. - 2002, nr 6, s. 16-18.
 • Wpływ warunków życia rodziny na zdrowie dzieci upośledzonych umysłowo w stopniu lekkim / Beata Karakiewicz // Problemy Rodziny. - 2000, nr 2-3, s. 62-65.
 • Współpraca z rodzicami w WWR / Ewa Kuliga // Psychologia w Szkole.- 2010, nr 2, s. 135-140. [WWR- wczesne wspomaganie rozwoju]
 • Wychowanie ekonomiczne w rodzinach dzieci z niepełnosprawnością intelektualną - wyniki badań / Małgorzata Kupisiewicz // Szkoła Specjalna. - 2004, nr 3, s.163-173.
 • Zespół wypalania się sił u rodziców dzieci niepełnosprawnych / Ewa Binięda // Wychowanie na Co Dzień. - 2000, nr 1-2, s. 15-18.
 • Znaczenie środowiska rodzinnego dzieci upośledzonych umysłowo dla przebiegu procesu rewalidacyjnego / Zbigniew Berling, Józef Sowa // Problemy Rodziny. - 1983, nr 1, s. 10-16.
 • Znaczenie więzi emocjonalno-społecznych w tworzeniu macierzyństwa dla niepełnosprawnego dziecka / Aleksandra Maciarz // Szkoła Specjalna. - 2004, nr 2, s. 83-88.