Edukacja włączająca

Zestawienie bibliograficzne w wyborze

Wyboru dokonała : Joanna Magdziak

 

LITERATURA DOSTĘPNA W BIBLIOTECE PEDAGOGICZNEJ W ZAMOŚCIU

 

Wydawnictwa zwarte:

 • 100 pomysłów dla nauczycieli szkół podstawowych i ponadpodstawowych : wspomaganie uczniów z autyzmem / Claire Bullock ; [przekład Karol Jaroszewski]. - Gdańsk : Grupa Wydawnicza Harmonia - Wydawnictwo Harmonia, 2018. 77314
 • Dziecko z niepełnosprawnością w przedszkolu i szkole ogólnodostępnej : wyzwanie dla JST / [zespół red. Anna Grabowska, Agata Janiszewska, Ewa Materka, Violetta Kaczmarska, Krystyna Mucha, Ewa Szczęch, Dominika Woźniewska-Żol, Anna Jeżowska-Siwek, Joanna Kuczyńska, Małgorzata Gębicka-Zdanewicz, Alicja Michałowska, Antoni Jeżowski. - Warszawa : Ośrodek Rozwoju Edukacji, 2015. 74408
 • Inkluzja w perspektywie pedagogiki specjalnej i pedagogiki społecznej : pytania, konteksty, dyskusje / Grażyna Dryżałowska, Magdalena Kuleta-Hulboj, Agnieszka Naumiuk, Monika Skura, Anna Magdalena Steinhagen. - Warszawa : Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, 2018. 77206czyt.
 • Jest człowiek z niepełnosprawnością : pola refleksji / [redakcja naukowa Beata Antoszewska, Iwona Myśliwczyk]. - Olsztyn ; Poznań : Wydawnictwo Naukowe Silva Rerum, 2017. 77293czyt.
 • Nauczyciel wczesnej edukacji wobec wyzwań pedagogiki inkluzyjnej / Katarzyna Nadachewicz, Małgorzata Bilewicz. - Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, 2020. 79708
 • Nauczyciele o szansach i barierach edukacji włączającej / Iwona Chrzanowska. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, copyright 2019. 77629
 • Nierówności ekonomiczne a szanse edukacyjne i bezpieczeństwo społeczne dzieci i młodzieży / Grażyna Cęcelek. - Warszawa : Difin, 2020. 79061
 • Odkrywanie niepełnosprawności wzrokowej w nauczaniu włączającym / Janusz Kirenko, Piotr Gindrich. - Lublin : Wydawnictwo Akademickie Wyższej Szkoły Społeczno-Przyrodniczej im. Wincentego Pola, 2007. 74460
 • Pedagogika, niepełnosprawność, edukacja : ku szerokim przestrzeniom rozwoju pedagogiki specjalnej : księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Franciszkowi Wojciechowskiemu z okazji siedemdziesiątych urodzin / [recenzent dr hab. Józef Binnebesel, prof. UMK w Toruniu]. - Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2019. 77638czyt.
 • Przygotowanie szkoły wiejskiej do edukacji inkluzyjnej : na przykładzie szkół powiatu bydgoskiego / Beata Skotnicka ; [recenzent Jarosław Bąbka]. - Bydgoszcz : [Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego], 2019. 77816
 • Specjalne potrzeby edukacyjne : identyfikacja, obszary dostosowania i oddziaływania edukacyjno-terapeutyczne / pod redakcją Beaty Pituły, Jerzego Wolnego. - Kraków : Księgarnia Akademicka, 2019. 78674czyt.
 • Sprawdzone metody w edukacji specjalnej i włączającej : strategie nauczania poparte badaniami / David Mitchell ; przekład Juliusz Okuniewski. - Gdańsk : Harmonia Universalis, 2016. 74712
 • Szkoła ogólnodostępna przestrzenią realizacji różnorodnych potrzeb edukacyjnych uczniów klas IV-VI : w poszukiwaniu modelu pomocy i wsparcia / Karol Bidziński, Anna Ozga, Mirosław Rutkowski. - Kraków : Impuls, 2019. 78311
 • Technologie informacyjno-komunikacyjne zwiększające dostępność treści matematycznych : problemy informatyzacji matematycznej edukacji uczniów z dysfunkcją wzroku / Jolanta Brzostek-Pawłowska, Małgorzata Rubin, Dariusz Mikułowski ; redakcja naukowa Jolanta Brzostek-Pawłowska. - Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, 2019. 79567
 • Teoria i praktyka kształcenia integracyjnego osób z niepełnosprawnością w Polsce w latach 1989-2014 / Danuta Apanel. - Wyd. 2. uzup. - Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2016. 71011czyt.
 • Uczeń z lekką niepełnosprawnością intelektualną w szkole ogólnodostępnej : nauczyciele o (nie)zmienianej sytuacji w kontekście kultury szkoły inkluzyjnej / Zenon Gajdzica. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, copyright © 2020. 78491

Artykuł z wydawnictwa zwartego:

 • Edukacja włączająca - rozszerzenie uczestnictwa w powszechnej edukacji. W: Dydaktyka specjalna : od wzorca do interpretacji / Joanna Głodkowska. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2017. - S. 274-276. 79533
 • Edukacja włączająca w wiejskiej szkole / Andrzej Pery. W: Mała szkoła : problem czy szansa? : poradnik dla samorządowców / pod red. Elżbiety Tołwińskiej-Królikowskiej. - Warszawa : Ośrodek Rozwoju Edukacji, cop. 2015. - S. 126-132. 73323czyt.
 • Edukacja włączająca wobec różnorodności językowej i kulturowej uczniów / Agnieszka Rabiej. W: Każdy uczeń jest ważny : indywidualizacja na lekcji języka polskiego / redakcja Anna Janus-Sitarz. - Kraków : Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych Universitas, copyright 2017. - S. 217-238. 75517czyt.
 • Edukacja włączająca. Jak szkoła może wspierać rozwój dziecka ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi / Beata Szurowska. W: Szkoła w sytuacji trudnej : zdążyć z pomocą / red. nauk Beata Szurowska. - Wyd. I. - Warszawa : Difin, 2020. - S. 318-342. 78312czyt.
 • Edukacja włączająca. Możliwości i ograniczenia / Andrzej Pielecki. W: Oblicza edukacji przedszkolnej i szkolnej : w 60-lecie pracy zawodowej Profesor Sabiny Guz / red. nauk. Jolanta Andrzejewska, Barbara Bilewicz-Kuźnia. - Lublin : Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2020. - S. 307-316. 78460czyt.
 • Formy wspierania rozwoju dziecka niepełnosprawnego w niższych klasach szkoły ogólnodostępnej / Zenon Gajdzica. W: Edukacja małego dziecka : praca zbiorowa. T. 2, Wychowanie i kształcenie w praktyce / pod red. Ewy Ogrodzkiej-Mazur [et al.]. - Kraków : Oficyna Wydawnicza Impuls, 2010. - S. 240-251. 68805czyt.
 • Kształcenie nauczycieli od szkoły specjalnej do szkoły włączającej / Dariusz Dziuba. W: Edukacyjno-terapeutyczna podróż w lepszą stronę / red. nauk. Krystyna Moczia. - Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2017. - S. 39-50. 75896czyt.
 • Nauczyciele szkoły ogólnodostępnej - realizatorzy idei edukacji włączającej - w poszukiwaniu źródeł zawodowego wsparcia / Mirosław Rutkowski, Karol Bidziński. W: Jest człowiek z niepełnosprawnością : pola refleksji / [redakcja naukowa Beata Antoszewska, Iwona Myśliwczyk]. - Olsztyn ; Poznań : Wydawnictwo Naukowe Silva Rerum, 2017. - S. 167-186. 77293czyt.
 • Niejawne aspekty jakości edukacji włączającej / Beata Papuda-Dolińska. W: Kategorie (nie)obecne w edukacji / redakcja Agnieszka Domagała-Kręcioch, Bożena Majerek. - Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2017. - S. 139-152. 75833czyt.
 • Opieka nad dziećmi o specjalnych potrzebach w warunkach szkoły ogólnodostępnęj / Jolanta Rybska-Klapa. W: Szkoła w nauce i praktyce edukacyjnej. T. 2 / pod red. Bożeny Muchackiej. - Kraków : Oficyna Wydawnicza Impuls, 2006. - S. 195-210. 62446czyt., 62447
 • Realizacja idei integracji i edukacji włączającej w procesie wychowania i kształcenia dzieci z uszkodzeniami słuchu i wzroku / Agnieszka Dłużniewska, Izabella Kucharczyk. W: Edukacja małego dziecka : praca zbiorowa. T. 9, Szkoła - przemiany instytucji i jej funkcji / pod red. Ewy Ogrodzkiej-Mazur, Urszuli Szuścik, Anny Gajdzicy. - Cieszyn : Wydział Etnologii i Nauk o Edukacji Uniwersytetu Śląskiego ; Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2014. - S. 103-117. 71162czyt.
 • Realizacja założeń edukacji włączającej jako wyzwanie dla współczesnej szkoły / Mariusz Garbiec. W: Szkoła wobec wyzwań współczesnej edukacji : role i zadania pedagoga, psychologa i wychowawcy : konteksty trans- i interdyscyplinarne / pod redakcją naukową Ireny Koszyk, Bronisławy Ogonowski, Sławomira Śliwy. - Kraków : Oficyna Wydawnicza Impuls, 2018. - S. 113-125. 76685czyt.
 • Surdopedagog, jego rola w nauczaniu włączającym i wczesnym wspomaganiu rozwoju dziecka z uszkodzonym narządem słuchu / Agata Tańska. W: Doświadczanie zmian w teorii i praktyce pedagogicznej / red. nauk. Joanna Skibska i Justyna Wojciechowska. - Warszawa : Wydawnictwo Akademickie Żak, 2015. - S. 297-304. 74285czyt.
 • System wychowania i instytucje edukacyjne. W: Osoby z niepełnosprawnością intelektualną : podręcznik dla celów wychowawczych i edukacyjnych / Otto Speck ; przekład Grażyna Grzywna-Tunk. - Gdańsk : Harmonia Universalis, 2015. - S. 205-228. 73509
 • Uczeń z niepełnosprawnością wzrokową w szkole ogólnodostępnej. W: Specjalne potrzeby edukacyjne uczniów z niepełnosprawnościami : charakterystyka, specyfika edukacji i wsparcie / Piotr Plichta, Iwona Jagoszewska, Joanna Gładyszewska-Cylulko, Bernadeta Szczupał, Agnieszka Drzazga, Beata Cytowska. - Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2017. - S. 139-154. 75612
 • Uczeń zdolny w edukacji włączającej - o szansach i zagrożeniach - z opinii nauczycieli placówek ogólnodostępnych, integracyjnych i specjalnych / Iwona Chrzanowska, Beata Jachimczak. W: Edukacja osób zdolnych / redakcja naukowa Eugeniusz Piotrowski, Maria Porzucek-Miśkiewicz. - Poznań : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, 2019. - S. 43-55. 77761czyt.

Artykuły z czasopism:

 • A cóż tam Panie słychać w... Organie? / Wasz Organ. W: Dyrektor Szkoły. 2018, nr 12, s. 70.
 • Adaptacja i walidacja Wielowymiarowej Skali Postaw wobec Edukacji Włączającej / Karolina Mudło-Głagolska. W: Szkoła Specjalna. 2021, nr 2, s. 102-112 .
 • Analiza i opis przypadku problemu edukacyjnego w klasie integracyjnej / Urszula Grygier. W: Nowa Szkoła. 2001, nr 8, s. 40-42.
 • Biblioteka szkolna a integracja społeczna uczniów niepełnosprawnych w szkołach masowych / Urszula Zięba. W: Szkoła Specjalna. 2008, nr 4, s. 286-292.
 • Blaski i cienie integracji / Alicja Żelazna, Małgorzata Listowska. W: Dyrektor Szkoły. 2001, nr 3, s. 13-14.
 • Chcemy być razem / Elżbieta Kowalczyk. W: Życie Szkoły. 2003, nr 6, s. 344-345.
 • Co nowego w edukacji włączającej / Anna Firkowska-Mankiewicz. W: Edukacja. 2010, nr 2, s. 16-23.
 • Czy matura w Polsce daje równe szanse młodzieży niewidomej i słabowidzącej? / Agata Kunicka-Goldfinger. W: Edukacja i Dialog. 2009, nr 3, s. 76-84.
 • Czy polska szkoła jest włączająca? / Elżbieta Tołwińska-Królikowska. W: Dyrektor Szkoły. 2020, nr 4, s. 70-72.
 • Czy szkoła jest gotowa do przyjęcia dzieci innych? / Katarzyna Maćkowiak. W: Edukacja. 2003, nr 1, s. 66-74.
 • Dbajmy o integrację / Gabriela Chmielewska. W: Edukacja i Dialog. 2005, nr 1, s. 17-19.
 • Dlaczego edukacja włączająca nie zawsze jest najlepszym rozwiązaniem? : doświadczenia i plany edukacyjne wobec dzieci z zespołem Downa w relacjach matek / Katarzyna Ćwirynkało, Agnieszka Żyta. W: Szkoła Specjalna. 2014, nr 3, s. 186-201.
 • Dobrze nam razem / Mirella Nikolussi-Malicka. W: Życie Szkoły. 2006, nr 7, s. 19-21.
 • Doświadczenia nauczycieli szkół przyszpitalnych w paradygmacie inkluzji ucznia ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi / Beata Antoszewska, Małgorzata Moszyńska. W: Kwartalnik Pedagogiczny. 2019, nr 3, s. 194-206.
 • Dylematy inkluzji studentów z niepełnosprawnością - perspektywa nauczyciela akademickiego / Magdalena Ciechowska, Anna Czyż. W: Edukacja Ustawiczna Dorosłych. 2016, nr 1, s. 66-74.
 • Dylematy nauczycieli : o skutkach wspólnej nauki dzieci niepełnosprawnych z dziećmi sprawnymi / Janusz Erenc. W: Szkoła Specjalna. 2008, nr 5, s. 346-359.
  Dzieci autystyczne w klasach integracyjnych / Katarzyna Patyk. W: Wychowawca. 2008, nr 10, s. 14-15.
 • Dzieci niepełnosprawne w klasach integracyjnych / Jolanta Lipińska. W: Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. 2000, nr 7, s. 39-41.
 • Dzieci niepełnosprawne w szkole włoskiej / Sabina Sawicka-Wilgusiak. W: Nowa Szkoła. 2011, nr 8, s. 48-51.
 • Dzieci z porażeniem mózgowym w szkole masowej / Renata Rożyńska. W: Nowa Szkoła. 2002, nr 1, s. 57-59.
 • Dzieci z uszkodzonym słuchem w nauczaniu integracyjnym / Jolanta Barańska. W: Szkoła Specjalna. 2003, nr 4, s. 236-239.
 • Dziecko autystyczne w klasie szkolnej / Krystyna Barłóg. W: Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne. 2001, nr 8/9, s. 26-28.
 • Dziecko autystyczne w szkole a praca asystenta osoby niepełnosprawnej : studium przypadku / Magda Lejzerowicz, Magdalena Gągolewska. W: Wychowanie na co Dzień. 2016, nr 1, s. 22-29.
 • Dziecko inne w szkole - wyzwanie czy zagrożenie? / Dagna Dropińska, Matylda Nazar. W: Remedium. 2021, nr 7/8, s. 50-53.
 • Dziecko niedosłyszące w mojej klasie / Ewa Kowalska. W: Nauczanie Początkowe. 2003/2004, nr 51-58.
 • Dziecko niedosłyszące w szkole powszechnej / Irena Czepulonis. W: Nowa Szkoła. 2004, nr 4, s. 59-60.
 • Dziecko niepełnosprawne w szkole / z Andrzejem Janczym ; rozm. przepr. Agata Gołda. W: Wychowawca. 2019, nr 5, s. 18-19.
 • Dziecko słabo widzące w szkole integracyjnej na etapie edukacji wczesnoszkolnej : z doświadczeń nauczyciela wspierającego / Ewa Cecka. W: Nauczanie Początkowe. 2003/2004, nr 1, s. 32- 36.
 • Edukacja dla inkluzji / Tomasz Kozłowski. W: Dyrektor Szkoły. 2018, nr 3, s. 14-16.
 • Edukacja dzieci z niepełnosprawnościami / Agnieszka i Marcin Suszko, Marta Wawrzyniak. W: Wychowawca. 2019, nr 5, s. 6-7.
 • Edukacja inkluzyjna w perspektywie nauczycieli przedszkoli ogólnodostępnych / Elżbieta Paradowska. W: Szkoła Specjalna. 2020, nr 2, s. 85-98.
 • Edukacja włączająca - korzyści dla uczniów z niepełnosprawnością i bez niepełnosprawności / Karolina Gniazdowska. W: Kwartalnik Pedagogiczny. 2019, nr 4, s. 120-134.
 • Edukacja włączająca - niedokończony projekt / Grzegorz Szumski. W: Ruch Pedagogiczny. 2014, nr 4, s. 127-139.
 • Edukacja włączająca - nowa perspektywa pedagogiczna : uczeń o specjalnych
  potrzebach edukacyjnych / Tamara Zacharuk, Beata Bocian. W: Meritum. 2011, nr 1,wkładka Oświata Mazowiecka, nr 2, s. 5-7.
 • Edukacja włączająca - wyzwaniem dla polskiej szkoły / Anna Firkowska-Mankiewicz. W: Szkoła Specjalna. 2004, nr 1, s. 19-26.
 • Edukacja włączająca – wyzwanie dla polskiej szkoły? / Violetta Pulwarska. W: Meritum. 2009, nr 2, s. 2-4.
 • Edukacja włączająca / Mariusz Grabowski. W: Wychowawca. 2015, nr 3, s. 10-11.
 • Edukacja włączająca szansą dla wszystkich uczniów / Tamara Zacharuk. W: Meritum. 2011, nr 1, s. 2- 7.
 • Edukacja włączająca uczniów niepełnosprawnych / Ewa Materska. W: Edukacja i Dialog. 2005, nr 7, s. 7-13.
 • Edukacja włączająca uczniów z dysfunkcją wzroku w Polsce : wdrażanie zobowiązań i analiza wątków zaniedbanych / Marzena Dycht. W: Niepełnosprawność i Rehabilitacja. 2015, nr 2, s. 34-49.
 • Edukacja włączająca w szkole w Łajskach / Marek Tarwacki. W: Meritum. 2011, nr 1, s. 50 -52.
 • Edukacja włączająca. Cz. 2 / Anna Rękawek. W: Dyrektor Szkoły. 2006, nr 4, s. 42-43.
 • Funkcjonowanie klas integracyjnych : raport / Jadwiga Sikorska, Mażenna Pabiańczyk. W: Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne. 2004, nr 12, s. 20-27.
 • Funkcjonowanie ucznia ze spektrum autyzmu w klasie integracyjnej w ujęciu zaburzeń sensorycznych - studium przypadku / Agnieszka Stefanow. W: Szkoła Specjalna. 2020, nr 3, s. 200-212.
 • Gotowość do akceptacji rówieśników z niepełnosprawnością intelektualną we wspólnej przestrzeni edukacyjnej / Maria Chodkowska, Zdzisław Kazanowski. W: Kwartalnik Pedagogiczny. 2019, nr 3, s. 56-74.
 • Gotowość do udzielania wsparcia uczniowi z niepełnosprawnością intelektualną we wspólnej przestrzeni klasy szkolnej / Maria Chodkowska, Zdzisław Kazanowski. W: Niepełnosprawność i Rehabilitacja. 2018, nr 4, s. 30-42.
 • Gotowość integracyjna a aprobata społeczna uczniów liceum w kontekście wybranych zmiennych demograficzny / Zdzisław Kazanowski, Piotr Alfred Gindrich. W: Kwartalnik Pedagogiczny. 2019, nr 3, s. 75-90.
 • Historyczne uwarunkowania edukacji włączającej w Japonii / Hanna Grzesiak. W: Szkoła Specjalna. 2021, nr 2, s. 140-147.
 • Idea integracji edukacji dzieci niepełnosprawnych we współczesnej polskiej szkole podstawowej / Mirosław Rutkowski. W: Nauczanie Początkowe. 2003/2004, nr 1, s. 7-16.
 • Indywidualizacja pracy w oddziale integracyjnym. Perspektywa nauczyciela / Joanna Dulewicz. W: Język Polski w Szkole Podstawowej. 2018/2019, nr 2, s. 71-84.
 • Integracja jako cel inkluzji : pedagogiczne korzenie i aspekty spójności społecznej / Marcin Wlazło. W: Kultura i Edukacja. 2019, nr 1, s. 45-57.
 • Integracja włączająca - doświadczenia nauczycielki przedszkola / Barbara Liszkiewicz-Feluś. W: Bliżej Przedszkola. 2014, nr 7/8, s. 18-19.
 • Jak rozmawiać o niepełnosprawności / Tomasz Garstka. W: Dyrektor Szkoły. 2020, nr 4, s. 74-78.
 • Jak wspierać ucznia słabo widzącego w szkole masowej / Urszula Nadolna. W: Życie Szkoły. 2010, nr 1, s. 28-30.
 • Klasy integracyjne szansą rozwoju dzieci niepełnosprawnych / Beata Kulik. W: Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. 2008, nr 9, s. 38-40.
 • Klasy integrujące - dobrym rozwiązaniem / Elżbieta Bocheńska, Elżbieta Zborowska. W: Meritum. 2011, nr 1, s. 58 -63.
 • Kształcenie integracyjne : i co dalej? / Wojciech Książek. W: Dyrektor Szkoły. 2007, nr 10, s. 40-41.
 • Kształcenie integracyjne : korzyści i bariery / Anna Zamkowska. W: Życie Szkoły. 2010, nr 10, s. 5-10.
 • Kształcenie integracyjne : od ideałów do rzeczywistości / Barbara Zasada. W: Nowa Szkoła. 2004, nr 4, s. 57-58.
 • Kształcenie integracyjne : perspektywa nauczyciela / Ewa Materka. W: Nowa Szkoła. 2005, nr 9, s. 37-43.
 • Kształcenie integracyjne uczniów niepełnosprawnych / Jacek Kwapisz. W: Nowa Szkoła. 2002, nr 1, s. 4-6.
 • Kształcenie integracyjne w opinii nauczycieli nauczania wczesnoszkolnego / Irena Stańczak. W: Nauczanie Początkowe. 2003/2004, nr 1, s. 22-29.
 • Kształcenie uczniów niepełnosprawnych z pełnosprawnymi – korzyści : terapeutyczny wpływ różnorodności / Kornelia Hübscher. W: Dyrektor Szkoły. 2008, nr 6, s. 39-41.
 • Kształcenie uczniów z potrzebami dodatkowego wsparcia w Szkocji - w poszukiwaniu optymalnych rozwiązań / Katarzyna Ćwirynkało, Urszula Bartnikowska. W: Szkoła Specjalna. 2020, nr 3, s. 236-240.
 • Kultura fizyczna - jako obszar edukacji inkluzyjnej niepełnosprawnych / Tadeusz Maszczak. W: Lider. 2009, nr 12, s. 15-17.
 • Kultura szkoły inkluzyjnej / Elżbieta Tołwińska-Królikowska. W: Dyrektor Szkoły. 2020, nr 11, s. 18-22.
 • Między inkluzją a segregacją - badania nad jakością życia uczniów z zaburzeniem spektrum autyzmu / Jacek J. Błeszyński. W: Edukacja. 2018, nr 3, s. 75-84.
 • Międzykulturowe otwarcie szkoły jako odpowiedź na potrzeby ucznia z doświadczeniem migracyjnym : na przykładzie migracji powrotnych / Katarzyna Stankiewicz. W: Kultura i Edukacja. 2019, nr 1, s. 248-262.
 • Międzyszkolny Program Integracyjny “Iskierka przyjaźni” / Teresa Brych, Marzena Gołębiowska. W: Szkoła Specjalna. 2011, nr 4, s. 303-305.
 • Możliwości i granice inkluzji społecznej osób niesłyszących / Grażyna Gunia. W: Wychowanie na co Dzień. 2015, nr. 2, s. 27-31.
 • Nie taki diabeł straszny / Marcin Żabicki. W: Dyrektor Szkoły. 2001, nr 3, s. 16- 17.
 • O godzeniu i radzeniu sobie / Halina Drachal. W: Głos Nauczycielski. 2013, nr 19, s. 8.
 • O powinnościach nauczyciela wychowania fizycznego w edukacji inkluzyjnej / Tadeusz Maszczak. W: Kultura Fizyczna. 2007, nr 9/10, s. 1-5.
 • O społecznych kontekstach edukacji włączającej. Cz. 1 / Anna Rękawek. W: Dyrektor Szkoły. 2006, nr 3, s. 49-50.
 • Otwarci na świat - program dotyczący włączania dzieci i młodzieży upośledzonej umysłowo w stopniu umiarkowanym, znacznym lub głębokim (w tym z deficytami wzroku) w życie kulturalne społeczności lokalnej / Anita Małecka. W: Szkoła Specjalna. 2010, nr 1, s. 51-64.
 • Po pierwsze, nie izolować / Halina Drachal. W: Głos Nauczycielski. 2017, nr 21, s. 8.
 • Podstawowe założenia edukacji inkluzyjnej / Tamara Zacharuk. W: Opieka Wychowanie Terapia. 2011, nr 3-4, s. 5-10.
 • Pokonać bariery / Monika Dobrowolska. W: Głos Nauczycielski. 2015, nr 23, s. 15.
 • Potrafię bawić się z każdym : scenariusz zajęć dydaktyczno-wychowawczych dla klasy 1-3 / Małgorzata Sasin, Izabela Faleńczyk. W: Wychowawca. 2019, nr 5, s. 22-23.
 • Praca z rodzicami / Katarzyna Leśniewska. W: Dyrektor Szkoły. 2014, nr 4, s. 77-80.
 • Projektowanie uniwersalne w edukacji : przygotowanie zajęć dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w modelu projektowania uniwersalnego / Ewa Domagała-Zyśk. W: Życie Szkoły. 2019, nr 8, s. 16-20.
 • Pronrmalizacyjne zmiany w obszarze edukacji włączającej w ocenie nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej / Joanna Skibska. W: Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. 2020, nr 6, s. 62-76.
 • Przeciwdziałanie budowaniu stereotypów w stosunku do dzieci niepełnosprawnych / Anna Kałuba-Korczak. W: Wychowanie w Przedszkolu. 2016, nr 1, s. 2-5.
 • Przekonania nauczycieli na temat edukacji włączającej uczniów ze specjalnymi potrzebami : raport z badań / Katarzyna Ćwirynkało, Agnieszka Żyta. W: Szkoła Specjalna. 2015, nr 4, s. 245-259.
 • Przygotowanie nauczycieli do edukacji włączającej w Polsce i na Litwie / Anna Zamkowska, Alvyra Galkienè. W: Edukacja Ustawiczna Dorosłych. 2018, nr 1, s. 108-117.
 • Realizacja potrzeby kontaktu dziecka niepełnosprawnego z dzieckiem zdrowym w warunkach szkoły integracyjnej / Elżbieta Wiśniewska. W: Chowanna. 2009, t. 1, s. 155-167.
 • Refleksja nauczyciela podstawą działań włączających w edukacji / Ewa Skrzetuska. W: Kwartalnik Pedagogiczny. 2019, nr 3, s. 106-118.
 • Reforma edukacji włączającej / Bogdan Bugdalski. W: Dyrektor Szkoły. 2021, nr 7, s. 10-14.
 • Rodzice dziecka z niepełnosprawnością a współpraca ze szkołą. Cz. 3 / Jolanta Rafał-Łuniewska. W: Remedium, 2018, nr 2, s. 13-15.
 • Rozumienie pojęcia edukacja włączająca przez nauczycieli szkół ogólnodostępnych / Beata Skotnicka. W: Kultura i Edukacja. 2019, nr 1, s. 230-247.
 • Rozwijanie postawy tolerancji / Elżbieta Kubiciel. W: Życie Szkoły. 1993, nr 10, s. 590-593.
 • Szanse edukacji włączającej w szkołach ogólnodostępnych / Danuta Al-Kham. W: Szkoła Specjalna. 2009, nr 3, s. 173-183.
 • Szkolna walka z dyskryminacją / Włodzimierz Kaleta. W: Dyrektor Szkoły. 2017, nr 11, s. 82-85.
 • Szkolne ścieżki ucznia z niepełnosprawnością / Agnieszka Suszko. W: Wychowawca. 2020, nr 5, s. 13-15.
 • Szkolnictwo specjalne / Włodzimierz Kaleta. W: Dyrektor Szkoły. 2020, nr 5, s. 69-72.
 • Szkoła otwarta na wszystkich / Włodzimierz Kaleta. W: Dyrektor Szkoły. 2020, nr 4, s. 82-85.
 • Szkoła specjalna czy klasa integracyjna? / Olga Czosnyka. W: Remedium. 2007, nr 1, s. 6-7.
 • Szkoła zmieniających się potrzeb : o edukacji włączającej raz jeszcze / Małgorzata Zabornia-Sobczak, Marzena Baran, Joanna Rogala. W: Kwartalnik Edukacyjny. 2020, nr 1, s. 92-104.
 • Śpiewam na cały głos… - włączanie do życia publicznego przez kulturę dzieci i młodzieży
  z niepełnosprawnościami sprzężonymi / Grażyna Bejster. W: Wychowanie Muzyczne. 2016, nr 2, s. 15-22.
 • Test Oceny Ręki Asystującej (AHA) jako narzędzie diagnostyczno-terapeutyczne
  w edukacji włączającej dzieci z jednostronnymi niedowładami ręki / Dorota Podgórska-Jachnik, Jacek Szmalec. W: Edukacja. 2019, nr 1, s. 111-130.
 • Trudny wybór rodzica / Monika Pouch. W: Głos Pedagogiczny. 2016, nr 81, s. 54-55.
 • Uczestnictwo w zajęciach lekcyjnych i pozalekcyjnych w zależności od stanu zdrowia uczniów oraz wybranych czynników kontekstowych / Aleksandra Berkowska, Anna Kowalewska, Joanna Mazur. W: Kwartalnik Pedagogiczny. 2019, nr 3, s. 207-222.
 • W poszukiwaniu modelu edukacji włączającej / Joanna Głodkowska. W: Meritum. 2009, nr 2, s. 5-8.
  Warunki funkcjonowania dziecka z głębokim ubytkiem słuchu w szkole masowej / Iwona Zaporowska-Stachowiak. W: Ruch Pedagogiczny. 2003, nr 5/6, s. 91-94.
 • Ważna samodzielność / Z Magdaleną Szajner, wicedyrektor Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Łasku, rozmawia Halina Drachal. W: Głos Nauczycielski. 2021, nr 9/10, s. 16.
 • Włączająca edukacja przedszkolna - założenia teoretyczne a perspektywa praktyczna Przedszkola Miejskiego nr 152 w Łodzi / Beata Jachimczak, Grażyna Małachowska. W: Edukacja. 2019, nr 2, s. 101-111.
 • Włączenie – prawo a rzeczywistość / Małgorzata Dońska-Olszko. W: Meritum. 2009, nr 2, s. 12-15.
 • Włączanie jest procesem / Anna Florek. W: Dyrektor Szkoły. 2010, nr 2, s. 38-39.
 • Włączanie totalne / Halina Drachal. W: Głos Nauczycielski. 2021, nr 7/8, s. 10.
 • Włączanie wyzwaniem dla szkoły / Katarzyna Leśniewska. W: Dyrektor Szkoły. 2014, nr 4, s. 70-73.
 • Wolontariat jako przestrzeń edukacyjna i inkluzyjna / Tadeusz Maszczak. W: Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne. 2011, nr 11, s.12-15.
 • Wsparcie osób wysoko funkcjonujących z autyzmem i zespołem Aspergera w edukacji masowej i integracyjnej / Andrzej Wolski. W: Rewalidacja. 2012, nr 2, s. 26-65.
 • Wsparcie ucznia z niepełnosprawnością w okresie zmian edukacyjnych / Ewa Dyduch, Małgorzata Trojańska. W: Szkoła Specjalna. 2020, nr 2, s. 99-107.
 • Wspomaganie uczniów z zaburzeniami mowy, języka i komunikacji w edukacji włączającej / Dorota Podgórska-Jachnik ; Wydział Pedagogiki i Psychologii. Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy. W: Edukacja. 2018, nr 4, s. 8-21.
 • Współczesna szkoła wobec specjalnych potrzeb edukacyjnych / Kinga Solewicz. W: Język Polski w Szkole Podstawowej. 2018/2019, nr 2, s. 7-19.
 • Wybrane aspekty czasu w dwóch koncepcjach edukacji włączającej uczniów z niepełnosprawnością / Zenon Gajdzica. W: Kwartalnik Pedagogiczny. 2019, nr 3, s. 42-55.
 • Wychowanie do akceptacji niepełnosprawnych / Józefa Bałachowicz. W: Życie Szkoły. 1993, nr 10, s. 589-590.
 • Wykorzystanie technologii wspomagających uczniów niepełnosprawnych w edukacji włączającej / Dorota Chimicz. W: Szkoła Specjalna. 2020, nr 3, s. 175-187.
 • Wzmożona obecność języka wykluczającego w polskiej przestrzeni publicznej - alert dla pedagogów / Elżbieta Górnikowska-Zwolak. W: Kultura i Edukacja. 2019, nr 1, s. 140-141.
 • Zachowanie młodzieży z defektem wzroku w szkole / Monika Parchomiuk. W: Lubelski Rocznik Pedagogiczny. 2001, T. 21, s. 99-104.
 • Zajęcia w zróżnicowanej grupie / Chodorowska Monika. W: Wychowanie w Przedszkolu. 2007, nr 9, s. 42-46.
 • Zanim zlikwidują / Piotr Skura. W: Głos Nauczycielski. 2021, nr 9/10, s. 5.
 • Zapobieganie wykluczeniu uczniów / Grażyna Redlisiak. W: Dyrektor Szkoły. 2021, nr 8, s. 53-56.
 • Znaczenie różnorodności uczniów w klasach integracyjnych / Urszula Grygier. W: Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. 2003, nr 7, s. 38-42.