Starość – różne aspekty życia

Zestawienie bibliograficzne w wyborze za lata : 1960-2011

Wyboru dokonał(a) : Marta Sawicka-Łaba

 

LITERATURA DOSTĘPNA W BIBLIOTECE PEDAGOGICZNEJ W ZAMOŚCIU FILIA W TOMASZOWIE LUBELSKIM

 

Wydawnictwa zwarte:

 • Aksjologiczne problemy późnej dorosłości / Tomasz Ożóg [ W: ] Aksjologia edukacji dorosłych / red. Janina Kostkiewicz. – Lublin : Katolicki Uniwersytet Lubelski, 2004. – S. [61]-78.
 • Aktywna długowieczność / Aleksander Mikulin. - Warszawa : Wydawnictwo „Sport i Turystyka”, 1984.
 • Aktywność seniorów jako następstwo aktywności zawodowej / Zdzisław Wołk [ W: ] Dydaktyka literatury / red. Wojciech Pasterniak. - Leszno, 2008. - S. 153-164.
 • Aktywność życiowa osób starszych – pensjonariuszy domu pomocy społecznej / Joanna Gęborek [ W: ] Jakość życia w chorobie : społeczno-pedagogiczne studium indywidualnych przypadków / red. nauk. Ewa Syrek. - Kraków : Impuls, 2001. – S. 61-[86].
 • Badanie kliniczne w geriatrii / Francis Irvine Caird. - Warszawa : Państwowy Zakład Wydawnictw Lekarskich, 1984.
 • Biblioteka w życiu ludzi starszych / Renata Aleksandrowicz [ W: ] Oblicza kultury książki : prace i studia z bibliologii i informacji naukowej. - Wrocław : Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, 2005. - S. 151-167.
 • Człowiek starszy i jego wspomaganie : w stronę pedagogiki starości / Anna Leszczyńska- Rejchert. - Olsztyn : Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego , cop. 2005.
 • Człowiek starszy w poglądach naukowych i działaniach praktycznych prof. Olgi Czerniawskiej / Małgorzata Dzięgielewska [ W: ] Pedagogiczne drogowskazy / red. Barbara Juraś-Krawczyk i Bogusław Śliwerski. - Kraków : Impuls, 2000. – S. 171-178.
 • Człowiek stary / Elżbieta Trafiałek [ W: ] Encyklopedia Pedagogiczna XXI wieku / red. Józef Marek Śnieciński. - Warszawa : Wydawnictwo Akademickie 'Żak”, 2003. - S. 580-585.
 • Człowiek stary w domu pomocy społecznej : z perspektywy polityki społecznej i pracy socjalnej / Andrzej Mielczarek. - Toruń : Wydawnictwo Edukacyjne „Akapit”, 2010.
 • Człowiek wobec starości : szkice z gerontologii społecznej / Adam A. Zych. - Katowice : Wydawnictwo "Śląsk", 1999.
 • Czynniki ryzyka i zaburzenia psychiczne w okresie senioralnym u ludzi starszych [ W: ] Wprowadzenie do psychologii klinicznej / Helena Sęk. - Warszawa : Scholar, cop. 2001. – S. 208-211.
 • Ćwiczenia fizyczne i rehabilitacja dla osób starszych w warunkach domowych / Andrzej Jedynecki. - Warszawa : Instytut Wydawniczy Związków Zawodowych, 1988.
 • Demograficzne i indywidualne starzenie się : wyzwania edukacyjne / pod red. Adama A. Zycha. - Kielce : Wydawnictwo Akademii Świętokrzyskiej, 2001.
 • Diagnoza poczucia jakości życia u osób w starszym wieku / Stanisław Kowalik [ W: ] Niepełnosprawność : wybrane problemy psychologiczne i ortopedagogiczne / red. Włodzisław Zeidler. - Gdańsk : Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2007. - S. 245-258.
 • Dojrzewanie do pełni życia : starość w literaturze polskiej i obcej / red. Stefan Kruk, Elżbieta Flis-Czerniak. - Lublin : Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2006.
 • Działalność bibliotek na rzecz seniorów : z doświadczeń zagranicznych (przegląd wybranych form) / Renata Aleksandrowicz [ W: } Biblioterapia : z zagadnień pomocy niepełnosprawnym użytkownikom książki / red. Małgorzata Fedorowicz, Tomasz Kruszewski. - Toruń : Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2005. - S. 141-160.
 • Elementy zdrowotne rekreacji fizycznej osób w średnim wieku / Henryk Kuński. - Warszawa : Instytut Wydawniczy Związków Zawodowych, 1981.
 • Edukacja do zmian w kontekście sytuacji życiowej ludzi starszych / Barbara Zuzanna Małecka [ W: ] Edukacja dorosłych : teoria i praktyka w okresie przemian / pod red. Jana Sarana. - Lublin : Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2000. - S. 115-118.
 • Edukacja osób Trzeciego Wieku / Olga Czerniawska [ W: ] Wprowadzenie do andragogiki : praca zbiorowa / red. Tadeusz Wujek. – Warszawa : Wydawnictwo Instytutu Technologii i Eksploatacji, 1996. – S. 213-237.
 • Encyklopedia seniora / [kom. red. Irena Borsowa]. - Warszawa : Wiedza Powszechna, 1986.
 • „Gdy się człowiek robi starszy...” / Aleksander Dawidowicz. - Warszawa : Państwowy Zakład Wydawnictw Lekarskich, 1960.
 • Formy opieki nad ludźmi starymi i niepełnosprawnymi [ W: ] Formy opieki, wychowania i wsparcia w zreformowanym systemie pomocy społecznej / pod red. Józefy Brągiel i Sylwii Badory. - Opole : Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, 2005. - S. 531- 586.
 • Geriatria z elementami gerontologii ogólnej : podręcznik dla lekarzy i studentów / pod red. Tomasza Grodzkiego, Józefa Kocemby, Anny Skalskiej. - Warszawa : Via Medica, 2007.
 • Geriorytm : gimnastyka dla seniorów / Czesław Kempisty. - Wrocław : Krajowa Agencja Wydawnicza, 1987.
 • Gerontologia społeczna i oświatowa : zarys problematyki / Zofia Szarota ; Akademia Pedagogiczna im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie. - Kraków : Wydawnictwo Naukowe Akademii Pedagogicznej, cop. 2004.
 • Globalizacja problemów zdrowotnych i starzenia się a rodzina / Zbigniew Woźniak [ W: ] Współczesne rodziny polskie - ich stan i kierunek przemian : praca zbiorowa / red. nauk. Zbigniew Tyszka. - Wyd. 2. - Poznań : Wydawnictwo Uniwersytetu Adama Mickiewicza, 2004. – S. 381-408.
 • Jak szczęśliwie przeżyć drugą połowę życia / Fritz Riemann, Wolfgang Kleespies. - Kraków : Wydawnictwo WAM, 2006.
 • Jakość życia osób starszych / Bożena Zboina. - Ostrowiec Świętokrzyski : Stowarzyszenie „Nauka Edukacja Rozwój”, 2008.Krzywdzenie i zaniedbywanie osób starszych [ W: ] Agresja / Barbara Krahé. - Gdańsk : Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2005. - S. 163-172.
 • Kształcenie gerontologiczne : diagnoza stanu aktualnego [ W: ] Wybrane problemy opieki i wychowania : praca zbiorowa / pod red. Zofii Brańki. - Kraków : Oficyna Wydawnicza „Text”, 1997. - S. 148-170.
 • Ludzie starzy a pomoc społeczna / Brunon Synak [ W: ] Pomoc społeczna, praca socjalna : teoria i praktyka. T. 1 / red. Krystyna Marzec-Holka. - Bydgoszcz : Wydawnictwo Akademii Bydgoskiej, 2003. - S. 62-68.
 • Ludzie starzy w polskim społeczeństwie w pierwszych dekadach XXI wieku / pod red. Jerzego T. Kowaleskiego ; [aut. Dorota Kałuża et al.]. - Łódź : Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2006.
 • Ludzie starzy jako czytelnicy i użytkownicy bibliotek publicznych : próba sondażu / Renata Aleksandrowicz [ W: ] Biblioterapia : z zagadnień pomocy niepełnosprawnym użytkownikom książki. T. 2 / pod red. Małgorzaty Fedorowicz i Tomasza Kruszewskiego. - Toruń : Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2007. - S. 121-135.
 • Marginalizacja starości w dobie późnonowoczesnego konsumeryzmu : spojrzenie feminologii na media masowe / Dorota Zaworska-Nikoniuk [ W: ] Człowiek w obliczu wykluczenia i marginalizacji społecznej : wokół zagadnień teoretycznych / red. Katarzyna Białobrzeska, Stanisław Kawula. - Toruń : Wydawnictwo Edukacyjne „Akapit”, 2006. - S.193-205.
 • Nadużycia wobec ludzi starszych [ W: ] Psychologia kryminalistyczna / Brunon Hołyst. - Warszawa : Wydawnictwo Prawnicze LexisNexis, 2006. - S. 849-853.
 • Niepełnosprawność osób starszych na przykładzie choroby Alzheimera / Agnieszka Nowicka [ W: ] Człowiek niepełnosprawny w różnych fazach życia / red. nauk. Jarosław Bąbka. - Warszawa : Wydawnictwo Akademickie "Żak", 2004. - S. 225-243.
 • Nowe życie po sześćdziesiątce / Kinga Wiśniewska-Roszkowska. - Warszawa : Instytut Wydawniczy Związków Zawodowych, 1986.
 • O potrzebie gerontologicznego kształcenia pracowników socjalnych / Maria Kuchcińska [ W: ] Pomoc społeczna, praca socjalna : teoria i praktyka. T. 1 / red. Krystyna Marzec-Holka. - Bydgoszcz : Wydawnictwo Akademii Bydgoskiej, 2003. - S. 273-279.
 • O starości społecznie koniecznej, tolerowanej i izolowanej [ W: ] Socjalizacja i uczestnictwo społeczne : studium socjopedagogiczne / Jerzy Modrzewski. - Poznań : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Adama Mickiewicza, 2007. - S. 181-206.
 • Oblicza starości : biografia jako źródło czynników adaptacyjnych / Joanna Wawrzyniak. - Łódź : Wydawnictwo Wyższej Szkoły Humanistyczno-Ekonomicznej, 2009.
 • Oblicza starości : wybrane zagadnienia z gerontologii społecznej / Stefan Klonowicz. - Warszawa : „Wiedza Powszechna”, 1979.
 • Obraz człowieka starego u dzieci w wieku przedszkolnym / Dorota Chmielewska-Łuczak [ W: ] Rysunek projekcyjny jako metoda badań psychologicznych / pod red. Marioli Łaguny, Bogusławy Lachowskiej. - Lublin : Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, cop. 2003. - S. 203-219.
 • Odżywianie ludzi starszych / Irena Gumowska. - Warszawa „ Wydawnictwo „Warta”, 1987.
 • Podstawy gerontologii społecznej / Barbara Szatur-Jaworska, Piotr Błędowski, Małgorzata Dzięgielewska. - Warszawa : Oficyna Wydawnicza "Aspra-Jr", 2006.
 • Okres późnej dorosłości : jak rozpoznać potencjał ludzi w wieku podeszłym? / Joanna Janiszewska-Rain [ W: ] Psychologiczne portrety człowieka / red. Anna I. Brzezińska. - Gdańsk : Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2005. – S. 591-622.
 • Okres późnej dorosłości : jak rozpoznawać ryzyko i jak pomagać / Anna Izabela Brzezińska i Szymon Hejmanowski [ W: ] Psychologiczne portrety człowieka / red. Anna I. Brzezińska. - Gdańsk : Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2005. – S. 623-664.
 • Opieka bez wsparcia : o upływającej jesieni życia / Maria Janukowicz [ W: ] Opieka i pomoc społeczna wobec wyzwań współczesności / pod red. Wiesławy Walc [i in.]. - Rzeszów : Wydawnictwo Uniwersytetu rzeszowskiego, 2008. - S. 277-284.
 • Osoby starsze w środowisku lokalnym – lokalna polityka wobec osób starszych i ich partycypacja w życiu społecznym / Piotr Błędowski [ W: ] Sytuacja rodzin i polityka rodzinna w Polsce : uwarunkowania demograficzne i społeczne : I Kongres Demograficzny w Polsce. T. 12 / pod red. Danuty Graniewskiej. - Warszawa : Instytut Pracy i Spraw Socjalnych, 2004. – S. [77]-92.
 • Pedagogiczne problemy funkcjonowania i opieki osób w starszym wieku / Stanisław Kowalik [ W: ] Pedagogika specjalna : praca zbiorowa / red. Władysław Dykcik. - Wyd. 5. - Poznań : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, 2005. - S. 311-325.
 • Pedagogika społeczna wobec problemów człowieka starego / Stanisław Kawula [ W: ] Pedagogika społeczna : dokonania, aktualność, perspektywy : podręcznik akademicki dla pedagogów / koncepcja i red. nauk. Stanisław Kawula. - Wyd. 2 popr. i uzup. - Toruń : Wydawnictwo „Adam Marszałek”, 2002. – S. 551-564.
 • Polityka społeczna a trwanie życia zawodowego [ W: ] Fazy życia zawodowego i rodzinnego / Halina Worach-Kardas. - Warszawa : Instytut Wydawniczy Związków Zawodowych, 1988. - S. 188-219.
 • Polska starość w dobie przemian / Elżbieta Trafiałek. - Katowice : Wydawnictwo „Śląsk”, 2003.
 • Postawy osób młodych wobec ludzi starszych / Małgorzata Mądry [ W: ] Wybrane problemy opieki i wychowania : praca zbiorowa / pod red. Zofii Brańki. - Kraków : Oficyna Wydawnicza „Text”, 1997. - S. 109-118.
 • Postawy osób starszych wobec edukacji w kontekście odpowiedzialności za własną starość / Magdalena Pakuła [ W: ] Edukacja dorosłych : teoria i praktyka w okresie przemian / pod red. Jana Sarana. - Lublin : Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2000. - S. 291-297.
 • Postępy gerontologii / red. Brunon Synak, Tadeusz Wróblewski. - Warszawa : Państwowy Zakład Wydawnictw Lekarskich, 1988.
 • Potrzeby kulturalne ludzi starszych / Agnieszka Kita [ W: ] Wybrane problemy opieki i wychowania : praca zbiorowa / pod red. Zofii Brańki. - Kraków : Oficyna Wydawnicza „Text”, 1997. - S. 119-126.
 • Potrzeby w zakresie promocji zdrowia i edukacji zdrowotnej starszych członków rodziny [ W: ] Edukacja zdrowotna : podręcznik akademicki / Barbara Woynarowska. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2007. – S. 221-223.
 • Późna dorosłość [ W: ] Rozwój człowieka / Jeffrey S. Tuner, Donald B. Helms. – Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1999. – S. [525]-590.
 • Późna dorosłość, wiek starzenia się / oprac. Maria Straś-Romanowska [ W: ] Psychologia rozwoju człowieka. T. 2, Charakterystyka okresów życia człowieka / red. Barbara Harwas-Napierała, Janusz Trempała. - Wyd. 3. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2004. - S. 263-288.
 • Późny wiek dojrzały [ W: ] Psychologia rozwojowa w zarysie : od niemowlęctwa do dorosłości / Ann Birch, Tony Malim. - Wyd. 3, dodr. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 1999. – S. 146-157.
 • Problemy wieku starczego / Anna Kowalewska, Andrzej Jaczewski, Krystyna Komosińska [ W: ] Biologiczne i medyczne podstawy rozwoju i wychowania : podręcznik dla studentów uczelni pedagogicznych : praca zbiorowa / red. Andrzej Jaczewski. - Wyd. 2 rozsz. - Warszawa : Wydawnictwo Akademickie "Żak", 2003. - S. 290-309.
 • Promocja zdrowia ludzi starszych na progu XXI wieku / Joanna Bulska [ W: ] Pomoc społeczna, praca socjalna. T. 2. / red. Krystyna Marzec-Holka. - Bydgoszcz : Wydawnictwo Akademii Bydgoskiej, 2003. - S. 584-593.
 • Przekraczając smugę cienia : szkice z gerontologii i tanatologii / Adam A. Zych. - Katowice : Wydawnictwo Naukowe „Śląsk”, 2009.
 • Przemoc wobec osób starszych / pod red. Beaty Tobiasz-Adamczyk. - Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, cop. 2009.
 • Przemoc w starości / Joanna Wawrzyniak [ W: ] Socjologiczne i psychopedagogiczne aspekty przemocy / red. Joanna Wawrzyniak. - Łódź : Wydawnictwo Wyższej Szkoły Humanistyczno-Ekonomicznej, 2007. - S. 265-274.
 • Przemoc wobec ludzi starszych [ W: ] Przemoc w rodzinie : interwencja kryzysowa i psychoterapia / Wanda Badura-Madej, Agnieszka Dobrzyńska-Mesterhazy. - Wyd. 2. - Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2000. - S. 97-102.
 • Przemoc wobec ludzi starszych [ W: ] Przemoc w rodzinie / Irena Pospiszyl. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1994. – S. 83-88.
 • Przemoc wobec starych rodziców lub krewnych [ W: ] Wprowadzenie do psychologii klinicznej / Helena Sęk. - Warszawa : Scholar, cop. 2001. - S. 301-302.
 • Przezwyciężanie kryzysów życiowych przez osoby dorosłe / Jerzy Stochmiałek. - Warszawa : Wydawnictwo Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, 2009.
 • Przygotowanie do starości : Polacy wobec starzenia się / pod red. Piotra Szukalskiego. - Warszawa : Fundacja Instytutu Spraw Publicznych, 2009.
 • Psychologia starzenia się : wprowadzenie / Ian Stuart-Hamilton ; przeł. [z ang.] Aleksandra Błachnio. - Poznań : Wydawnictwo Zysk i S-ka, cop. 2006 .
 • Psychologiczne problemy starzenia się człowieka . - Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1984.
 • Rola grup wsparcia w podwyższaniu jakości życia niewidomych i słabo widzących osób w starszym wieku / Jadwiga Kuczyńska-Kwapisz, Marlena Kilian [ W: ] Jakość życia osób niepełnosprawnych i nieprzystosowanych społecznie / pod red. Zofii Palak. - Lublin : Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2006. - S. 101-107.
 • Rola nauczyciela w przygotowaniu do starości / Jerzy Halicki [ W: ] Nauczyciel i kształcenie nauczycieli : zmiany i wyzwania / pod red. Wolfganga Hornera, Mirosława S. Szymańskiego. - Warszawa : Wydawnictwo Akademickie „Żak”, 2005. - S. 139-147.
 • Seniorzy w rodzinie : o potrzebie wspierania funkcji opiekuńczej rodziny / Grażyna Orzechowska [ W: ] Pedagogika społeczna wobec problemów współczesnej rodziny : polska pedagogika społeczna na początku XXI wieku / red. nauk. Małgorzata Ciczkowska-Giedziun, Ewa Kantowicz. - Toruń : Wydawnictwo Edukacyjne „Akapit”, 2010. - S. 113-121.
 • Seniorzy wobec marginalności i marginalizacji społecznej / Grażyna Orzechowska [ W: ] Człowiek w obliczu wykluczenia i marginalizacji społecznej : wokół zagadnień teoretycznych / red. Katarzyna Białobrzeska, Stanisław Kawula. - Toruń : Wydawnictwo Edukacyjne „Akapit”, 2006. - S. 207-212.
 • Słownik gerontologii społecznej / Adam A. Zych. - Warszawa : Wydawnictwo Akademickie „Żak”, 2001.
 • Socjologia ciała-zdrowie, choroba i starzenie się [ W: ] Socjologia / Anthony Giddens. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2004. - S. 164-190.
 • Społeczna empatia a ludzie starsi : materiały z konferencji naukowej "Psychologiczno-społeczne implikacje starzejącego się społeczeństwa w najbliższych latach" / pod red. nauk. Stanisława Rogali. - Opole : Wydawnictwo Wyższej Szkoły Zarządzania i Administracji : Wydawnictwo Instytut Śląski, cop. 2009.
 • Społeczne wymiary starzenia się / red. Artur Fabiś, Marcin Muszyński. - Bielsko-Biała : Wyższa Szkoła Administracji, 2011.
 • Starość i osobowość : praca zbiorowa / pod red. Kazimierza Obuchowskiego. - Bydgoszcz : Akademia Bydgoska im. Kazimierza Wielkiego, 2002.
 • Starość, metabolizm, rewitalizacja / Kinga Wiśniewska-Roszkowska. - Warszawa : Państwowy Zakład Wydawnictw Lekarskich, 1973.
 • Starość : refleksje i oczekiwania ludzi młodych / Beata Zięba-Kołodziej [ W: ] Pedagogika społeczna wobec problemów współczesnej młodzieży : polska pedagogika społeczna na początku XXI wieku / red. nauk. Bożena Chrostowska, Ewa Kantowicz, Cezary Kurkowski. - Toruń : Wydawnictwo Edukacyjne „Akapit”, 2010. - S. 65-77.
 • Starość jako faza rozwoju [ W: ] Fazy życia zawodowego i rodzinnego / Halina Worach- Kardas. - Warszawa : Instytut Wydawniczy Związków Zawodowych, 1988. - S. 162-187.
 • Starość ze współistnieniem choroby i niepełnosprawności a uwarunkowania psychologiczne efektów rehabilitacji [ W: ] Teoretyczne i praktyczne podstawy rehabilitacji / Roman Ossowski. - Bydgoszcz : Wyższa Szkoła Pedagogiczna, 1999. – S. 168-174.
 • Starzenie się / John C. Cavanaugh [ W: ] Psychologia rozwojowa / pod red. Petera E. Bryanta i Andrew M. Colmana. - Poznań : Zysk i S-ka, cop. 1997. – S. 109-135.
 • Starzenie się a satysfakcja z życia / red. Stanisława Steuden, Mieczysław Marczuk ; Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II. Instytut Psychologii; Towarzystwo Wolnej Wszechnicy Polskiej. Lubelski Uniwersytet Trzeciego Wieku. - Lublin : Wydawnictwo Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, cop. 2006.
 • Starzenie się społeczeństwa [ W: ] Problemy i dylematy polityki społecznej w Polsce. T.2 / Władysław Ratyński. - Warszawa : "Difin", 2003. - S. 417-488.
 • Starzenie się, umieranie, koniec drogi życiowej [ W: ] Psychologia : podręcznik akademicki. T. 1, Podstawy psychologii / red. nauk. Jan Strelau. - Gdańsk : Gdańskie Wydawnictwo Naukowe, 2007. - S. 324-329.
 • Sytuacja społeczna człowieka starego [ W: ] Edukacja dorosłych : teoria i praktyka w okresie przemian / pod red. Jana Sarana. - Lublin : Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2000. - S. 331-337.
 • Środowisko a starzenie się [ W: ] Bariery ludzkich możliwości / Zbigniew Jethon. - Warszawa : Wiedza Powszechna, 1977. - S. 123-157.
 • Świadczenia dla osób starszych [ W: ] Wprowadzenie do pracy socjalnej / Rex A. Skidmore. - Katowice : Wydawnictwo „Śląsk”, 1998. - S. 265-277.
 • Świat wartości osób w wieku emerytalnym a wpływ mediów / Aleksandra Żarkiewicz-Pacak [ W: ] Manipulacja, media, edukacja / pod. red. Bronisława Siemienieckiego. - Toruń : Wydawnictwo „Adam Marszałek”, 2007. - S. 515-524.
 • To idzie starość : postawy osób w wieku przedemerytalnym : raport z badań / pod red. Piotra Szukalskiego. - Warszawa : Fundacja Instytuty Spraw Publicznych : Zakład Ubezpieczeń Społecznych, 2008.
 • Uprzedzenia i stereotypy wiekowe [ W: ] Psychologia uprzedzeń / Todd D. Nelson. - Gdańsk : Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2003. – S. 218-262.
 • Wsparcie osób w wieku starszym [ W: ] Wsparcie emocjonalne w pracy socjalnej / red. Daniela Becelewska. - Katowice : Wydawnictwo „Śląsk”, 2005. - S. 104-107.
 • Współczesna rzeczywistość a problemy i potrzeby osób w wieku starszym / Bożena Bobeł [ W: ] Jakość życia osób niepełnosprawnych i nieprzystosowanych społecznie / red. Zofia Palak. - Lublin : Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2006. - S. 255-259.
 • Zaburzenia psychiczne wieku podeszłego / red. Stefan Krzymiński. - Warszawa : Państwowy Zakład Wydawnictw Lekarskich, 1993.
 • Zagadnienia psychogeriatrii / Adam Bilikiewicz [ W: ] Psychiatria : podręcznik dla studentów medycyny / red. Adam Bilikiewicz i Włodzimierz Strzyżewski. - Warszawa : Państwowy Zakład Wydawnictw Lekarskich, 1992. - S. 307-313.
 • Zapobieganie maltretowaniu osób starszych / [ W: ] Zapobieganie przemocy w rodzinie / Kevin Browne, Martin Herbert . - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1999. – S. [189]-205.
 • Znaczenie aktywności ruchowej dla osób w starszym wieku / Małgorzata Merska. - Warszawa : Almamer Wyższa Szkoła Ekonomiczna, 2010.
 • Zrozumieć starość : praca zbiorowa / red. Anna Panek, Zofia Szarota. - Kraków : Oficyna Wydawnicza „Text”, 2000.
 • Znaczenie obecności ludzi starszych dla rozwoju dzieci i młodzieży / Dorota Chmielewska-Łuczak [ W: ] Psychospołeczne problemy rozwoju dziecka : aspekty diagnostyczne i terapeutyczne / red. Alina Czapiga. - Toruń : Wydawnictwo „Adam Marszałek”, 2004. - S. 34-41.

Artykuły z czasopism:

 • Aktywna jesień życia - rola bibliotek w aktywizacji i przeciwdziałaniu osamotnieniu osób starszych / Katarzyna Dettlaff-Lubiejewska // Poradnik Bibliotekarza. - 2007, nr 7/8, s. 18-19.
 • Aktywność ruchowa - to zdrowa jesień życia / Urszula Parnicka // Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne. - 2004, nr 4, s. 38-40.
 • Andragogika i gerontologia wobec procesu starzenia się i śmierci / Jerzy Stochmiałek // Edukacja Ustawiczna Dorosłych. - 2008, nr 1, s. 48-59.
 • Biblioteka - przyjaznym miejscem dla starszego człowieka / Mirosława Dobrowolska // Poradnik Bibliotekarza. - 2009, nr 6, dod. "Biblioteka Seniorów", nr 1, s. 1-2.
 • Biblioteki otwarte na współpracę z uniwersytetami trzeciego wieku / Beata Walczak // Poradnik Bibliotekarza. - 2009, nr 6, dod. "Biblioteka Seniorów", nr 1, s. 4-7.
 • Choroby neurodegeneracyjne wieku podeszłego / Anna Cabaj // Biologia w Szkole z Przyrodą. - 2009, nr 1, s. 28-34.
 • Człowiek starszy w społeczeństwie : wychowanie do starości : zestawienie bibliograficzne w wyborze / Elżbieta Trojan // Poradnik Bibliotekarza. - 2011, nr 2, s. 35-39.
 • Czwarta edycja Kampanii Biała Wstążka inspiracją do nowego spojrzenia na przemoc wobec starszych w rodzinie / Paulina Forma // Praca Socjalna. - 2011, nr 2, s. 119-125.
 • Data urodzenia / Marta Szyszkowska // Małżeństwo i Rodzina. - 2004, nr 3, s. [3]-5. (Znaczenie wieku, starości w społeczeństwie polskim).
 • Dlaczego się starzejemy? / Małgorzata Czernicka // Biologia w Szkole z Przyrodą. - 2007, nr 2, s. 14-18.
 • Do czego są potrzebni dziadkowie? / Justyna Falkowska // Edukacja i Dialog. - 2002, nr 5, s. 46-48.
 • Dodajmy zdrowia do lat : aktywna starość to lepsza starość / Krystyna Wolska-Lipiec // Wychowanie w Przedszkolu. - 1999, nr 8, s. 574-577.
 • Działania aktywizujące seniorów : (na przykładzie bibliotek publicznych na warszawskiej Ochocie) / Mirosława Dobrowolska // Poradnik Bibliotekarza. - 2008, nr 1, s. 10-14.
 • E-integrcja - nowatorskie rozwiązania w WBP w Krakowie w stymulowaniu aktywności osób starszych / Lidia Maria Jedlińska, Anna Wiśniewska // Poradnik Bibliotekarza.- 2010, nr 7/8, s. 7-11.
 • Edukacja i samorealizacja w procesie przygotowania do starości i wizji starości osób w wieku średnim : sprawozdanie z badań / Dominika Skowrońska // Chowanna. - 2009, T. 2, s. 63-75.
 • Edukacja jako sposób przygotowania do starości / Małgorzata Dzięgielewska // Chowanna. - 2009, T. 2, s. 49-62.
 • Edukacja przeciw marginalizacji seniorów / Maria Kuchcińska // Chowanna. - 2009, T. 2, s. 173-186.
 • Edukacja seniorów priorytetem krajowym / Małgorzata Kacprzak // Edukacja Ustawiczna Dorosłych. - 2007, nr 2, s. 59-62.
 • Edukacja (seniorów?) w procesie rewalidacji społecznej starzejącego się społeczeństwa / Agnieszka Majewska-Kafarowska // Chowanna. - 2009, T. 2, s. 213-224.
 • Edukacja w starości jako działanie poprawiające jakość życia seniorów / Jerzy Halicki // Chowanna. - 2009, T. 2, s. 203-212.
 • Edukacja w życiu ludzi starszych : komunikat z badań / Agata Chabior // Edukacja. - 1997, nr 4, s. 99-106.
 • Godna starość wyzwaniem czasu / Elżbieta Trafiałek // Polityka Społeczna. - 1994, nr 7, s. 17-20.
 • Inne spojrzenie na odkrywanie sensu życia w starości / Marek Kluz // Praca Socjalna. - 2010, nr 1, s. 93-106.
 • Integracja środowiska ludzi starszych z młodzieżą / Natalia Pawelak // Edukacja Zdrowotna i Promocja Zdrowia w Szkole. - 2005, z. 9, s. 51-52.
 • Jak zestarzeć się z godnością / Anna Zawada // Praca Socjalna. - 2009, nr 5, s. 104-114.
 • Jakość życia starzejącej się polskiej grupy etnicznej w Stanach Zjednoczonych : wyzwania edukacyjne / Celia Berdes, Adam A. Zych // Edukacja. - 2007, nr 4, s. 83-99.
 • Kondycja psychiczna mężczyzn- seniorów / Zofia Dąbrowska // Małżeństwo i Rodzina. - 2004, nr 3, s. 19-35.
 • Konfucjański ideał wieku sędziwego / Andrzej Tokarczyk. – (Starość w Religiach Świata) // Problemy Rodziny. - 1996, nr 4, s. 37-42. (Starość w kulturze Chińskiej).
 • Ludzie starzy / Brunon Synak // Polityka Społeczna. - 1999, nr 9, wkładka, s. 1-4.
 • Medyczne i psychologiczne problemy wieku podeszłego / Tadeusz Parnowski // Problemy Rodziny. - 1996, nr 5, s. 41-50.
 • Metodyka zajęć Tai Chi z osobami starszymi / Monika Sufinowicz [et al.] // Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne. - 2007, nr 2, s. 38-41.
 • Młodość a wartość starości / Jadwiga Mizińska // Chowanna. - T. 1 (2008), s. [111]-130.
 • „Moje komputerowe boje” : rzecz o sopockim kursie komputerowym dla seniorów / Mirosława Dobrowolska // Poradnik Bibliotekarza. - 2008, nr 12, s. 7-12.
 • Mówią Whedy... / Andrzej Tokarczyk. - (Starość w Religiach Świata) // Problemy Rodziny. - 1996, nr 6, s. 31-[36]. (Starość w Hinduizmie).
 • My chcemy twista / Justyna Tomska // Polityka. - 2006, nr 47, s. 98-100. ( Warsztaty tańca dla seniorów.).
 • Najpiękniejszy wiek to ten, w którym się jest - starość jako pozytywny etap życia / Monika Molicka // Praca Socjalna. - R. 25, nr 1 (2010), s. 107-117.
 • Niepełnosprawni w społeczeństwie / Marlena Kilian // Polityka Społeczna. - 2007, nr 11/12, s. 14-18. (Sytuacja starszych osób niepełnosprawnych w społeczeństwie).
 • Nowe podejście do starszego pokolenia / Józefa Anna Pielkowa // Małżeństwo i Rodzina. - 2004, nr 3, s. 8-12.
 • Nowe technologie a biblioteka : niepokoje czytelników trzeciego wieku / Piotr Nowak // Przegląd Biblioteczny. - 2008, z. 3, s. 418-428.
 • O problemie zdrowej starości / Marcin Golec // Polityka Społeczna. - 2008, nr 1, s. 5-7.
 • O starości w Biblii / Andrzej Tokarczyk. - (Starość w Religiach Świata) // Problemy Rodziny. - 1996, nr 3, s. 31-37.
 • Oblicza starości / Agnieszka Czapczyńska // Remedium. - 2006, nr 7/8, s. 62-63.
 • Odrębność wieku podeszłego / Jacek Pruszyński, Robert Gross // Świat Problemów. - 1995, nr 11, s. 42-43. (Alkoholizm ludzi starych).
 • Odwaga starości / Krzysztof Maliszewski // Chowanna. - 2009, T. 2, s. 25-32.
 • Okres późnej dorosłości / Szymon Hermanowski // Remedium. - 2004, nr 7/8, s. 4-5.
 • "Open doors for Europe" - doświadczenia Lubelskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku / Małgorzata Maria Stanowska // Edukacja Ustawiczna Dorosłych. - 2007, nr 2, s. 52-59.
 • Opieka nad osobami starszymi : historia i współczesność / Aneta Jesionek-Khadka, Mieczysław Sędzicki // Praca Socjalna.- R. 25, nr 5 (2010), s. 75-94.
 • Opiekuńcza funkcja rodziny wobec osób starszych w wybranych krajach zachodnich / Barbara Tryfan // Problemy Rodziny. - 1996, nr 1, s. 19-23.
 • Opinie seniorów o jakości i zadowoleniu z życia / Bronisława Dudziak // Praca Socjalna. - 2010, nr 4, s. 69-85.
 • Osoby najstarsze w Polsce / Piotr Szukalski // Polityka Społeczna. - 2001, nr 9, s. 30-34.
 • Osoby starsze uzależnione od narkotyków i struktura opieki / Marek Zygadło // Serwis Informacyjny Narkomania. - 2009, nr 4, s. 29-32.
 • Pedagogiczne aspekty kresu życia człowieka / Janina E. Karney // Kwartalnik Pedagogiczny. - 1999, nr 2, s. [103]-116.
 • Polski senior a społeczeństwo informacyjne / Łukasz Tomczyk // Poradnik Bibliotekarza. - 2008, nr 1, s. 14-15.
 • Portret seniora : warsztaty biblioterapeutyczne / Irena Borecka // Poradnik Bibliotekarza. - 2007, nr 1, s. 41-42.
 • Postawy młodzieży akademickiej wobec ludzi starszych / Lucyna Bakiera // Problemy Rodziny. - 1996, nr 1, s. 13-17.
 • Potencjał drzemie w dojrzałości - Lubelski Uniwersytet Trzeciego Wieku / Anna Piech // Praca Socjalna. - 2010, nr 5, s. 47-62.
 • Potrzeby psychiczne starszego człowieka / Teresa Ewa Olearczyk // Wychowawca. - 2005, nr 3, s. 16-17.
 • Późna dorosłość / Marta Marchow // Remedium. - 2004, nr 6, s. 4-5.
 • Problematyka starości, śmierci i żałoby w refleksji teoretycznej / Jerzy Stochmiałek // Edukacja Ustawiczna Dorosłych. - 2010, nr 1, s. 54-63.
 • Problemy zdrowotne ludzi starych : wybrane zagadnienia / Arkadiusz Przybyłka // Polityka Społeczna. - 2002, nr 8, s. 12-16.
 • Progeria jako model procesu starzenia się ludzi / Zbigniew Tabarowski // Edukacja Biologiczna i Środowiskowa. - 2009, nr 1, s. 27-31.
 • Program e-kształcenie „Promowanie znajomości technologii cyfrowych wśród osób starszych zamieszkujących tereny wiejskie” / Ludmiła Łopacińska // Edukacja Ustawiczna Dorosłych. - 2007, nr 2, s. 62-67.
 • Przeciw ageizmowi : o potrzebie wzmacniania społecznej pozycji człowieka starego / Sabina Pawlas-Czyż // Wychowanie na co Dzień. - 2008, nr 7-8, s. 32-36.
 • Przestępstwa na tle majątkowym popełniane na szkodę osób starszych / Zygmunt Kukuła // Praca Socjalna. - 2009, nr 3, s. 94-114.
 • Rdza w głowie / Edyta Gietka // Polityka.- 2010, nr 47, s. 28-31.
 • Rola biblioteki w edukacji czytelniczej osób starszych / Katarzyna Dettlaff-Lubiejewska // Poradnik Bibliotekarza. - 2008, nr 6, s. 3-7.
 • Rola dziadków w rozwoju wnuków : analiza na podstawie wypracowań uczniów i studentów / Maria Tyszkowa // Psychologia Wychowawcza. - 1990, nr 5, s. 301-317.
 • Rozmowy dziadków z wnukami jako forma wypoczynku / Ewa Zyska-Łęczycka // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 1998, nr 10, dod. „Przysposobienie do Życia w Rodzinie i Społeczeństwie”, s. 11-14.
 • Rozwój w wieku podeszłym / Piotr Szczukiewicz // Remedium. - 2001, nr 11, s. 6-7.
 • Są takie ogrody : program terapeutyczny dla seniorów / Irena Borecka // Poradnik Bibliotekarza. - 2008, nr 6, s. 29-32.
 • Seks w jesieni życia / Zbigniew Lew-Starowicz // Małżeństwo i Rodzina. - 2004, nr 3, s. 16-18.
 • Senior w rodzinie / Marta Szymańska // Wychowawca. - 2009, nr 12, s. 12-14.
 • SENIORNet – sieć dla osób starszych / Ludmiła Łopacińska // Edukacja Ustawiczna Dorosłych. - 2007, nr 2, s. 67-71.
 • Seniorzy jako odbiorcy informacji / Monika Kosowiec-Placek // Przegląd Biblioteczny. - 2010, nr 3, s. 323-332.
 • Seniorzy w badaniach czytelnictwa / Mirosława Dobrowolska // Poradnik Bibliotekarza. - 2011, nr 3, s. 3-7.
 • Seniorzy w bibliotekach publicznych / Mirosława Dobrowolska // Poradnik Bibliotekarza. - 2009, nr 12, dod. „Biblioteka dla Seniorów”, nr 2, s. 1-4.
 • Seniorzy w Polsce : podstawowe dane statystyczne / Dorota Głagosz // Małżeństwo i Rodzina. - 2004, nr 4, s. 17-21.
 • Seniorzy w przestrzeni kulturalno-edukacyjnej społeczeństwa wiedzy / Zofia Szarota // Chowanna. - 2009, T. 2, s. 77-96.
 • Seniorzy w rodzinie : przegląd badań / Zofia Kawczyńska-Butrym // Problemy Rodziny. - 1999, nr 5-6, s. 33-39.
 • Seniorzy w warszawskich bibliotekach publicznych / Mirosława Dobrowolska // Poradnik Bibliotekarza. - 2009, nr 9, s. 3-10.
 • Spojrzenie dwóch generacji na starość i proces starzenia się / Sabina Pawlas-Czyż, Daniela Dzienniak-Pulina // Praca Socjalna. - 2008, nr 4, s. 93-115.
 • Społeczne implikacje edukacji osób starszych / Małgorzata Halicka, Jerzy Halicki // Polityka Społeczna. - 1999, nr 9, s. 23-26.
 • Społeczne role dziadków i babć w rodzinie / Maria Tyszkowa // Problemy Rodziny. - 1991, nr 1, s. 11-20.
 • Społeczno-prawne uwarunkowania aktywności zawodowej osób w wieku 50+ na rynku pracy / Aldona Klimkiewicz // Polityka Społeczna. - 2009, nr 2, s. 4-10.
 • Sytuacja materialna emerytów i rencistów / Władysława Łuczka-Bakuła, Lidia Jabłońska Porzuczek // Praca Socjalna. - 2010, nr 6, s. 68-75.
 • Starość w rodzinach polskich : wstęp do problematyki / Małgorzata Dzięgielewska // Problemy Rodziny. - 1999, nr 2-3, s. 3-5.
 • Starsi pacjenci w lecznictwie odwykowym / Marzenna Kucińska // Świat Problemów. - 2000, nr 3, s. 15-20.
 • Starszy wiek a konsumpcja napojów alkoholowych / Janusz Sierosławski // Świat Problemów. - 2000, nr 3, s. 7-10.
 • „Starzejące się społeczeństwo” jako wyzwanie pedagogiki / Heine Werner Wollersheim // Kwartalnik Pedagogiczny. - 1991, nr 2, s. 133-150.
 • Starzenie się i śmierć / Andrzej Jerzmanowski // Biologia w Szkole. - 1996, nr 4, s. 179-182.
 • Starzenie się ludności jako wyzwanie dla polityki zdrowotnej / Marek Bryła, Irena Maniecka-Bryła // Polityka Społeczna. - 2009, nr 8, s. 14-17.
 • Sytuacja życiowa osób starszych w Polsce w aspekcie socjologicznym i psychologicznym / Krystyna Slany // Problemy Rodziny. - 1996, nr 2, s. 37-44.
 • Szkoła potrzebuje seniorów / Lucyna Bojarska // Dyrektor Szkoły. - 2010, nr 3, s. 42-46.
 • Środowisko lokalne w przeciwdziałaniu ekskluzji społecznej osób starszych / Anna Zawada // Praca Socjalna. - 2009, nr 3, s. 17-27.
 • Tajemnica starzenia się i śmierci / Joachim Cieślik, Eugeniusz Kośmicki. Cz. 1 // Aura. - 1999, nr 2, s. 20-21; Cz. 2 // Aura. - !999, nr 3, s. 18-19.
 • To idzie starość / Paweł Walewski // Polityka. - 2006, nr 21, s. 88-[91]. (Polski system opieki nad ludźmi starymi. Geriatria.).
 • Tożsamość wieku dojrzałego jako suma dokonań wcześniejszych etapów życia / Małgorzata Mogielnicka // Edukacja. - 2006, nr 4, s. 77-82.
 • Twórczość ludzi w podeszłym wieku oraz jej pozytywny wpływ na starzenie się / Joanna Wilgosiewicz-Begińska, Justyna Chrobak // Edukacja Ustawiczna Dorosłych. - 2010, nr 1, s. 38-45.
 • Trwanie życia osób starszych w Polsce. - Polityka Społeczna. - 1999, nr 9, s.6-9.
 • Uczestnictwo seniorów w kulturze / Irena Borecka // Poradnik Bibliotekarza. - 2007, nr 1, s. 3-6.
 • Udział ludzi starszych w edukacji nieformalnej / Renata Konieczna-Woźniak // Chowanna. - 2009, T. 2, s. 127-141.
 • Uprzedzenia i dyskryminacja ze względu na wiek (ageizm) - przyczyny, przejawy, konsekwencje / Piotr Szukalski // Polityka Społeczna. - 2004, nr 2, s. 11-15.
 • Usługi biblioteczne dla osób starszych - obowiązkiem biblioteki publicznej / Franciszek Czajkowski // Poradnik Bibliotekarza. - 2009, nr 6, dod. "Biblioteka Seniorów", nr 1, s. 3-4.
 • Uszkodzenia DNA w procesie starzenia / Marek Jurgowiak // Biologia w Szkole. - 2000, nr 2-3, s.67-71.
 • Uwarunkowania aktywności osób w podeszłym wieku / Katarzyna Popiołek, Agata Chudzicka-Czupała // Chowanna. - 2008, T. 2, s. 203-215.
 • Uzależnienie od alkoholu ludzi starszych w domu pomocy społecznej / Andrzej Mielczarek // Wychowanie na Co Dzień. - 2009, nr 10/11, s. 29-32.
 • Używanie substancji psychoaktywnych przez osoby starsze / Marta Struzik // Serwis Informacyjny. Narkomania. - 2008, nr 4, s. 26-30.
 • Wartości życiowe i ich bilans u osób starszych / Ryszard Cibor // Chowanna. - 2008, T. 1, s. [97]-110.
 • Warunki życia europejczyków w starszym wieku / tł. i oprac. Danuta Graniewska // Polityka Społeczna. - 2010, nr 4, s. 29-32.
 • Więzi uczuciowe między dziadkami i wnukami / Barbara Małecka // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 1993, nr 10, dod. „Przysposobienie do Życia w Rodzinie i Społeczeństwie”, s. (167)-(168).
 • Wpływ leczenia sanatoryjnego na całoroczną aktywność rekreacyjną ludzi w starszym wieku / Tadeusz Łobożewicz, Danuta Krzemińska, Mirosława Stefańska // Kultura Fizyczna. - 1991, nr 1-2, s. 7-9.
 • Wpływ rehabilitacji gerontologicznej na pamięć, uwagę i poziom lęku osób starszych / Genowefa Kasyna // Kultura Fizyczna. - 1982, nr 1-3, s.23-25.
 • Wpływ stanu cywilnego na umieralność w starszym wieku / Beata Tobiasz- Adamczyk, Krystyna Szafraniec // Problemy Rodziny. - 1999, nr 4, s. 42-47.
 • Współpraca psychologiczna z rodzinami pacjentów depresyjnych w starszym wieku / Anna Kwiecień, Teresa Leśniak // Problemy Rodziny. - 1999, nr 2-3, s. 6-9.
 • Wybrane aspekty polityki ludnościowej w odniesieniu do populacji osób starszych / Krystyna Slany, Małgorzata Krywult // Problemy Rodziny. - 2001, nr 4-6, s. 27-32.
 • Wydolność i aktywność fizyczna osób w starszym wieku / Józef Drabik, Piotr Drabik // Wychowanie Fizyczne i Spot. - 1997, nr 3, s. 47-54.
 • Wychowanie do starości / Renata Ilnicka // Edukacja i Dialog. - 2006, nr 4, s. 69-72.
 • Z perspektywy islamu / Andrzej Tokarczyk // Problemy Rodziny. - 1996, nr 5, s. 53-58. (Starość w religiach świata).
 • Zabawa w życiu ludzi starszych / Zofia Zaorska // Kultura Fizyczna. - 1997, nr 5-6, s. 17-19.
 • Zagrożenie czy wyzwanie - proces starzenia się ludności / Piotr Szukalski // Polityka Społeczna. - 2006, nr 9, s. 6-10.
 • Zajęcia na temat starości / Jolanta Makowska // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2000, nr 2, dod. „Przygotowanie do życia w Rodzinie i Społeczeństwie”, s. 15-16.
 • Zdrowie na ścieżce życia / Józef Sowa // Kultura Fizyczna 2009, nr 11-12, s. 29-32.
 • Zmiany w funkcjonowaniu poznawczym ludzi starzejących się / Janusz Trempała // Przegląd Psychologiczny. - 1989, n 2, s. 293-308.
 • Życie rodzinne ludzi starych w Polsce / Barbara Szatur-Jaworska // Polityka Społeczna. - 1999, nr 9, s. 17-19.
 • Żyjemy dłużej - jak zdrowo się zestarzeć / Józef Sowa // Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne. - 2011, nr 8, s. 4-9.