Zakres działalności

Biblioteka Pedagogiczna w Zamościu jest placówką oświatową służącą w szczególności wspieraniu procesu kształcenia i doskonalenia nauczycieli oraz innych osób uczących się i doskonalących. Wspiera działalność szkół, w tym bibliotek szkolnych oraz wszystkich placówek działających na rzecz edukacji. Realizuje kierunki polityki oświatowej państwa ustalane przez Ministra Edukacji Narodowej.

Zadania biblioteki

Do głównych zadań biblioteki należy gromadzenie, opracowanie, ochrona, przechowywanie i udostępnianie zbiorów bibliotecznych, prowadzenie działalności informacyjnej i bibliograficznej, a także organizowanie i prowadzenie wspomagania, inspirowanie i promowanie czytelnictwa oraz realizacja współpracy z różnymi podmiotami na rzecz doskonalenia zawodowego nauczycieli.

Biblioteka systematycznie podnosi jakość i standard świadczonych usług bibliotecznych. Placówka stosuje różnorodne formy pracy i wdraża nowoczesne metody komunikacji z czytelnikiem. Dąży do kompleksowej automatyzacji i informatyzacji procesów bibliotecznych.

Filie biblioteki

Biblioteka Pedagogiczna w Zamościu posiada 3 filie w Biłgoraju, Hrubieszowie i Tomaszowie Lubelskim