Etyka zawodu nauczyciela

Zestawienie bibliograficzne w wyborze za lata : 1984-2008

Wyboru dokonał(a) : Anna Mandziuk

 

LITERATURA DOSTĘPNA W BIBLIOTECE PEDAGOGICZNEJ W ZAMOŚCIU FILIA W TOMASZOWIE LUBELSKIM

 

Wydawnictwa zwarte:

 • Etyka pedagogiczna / Janusz Homplewicz. - Rzeszów : Wydawnictwo Wyższej Szkoły Pedagogicznej, 1996.
 • Moralne wybory nauczycieli: etyka i pedagogika / Phiilipe Meirieu. - Warszawa : „Fraszka Edukacyjna”, 2003.
 • Nauczycielu jaki jesteś ? / Teresa Elżbieta Dąbrowska. - Warszawa : Wyższa Szkoła Pedagogiczna Towarzystwo Wiedzy Powszechnej, 1999.
 • O powinności nauczyciela: wprowadzenie do refleksji etycznej / Krystyna Najder-Stefaniak. - Warszawa : Wydawnictwo SGGW, 2001.
 • O wartościach, normach i problemach moralnych: wybór tekstów z etyki polskiej dla nauczycieli i uczniów szkół średnich. - Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1994.
 • Problemy etyczno- deontologiczne zawodu nauczycielskiego w okresie przemian ustrojowych w Polsce: materiały z konferencji naukowej w Zaciszu k. Tucholi w dniach 3-4 grudnia 1992 roku / pod red. Andrzeja Michała Tchorzewskiego. - Bydgoszcz : Wydawnictwo Uczelniane WSP, 1993.
 • Rola wartości i powinności moralnych w kształtowaniu świadomości profesjonalnej nauczycieli / red. Andrzej Michał Tchorzewski. - Bydgoszcz : Wydawnictwo Uczelniane WSP, 1994.
 • Świat wartości przyszłych nauczycieli : studium socjologiczne na podstawie badań specjalizacji nauczycieli Uniwersytetu w Białymstoku.- Białystok : Wydawnictwo „Trans Humana”, 2006.
 • Wychować człowieka mądrego: zarys etyki nauczycielskiej / Kazimierz Szewczyk.- Wyd. 2 popr. i uzup. - Warszawa ; Łódź : Wydawnictwo Naukowe PWN, 1999.

Artykuły z czasopism:

 • Co z tą etyką nauczycieli / Bogusław Śliwerski // Nowa Szkoła. - 1997, nr 5, s. 3-9.
 • Czy można być dobrym nauczycielem / Maciej Smolak // Wychowawca. - 2008, nr 10, s. 16-18.
 • Czy należy postępować moralnie: indywidualistyczny kontraktualizm a kryzys edukacji // Kwartalnik Pedagogiczny. - 2007, nr 4, s. 115-133.
 • Czy nauczycielowi jest potrzebny kodeks etyczny / Zdzisław Piwoński // Edukacja i Dialog. - 2007, nr 2, s. 16-20.
 • Doniosły problem etyki / Krystyna Kuchta // Edukacja i Dialog. - 2002, nr 8, s. 3-7.
 • Dotychczasowe doświadczenia nauczycieli w zakresie przestrzegania norm etycznych a ich moralność zawodowa / Luba Sołoma // Ruch Pedagogiczny. - 1988, nr 1-2, s. 95-191.
 • Egzaminator: osoba zaufania publicznego // Krzysztof Bednarek // Edukacja. - 2007, nr 1, s. 31-37.
 • Etyczne powinności nauczyciela / Jarosław Kordziński // Oświata i Wychowanie. - 1989, nr 7, s. 16-19.
 • Etyka i kultura pedagogiczna nauczyciela i szkoły / Czesław Banach // Edukacja. - 2000, nr 2, s. 7-20.
 • Etyka nauczyciela w stanie konfliktu / Ryszard Urbański // Nowa Szkoła. - 1984, nr 5, s. 218-220.
 • Etyka nauczyciela- wokół wartości naczelnych / Harry Duda // Oświata i Wychowanie. - 1989, nr 15, s. 26-30.
 • Etyka pedagogiczna nauczyciela i szkoły / Jolanta Kucharska // Nowa Szkoła. - 2006, nr 2, s. 42-46.
 • Etyka zawodowa nauczyciela / Mikołaj Kozakiewicz // Oświata i Wychowanie. - 1986, nr 2, s. 18-20.
 • Etyka zawodu nauczyciela / Barbara Tarnowska // Wychowawca. - 2002, nr 2, s. 10-11.
 • Jaki pan taki kram / Maria Krawczyk // Remedium. - 2001, nr 10, s. 12.
 • Już rok Kodeksu Etycznego / Beata Domerecka // Dyrektor Szkoły. - 2004, nr 4, s. 48-49.
 • Karta etyczna nauczyciela nauczyciela / Jarosław Kordziński // Wychowawca. - 1997, nr 12, s. 28-30.
 • Karta odpowiedzialności i obowiązków nauczyciela / Mieczysław Rusiecki // Wychowawca. - 2004, nr 10, s. 7-11.
 • Kodeks etyki nauczyciela / Jarosław Kordziński // Nowa Szkoła. - 1994, nr 9, s. 522-524.
 • Kultura pedagogiczna jako wskaźnik poziomu świadomości społecznej / Andrzej Olubiński // Wychowanie na Co Dzień. - 2008, nr 1-2, s. 3-7.
 • Między obowiązkiem a moralnością / Ewa Sygulla // Edukacja i Dialog. - 2007, nr 2, s. 12-15.
 • Moralno- etyczne zasady zawodu nauczycielskiego / Jan Legowicz // Kwartalnik Pedagogiczny. - 1988, nr 2, s. 95-111.
 • Nauczyciel a społeczeństwo / Marek Wrężel // Wychowawca. - 2001, nr 5, s. 28.
 • Nauczyciel wobec współczesnych wyzwań moralno- społecznych / Janusz Nagórny. - Wychowawca. - 2005, nr 5, s. 18-21.
 • O etyce zawodowej kilka myśli / Krzysztof Zajdel // Dyrektor Szkoły. - 2008, nr 1, s. 19-21.
 • O etyce zawodu nauczyciela / Olga Anna Jabłonko // Wszystko dla Szkoły. - 2007, nr 4, s. 9-11.
 • O potrzebie Kodeksu Etyki Nauczycielskiej / Halina Barycz // Wychowawca. - 1995, nr 12, s. 16-17.
 • Odpowiedzialność jako wyzwanie dla nauczyciela / Katarzyna Gabryś // Wychowanie Na Co Dzień. - 2002, nr 2-3, s. 3-4.
 • Rozważania nad etyką / Małgorzata Nowak // Nowa Szkoła. - 2003, nr 6, s. 17-20.
 • Rozważania wokół etyki zawodu nauczyciela wychowawcy / Tadeusz Pilch // Problemy Opiekuńczo- Wychowawcze. - 1995, nr 3, s. 3-8.
 • Sumienie nauczyciela / Tadeusz Ruciński // Wychowawca. - 2002, nr 2, s. 5.
 • Sztuka dokonywania wyborów / Dariusz Sarzała // Edukacja i Dialog. - 2007, nr 6, s. 4-10.
 • Wokół kodeksu etyki nauczycielskiej / Maria Tota / Wychowawca. - 1995, nr 1, s. 15.
 • Wpływ egzaminów zewnętrznych na kształtowanie postaw moralnych uczniów, nauczycieli i egzaminatorów / Aleksandra Bartmińska // Edukacja. - 2007, nr 1, s. 22-30.
 • Wstęp do etyki. Zamyślenie nad etyką zawodu nauczyciela / Rafał Bednarczyk // Katecheta. - 2008, nr 1, s. 3-10.
 • Zagrożenia współczesności a odpowiedzialność moralna nauczyciela / Józef Górniewicz // Nowa Szkoła. - 2002, nr 5, s. 4-8.